Hotărârea nr. 303/2013

HOTARAREnr. 303 din 2013-12-18 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PERIOADA IANUARIE 2014- MARTIE 2014

I Ă;

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al

Municipiului București pe perioada ianuarie 2014 - martie 2014

Având în vedere referatul Secretarului General ai Municipiului București;

Conform prevederilor:

-    Art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

-    Art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege domnul consilier Olteanu Cristian Marian în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada ianuarigi 2014 - martie 2014.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.12.2013.


AȘECRETAR GENERAL NICIPIULUÎ BUCUREȘTI, TudorToma

București, 18x12.2013 Nr. 303