Hotărârea nr. 58/2013

HOTARAREnr. 58 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "FILANTROPIA" ABROGA HCGMB NR. 184/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 45/2017

Consiliul General aî Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Ghinescu Zoe și doamna Popa Simona, reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Filantropia".

Art.2 Se desemnează domnul Buta Florea și doamna Bădescu Maria, reprezentanți ai Consiliului General ai Municipiului București, ca membri supleanți în Consiliul de Administrație a! Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Filantropia".

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 184/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndepiinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Olteanu Cristian .Spartan

XZ/x


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor TomaBucurești, 26.03.2013 Nr. 58


■■


7 , X z


/7

VSplaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

A cU . Ic lA


Eu. Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în Lemeiu prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Generai a Municipiului București nr. 58/26.03.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiiiulu General al Municipiului București în Consiliul de Administrație a! Spitalului Clinic d' Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”, pentru următoarele motive:

In cadrul dezbaterilor consilierii din cadrul Consiliului General al Municipiului București și-ai desemnat reprezentanți - membri și membri supleanți - care să facă parte din consiliile d< administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art. 186 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, cu modificările și completările ulterioare „în cazul autorităților administrației publici locale care realizează managementul asistenței medicale Ia cel puțin 3 spitale, reprezentanți prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți din rândul structurii prevăzute ia art. 18 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului d, atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației public, locale, cu modificările și completările ulterioare”.

în aplicarea O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competenț, exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările ș completările ulterioare, a fost înființată Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București prir Hotărârea C.G.M.B. nr. 378/2008 privind înființarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și aprobarea organigramei acestei instituții.

Având în vedere că, autoritatea deliberativă a Municipiului București nu a desemnai reprezentanți în consiliile de administrație din rândul structurii așa cum prevede art. 186 alin (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea nr. 58/2013 a fost adoptată de către Consiliul General ai Municipiulu București, neavându-se în vedere dispozițiile articolului mai sus-menționat.