Hotărârea nr. 31/2013

HOTARAREnr. 31 din 2013-02-25 PRIVIND MANDATAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 SA VANDA PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI SPATIUL COMERCIAL, SITUAT IN B-DUL IULIU MANIU NR. 111, BL. F, PARTER, SECTOR 6, BUCURESTI, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 2739/18.10.2010


Consiliul General ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Consiliului Local Sector 6 să vândă pentru și în numele Municipiului București spațiul comercial, situat în B-dul luliu Maniu nr. 111, bl. F, parter, sector 6, București, conform Sentinței

Civile nr. 2739/18.10.2010

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului. București și raportul de specialitate al Direcției Generale Achiziții - Direcția Contracte;

Văzând-raportul Comisiei patrimoniu și avizui Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1939, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie’î'9,87, cu modificările și completările ulterioare, \

-    Sentinței Civile nr. 2739/18.10.2010 pronunțată de;Tribunalul București -Secția a IX-ă. Contencios Administrativ și Fiscal, definitivă și irevocabilă;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea prin negociere directă către domnul îosipescu George a spațiului comercial în suprafață de 19,00 mp, situat în București, B-dul luliu Maniu nr. 111, bl. F, parter, sector 6, conform Sentinței Civile nr. 2739/18.10.2010 pronunțată de Tribunalul București -Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal.

Art.2 Se mandatează Consiliul Local Sector 6 - Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii și Primăria Sector 6 să vândă pentru și în numele Municipiului; București spațiul comercial în suprafață de 19,00 mp, situat în București, B-duj îuîitȚManiu nr. 111, bl. F, parter, sector6, potrivit procedurilor prevăzute de Legea nr. B^Wg^fjrivind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celonde prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 25.02.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2