Hotărârea nr. 35/2013

HOTARAREnr. 35 din 2013-02-25 PRIVIND SCOATEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A UNUI SPATIU SITUAT IN INCINTA SPITALULUI CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE", IN VEDEREA DEMOLARII

| CONFORM î

JCO OROrîAi.....!M


Consiliul General al Municipiului București

K5?î


HOTĂRÂRE

privind scoaterea din proprietatea publică a unui spațiu situat în incinta Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”, în vederea demolării

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun ai Direcției Generale Dezvoltare și Investiții—Direcția Investiții și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;    -    •    ’ -U. .ucu. •, ;

C..;.....Văzând;.,.raportul. Comisiei -sănătate și.protecție socială, raportul Comisiei

patrimoniu- și' avizul VComisiei juridice și de disciplină din 'cadrul Consiliului Genera! al Municipiului București;..    nr .....

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților adrninistrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București, a unei construcții având destinația de anexă, cu suprafața construită la sol de 413 mp și înscrisă în Cartea Funciară -Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București Sector 5 - cu nr. 59911, nr. topo 17416, corp C6, aflată în incita Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” situat în București, șos. Panduri nr. 20, sector 5, identificată potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentahdțarâFe.

Splaiul independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00;

< CONFORM . î cu omcM’MjT!

Art.2 Trecerea în domeniul priva


ui București a construcției prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcțiune și casării acesteia.

Art.3 Demolarea construcției prevăzute la art. 1 se face pe baza autorizației de desființare obținută de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Cheltuielile aferente lucrărilor de demolare cad în sarcina Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.5 După scoaterea din funcțiune și casarea construcției, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va face demersuri în vederea înregistrării modificărilor în Cartea Funciară, precum și în vederea actualizării datelor din evidențele cantitativ-valorice.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre, a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului..General al Municipiului București din data.de.25.02.2013,. . „ •.    -...........Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


U\)