Secretar General


P...... ......P

/.■ ; > 'k ; ,

ERATA    (yy . o8x

la numele și prenumele unor persoane nominalizate în buletinele de vot, procesele - verbale ale Comisiei de numărare și în procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013

Prin erata se modifică numele persoanelor nominalizate, în buletinele de vot, în baza propunerilor, făcute de către consilierii generali în plenul ședinței extraordinare din data de 26.03.2013:

-    buletinul de vot nr. 11, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Ghiuz Daniela Nicoleta în Ghiuzelea Daniela Nicoleta;

-    buletinul de vot nr. 15, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Dorcea Doinița în Dorcea Doinita Teodora;

-    buletinul de vot nr. 16, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din domnul Săndulescu Claudiu în doamna Săndulescu Claudia;

-    buletinul de vot nr. 17, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Isotescu Ana în Istocescu Ana;

-    buletinul de vot nr. 18, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Cojocaru Aurora Elena în Cojocariu Aurora Elena, din Pujină Ovidiu în Pujină Ovidiu Constantin, din Cojocaru Aurel în Cojocariu Aurel, din Pungă Cosmin în Pungă Cosmin Constantin;

-    buletinul de vot nr. 19, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Drobcyze Valentin în Drobczyk Valentin, din Andy Cătălin în Andy Cătălin Gheorghe;

-    buletinul de vot nr. 20, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Tudor Marilena în


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042. sector 6, București. România

Tel: 021.305.55.00 int. 1301;

http://www.pmb.ro

Tudor Marilena Florentina, din Negrescu Radu în Negrescu Radu loan;

-    buletinul de vot nr. 22, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Deaconescu Cristinel în Deaconescu Ionel Cristinel;

-    buletinul de vot nr. 30, procesul - verbal al Comisiei de numărare și

procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Ungureanu Jeni în Ungureanu Jeni luliana;    <

-    buletinul de vot nr. 33, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Deca Alexandra în Deca Alexandra Marilena;

-    buletinul de vot nr. 34, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Vasiliu Mihnea în

Vasiliu Mihnea Iulian;

-    buletinul    de    vot nr.    38,    procesul    - verbal al Comisiei    de numărare    și

procesul    - verbal al    ședinței extraordinare astfel: din Horga Gabriela    în

Horga Maria Gabriela, din Tudot Dan în Tudor Dan Laurențiu;

-    buletinul    de    vot nr.    41,    procesul    - verbal al Comisiei    de numărare    și

procesul    -    verbal    al    ședinței    extraordinare astfel:    din Rădulescu

Alexandru în Rădulescu Alexander;

-    buletinul de vot nr. 42, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Deaconu Alexandru

în Deaconu Alexandru Ștefan;

-    buletinul de vot nr. 48, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Deaconescu Cristinel în Deaconescu Ionel Cristinel;

-    buletinul de vot nr. 49, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Robu Renata în Robu Maria;

-    buletinul de vot nr. 50, procesul - verbal al Comisiei de numărare și procesul - verbal al ședinței extraordinare astfel: din Albei Cătălin în

Albei Răzvan Mihai.

Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 26 martie 2013, orele 12.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 49 din cei 50 consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul Nicolaescu Mracel Octavian - Viceprimar al Municipiului București, domnul Tudor Toma -Secretar General al Municipiului București, domnul Sunică Marin -reprezentant al Instituției Prefectului Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absent domnul consilier Poterașu Cornel Constantin.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Bună ziua doamnelor și domnilor, voi da citire unor note. în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. 43728/11/28.02.2013 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 782/04.03.2013 Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne informează că prin încheierea de ședință din data de 27.02.2013 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 43728/3/2012, instanța de judecată, în temeiul art. 14 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a dispus suspendarea Hotărârii CGMB nr. 131/30.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești" până la pronunțarea instanței de fond asupra acțiunii în anularea actului.De asemenea, în adresă se menționează că, în cazul în care reclamantul nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de

J

zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate.

Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare „suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării".

Prin adresa nr. 39765/I.I./06.03.2013 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1052/22.03.2013, Aparatul permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștință că prin Sentința civilă nr. 3271/07.10.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a IX-a Contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 39765/3/2010, instanța a hotărât anularea art. 1, 2, 5 și 7 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 101/2010 privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului București, a instituțiilor publice de interes local și a regiilor autonome de interes local ale Municipiului București.

Aparatul permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că Sentința civilă nr. 3271/07.10.2011 a rămas irevocabilă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia civilă nr. 581/2013 pronunțată de Curtea de Apel București secția a VIIl-a Contencios Administrativ și Fiscal.

Prin adresa nr. 1139862/26.02.2013 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 833/07.03.2013 Vasile - Soricu Dumitru, Octavian Dumitru, Cristian Dumitru prin intermediul reprezentatului legal, av. Isabelle Titere, au formulat plângere prealabilă adresată Primarului General al Municipiului București și Consiliului General al Municipiului București prin care solicită eliminarea poziției nr. 7490 din anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, referitoare la strada Ada - Kaleh, întrucât terenul pe care s-a dispus atribuirea traseului străzii mai sus menționate este proprietate privată.

De asemenea, în adresă se menționează că, investițiile necesare realizării infrastructurii (alimentare cu apă, energie electrică, gaze, canalizare, împreună cu instalațiile și construcțiile aferente, asfaltarea proprietății) sunt investiții private.

în drept, Vasile - Soricu Dumitru, Octavian Dumitru, Cristian Dumitru prin intermediul reprezentatului legai. av. Isabelle Titere, își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului București -Cabinet Secretar General cu nr. 680/6/04.03.2013, nr. 681/6/04.03.2013, nr. 684/6/04.03.2013, nr. 678/6/04.03.2013 și nr. 679/6/04.03.2013, Subcomisia Locală de Fond Funciar organizată la nivelul Primăriei Sectorului 6 informează Consiliul General al Municipiului București cu privire la intrarea în vigoare a Legii nr. 267/2011 și efectele acesteia asupra aplicării legilor din domeniul restituirii proprietății funciare prin care a fost abrogat alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole solicitate potrivit legilor fondului funciar, potrivit căruia „pentru aplicarea prezentei legi comisia locală dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unității administrativ teritoriale respective”.

în adrese se precizează că la nivelul sectorului 6, nu există teren arabil disponibil, prin urmare Subcomisia locală sector 6 se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin în reconstituirea dreptului de proprietate persoanelor îndreptățite.

Fată de cele mai sus menționate, Subcomisia Locală de Fond Funciar organizată la nivelul Primăriei Sectorului 6 solicită punerea la dispoziție a unor terenuri în vederea reconstituirii dreptului de proprietate.

Prin adresa nr. 36678/11/13.03.2013 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 876/13.03.2013 Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne informează că prin Sentința civilă nr. 910/16.03.2010 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 36678/3/2009, instanța de judecată a hotărât admiterea în parte a acțiunii reclamantului Sindie Cristian și obligarea pârâtului C.G.M.B. să aprobe documentația de urbanism PUZ - Șos. București - Ploiești nr. 107 lot 13 și 15, sector 1, în conformitate cu documentația depusă, respectiv POT 54% și CUT 3,8, respingând ca neîntemeiate capetele de cerere privind plata daunelor materiale.

în derularea acțiunii Consiliul General al Municipiului București a formulat contestație în anulare, împotriva Deciziei Civile nr. 2084/18.05.2012 pronunțată de către Curtea de Apel București - Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal, aceasta formând obiectul dosarului nr. 7447/2/2012, soluționat la data de 27.02.2013 cu soluția de respingere a contestației în anulare ca nefondată.

Facem precizarea că documentația de urbanism PUZ - Șos. București - Ploiești nr. 107 lot 13 și 15, sector 1 a fost adoptată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 93/14.05.2010.

Prin adresele nr. 1135731/07.02.2013,    1135486/07.02.2013

înregistrate la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 712/27.02.2013 SC Tecton & Arhitecture SRL prin intermediul SCPA Podaru, Bucium & Asociații, a formulat cerere și invitație la conciliere adresată Primarului General al Municipiului București și Consiliului General al Municipiului București în vederea recuperării prejudiciului în cuantum de 834.000 EURO, cauzat ca urmare a adoptării Hotărârii C.G.M.B. nr. 213/29.09.2005 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

Zonale - poziția nr. 55 din anexă - Complex rezidențial Lac Grivița - str. P.S. Aurelian, sector 1. în opinia contestatarei, trama stradală proiectată prin documentația de urbanism mai sus menționată afectează terenul subscrisei, motiv pentru care, antecontractul de vânzare - cumpărare a imobilului - teren încheiat cu SC Dany Group SRL a rămas fără obiect.

în drept, SC Tecton & Arhitecture SRL prin intermediul SCPA Podaru, Bucium & Asociații își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Invitația la conciliere a fost făcută conform art. 7201 Cod procedură civilă, pentru data de 25 02.2013, ora 13,00 la sediu! SCA Corciu & Asociații, str. Dr. Dimitrie Drăghiescu nr. 15, sector 5, București

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1140709/01.03.2013, la Cabinet Secretar General cu nr. 688/6/04.03.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 777/04.03.2013, Asociația de Proprietari din B-dul Octavian Goga nr. 12, bl. M 23, sc. 2, sector 3 și Asociația de Locatari din B-dul Octavian Goga nr. 12, bl. M 23, sc. 3, sector 3, reprezentate prin avocat Toader C. lancu, au formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 217/2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul blocului M 23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3, revocarea Protocolului de predare - primire încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Poliția Locală Sector 5, precum și restabilirea situației anterioare reprezentată de reamenajarea spațiului în conformitate cu situația existentă înainte de punerea în executare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 217/2012.

în susținerea plângerii prealabile se arată că prin adoptarea acestei hotărâri au fost încălcate dispozițiile art 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se stabilește dreptul de administrare al Consiliilor Locale de Sector asupra bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

în opinia contestatarului, Consiliul Local Sector 5, prin Poliția Locală Sector 5 nu poate dobândi dreptul de administrare asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului București decât sub condiția situării acestora în raza teritorială a sectorului 5.

Contestatarul solicită Consiliului General al Municipiului București:

1.Revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 217/2012 ca fiind nelegală și neîntemeiată;

2.    Revocarea Protocolului de predare - primire încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Poliția Locală Sector 5;

3.    Restabilirea situației anterioare, reprezentată de reamenajarea spațiului în conformitate cu situația existentă înainte de momentul punerii în executare a hotărârii.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1142318/07.03.2013, la Cabinet Secretar General cu nr. 773/6/08.03.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 899/15.03.2013, locuitorii din zona Șos. București - Măgurele, Sector 5, prin reprezentant Petre Ionel, solicită Consiliului General al Municipiului București alocarea sumelor necesare pentru investiții în infrastructură și utilități, în zona Șos. București - Măgurele, cuprinzând 22 de străzi situate de o parte și de alta a acesteia.

De asemenea, în adresă se menționează că, aceste străzi sunt impracticabile, neputându-se ridica gunoiul menajer, iar accesul mașinilor de salvare este blocat.

Facem precizarea că adresa sus menționată se află la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa nr. 1835/27.02.2013, înregistrată ia Primăria Municipiului București cu nr. 1140193/27.02.2013, la Cabinet Secretar General cu nr. 689/6/29.02.2013 și la DATJ cu nr. 799/06.03.2013, Primăria sectorului 3, prin Primar, domnul Robert Sorin Negoiță, a depus plângere prealabilă, formulată în temeiul art. 7 alin(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, solicitând revocarea prevederilor art. 3.11 alin (4)din Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2013.

în motivarea plângerii contestatarul arată că nu a fost respectată condiția de fond a competențelor stabilite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României.

Prin adresa nr. 15391/13.03.2013, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1144300/14.03.2013, la Cabinet Secretar General cu nr. 861/6/15.03.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 909/15.03.2013, Regia Autonomă de Transport București ne înștiințează că a solicitat în instanță anularea Dispoziției Primarului General nr. 16062/2012 privind restituirea în natură a terenului în suprafață de 8666,70 mp situat în București, Bd. Camil Ressu, nr. 7, sector 3, întrucât retrocedarea în natură a terenului revendicat afectează funcționalitatea unității aparținând R.A.T B.

Regia Autonomă de Transport București ne înștiințează că și Instituția Prefectului Municipiului București a solicitat în instanță anularea Dispoziției Primarului General nr. 16062/2012.

Totodată, invocând adresa P.M.B nr. 582/04.02.2013, R.A.T.B. solicită precizări cu privire la poziția procesuală a acesteia în cele două litigii.

Prin adresa înregistrată la Instituția Prefectului Municipiului București cu nr. SM/25456/P/06.03.2013, la Primăria Municipiului București cu nr. 1142824/11.03.2013, la Cabinet Secretar General cu nr. 798/6/12.03.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 908/15.03.2013, Instituția Prefectului Municipiului București ne înștiințează că Primăria Sectorului 3 semnalează aspecte de nelegalitate cu privire la Hotărârea C.G.M.B. nr. 3/2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2013.

Instituția Prefectului Municipiului București solicită să fie analizat fiecare motiv de nelegalitate formulat și invocat de Primăria Sectorului 3. în cazul neprimirii unui răspuns în termenul legal, actul administrativ criticat va fi atacat la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 1144712/15.03.2013 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 891/6/18.03.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 950/19.03.2013 Dumitrache Marian și Dumitrache Cornelia prin intermediul reprezentantului legal, avocat Pîrvu Mihaela, au formulat plângere prealabilă prin care solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 324/2010 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G M.B. nr. 269/2000.

Contestatarii solicită revocarea încadrării imobilului situat în București, strada Sărmaș nr. 86, P19/1 (lot 6), sector 1, în subzona „V1A - parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice” și includerea imobilului mai sus menționat în zona L1c.

în drept, Dumitrache Marian și Dumitrache Cornelia, prin intermediul reprezentantului legal, avocat Pîrvu Mihaela, își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 39765//II/18.03.2013 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr 921/6/19.03.2013 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 964/20.03.2013 Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne informează că prin Sentința civilă nr. 2060/11.05.2012 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3982/3/2012, instanța de judecată a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanții Cernat

Ilie, Dumitrescu Claudiu și Gillespie Mariana în contradictoriu cu pârâții Consiliul General al Municipiului București și Primăria Municipiului București, și a obligat pârâții să soluționeze cererea reclamanților de atribuire a denumirilor de străzi corespunzătoare terenului trecut în domeniul public prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 223/17.10.2002, situat în zona str. Fabrica de Cărămidă nr. 1 A, sector 1, București, și să realizeze operațiunile administrative necesare soluționării cererii.

Sentința civilă nr. 2060/11.05.2012 a rămas irevocabilă ca urmare a respingerii recursurilor prin Decizia civilă nr. 825/22.02.2013 pronunțată de către Curtea de Apel București Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal, în conformitate cu certificatul de grefă eliberat în dosarul nr. 3982/3/2012 la data de 13.03.2013.

Menționez că toate documentele despre care v-am făcut vorbire vă stau la dispoziție la DATJ, în cazul în care doriți să le verificați.

Rog secretariatul să îmi comunice prezența, în sală sunt prezenți 40 consilieri.

Doamnelor și domnilor consilieri, dacă îmi permiteți avem de votat procesul - verbal din data de 25.02.2013

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din 25.02. 2013.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

]

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc, domnule Secretar, în primul rând, La Mulți Ani!

Să începem ședința ..... pentru ordinea de zi dacă există observații,

amendamente?

La ora 12.47 a venit în sala de consiliu doamna consilier Zorkoczy

Julia.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Vă mulțumesc domnule președinte. înainte de ședință au fost câțiva petenți care au dorit să intervină pe punctele 62 - 68 la două dintre aceste puncte, de asemenea, la momentul în care am făcut ordinea de zi erau mult mai puține puncte și fiind o activitate atât de vastă, având vot pentru, peste 60 puncte de pe ordinea de zi, prin vot secret cu buletine, vă propun domnule președinte să supuneți la vot retragerea punctelor 62 - 68 și de asemenea, vă solicit să introduceți un punct nou pe ordine de zi: privind accesul consilierilor din cadrul C.G.M.B. pe stadionul Lia Manoliu. Vă mulțumesc.

La ora 13.00 a venit în sala de consiliu domnul consilier Pîrvu Gabriel.    /


Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Haideți să discutăm despre cele două amendamente ... retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Cine este pentru acest amendament? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Acum cine este pentru introducerea punctului 70 privind accesul consilierilor din cadrul C.G.M.B. pe stadionul Lia Manoliu.

Cine este pentru acest amendament? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot ordinea de zi în integralitate așa cum a fost ea modificată și completată.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Pentru punctele care necesită vot secret vă propun să avem aceeași comisie de numărare condusă de domnul consilier Ramiro Angelescu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Ca și procedură de vot, vă propun de la punctul 1 până la punctul 20 să vă anunț candidații și să votăm cele 20 de puncte și după aceea de la 21 până la 50 inclusiv.

Cine este pentru această procedură de vot? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Punctul nr. 1    - proiect de hotărâre privind desemnarea

reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ..Colentina”.

Candidații sunt:

1

1.    Membri titulari - Neacșu George Valentin și Pantelimon Gabriela Mihaela.

2.    Membri supleanți - Tufan Gigei Pompiliu și Velicu Florina

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

I_a ora 13.07 au venit în sala de consiliu următorii consilieri: Raicu M.t Voicu M., Țugurel C.. Giugula D., Panaitescu H. și Florescu D..

Punctul nr. 2 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Ortopedie ,,Foișor"

Candidații sunt:

1. Membri titulari - Popescu Adrian și Manatu lonuț

2. Membri supleanți -- Matei Georgeta și Drăgulin Ana-Maria.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 3 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Candidatii sunt:

J

1.    Membri titulari - Filip Cristina și Mihai Marilena

2.    Membri supleanți - Istrate Georgel Mirel și Minea Margarina.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 4 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”

Candidații sunt:

1.    Membri titulari - Marin Marius Petrescu și Nedelcu Roxana

2.    Membri supleanți - Covrig Lucian și Pătruț Oana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt. Ca procedură de vot, o să vă rog foarte mult, să votați doar pentru cei care nu sunteți de acord să fie în Consiliul de Administrație, tăiați persoana pe care nu o doriți.

Punctul nr. 5 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,Sfânta Maria”.

Candidați! sunt:

9

1.    Membri titulari - Niculae Ruxandra și Nicolescu Daniela

2.    Membri supleanți - lovițoiu Ciprian și Olaru Denisa.

Dacă mai sunt și alte propuneri'? Nu sunt.

Punctul nr. 6 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Dr. I. Cantacuzino”.

Candidatii sunt:

1.    Membri titulari - Lepădatu Cristina și Dumitrescu George

2.    Membri supleanți - Ciornohac lonuț Alexandru și Samoilă Robert

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 7 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea”.

Candidatii sunt:

1.    Membri titulari - Mitache Constantin și Oprea Cristina

2.    Membri supleanți - Constantin Aurelian și Jinga Sebastian.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 8    - proiect de hotărâre privind desemnarea

reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”.

Candidații sunt:

1.    Membri titulari - Neculcea Cristian și Tănăsescu Tudor

2.    Membri supleanți - Barou Adelina și Mihalache Dincă

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 9 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Nefrologie ,,Dr. Carol Davila".

Candidații sunt:

1.    Membri titulari - Ștefan Daniel Laurențiu și Fira Doina

2.    Membri supleanți - Comănescu Sorin Augustin și Dobrescu Mihaela.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 10 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „N. Malaxa".

Candidații sunt:

t

1.    Membri titulari - Procopovici Mihai și Avădanii lulia Elena

2.    Membri supleanți - Procopovici Cristina și Zăinescu Mihaela

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 11    - proiect de hotărâre privind desemnarea

reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos".

Candidații sunt:

1.    Membri titulari - Ghiuz Daniela Nicoleta și Alexandru Nae

2.    Membri supleanți - Mătăsaru Daniela și Ion Orlando Nițu.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 12 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Boli Reumatismale ,,Dr. Ion Stoia".

Candidații sunt:

1.    Membri titulari - Ciorâscu Bogdan Florin și Cărăușu Lucian

2.    Membri supleanți - Miu Gabriela și Ivănescu Laurențiu Cristian.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 13 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Stomatologie ,,Prof. Dan Theodorescu”.

Candidați sunt:

1.    Membri titulari - Duțulescu Augustin și Alexandrescu Anca

2.    Membri supieanți - Cruceanu Elena și Nistor Alexandru.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 14 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București îri Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ,,Filantropia”.

Candidatii sunt:

t

1.    Membri titulari - Ghinescu Zoe și Popa Simona

2.    Membri supieanți - Buta Florea și Bădescu Maria.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 15 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ,,Prof. Dr. Panait Sârbu”.

Candidatii sunt:

J

1.    Membri titulari - Vasile Adrian și Dorcea Doinița

2.    Membri supieanți - Mocanu Mircea și Rădulea Ana-Maria.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr.16    - proiect de hotărâre privind desemnarea

reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”.

Candidatii sunt:

J

1.    Membri titulari - Sufer Mioara și Gherghiceanu Florentina

2.    Membri supieanți - Traian Ionel și Săndulescu Claudiu.

Dacă mai sunt și aite propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 17 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca”.

Candidatii sunt:

J-

1.    Membri titulari - Ghincioiu Marius și Constantinescu Daniela

2.    Membri supieanți - Letea Dorin llian și Isotescu Ana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 18 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Sf. Ștefan”.

Candidatii sunt:

î

1.    Membri titulari - Cojocaru Aurora Elena și Pujină Ovidiu

2.    Membri supleanți - Cojocaru Aurel și Pungă Cosmin.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 19 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri ,,Sf. Stelian".

Candidatii sunt:

I

1.    Membri titulari - Pantazoglu Gabriela Florentina și Drobcyze Valentin

2.    Membri supleanți - Andy Cătălin și Stoica Mariana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 20 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri.

Candidații sunt;

1.    Membri titulari - Tudor Marilena și Chira Momea

2.    Membri supleanți - Negrescu Radu și Constantin Bogdan Valentin.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt.

Haideți să vedem procedura de vot!

Domnul Secretar general Tudor Toma

Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere că o să fie un număr mare de buletine de vot, am să vă propun dacă sunteți de acord, să votați nominal la tribuna oficială, după care !e depuneți în urne. Ele sunt numerotate de la 1 la 20. O să aducă imediat colegii mei buletinele pentru că sunt foarte multe. Vă mulțumesc.

Se trece ia distribuirea buletinelor de vot. Pe fiecare buletin aveți numărul proiectului de hotărâre. In colțul din stânga în partea de sus aveți numărul de pe urnă. Barați persoanele pe care nu le doriți.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara

Angelescu Ramiro - Robert - Eduard

Boajă Mimcă

Bologa Cătălin - Gheorghe

Câmpeanu Rernus - Cătălin Comănescu Mihai Comănici Ancuta - Sorina

I

Crețu Simona

Darabont Alexandru - Dan

Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mirela Drăghici Aurelia - Grațiela Florescu Dragoș Georgescu Bogdan - Cristian Ghită Richard - Vicentiu

J    »

Giugula Mihai - Doru

lliescu Cătălin - Lucian

llina Ion - Cosmin

Manolache Valeriu - Marian Marin Ștefănel - Dan Mărgărit Nicolae - Sorin Mustăciosu Vlad Naghi Gabriel Neacșu Adrian Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian Nicolescu Cristina - Elena Olteanu Cristian - Marian Panaitescu Horațiu Pârvu Cosmin Gabriel Peptan Mihai

Pieptea Cornel

Popa Maria

Popescu Dorin

Popescu Eugenia Ana - Maria Popescu Manuela Violeta Poterașu Cornel - Constantin - absent Raicu Mircea - Cristian Rădulescu Ștefan - Cristian Rizoiu Mircea Sava loan - Răzvan Stan !cn

Tache Felix Mihai

Talău Mihnea - Ștefan

Tănase Ion - Gabriel

Țapardel Ana - Claudia

Țugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia.

După ce votează domnul Văduva, puteți lua buletinele de vot și rog comisia să pornească la numărat. Domnule președinte dacă mai aveți un anunț?

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Da, vom lua o pauză până se termină numărarea de către comisie. Până la ora 14 20 avem pauză.

Haideți să ascultăm procesele-verbale aie comisiei de numărare, vă rog domnule președinte!

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare, încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colentina".

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.,

Pentru domnul Neacșu George Valentin, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru doamna Pantelimon Gabriela Mihaela, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,Colentina” domnul Neacșu George Valentin și doamna Pantelimon Gabriela Mihaela.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,.Colentina”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru domnul Tufan Gigei Pompiliu, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45. Pentru doamna Velicu Florina, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colentina” domnul Tufan Gigei Pompiliu și doamna Velicu Florina.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr. 1 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului

București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colentina”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Popescu Adrian, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru domnul Manatu lonuț, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor" domnul Popescu Adrian și domnul Manatu lonuț.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor”

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Matei Georgeta, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Drăgulin Ana Maria, voturi împotrivă 0, voturi pentru

45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Clinic de Ortopedie „Foișor” doamna Matei Georgeta și doamna Drăgulin Ana Maria.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr. 2 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului

București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Filip Cristina , voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Mihai Marilena, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” doamna Filip Cristina și doamna Mihai Marilena.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Istrate George! Mirel, voturi împotrivă 0, voturi pentru

45.

Pentru doamna Minea Margarina, voturi împotrivă 0, voturi pentru

45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Clinic de Psihiatrie „Prof Dr. Alexandru Obregia” domul Istrate Georgel Mirel și doamna Minea Margarina.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

»

Supun la vot punctul nr. 3 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru demnul Marin Marius Petrescu, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru doamna Nedelcu Roxana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr.

Victor Babeș” domnul Marin Marius Petrescu și doamna Nedelcu Roxana.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Covrig Lucian, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Pătruț Oana , voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” domul Covrig Lucian și doamna Pătruț Oana.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr. 4 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Sfânta Maria”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Niculae Ruxandra, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru doamna Nicolescu Daniela, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Sfânta Maria” doamna Niculae Ruxandra și doamna Nicolescu Daniela.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Sfânta Maria”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul lovițoiu Ciprian, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Olaru Denisa , voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Sfânta Maria" domnul lovițoiu Ciprian și doamna Olaru Denisa.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr. 5 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,Sfânta Maria”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,Dr. I. Cantacuzino”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Lepădatu Cristina, voturi împotrivă 1, voturi pentru

44

Pentru domnul Dumitrescu George, voturi împotrivă 1, voturi pentru

44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,Dr. I. Cantacuzino” doamna Lepădatu Cristina și domnul Dumitrescu George.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,Dr. I. Cantacuzino”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Ciornohac lonuț Alexandru, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru domnul Samoilă Robert, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic,,Dr. I. Cantacuzino” domnul Ciornohac lonuț Alexandru și domnul Samoilă Robert.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

t

Supun la vot punctul nr. 6 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Dr. I. Cantacuzino”.Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnui Mitache Constantin, voturi împotrivă 1, voturi pentru

44.

Pentru doamna Oprea Cristina, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea” domnul Mitache Constantin și doamna Oprea Cristina.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Constantin Aurelian voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru domnul Jinga Sebastian, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic “Colțea” domnul Constantin Aurelian și domnul Jinga Sebastian.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr. 7 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Colțea”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal a! comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Neculcea Cristian, voturi împotrivă 1, voturi pentru

44.

Pentru domnul Tănăsescu Tudor, voturi împotrivă 1, voturi pentru

44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” domnul Neculcea Cristian si domnul Tănăsescu Tudor.

a

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație ai Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Barbu Adelina, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru domnul Mihalache Dincă, voturi împotrivă 0, voturi pentru

45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” doamna Barbu Adelina și domnul Mihalache Dincă

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

I

Supun la vot punctul nr. 8 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnui Ștefan Daniel Laurențiu, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru doamna Fira Doina voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de

Administrație al Spitalului Ciinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila" domnul Ștefan Daniel Laurențiu și doamna Fira Doina.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor

supleanți în Consiliul de Administrație ai Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Comănescu Sorin Augustin, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Dobrescu Mihaela, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Nefrologie ,,Dr. Carol Davila” domnul Comănescu Sorin Augustin și doamna Dobrescu Mihaela.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Muiiumesc.

1

Supun la vot punctul nr. 9 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,N. Malaxa".

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru domnul Procopovici Mihai, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44. Pentru doamna Avădanii lulia Elena, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,N. Malaxa” domnul Procopovici Mihai și doamna Avădanii lulia Eiena .

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,N. Malaxa”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Procopovici Cristina, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Zăinescu Mihaela , voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,N. Malaxa” doamna Procopovici Cristina și doamna Zăinescu Mihaela.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

J

Supun la vot punctul nr. 10 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „N. Malaxa”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie Titan ,,Dr. Constantin Gorgos”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru doaman Ghiuz Daniela Nicoleta, voturi împotrivă 1, voturi pentru

44.

Pentru domnul Alexandru Nae, voturi împotrivă 2, voturi pentru 43.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie Titan ,,Dr. Constantin Gorgos” doamna Ghiuz Daniela Nicoleta și domnul Alexandru Mae.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie Titan ,,Dr. Constantin Gorgos”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Mătăsaru Daniela, voturi împotrivă 0, voturi pentru

45.

Pentru domnul Ion Orlando Nițu , voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie Titan ,,Dr. Constantin Gorgos” doamna Mătăsaru Daniela și domnul Ion Orlando Nițu.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Oiteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr. 11 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Reumatismale ,,Dr. Ion Stoia”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru domnul Ciorăscu Bogdan Florin, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru domnul Cărăușu Lucian, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boii Reumatismale „Dr. Ion Stoia” domnul Ciorăscu Bogdan Florin și domnul Cărăușu Lucian

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Reumatismale ,,Dr. Ion Stoia”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Miu Gabriela, voturi împotrivă 0. voturi pentru 45.

Pentru domnul Ivănescu Laurențiu Cristian, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” doamna Miu Gabriela și domnul Ivănescu Laurențiu Cristian.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

>

Supun la vot punctul nr. 12 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal ai comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Genera! al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Stomatologie „Prof. Dan Theodorescu”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru domnul Duțulescu Augustin, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44. Pentru doamna Alexandrescu Anca, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Stomatologie „Prof. Dan Theodorescu" domnul Duțulescu Augustin și doamna Alexandrescu Anca.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Stomatologie „Prof. Dan Theodorescu”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Cruceanu Elena, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru domnul Nistor Alexandru, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Stomatologie „Prof. Dan Theodorescu” doamna Cruceanu Elena și domnul Nistor Alexandru.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

I

Supun la vot punctul nr. 13 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Stomatologie „Prof. Dan Theodorescu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Filantropia”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru doamna Ghinescu Zoe, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru doamna Popa Simona, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie .Filantropia” doamna Ghinescu Zoe și doamna Popa Simona

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Filantropia”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Buta Florea , voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Bădescu Maria, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ,,Filantropia” domnul Buta Florea și doamna Bădescu Maria.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr. 14 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Filantropia”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard Proces-verbal ai comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru domnul Vasile Adrian, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru doamna Dorcea Doinița , voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu" domnul Vasile Adrian și doamna Dorcea Doinița.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Mocanu Mircea , voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Rădulea Oana Maria, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu" domnul Mocanu Mircea și doamna Rădulea Oana Maria.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr. 15 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului


25București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru doamna Sufer Mioara, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru doamna Gherghiceanu Florentina, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” doamna Sufer Mioara și doamna Gherghiceanu Florentina

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu".

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Traian Ionel , voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru domnul Săndulescu Claudiu, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de de Copii „Dr. Victor Gomoiu” domnul Traian Ionel și domnul Săndulescu Claudiu.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul nr.16 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

. vă rog, domnule președinte!


26Domnul consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca".

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate

1.

Pentru domnul Ghincioiu Marius, voturi împotrivă 1, voturi pentru

44.

Pentru doamna Constantinescu Daniela voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca” domnul Ghincioiu Marius și doamna Constantinescu Daniela.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate

1.

Pentru domnul Letea Dorin llian, voturi împotrivă 0, voturi pentru

45.

Pentru doamna Isotescu Ana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45. Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație

al Spitalului de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca” domnul Letea Dorin llian și doamna Isotescu Ana.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 17 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Cojocaru Aurora Elena, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Pentru domnul Pujină Ovidiu, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” doamna Cojocaru Aurora Elena și domnul Pujină Ovidiu.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1. Pentru domnul Cojocaru Aurel, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru domnul Pungă Cosmin, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” domnul Cojocaru Aurel și doamna Pungă Cosmin.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 18 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri „Sf. Stelian”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Pantazoglu Gabriela Florentina, voturi împotrivă 2, voturi pentru 43.

Pentru domnul Drobcyze Valentin, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri „Sf. Stelian’ doamna Pantazoglu Gabriela Florentina și domnul Drobcyze Valentin.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri ,,Sf. Stelian”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul Andy Cătălin, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Pentru doamna Stoica Mariana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri ,,Sf. Stelian” domnul Andy Cătălin și doamna Stoica Mariana.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 19 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri „Sf. Stelian”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru doamna Tudor Marilena, voturi pentru 44, voturi împotrivă 1.

Pentru doamna Chira Monica, voturi împotrivă 1, voturi pentru 44.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M B. în Consiliul de Administrație al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, doamna Tudor Marilena și doamna Chira Monica.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supieanți în Consiliul de Administrație ai Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 1.

Pentru domnul N rGSCu Radu, voturi împotrivă 1, voturi pentru 45.

Pentru domnul Constantinescu Bogdan Valentin, voturi împotrivă 0, voturi pentru 45.

Se declară aleși ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri domnul Negrescu Radu și domnul Constantinescu Bogdan Valentin.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

J

Supun la vot punctul 20 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Să continuăm ședința.

La ora 17.15 a venit în sala de consiliu domnul consilier Neacșu Adrian.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. C.C. Iliescu” București.

Candidații sunt: membru titular, domnul Munteanu Ovidiu, iar membru supleant doamna Niță Florina Adriana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 22 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Digestive și Transplant Hepatic.

Propunerile sunt: membru titular, domnul Deaconescu Cristinel, iar membru supleant domnul Rawan Abu Daher.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 23 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal.

Candidații sunt: membru titular, doamna Vatamanu Ana Maria, iar membru supleant domnul Popescu Dragoș.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 24 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului

București în Consiliul de Administrație al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă”.

Candidații sunt: membru titular, domnul Dumitru Sorinei, iar membru supleant domnul loniță Marius.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 25 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliu! de Administrație al Institutului de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București.

Candidații sunt: membru titular, doamna Nițu Camelia Corina, iar membru supleant domnul Macovei Dorel.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 26 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic Fundeni.

Candidații sunt: membru titular, domnul Huru Dragoș, iar membru supleant doamna Cobieanu Delia.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 27 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Generai ai Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

Candidații sunt: membru titular, domnul Nicorescu Virgil, iar membru supleant domnul Constantin Vili.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 28 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului

București în Consiliul de Administrație al Institutului National de ■» 1 !

Endocrinologie „C.i. Parhon”.

Candidații sunt: membru titular, domnul Vintilă Marius Ștefan, iar membru supleant domnul Popică Fiorin.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 29 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Candidații sunt: membru titular, domnul Radu Gabriel, iar membru supleant doamna Jambori Mariana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 30 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei ,,Dr. Constantin Zamfir”.

Candidații sunt: membru titular, doamna Ungureanu Jeni, iar membru supleant doamna Mihailovici Virginia.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 31 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic ,,Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu".

Candidații sunt: membru titular, domnul Voicu Mihai, iar membru supleant doamna Chiriș Mariana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 32 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”.

Candidații sunt: membru titular, doamna Savu Ileana, iar membru supleant domnul Nedelcu Petre.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 33 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”.

Candidații sunt: membru titular, doamna Catrina Zinica. iar membru supleant doamna Deca Alexandra.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 34 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Candidații sunt: membru titular, doamna Lambru Ioana Andreea, iar membru supleant domnul Vasiliu Mihnea.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 35 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Mărie Sklodowska Curie”.

Candidații sunt: membru titular, domnul Vîlvoi Alexandru, iar membru supleant domnul Dorneanu Paul Viorel.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 36 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență „Elias”.

Candidații sunt: membru titular, domnul Ștefan Petre, iar membru supleant doamna Savu Andra Manuela.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 37 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență București.

Candidații sunt: membru titular, doamna Dragnea Florina, iar membru supleant doamna Banu Alina.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 38 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență București.

Candidații sunt: membru titular, doamna Horga Gabriela, iar membru supleant domnul Tudot Dan.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 39 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Generai ai Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”.

Candidații sunt: membru titular, domnul Mihalcea loan, iar membru supleant doamna Chihaie Mariana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 40 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ,,Sf. loan".

Candidatii sunt: membru titular, domnul Florea Buta, iar membru supleant doamna Pomană Andreea Tatiana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 41 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ,,Sf. Pantelimon".

Candidații sunt: membru titular, domnul Gușanu Bogdan, iar membru supleant domnul Rădulescu Alexander.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 42 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Candidații sunt: membru titular, domnul Deaconu Alexandru, iar membru supleant doamna Ferdean Oana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 43 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri.

Candidatii sunt: membru titular, domnul Vlad Corneliu Vlădut, iar membru supleant doamna Voica-Niculescu Alina Ioana.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 44 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”.

Candidații sunt: membru titular, domnul Obreja Viorel, iar membru supleant domnul Zara Ovidiu.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 45 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București.

Candidații sunt: membru titular, doamna Popescu Florentina, iar membru supleant doamna Oprescu Mirela.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 46 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF 2 București.

Candidații sunt: membru titular, domnul Giuglea Florian, iar membru supleant domnul Podea Bogdan Andrei.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 47 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF Witting.

Candidații sunt: membru titular, domnul Horcea Constantin Tiberiu, iar membru supleant domnul Chiperi Liviu Vasile.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 48 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București.

Candidații sunt: membru titular, domnul Deaconescu Cristinel, iar membru supleant domnul Spiridon Ștefan.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 49 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Național Medical de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii ,,Dr. Nicolae Robănescu”.

Candidații sunt: membru titular, doamna Robu Renata, iar membru supleant domnul Savalache Radu

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Proiectul de la punctul 50 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Constantin Angelescu".

Candidații sunt: membru titular, domnul Gherghiceanu Stelian, iar membru supleant domnul Albei Câtăiin.

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Să trecem la procedura de vot. Dacă doriți să votați împotriva unei persoane, tăiați acea persoană, iar dacă nu notați nimic pe buletin, înseamnă că sunteți de acord cu persoana propusă.

Doamna Director Executiv Georgiana Zamfir

Trecem la distribuirea buletinelor de vot. Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Angelescu Ramiro - Robert - Eduard Boajă Minică

Bologa Cătălin - Gheorghe

Câmpeanu Remus - Cătălin

Comănescu Mihai

Comănici Ancuta - Sorina

J

Domnul Secretar General Tudor Toma

Domnilor consilieri, de data aceasta am trecut câte două spitale în fiecare urnă, așa că vă rog să aveți grijă să urmăriți numerele buletinelor și numerele de pe urne. Mulțumesc.

Doamna Director Executiv Georgiana Zamfir

Cretu Simona

î

Darabont Alexandru - Dan

Deaconescu Ionel - Cristinel

Popescu Dorin

Dinu Maria - Mirela

Drăghici Aurelia - Grațiela

Domnul Secretar General Tudor Toma

Florescu Dragoș

Georgescu Bogdan Cristian

Ghiță Richard Vicențiu

Giugula Doru Mihai - Mergeți să îl căutați pe domnul Giugula.

Iliescu Cătălin - Lucian

llina Ion - Cosmin

Manolache Valeriu - Marian

Marin Ștefănel - Dan

Mărgărit Nicolae - Sorin

Mustăciosu Vlad

Naghi Gabriel

Neacșu Adrian

Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian

Nicolescu Cristina - Elena

Olteanu Cristian - Marian

Fanaitescu Horațiu

Pîrvu Cosmin Gabriel

Feptan Mihai

Pieptea Comei Popa Maria

Popescu Eugenia Ana - Maria Popescu Manuela Violeta Poterașu Cornel - Constantin - Absent Raicu Mircea - Cristian Rădulescu Ștefan - Cristian Rizoiu Mircea Sava loan - Răzvan Stan Ion

Tache Felix Mihai Tălău Mihnea - Ștefan Tănase Ion - Gabriel Tapardel Ana - Claudia Țugurel Marius - Cristian Văduva Silviu Voicu Mihai Zorkoczy Julia

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Luăm pauză până la ora 17.15.

-PAUZĂ -

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Trecem la citirea proceselor verbale.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013,

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. C.C. Iliescu” București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Munteanu Ovidiu, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. C.C. Iliescu” București domnul Munteanu Ovidiu.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. C.C. Iliescu” București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Niță Florina Adriana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ,.Prof. Dr. C.C. Iliescu” București doamna Niță Florina Adriana.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

1

Supun la vot punctul 21 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Digestive și Transplant Hepatic.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Deaconescu Cristinel, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Digestive și Transplant Hepatic domnul Deaconescu Cristinel.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supieanți în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Digestive și Transplant Hepatic.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Rawan Abu Daher, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Digestive și Transplant Hepatic domnul Rawan Abu Daher.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 22 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Digestive și Transplant Hepatic.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului Ciinic de Uronefrologie și Transplant Renal.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru doamna Vatamanu Ana Maria, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal doamna Vatamanu Ana Maria.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Popescu Dragoș, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal domnul Popescu Dragoș.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 23 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

>

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnui consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă".

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Dumitru Sorinei, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă” domnul Dumitru Sorinei.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul loniță Marius, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă" domnul loniță Marius

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 24 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru doamna Nițu Camelia Corina, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca leprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Boli

3    1

Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București doamna Nițu Camelia Corina.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București.S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Macovei Dorel, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47. Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al

Institutului de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București domnul Macovei Dorel.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

»

Supun la vot punctul 25 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic Fundeni.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Huru Dragoș, voturi împotrivă 0, voturi pentru 46.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic Fundeni București domnul Huru Dragoș.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic Fundeni.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru doamna Cobieanu Delia, voturi împotrivă 0, voturi pentru 46.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic Fundeni doamna Cobieanu Delia.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

»

Supun la vot punctul 26 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Genera! al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic Fundeni.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Nicorescu Virgil, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” domnul Nicorescu Virgil.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș".

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Constantin Vili, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” domnul Constantin Vili.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 27 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Endocrinologie „C.l. Parhon”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anuiate 0. Pentru domnul Vintilă Marius Ștefan, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Endocrinologie „C.l. Parhon” domnul Vintilă Marius Ștefan.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Endocrinologie „C.l. Parhon".

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Popică Florin, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Endocrinologie „C.l. Parhon” domnul Popică Florin.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

J

Supun la vot punctul 28 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Endocrinologie „C.l. Parhon”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Radu Gabriel, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” domnul Radu Gabriel.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Jambori Mariana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” doamna Jambori Mariana.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

I

Supun la vot punctul 29 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei „Dr. Constantin Zamfir”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Ungureanu Jeni, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei „Dr. Constantin Zamfir” doamna Ungureanu Jeni.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei „Dr. Constantin Zamfir”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Mihailovici Virginia, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei „Dr. Constantin Zamfir” doamna Mihailovici Virginia.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 30 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Genera, al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei „Dr. Constantin Zamfir”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului


44București în Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Voicu Mihai, voturi împotrivă 0, voturi pentru 46.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M B. în Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" domnul Voicu Mihai.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Chiriș Mariana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 46.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” doamna Chiriș Mariana.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

I

Supun la vot punctul 31 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”.

3-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Savu Ileana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” doamna Savu Ileana.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Nedelcu Petre, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” domnul Nedelcu Petre.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

1

Supun la vot punctul 32 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Catrina Zinica, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu” doamna Catrina Zinica.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru Deca Alexandra, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu” doamna Deca Alexandra.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 33 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Lambru Ioana Andreea, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” doamna Lambru Ioana Andreea.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Vasiliu Mihnea, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Grigore Alexandrescu” domnul Vasiliu Mihnea.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

»

Supun la vot punctul 34 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Mărie Sklodowska Curie”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Vîlvoi Alexandru, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Mărie Sklodowska Curie" domnul Vîlvoi Alexandru.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Mărie Sklodowska Curie”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Dorneanu Paul Viorel, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii,,Mărie Sklodowska Curie” domnul Dorneanu Paul Viorel.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

1

Supun la vot punctul 35 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Mărie Sklodowska Curie”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență „Elias’’.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Ștefan Petre, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență ,,Elias” domnul Ștefan Petre.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență „Elias".'

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Savu Andra Manuela, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență „Elias” doamna Savu Andra Manuela.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 36 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență „Elias”

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Dragnea Florina, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență București doamna Dragnea Florina.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Banu Alina, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență București doamna Banu Alina.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 37 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013,

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru doamna Horga Gabriela, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență București doamna Horga Gabriela .

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație ai Spitalului Clinic de Urgență București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Tudot Dan, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență București domnul Tudot Dan.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

I

Supun la vot punctul 38 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Mihalcea loan, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” domnul Mihalcea loan.

Totodată, procesui verbal se referă și la desemnarea membriior supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Chihaie Mariana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ,,Bagdasar Arseni” doamna Chihaie Mariana.

Domnule președinte, vă rog.


50Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 39 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Ea'uard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliu! de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ,,Sf. loan”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Florea Buta, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ,,Sf. loan” domnul Florea Buta .

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ,,Sf. loan”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Pomană Andreea Tatiana, voturi împotrivă 1, voturi pentru 46.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ,,Sf. loan” doamna Pomană Andreea Tatiana .

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 40 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație ai Spitalului Clinic de Urgență „St. loan”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard


- -

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Gușanu Bogdan, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” domnul Gușanu Bogdan.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Rădulescu Alexander, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” domnul Rădulescu Alexander.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 41 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Deaconu Alexandru, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație a! Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice domnul Deaconu Alexandru.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Ferdean Oana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice doamna Ferdean Oana.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

I

Supun la vot punctul 42 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație ai Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Recuperatorie și Arsuri.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Vlad Corneliu Vlăduț, voturi împotrivă 0, voturi pentru 46.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Recuperatorie și Arsuri domnul Vlad Corneliu Vlăduț.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Recuperatorie și Arsuri.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Voica-Niculescu Alina Ioana, voturi împotrivă 0, voturi pentru 46.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Recuperatorie și Arsuri doamna Voica Niculescu Alina Ioana.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 43 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al


53Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Recuperatorie și Arsuri.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Obreja Viorel, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” domnul Obreja Viorel.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Zara Ovidiu, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” domnul Zara Ovidiu.

Domnule președinte, vă rog

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

(

Supun la vot punctul 44 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013,

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Caro! Davila” București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Popescu Florentina, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47,

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București doamna Popescu Florentina.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ,,Dr. Carol Davila” București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Oprescu Mirela, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ,,Dr. Carol Davila” București doamna Oprescu Mirela.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 45 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF 2 București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Giuglea Florian, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF 2 București domnul Giuglea Florian.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF 2 București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Podea Bogdan Andrei, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF 2 București domnul Podea Bogdan Andrei

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

I

Supun la vot punctul 46 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF 2 București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF Witting.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Horcea Constantin Tiberiu, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF Witting domnul Horcea Constantin Tiberiu.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF Witting

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Chiperi Liviu Vasile, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF Witting domnul Chiperi Liviu Vasile.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

»

Supun la vot punctul 47 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic CF Witting.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Deaconescu Cristinel, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București domnul Deaconescu Cristinel.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnui Spiridon Ștefan, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București domnul Spiridon Ștefan.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 48 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

f

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Național Medical de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii ,,Dr. Nicolae Robănescu".

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru doamna Robu Renata, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Centrului Național Medical de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii ,,Dr. Nicolae Robănescu” doamna Robu Renata.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Centrului Național Medical de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii ,,Dr. Nicolae Robănescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Savalache Radu, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Centrului Național Medical de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu” domnul Savalache Radu.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

)

Supun la vot punctul 49 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Național Medical de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Constantin Angelescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Gherghiceanu Stelian, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,Prof. Dr. Constantin Angelescu” domnul Gherghiceanu Stelian.

Totodată, procesul verbal se referă și la desemnarea membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic ,,Prof. Dr. Constantin Angelescu”.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Albei Cătălin, voturi împotrivă 0, voturi pentru 47.

Se declară ales ca membru supleant în Consiliul de Administrație ai Spitalului Clinic ,,Prof. Dr. Constantin Angelescu" domnul Albei Cătălin.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mulțumesc.

Supun la vot punctul 50 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Constantin Angelescu”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Supun la vot punctul 51 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Francofoniei spațiului public situat la intersecția Bulevardului Libertății cu Calea 13 Septembrie, sector 5

Sunt comentarii la acest proiect? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot,

abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Supun la vot punctul 52 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Sunt discuții la acest proiect?

Domnul consilier Văduva Silviu

Bună ziua! Vă mulțumesc, stimați colegi, avem câteva amendamente, de fapt, ... și de evaluare a reprezentanților Consiliului General în Consiliul de Administrație al R.A.T.B., nu s-a făcut în mod transparent și ... respectându-se procedura în vigoare. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, propun un amendament care să cuprindă în primul rând o modificare a titlului prezentei hotărâri, și anume: Consiliul General al Municipiului București - Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București. Propun ca acesta să fie noul nume al hotărârii. Propun modificarea art. 1 care va avea următoarea denumire: Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa rn. 1 ca membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

De asemenea, vă propun modificarea art. 2 care va suna în felul următor: Se aprobă contractul de mandat cadru pentru membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București, conform anexei nr. 2.

Domnul consilier lliescu Cătălin Lucian

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, am și eu de spus câteva cuvinte vizavi de ceea ce o să votăm noi astăzi, practic votăm... inițial reprezentanții C.G.M.B., înțeleg că sunt cinci membri sau șapte


59membri în Consiliul de Administrația al RADET pentru următorii patru ani de zile. Vizavi de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011... colegul meu, Silviu Văduva, a spus mai înainte că nu s-au respectat toți pașii procedurali... noi astăzi când vorbim, practic tot acest proces nu a fost transparent. Să înțeleg că au fost mai mulți membri sau mai multe persoane care s-au înscris, să înțeleg că a existat o evaluare, o comisie le-a făcut evaluarea, să înțeleg că în urma acestei evaluări trebuia spus un punctaj, ca acești oameni să conteste în caz că nu le convenea ce s-a întâmplat acolo. în al doilea rând, acum câteva zile consilierii au fost chemați la comisia de utilități, iar la unele întrebări din partea consilierilor vizavi de gigacalorie, vizavi de subvenție... habar nu aveau să răspundă la aceste întrebări. Să înțeleg, mai mult decât atât, că unii dintre membrii pe care noi astăzi trebuie să îi votăm la RADET în Consiliul de Administrație, când i-a întrebat cineva ce caută aici... „așa ne-a spus de la partid”, de la PNL și de la PSD. Să înțeleg că unicul criteriu pentru a fi membru în acest consiliu de administrație îl reprezintă apartenența la un partid politic sau altul? Totuși noi votăm aici, oameni în Consiliul de

Administrație cele mai mari subordonate în cadrul Consiliului General.

>

Nu cred că ar trebui să ne jucăm. Pot să dau și nume....ce votăm? Un domn care pe vremuri semna contracte la Apa Nova. Putem să dăm și nume: groparul Apa Nova. Ce votăm noi astăzi?

Cred că ar trebui .... dumneavoastră sunteți în proporție de 70% majoritari în Consiliul General, grupul USL.

Ar trebui să ne gândim de două ori, înainte să luăm o decizie, pentru că vorbim de administrație publică locală, nu vorbim de politizarea și a RADET-ului. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Acum, pentru că discutam de RATB ..... până ajungem la RADET

dau cuvântul domnului Stan. îmi pare rău domnul lliescu, noi discutam proiectul de hotărâre pentru RATB.

Domnul consilier Stan Ion

Domnule președinte, așa cum se știe, în baza Ordonanței de Urgență 109/2011 există o Comisie de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la RATB care s-a făcut conform acestei ordonanțe și votată. De asemenea, pot să vă spun că la Comisia de transporturi deși nu dădea un aviz pentru.... dar am vrut să îi cunoaștem pe cei care fac parte din Consiliul de Administrație de la RATB, să vedem dacă știu niște principii de bază și cum funcționează RATB-ul. De aceea i-am chemat pe toți acești domni, toți 16, ne-a luat undeva la șapte ore să-i audiem pe toți, să le ascultăm fiecare punct de vedere. Unii dintre ei au lăsat și niște materiale, care au fost mai bine intenționați sau mai bine pregătiți.

Le-am explicat că strategia RATB-ului din punct de vedere politic și al existenței RATB-ului ca și regie o face Consiliul General, nu dânșii, ci trebuie să urmărească doar activitatea corectă a regiei și buna funcționare a acesteia.

Le-am explicat, pentru că unii veniseră cu fel de fel de idei .....

domnul, o transformăm în societate, o transformăm în ... am zis: Domnule politicile generale ale RATB-ului le va face Consiliul General și va fi destul de transparent, așa cum o facem și acum. Dumneavoastră, ca și membrii ai Consiliului de Administrație veți stabili după aceea, după ce veți fi votati de către Consiliu și veți face un mandat directorului de la RATB, în baza a ceea ce trebuie să facă ca și parte executivă. In rest o lăsați pe seama noastră, a Consiliului General, ce înseamnă activitatea concretă a RATB-ului.

Am vrut să spun aceste lucruri ca să se înțeleagă că am avut această discuție și se știe.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Domnule Stan era vorba de declarații politice, nu de...

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Să le răspundem și colegilor care nu au studiat până acum

documentele până acum și nu este vina noastră, conform evaluării

selecției efectuate de către comisia special constituită prin Hotărârea

Consiliului General al Municipiului București nr. 150/2012, pentru

numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al RATB se » »

desemnează conform punctajului obținut următoarele persoane: Tudorache Florentin Gabriel 95 de puncte, Florea Daniela 95 de puncte, radu Dumitru 90 de puncte, Macovei Dorel 85 de puncte, Pârvuț Ovidiu 85 de puncte, Teodorescu Teodor Răzvan Emil 65 de puncte. Sunt primele 6 persoane conform punctajului desemnate de comisia de selecție. Noi nu am făcut altceva decât să preluăm în ordinea punctajului primele 6 persoane conform Ordonanței 109/2011. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, o să supun la vot mai întâi cele 3 amendamente propuse de domnul Georgescu.

Cine este de acord cu cele 3 amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi, abțineri? 5 voturi.

Cele 3 amendamente au fost adoptate.

Să trecem la procedura de vot, în cazul în care nu doriți o persoană

o tăiați.61
Doamna Director Executiv Georgiana Zamfir

Trecem la distribuirea buletinelor de vot. Procedura este aceeași

ca și până acum.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Angelescu Ramiro - Robert - Eduard Boajă Minică

Bologa Cătălin - Gheorghe Câmpeanu Remus - Cătălin Comănescu Mihai Comănici Ancuța - Sorina Crețu Simona

Darabont Alexandru - Dan Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mirela Drăghici Aurelia - Grațiela Florescu Dragoș Georgescu Bogdan Cristian

Ghită Richard Vicentiu

» »

Giugula Doru Mihai - Nu cred că domnul mai este.

Iliescu Cătălin - Lucian llina Ion - Cosmin Manolache Valeriu - Marian Marin Ștefănel - Dan Mărgărit Nicolae - Sorin Mustăciosu Vlad Naghi Gabriel Neacșu Adrian Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian Nicolescu Cristina - Elena Olteanu Cristian - Marian Panaitescu Horațiu Pîrvu Cosmin Gabriel Peptan Mihai Pieptea Cornel Popa Maria

Popescu Dorin

Popescu Eugenia Ana - Maria

Popescu Manuela Violeta

Poterașu Cornel - Constantin - Absent.

Raicu Mircea - Cristian Rădulescu Ștefan - Cristian

Rizoiu Mircea

Sava loan - Răzvan

Stan Ion

Tache Felix Mihai

Tălău Mihnea - Ștefan

Tănase Ion - Gabriel

Țapardel Ana - Claudia

Țugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Te rog frumos nu mai face glume de felul acesta, că s-a furat urna,

căci avem și noi colegi care nu vor să audă asta! Nu a luat nimeni urna.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnule președinte, începem cu procesul-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București,

S-au exprimat un număr de 48 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Tudorache A. Florentin Gabriel , voturi împotrivă 13, voturi pentru 35.

Pentru doamna Florea Daniela, voturi împotrivă 12, voturi pentru

36.

Pentru domnul Radu D. Dumitru , voturi împotrivă 13, voturi pentru

35.

Pentru domnul Teodorescu Theodor Răzvan Emil , voturi împotrivă 12, voturi pentru 36.

Pentru domnul Pîrvuț I. Ovidiu , voturi împotrivă 12, voturi pentru

36.

Pentru domnul Macovei M. Dorel , voturi împotrivă 13, voturi pentru 35.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București următorii: domnul Tudorache A. Florentin Gabriel, doamna Florea Daniela , domnul Radu D. Dumitru, domnul Teodorescu Theodor Răzvan Emil, domnul Pîrvuț Ovidiu și domnul Macovei M. Dorel.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Vreau și eu să văd cum am făcut amendamentul.

Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

Trecem la punctul nr. 52 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 7 voturi, abțineri? 5 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 53 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice.

Sunt discuții?

»

Domnul consilier Pieptea Cornel

Pentru corelare cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 propun modificarea titlului în: Consiliul General al Municipiului București - Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice. De asemenea, la art. 1, următoarea formulare: Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa nr. 1 ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice. La punctul nr. 2: se aprobă contractul de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice, numiți de Consiliul General al Municipiului București, conform anexei nr. 2. De asemenea, vă rog să îmi permiteți să fac o scurtă prezentare. în urma evaluării, conform evaluării și selecției efectuate de către comisia constituită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/2012, pentru numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al RADET se desemnează conform punctajului, următoarele persoane: Berevoianu Costin - 100 de puncte, Timnea Valentin - 85 de puncte, Seremeta Robert - 80 de puncte, Amzar Gheorghe - 80 de puncte și Agiu Marian - 80 de puncte. în vederea desemnării celui de-al șaselea membru, Consiliul General al Municipiului București solicită Comisiei de evaluare și selecție clarificări în privința celor trei candidați cu 70 de puncte: domnii Niculescu Nicolae, Popescu Teodor și Voicu Ion.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Supun la vot amendamentele propuse de domnul consilier Pieptea.

Cine este de acord cu aceste amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 7 voturi, abțineri? 6 voturi.Aceste amendamente au fost adoptate, începem procedura de vot, la fel ca la R.A.T.B.

Doamna Director Executiv Georgiana Zamfir

Trecem la distribuirea buletinelor de vot. Procedura este aceeași

ca și până acum.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Angelescu Ramiro - Robert - Eduard Boajă Minică

Bologa Cătălin - Gheorghe Câmpeanu Remus - Cătălin Darabont Alexandru - Dan Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mirela Drăghici Aurelia - Grațiela Florescu Dragoș Georgescu Bogdan Cristian

Ghită Richard Vicentiu

» »

Giugula Doru Mihai - Nu cred că domnul mai este.

Iliescu Cătălin - Lucian llina Ion - Cosmin Manolache Valeriu - Marian Marin Ștefănel - Dan Mărgărit Nicolae - Sorin Mustăciosu Vlad Naghi Gabriel Neacșu Adrian Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian Nicolescu Cristina - Elena Olteanu Cristian - Marian Panaitescu Horatiu

J

Pîrvu Cosmin Gabriel Peptan Mihai Piepiea Cornel Popa Maria Popescu Dorin

Popescu Eugenia Ana - Maria Popescu Manuela Violeta Raicu Mircea - Cristian Rădulescu Ștefan - Cristian Rizoiu Mircea Sava loan - RăzvanStan Ion

Tache Felix Mihai

Tălău Mihnea - Ștefan

Tănase Ion - Gabriel

Țapardel Ana - Claudia

Țugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Doamna Zamfir, mai este cineva?

Doamna Director Executiv Georgiana Zamfir

Nu, am terminat.

Vă invităm să introduceți buletinele de vot în urnă.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice.

S-au exprimat un număr de 47 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Berevoianu J. Costin , voturi împotrivă 7, voturi pentru 40.

Pentru domnul Timnea P. Valentin, voturi împotrivă 10, voturi pentru

37.

Pentru domnul Seremeta R. Robert, voturi împotrivă 12, voturi pentru 35.

Pentru domnul Agiu D. Marian, voturi împotrivă 12, voturi pentru 35.

Pentru domnul Amzar G. Gheorghe, voturi împotrivă 12, voturi pentru 35.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M B în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice următorii: domnul Berevoianu J. Costin, domnul Timnea P. Valentin, domnul Seremeta R. Robert, domnul Agiu D. Marian și domnul Amzar G. Gheorghe.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

Trecem la punctul nr. 53 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al

Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 5 voturi, abțineri? 5 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Vă propun ca la următoarele puncte să procedăm ca la spitale.

Punctul nr. 54 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A.

Discuții?

1

Domnul consilier Tache Felix Mihai

Domnule președinte, vă rog să se consemneze că la acest punct de pe ordinea de zi nu o să-mi exercit dreptul de vot. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Propunerile sunt următoarele:

pentru membrii în Consiliul de Administrație: Vlad Corneliu Vlăduț și Negrilă Vasile;

pentru membrii în Adunarea Generală a Acționarilor: Nica Dan și Doloman George.

Alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 55 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S.A.

Propunerile sunt următoarele:

pentru membrii în Consiliul de Administrație: Rădulescu Valentin și Mitache Constantin;

pentru membrii în Adunarea Generală a Acționarilor: Petre Leonard.

Alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 56 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind numirea a tre' consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București in Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București.

Propunerile sunt următoarele: Stan Ion, Nicolescu Cristina Elena, Poterașu Cornel Constantin.

Alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 57 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Propunerea este: domnul Neacșu Adrian.

Alte propuneri? Nu sunt.

Punctul nr. 58 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Ciclop S.A.

Propunerile sunt următoarele: Stoica Adrian, Enache Ștefan și Mazdrag Daniel Mihai.

Alte propuneri? Nu sunt.

Procedăm la vot cu aceeași procedură ca și la spitale.

Doamna Director Executiv Georgiana Zamfir

Trecem la distribuirea buletinelor de vot.

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Angelescu Ramiro - Robert - Eduard Boajă Minică

Bologa Cătălin - Gheorghe

Câmpeanu Remus - Cătălin

Comănescu Mihai

Comănici Ancuța - Sorina

Cretu Simona

»

Darabont Alexandru - Dan

Deaconescu Ionel - Cristinel

Dinu Maria - Mirela

Drăghici Aurelia - Grațiela

Florescu Dragoș

Georgescu Bogdan Cristian

Ghită Richard Vicentiu

I    »

Giugula Doru Mihai

lliescu Cătălin - Lucian

llina Ion - Cosmin

Manolache Vaieriu - Marian

Marin Ștefănel - Dan

Mărgărit Nicolae - Sorin

Mustăciosu Vlad

Naghi Gabriel

68

Neacșu Adrian

Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian

Nicolescu Cristina - Elena

Olteanu Cristian - Marian

Panaitescu Horațiu

Pîrvu Cosmin Gabriel

Peptan Mihai

Pieptea Cornel

Popa Maria

Popescu Dorin

Popescu Eugenia Ana - Maria Popescu Manuela Violeta Raicu Mircea - Cristian Rădulescu Ștefan - Cristian Rizoiu Mircea Sava loan - Răzvan Stan Ion

Tache Felix Mihai

Tăiau Mihnea - Ștefan

Tănase Ion - Gabriel

Țapardel Ana - Claudia

Țugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mai este cineva care nu a votat? Nu.

Domnul consilier Neacșu Adrian

Stimați colegi, am de făcut un anunț pentru dumneavoastră în ceea ce privește buletinul de vot pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, unde candidez, nu-mi voi exercita dreptul de vot.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A..

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Vlad Corneliu Vlăduț, voturi împotrivă 12, voturi pentru 33.

Pentru domnul Negrilă Vasile, voturi împotrivă 13, voturi pentru 32.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de

Administrație la S.C. REBU S.A. următorii: domnul Vlad Corneliu Vlădut » »

și domnul Negrilă Vasile.

Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A..

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Nica Dan, voturi împotrivă 13, voturi pentru 32.

Pentru domnul Doloman George, voturi împotrivă 13, voturi pentru 32.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A. următori: domnul Nica Dan și domnul Doloman George.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Trecem la punctul nr. 54 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.A..

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 7 voturi, abțineri? 4 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramirc Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al S.C. Apa Nova București S.A..

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Rădulescu Valentin, voturi împotrivă 14, voturi pentru 32.

Pentru domnul Mitache Constantin, voturi împotrivă 16, voturi pentru 30.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al S.C. Apa Nova București S.A. următorii: domnul Rădulescu Valentin și domnul Mitache Constantin.

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S.A..

S-au exprimat un număr de 44 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Petre Leonard, voturi împotrivă 11, voturi pentru 33.

Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S.A. domnul Petre Leonard.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Trecem la punctul nr. 55 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S.A

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 7 voturi, abțineri? 5 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Stan Ion, voturi împotrivă 5, voturi pentru 41.

Pentru doamna Nicolescu Cristina Elena, voturi împotrivă 8, voturi pentru 38.

Pentru domnul Poterașu Cornel Constantin, voturi împotrivă 6, voturi pentru 40.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București următorii: domnul Stan Ion, doamna Nicolescu Cristina Elena și domnul Poterașu Cornel Constantin.

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Trecem la punctul nr. 56 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București în Consiliul Administrativ al Clubuiui Sportiv Municipal București

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 7 voturi, abțineri? 0 voturi.

Nu-și exercită votul: domnul Stan Ion și doamna Nicolescu Cristina

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

S-au exprimat un număr de 45 de voturi, din care: voturi anulate 0. Pentru domnul Neacșu Adrian, voturi împotrivă 12, voturi pentru 33. Se declară ales ca reprezentant al C.G.M.B. în Consiliul de

Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București domnul Neacșu Adrian.

Domnui Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Trecem la punctul nr. 57 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 7 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul Neacșu Adrian nu-și exercită votul.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Ciclop S.A.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul Stoica Adrian, voturi împotrivă 3, voturi pentru 43.

Pentru domnul Enache Ștefan, voturi împotrivă 4, voturi pentru 42.

Pentru domnul Mazdrag Daniel Mihai, voturi împotrivă 4, voturi pentru 42.

Se declară aleși ca reprezentanți ai C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Ciclop S.A. următorii: Stoica Adrian, Enache Ștefan și Mazdrag Daniel Mihai.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Marian Cristian

Trecem la punctul nr. 58 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Generai al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor ia S.C. Ciclop S.A.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 59 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Ciclop S.A.

Discuții? Nu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 60 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la HCGMB nr.77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Aici avem 2 propuneri pentru completarea comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului. Colegii sunt: llina Ion Cosmin și Ghiță Richard Vicențiu.

Dacă mai sunt alte propuneri? Nu.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Angelescu Ramiro - Robert - Eduard

Haideți să-i votăm dacă vreți!

,    J

Boajă Minică

Bologa Cătălin - Gheorghe Câmpeanu Remus - Cătălin Comănescu Mihai Comănici Ancuța - Sorina Crețu Simona

Darabont Alexandru - Dan

Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mirela Drăghici Aurelia - Grațiela Florescu Dragoș Georgescu Bogdan Cristian Ghiță Richard Vicențiu Giugula Doru Mihai - Absent lliescu Cătălin - Lucian llina Ion - Cosmin - Absent Manolache Valeriu - Marian Marin Ștefănel - Dan Mărgărit Nicolae - Sorin Mustăciosu VladNaghi Gabriel

Neacșu Adrian

Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian

Nicolescu Cristina - Elena

Olteanu Cristian - Marian

Panaitescu Horațiu

Pîrvu Cosmin Gabriel

Peptan Mihai

Pieptea Cornel

Popa Maria

Popescu Dorin

Popescu Eugenia Ana - Maria

Popescu Manuela Violeta

Raicu Mircea - Cristian

Rădulescu Ștefan - Cristian

Rizoiu Mircea

Sava loan - Răzvan

Stan Ion

Tache Felix Mihai

Tălău Mihnea - Ștefan

Tănase Ion - Gabriel

Țapardel Ana - Claudia

Țugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi 26.03.2013, privind completarea anexei nr. 2 la HCGMB nr.77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București, respectiv Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului.

S-au exprimat un număr de 46 de voturi, din care: voturi anulate 0.

Pentru domnul llina Ion Cosmin, voturi împotrivă 0, voturi pentru 46.

Pentru domnul Ghiță Richard Vicențiu, voturi împotrivă 0, voturi pentru 46.

Se desemnează ca membrii în Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului următorii: domnul llina Ion Cosmin și domnul Ghiță Richard Vicențiu.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian Punctul nr. 60 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru

completarea anexei nr.2 la HCGMB nr.77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian Trecem la punctul nr. 61 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre

privind schimbarea sediului Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București

Acest proiect este de două treimi.

Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Trecem la punctul nr. 69 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre

privind alegerea Președintelui de ședință a CGMB pe perioada aprilie-iunie 2013.

Dacă aveți propuneri?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Grupul PSD îl propune pe domnul Angelescu Ramiro Robert

Eduard.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian

Mai aveți și alte propuneri? Nu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Ultimul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind accesul consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București pe Stadionul Lia Manoliu

Dacă sunt comentarii la acest punct?

Domnul consilier Văduva Silviu

Grupul PDL se opune acordării unor facilități suplimentare pentru consilierii generali și consideră că, potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, aceștia au posibilitatea de a verifica toate instituțiile aflate în subordinea Consiliului General. Vă mulțumim!

Domnul Președinte de ședință Olteanu Marian Cristian Și eu vă mulțumesc. S-a notat chestiunea aceasta, o să ținem

minte.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună Ședința s-a încheiat la ora 20.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


CRISTIAN MARIANZOLTEANU


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, TUDOR TOMAîntocmit și verificat: Simion Simona , , Mirea Nicoleta rCA


76