Hotărârea nr. 42/2013

HOTARAREnr. 42 din 2013-02-25 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD CADRU DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE JURIDICA IN LITIGIILE CONEXE PROIECTULUI "PASAJ SUPRATERAN MIHAI BRAVU - SPLAIUL UNIRII"

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord cadru de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în litigiile conexe Proiectului „Pasaj suprateran Mihai Bravu - Splaiul

Unirii”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

îh conformitate cu'art. t alin. (1) și alin. .(2) din Ordonanța de Urgență a -Guvernului nr. 26/2012-privind unele măsuri de reducere a.cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare â unor acte normative;    , i

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI V?    HOTĂRĂȘTE:,.

Art,1 Se aprobă încheierea unui acord cadru de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în litigiile conexe Proiectului „Pasaj suprateran Mihai Bravu - Splaiul Unirii”.. .

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordurilor - cadru de servicii de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.02.2013.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
PREȘEDINTE DE O Ițea nu Crisjk

București, 25.02.2013 Nr. 42

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București,

România: tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro