Hotărârea nr. 34/2013

HOTARAREnr. 34 din 2013-02-25 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 244/2009 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA SPITALELEOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI SITUAT IN SOSEAUA PANDURI NR. 22, SECTOR 5 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 84/2008

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 244/2009 privind transmiterea către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului situat în

Șoseaua Panduri nr. 22, sector 5 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare și investiții. - Direcția investiții și Administrația---Spitalelor și SeryiciilpFMedicale București;

, Vazând; raportul ,p;omisiei;sănătate și protecție socială, raportul Qgmisiei:? patrimoniu rși-avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-Avizul nr. XI/A/18550/CSA/3592/31.03.2011 emis de către Ministerul Sănătății— Direcția Organizare și Politici Salariale, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006' privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Adresa nr. 47/DGPPH/06.01.2011 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 încetează dreptul de folosință gratuită a spațiului din Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, situat în șoseaua Panduri nr. 22, sector 5, Corpul 1A, etaj 4 și 5, în suprafață de 582 mp (plus părțile comune aferente acesteia), acordat Asociației Ajutor pentru Bătrâni, Copii și Familie (A.A.B.C.F.) prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 244/2009.

Art.2 Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” va primi în folosință gratuită spațiul eliberat conform art. 1, pentru desfășurarea activităților specifice.


Arț,31/Ăreda,reâ.-- primirea spațiilor conform art. 1, se va realiza printr-un Protocol în care"Vor.fi individualizate spațiile repartizate, încheiat între utilizatorii:

Splaiul IndepșndențerNr. 291-293,-Cocț-postal: 060042, sector 6, București,    www.pmb.ro,

.U , fh -.„(to s toi '    ' i 'l/ CijC O


Asociația Ajutor pentru Bătrâni, Copii și Familie (A.A.B.C.F.), Spitalul Clinic, „Prof. Dr. Theodor Burghele” pe de o parte și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de administrator, pe de altă parte.

Art.4 Utilizatorii spațiului din Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, situat în șoseaua Panduri nr. 22, sector 5, vor suporta cheltuielile cu utilitățile, precum și cheltuielile ocazionate de reparații curente și amenajări, în cote procentuale aferente spațiilor repartizate.

Art.5 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 25.02.2013.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2