Hotărârea nr. 63/2013

HOTARAREnr. 63 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU COPII SI TINERI "SF. STELIAN" ABROGA HCGMB NR. 201/2010 SE ANULEAZA PRIN DECIZIA CIVILA NR. 30/30.10.2014 IREVOCABILA PRONUNTATA DE CATRE CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, IN DOSARUL 28028/3/2013 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 50/2017

Consiliu! General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri „Sf. Stelian”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILfUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se desemnează doamna Pantazoglu Gabriela Florentina și domnul Drobczyk Valentin, reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri „Sf. Stelian”.

Art.2 Se desemnează domnul Andy Cătălin Gheorghe și doamna Stoica Mariana, reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri „Sf. Stelian”.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.

PREȘEDINTE DE-ȘEDiNTA,

" ///

Oiteanu. Cristiani‘ '

/4 / /

București, 26.03.2013 Nr. 63 ’Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Eu, Tudor T'oma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeri prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General a Municipiului București nr. 63/26.03.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliulu General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare ș Tratament a Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri „Sf. Stelian”, pentru următoarele motive în cadrul dezbaterilor consilierii din cadrul Consiliului General al Municipiului București și-a desemnat reprezentanți - membri și membri supleanți - care să facă parte din consiliile d>

administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art. 186 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, cu modificările și completările ulterioare „în cazul autorităților administrației public locale care realizează managementul asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanți prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului d atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației public locale, cu modificările și completările ulterioare”.

în aplicarea O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competenț exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările ș completările ulterioare, a fost înființată Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București prii Hotărârea C.G.M.B. nr. 378/2008 privind înființarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medical București și aprobarea organigramei acestei instituții.

Având în vedere că, autoritatea deliberativă a Municipiului București nu a desemna reprezentanți în consiliile de administrație din rândul structurii așa cum prevede art. 186 alin (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completării ulterioare, hotărârea nr. 63/2013 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiulu București, raeavându-se în vedere dispozițiile articolului mai sus-menționat.

*« •


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Aparatul Permanent al C.G.M.B., etaj 3, cam. 2


Nr. 28020/1.1./26.11.2014PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ApjflNBTRAȚIE PUBLICĂ 2O/^-.UJ(4A..ZZ.....ZIUA.Z.^?


Către,

-    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -D-lui Tudor Toma

-    DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

-    DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂVă informăm că prin Decizia civilă nr. 30/30.10.2014 irevocabilă, pronunțată de către Curtea de Apel București - Secția a VIII - a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 28028/3/2013, instanța de judecată a admis apelul formulat de către recurentul - reclamant PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și a dispus anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 63/26.03.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare și Tratament a


țelor pentru Copii și Tineri “ Sf. Stelian

n original Certificatul de grefa emis de către Curtea de Apel București - Si :ția a VIII - a Contencios administrativ și fiscal, la data de 20.11.2014, în i )sarul sus menționat.Consilier juridicIVANCU/ VEL