Hotărârea nr. 59/2013

HOTARAREnr. 59 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SARBU" ABROGA HCGMB NR. 200/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 46/2017Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Vasile Adrian și doamna Dorcea Doinița Teodora, reprezentanți ai Consiliului Generai al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”.

Art.2 Se desemnează domnul Mocanu Mircea și doamna Rădulea Oana Maria, reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.

PREȘEDINTE DEȘ'EDINTĂ,    SECRETAR GENERAL AL

.    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Oltean    .    TudorToma


București, 26.03.2013 Nr. 59

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55'00; www.pmb+o

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar Generai al Municipiului București, în temeiu prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General a Municipiului București nr. 59/26.03.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliulu General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic di Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”, pentru următoarele motive:

în cadrul dezbaterilor consilierii din cadrul Consiliului General al Municipiului București și-ai desemnat reprezentanți - membri și membri supleanți - care să facă parte din consiliile de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art. 186 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, cu modificările și completările ulterioare „In cazul autorităților administrației publici locale care realizează managementul asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanți prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți din rândul structurii prevăzute Ia art. 18 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului d» atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației public< locale, cu modificările și completările ulterioare”.

în aplicarea O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările ș completările ulterioare, a fost înființată Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București prii Hotărârea C.G.M.B. nr. 378/2008 privind înființarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și aprobarea organigramei acestei instituții.

Având în vedere că, autoritatea deliberativă a Municipiului București nu a desemna reprezentanți în consiliile de administrație din rândul structurii așa cum prevede art. 186 alin (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea nr. 59/2013 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiulu București, neavându-se în vedere dispozițiile articolului mai sus-menționat.