Hotărârea nr. 77/2013

HOTARAREnr. 77 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI "ALFRED RUSESCU" ABROGA HCGMB NR. 206/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 208/2016

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniui sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Catrina Zinica, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”.

Art.2 Se desemnează doamna Deca Alexandra - Marilena, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 206/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederiîe prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.