Hotărârea nr. 99/2013

HOTARAREnr. 99 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A ABROGA HCGMB NR. 84/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 213/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 142/2017

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Contractului de concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între municipiul București, în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București, în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București;

-    Art. 8.5 din Contractul acționarilor încheiat la data de 10.11.2000 între municipiul București și acționarul majoritar al S.C. Apa Nova București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Rădulescu Valentin și domnul Mitache Constantin, reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al S.C. Apa Nova București S.A.

Art.2 Se desemnează domnul Petre Leonard, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apa Nova București S.A.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 84/2003-se abrogă.


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele desemnate la art. 1 și art. 2 și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce ia îndeplinire prevederile prezenter hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Olteanu


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCUREȘTI _ TudorToma


București, 26.03.2013 Nr. 99Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro