Hotărârea nr. 6/2013

HOTARAREnr. 6 din 2013-01-29 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 120/2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI - REGIMUL DE AMPLASARE A STATIILOR DE DISTRIBUTIE A CARBURANTILOR PENTRU ALIMENTAREA AUTOVEHICULELOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/2004

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2012 privind aprobarea Regulamentului - regimul de amplasare a stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 9 din anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2012 se modifică și va avea următorul conținut:

,,Art.9 Se interzice amplasarea stațiilor de distribuție a carburanților:

-    în piețe publice;

-    pe spații verzi (pădure, parcuri, grădini, scuaruri) existente sau propuse și aprobate conform PUG, PUZ ;

-    în zona «Centrului lstoric>>”.    ' '    G

•• i    i    i

I    '    !|

-------------- -    - -------- •    --------------V-i-A    / - ;/■

'<•    '    ,7

Splaiul Independenței 291-293, sector S, București, România; tel.: +4021 305 55 00; _ a .

Art.ll Art. 10 din anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2012 se modifică și va avea următorul conținut:

,, Art. 10 Pentru protejarea vecinătăților de sursa generatoare de poluare, distanțele de amplasare a noilor stații de distribuție a carburanților față de clădirea cea mai apropiată având funcțiunea de locuire sau față de clădiri înalte, foarte înalte și cu săli aglomerate vor fi stabilite în conformitate cu normativele tehnice și legislația specifică, în vigoare la data solicitării de amplasare și cu condiția realizării pe amplasament a unor plantații perimetrale de minimum 20% din total parcelă pe care se va construi stația propusă, fără a afecta vizibilitatea în circulație."

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2012 rămân neschimbate. Art.IV Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1-6 ale municipiului

București și se aduce la cunoștința publică, conform legii.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, / Olteanu Cristian Marian


București, 29.01.2013/ . // Nr. 6    /'W


• \ SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, TudorTomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2