Hotărârea nr. 37/2013

HOTARAREnr. 37 din 2013-02-25 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE COMODAT PENTRU IMOBILUL UNDE FUNCTIONEAZA TEATRUL EVREIESC DE STAT SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. IULIU BARASCH NR. 15, SECTOR 3

CONFORM\y,,,    S'»'-    *$'

Consiliul General al Municipiului Bucure^UfîsîâS^

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să negocieze și să semneze prelungirea contractului de comodat pentru imobilul unde funcționează Teatrul Evreiesc de Stat situat în Municipiul București, str. luliu Barasch nr. 15, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Generale Dezvoltare și Investiții- Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art/36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legeâznr; .215/2001. privind administrația.publică locală,, republicată, cu modificările și completările ulterioare. -

^CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 25 de ani a contractului de comodat nr. 2067/23.01.2006, încheiat între Municipiul București în calitate de comodatar și Fundația -„Caritatea”, în calitate de comodant, încheiat- în temeiul Hotărârii C.G.M.-B. nr. 251/10.11.2005.    ••    .    ........

Art.2„SJejrnputernicește Primarul General al Municipiului București să negocieze și să semneze prelungirea contractului de comodat.

Art.3 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.02.2013.

PREȘEDINTE DEȘĂNȚA, Olteanu CristiâmT


București, 25.02.2013 Nr. 37

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro