Hotărârea nr. 66/2013

HOTARAREnr. 66 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI CLINIC DE BOLI DIGESTIVE SI TRANSPLANT HEPATIC ABROGA HCGMB NR. 222/2010

Consiliu! Genera! ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație ai institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Deaconescu Ionel Cristinel, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic.

Art.2 Se desemnează domnul Rawan Abu Daher, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru supleant în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 222/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Splaiul Independenței Nr. 291-293,;Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro