Hotărârea nr. 74/2013

HOTARAREnr. 74 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI CLINIC DE URGENTA DE BOLI CARDIOVASCULAREAL ARMATEI "DR. CONSTANTIN ZAMFIR" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 205/2010 ABROGA HCGMB NR. 265/2010Consiliul General a! Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei ,,Dr. Constantin Zamfir” București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliuiui Generai al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Ungureanu Jeni luliana, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei ,,Dr. Constantin Zamfir”.

Art.2 Se desemnează doamna Mihailovici Virginia, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei ,,Dr. Constantin Zamfir”.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 205/2010 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 265/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.

PREȘE    INȚĂ,

OlteanSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro