Hotărârea nr. 39/2013

HOTARAREnr. 39 din 2013-02-25 PRIVIND TRECEREA MIJLOACELOR FIXE RACORD TERMOFICARE I.C.M.A., RETEA EXTERIOARA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CT GABROVENI SI INSTALATIE CT GABROVENI STR. GABROVENI NR. 4, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII


Consiliu! General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind trecerea mijloacelor fixe Racord termoficare I.C.M.A., Rețea exterioară de distribuție a energiei termice CT Gabroveni și Instalație

CT Gabroveni str. Gabroveni nr. 4, sector 3 din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București

pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării

Având. în vedere expunerea de motive a Primarului- General a! municipiului București și raportul de specialitate comun al . Direcției .Generale-infrastructurăjși 'Servicii Publice - Direcția'Utilități Publice, ,aL; .DirecțieiiGer^alej Dezvoltare Urbană și al Direcției Patrimoniu;    “T

Gazând raportul Comisiei pentru utilități publice,, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 36 alîn. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București a mijloacelor fixe Racord termoficare I.C.M.A., Rețea exterioară de distribuție a energiei termice CT Gabroveni și Instalație CT Gabroveni str. Gabroveni nr. 4, sector 3 aflate în exploatarea RADET București, conform anexelor 1 și 2 ce fac parte integrantă din -pfezenta,' bptărâre, pentru scoaterea din funcțiune/n vederea casării și valorificării. \Art.2 Scoaterea din funcțiune, d^^Tvalorificarea acestor active va fi dusă la îndeplinire de RADET București, ciTrespecta-rea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al municipiului București și RADET București vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.02.2013.

Olteanu C
Spiaiuf independenței 291-293, sector 6, București, România tei.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2o

a?


CmREGIA AUTONOUf"mSSiSTRIBUȚIE A ENERGIE! TERMICE BUCUP"~^

Sir. CavaSi Vechi nr. 15, Sector 3. București. Cod 030254.

Telefon: 0372.148.000 (centrala): 021.313.09.06; Fax: 021 312.30,ÎS;

Nr. R.C. J40r’195i'1991; C.I.F. RO3S1218: CONT: RO87 RNCB 00740f0S4.2303 0001;

RO55 RN CS 0074 0064 230 3 0092 - B.C.R. - Filiala sec tor 3Miloc fix poziționat aerian propus ia casareNr.

crt.

Denumire mijloc fix

Cod

clasif.

Nr. inv.

RADET/

PMB

An

P.I.F.

Valoare

inventar

Valoare

ramasa

Durata

ramasa

(luni)

Grad real de uzura

Motiv propunere casare

Precizare date tehnice (amplasament,diametre lungimi etc.)

1.

Racord

Termoficare

I.C.M.A.(Valrom)

1922

480/15889

1972

16698.90

0

0

i .

100%

Contract reziliat din 1999.Niu exista potențiali consumatori.

2Dn 150 mm, poziționat aerian pe o lungime de 182 ml; traseul conductelor urmărește linia gardului Valrom;socîetatea

Valrom a solicitat

dezafectarea

conductelor.

DIRECȚIA TEHNICA - SERVICIUL TEHNIC ÎNTOCMIT : ing Eroi IOMER inginer 20.06.2011


FUNCȚIA

DATA

Tel.0372 757909 / int. 255; Fax 021.330.3084
REGIA AUTONOMĂ '"^^STRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCURE

Str. CavaSi Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cod 030254,

Telefon: 0372.14B.00G (centrala): 021.313S9.06: Fax: 021 312.30.18;

Mr. R.C. J40M95HS91: C.l.F. RO3&1218: COHT: RO87 RHCB 0074 0064 2303 0001: RO55 RN CB 0074 OOS4 2303 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3:


RADET BUCUREȘTI


Angxa- 2. IuMijloace fixe amortizate integral de la CT Gabroveni propuse la casare - Divizia Producere ET

Nr.

Crt.

Denumire mijloc

Ț Ț/fix

Cod

Clasif

Nr. inv. RADET

An

PIF

Valoare

Inventar

[lei]

Valoare

ramasa

Durata

Ramasa

[luni]

Grad real de

uzura

Motiv propunere de casare

1,

Rețea Exterioara de Distribuție a Energiei Termice CT Gabroveni

1922

2837

1975

30000

0

0

100%

Conductele de agent ternic traversează subsoluri insalubre, proprietarii refuza accesul la subsoluri, pierderi de peste 52% la aceasta CT, proprietarul spațiului unde se gaseste centrala solicita chirie.

Motivele sunt trecute in referatul nr.87/19.01.2011 al Diviziei Producere ET, pe care il atașam prezentei.Grad avansat de uzura fizica si morala.

2.

Instalație CT

Gabroveni str.

Gabroveni nr.4 sector 3.

1921

2017

1975

39200

0

JA

' 0

!

100%

TOTAL

f

69200

0DIRECȚIA TEHNICA - serviciul tehnic ÎNTOCMIT    ■■ Ing. Eroi IOMER

FUNCȚIA    : inginer

DATA    ;    14,06.2011
^SW^ENERAL

BECHEANUNr. inv. admin

Nr. inv cf HCGMB 186/2008

Cod

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii, după caz, al dării în

folosință

Valoare

inventar

RON

Denumire act proprietate sau alte acte

doveditoare

Elemente de

identificare

descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire

artera

NE

Postai

Sector

480

15889

1.9.2.2

Racord Termoficare I.C.M.A.

Str.

Preciziei

30

5

1972

16698,90

Legea nr. 213/1998 și nr. 51/2006

2837

14152

1.9.2.2

Rețea Exterioara De Distribuție a energiei Termice CT Gabroveni

■■ ■

2006

30000,00

Legea nr. 213/1998 și nr. 51/2006

2017

16958

1.9.2.1

Instalație CT Gabroveni

Str.

Gabroveni

4

3

2006

39200,00

Legea nr. 213/1998 și nr. 51/2006

TOTAL

85898,90|