Hotărârea nr. 65/2013

HOTARAREnr. 65 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF. DR. C.C. ILIESCU" BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 208/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 199/2016


Consiliu! General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. C.C. Iliescu” București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile ari. 186 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Munteanu Ovidiu, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C, Iliescu” București.

Art.2 Se desemnează doamna Niță Florina Adriana, reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, ca membru supleant în- Consiliul de Administrație al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” București.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 208/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.


Olteanu Cristiân-'MBucurești, 26.03.2013 Nr. 65

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro