Hotărârea nr. 47/2013

HOTARAREnr. 47 din 2013-03-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE "PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA" ABROGA HCGMB NR. 203/2010 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 34/2017

Consiliul General al Municipiului București


H OTĂRÂR E

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație a! Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Filip Cristina și doamna Mihai Marilena, reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof Dr. Alexandru Obregia”.

Art.2 Se desemnează domnul Istrate Georgel Mirel și doamna Minea Margarina, reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 203/2010 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.03.2013.i 9

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: -t

-4021 305 5

5; www.pmb.r


Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 47/26.03.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului General a! Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, pentru următoarele motive:

In cadrul dezbaterilor consilierii din cadrul Consiliului General al Municipiului București și-au desemnat reprezentanți - membri și membri supleanți - care să facă parte din consiliile de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art. 186 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare „în cazul autorităților administrației publice locale care realizează managementul asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanții prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți din rândul structurii prevăzute Ia art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare”.

în aplicarea O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 378/2008 privind înființarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și aprobarea organigramei acestei instituții.

Având în vedere că, autoritatea deliberativă a Municipiului București nu a desemnat reprezentanți în consiliile de administrație din rândul structurii așa cum prevede art. 186 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea nr. 47/2013 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București, neavându-se în vedere dispozițiile articolului mai sus-menționat.


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București. România Tel:

http://www.pmb.ro