Hotărârea nr. 69/2013

HOTARAREnr. 69 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE BOLI CEREBROVASCULARE "PROF. DR. VLAD VOICULESCU" BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 201/2016

Consiliul Generai ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație a! Institutului de Boli Cerebrovasculare ,,Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Nițu Camelia Corina reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Cerebrovasculare ,,Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București.

Ârt.2 Se desemnează domnul Macovei Dorel, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu” București.

Ârt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera! al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiiiuiui General al Municipiului București din data de 26.03.2013.


Olteanu Cris'tiâmMarian


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,București, 26.03.2013 Nr. 69

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro