Hotărârea nr. 311/2013

HOTARAREnr. 311 din 2013-12-18 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU ORASUL BETLEEM DIN PALESTINA

Consiliul General al Municipiului București


H OT Ă R Â R E

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu orașul Betleem din Palestina

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Dire.cției Afaceri Externe și Protocol;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/1245/20.03.2013 și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 90350/20.11.2013;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. 2, lit. p), alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se împuternicește Consiliul Local al .Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu orașul Betleeem din Palestina.

(2) înțelegerea va promova colaborarea în domeniile: dezvoltare economică și investiții, planificare urbană, protecția mediului, cultură, educație, tineret, etc., potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislația în vigoare în România și Palestina.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.20.1.3;=

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


/ ’ Zj’/M

Angelescu Ramiro Robert Eduard / ț- / V,

1.1/1 L/    '    '

Xo.


București, 18.12.2013 Nr. 311

Splaiul independenței 291-293, sector 6, București, România: tei.: +4021305 55 00;