Hotărârea nr. 33/2013

HOTARAREnr. 33 din 2013-02-25 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII A 12 SPATII DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA AMENAJARII UNOR CENTRE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/71/6.3/S/41699 "MAI MULTE CENTRE DE INGRIJIRE PENTRU COPILUL TAU, MAI MULTE OPORTUNITATI DE ANGAJARE PENTRU TINE", CANTINE SOCIALE SI POLICLINICA SOCIALA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii a 12 spații din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în vederea amenajării unor centre de îngrijire și educație timpurie în cadrul proiectului POSDRU/71/6.3/S/41699 „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”, cantine sociale și policlinică socială

. Având în vedere.expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Asistență Sbciălă!: ăi--Municipiului :'București și al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

-    Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului;

-    Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată și completată prin OG 86/2004;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legii nr. 292/2011 privind sistemul național de asistență socială;

-    Hotărârii Guvernuiui nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență; -Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 137/2010 privind aprobarea contractului de finanțare nerambursabilă POSDRU/71/6.3/S/41699 semnat între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București în vederea implementării proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”;

-    Hotărârii Consiliulpte/ȘeperaLa Municipiului București nr. 333/2010 privind împuternicirea Direcție' Generale de Asistență Socială a Municipiului București pentru a demara procpâarite-le^aleTp vederea identificării unor spații adecvate /ce urmează a fi (iitilizâtp în vetțeițeâ dezvoltării unor servicii sociale;


în temeiul prevederilor art. 36 a din Legea nr. 215/2001 privind adminisi completările ulterioare.


. (6) lit. a) pot. 2 și art. 45 alin. (3) că locală, republicată cu modificările și

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință enumerate în anexa nr. 1 din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.2 Spațiile se transmit în administrare în vederea amenajării și asigurării sustenabilității centrelor de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani în cadrul proiectului POSDRU/71/6.3/S/41699 „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine”, cât și pentru asigurarea funcționalității serviciilor sociale de tipul cantinelor sociale și policlinici sociale.

Art.3 Schimbarea destinației spațiilor se poate face numai cu acordul Consiliului General al Municipiului București.

■ Art.4 Predarea - primirea spațiilor prevăzute în anexa nr. 1 se va face între •Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, pe bază de proces - verbal, în termen?de:30 de zile de la data intrării în vigoare-a prezentei.hotărâri.    -p. r    Aț;,; 3 ■ * > .....

Art;5VComisia de predare - primire a spațiilor menționate în anexaJnr. .T are componența prevăzută în anexa nr. 2.    >

Art.6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a. Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 25.02.2013.


PREȘEDINTE Dj


Olteanu Cri

București, 25.02.2013 Nr. 33

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2LISTA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ CARE TREC DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRAȚIEI FONDULUI IMOBILIAR ÎN

ADMINISTRAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

(1)    spațiul situat în Bulevardul Ghencea, nr. 34, parter, sector 6, București - centru de îngrijire și educație copii 0-3 ani;

(2)    spațiul situat în Calea Giulești nr. 184, sector 6, București - centru de îngrijire și educație copii 0-3 ani;

(3)    spațiul situat în Strada Ceairului, nr. 13, bl. M2, parter, sector 3, București- centru de îngrijire și

educație copii 0-3 ani;    .    .. ......

(4)    spațiul situat în Bulevardul Țheodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sector 3, București- centru de

îngrijire și educație copii 0-3.ani;,. • ••    ■_    ,    , 77.;.    ' ..T , ; •    77    ...,

(5)    spăfiul situat în Șoseaua. Viilorenr..>44,j.parter și etaj, sector-5, București - centrul,• dsașiștențău •

mamă șrbopil pentru victimele violenței domestice;    7dA7    A’7 A

(6)    spațiului situat în Strada Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 17, bloc .Vi 18, parter, sector 3, București - centru de îngrijire și educație copii 0-3 ani;

(7)    spațiului situat în Strada Soldat Grigore Răducanu, nr. 3, sector 1, București - centru de îngrijire și educație copii 0-3 ani;

(8)    spațiul situat în Calea Șerban Vodă, nr.. 48, sector'4, București - centru de îngrijire și educație copii 0-3 ani;

(9)    spațiul situat în Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 111, bl. F, parter, sector 6, București- centru de îngrijire și educație copii 0-3 ani;

(10)    spațiul situat în Strada Agricultori, nr. 105, sector 2, București - cantină socială;

(11)    spațiul situat în Strada Calea Griviței, nr. 216, sector 1, București - cantină socială;

(12)    spațiul situat în Strada Dristor, nr. 81 - 88 sau 66 - 68, sector 3, București - policlinică socială.


o-


Anexa 2 la H.C.G..M.B . nr. .....


COMPONENȚA COMISIEI DE PREDARE -PRIMIRE A SPAȚIILOR

Din partea Administrației Fondului Imobiliar:

-    Oana Vianu, Director Economic;

-    Elena Pârlea, Șef serviciu întocmire, Urmărire Contracte închiriere, Asociere S.A.D.;

Din partea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București:

Ciaudia Popescu, Director Economic;

-    luliana r opescu, Șef Serviciu Administrativ;

-    Alexandra Ruști, Manager Proiect

• -I


Splaiul Independenței nr':291-29â,£eețoiț 6, București, România; tel.: +4021 305 fe'oBavWfifr.pmb.ro