Hotărârea nr. 315/2013

HOTARAREnr. 315 din 2013-12-18 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE A EMITE O HOTARARE REFERITOARE LA TRECEREA MUZEULUI NATIONAL TEHNIC "PROF. ING. DIMITRIE LEONIDA" SUB AUTORITATEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București „.„... ______________________ _______ •»


H OT Ă R Â R E

privind solicitarea către Guvernul României de a emite o hotărâre referitoare Ia trecerea Muzeului Național Tehnic „ Prof. Ing. Dimitrie Leonida" sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția. Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte sport, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României să emită o hotărâre de Guvern privind trecerea Muzeului Național Tehnic „ Prof. Ing. Dimitrie Leonida” sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2013.

.Z-G”țvt

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


G'J ' ' GXseCRETAR general

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Angelescu Rajniro R^bert Eduarcțf

VA VBucurești/ 18.12.2043 Nr. 315

Splaiul


Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55


00; wwbucurșsti-priniaria.rc