Hotărârea nr. 83/2013

HOTARAREnr. 83 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR ARSENI" ABROGA HCGMB NR. 228/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 214/2016


Consiliul General a! Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Mihalcea loan, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ,,Bagdasar Arseni”.

Art.2 Se desemnează doamna Chihaie Mariana, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 228/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEOJWV


Olteanu Cristian'Ma

București, 26.03.2013 Nr. 83

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro