Hotărârea nr. 36/2013

HOTARAREnr. 36 din 2013-02-25 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA ABSOLVENTILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI (ALUMINI), IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI CULTURAL "SARBATORIREA A 100 DE ANI DE EXISTENTA A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI"

CONFORM :

CUORIGJMALt’îJ


General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (ALUMNI); în vederea derulării Proiectului cultural “Sărbătorirea a 100 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții -Direcția Cultură, învățământ, Turism;    - -    - -    "    .

\ ‘.'.'.Văzând Țaportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de'di^pUnă .din. cadrul Consiliului General al Municipiului București;

îrltemeiâfdrev^hîil°rart.36alin. (2) lit.e), alin. (7) lit. a), art.45 alih+(2),'art81 A alin. (2) lit. q și alift:Ă(3) din Legea administrației publice locale rir. 215/2001 A republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărașcă cu privire la coo.perarea . cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (ALUMNI), în vederea derulării Proiectului cultural „Sărbătorirea a 100 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București”. "

Art.2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor încadra în limitele ' bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.02.2013.

PREȘEDINTE DE^ Olteanu <
București, 25.02.2013 Nr. 36

Splaiul independenței 291-293, sector 6, București, România; tei.: +4021 305 55 00;    ‘...........-........- ■    -

tMHAj ov.e-}