Hotărârea nr. 298/2013

HOTARAREnr. 298 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOS NORDULUI NR. 56-60A, SECROR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

~«îmswssssse^^    ~.r.-,-.T. .

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Pian Urbanistic Zonal Șos. Nordului nr. 56-60A, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef ai Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Văzând documentele emise de:

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 861/23/N/5475/07.06.2011;

-Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 19/13.07.2011;

-Primăria Municipiului București = Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 1036942/9337/11.11.2011;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 19818/103/19.12.2011;

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1053951/20.01.2012; -Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.


13218/1043682/03.02.2012;

Ținând seama de prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/20.01 privind a.menâj7a^akțeritoriului și urbanismul, cu modificările și comf


:'l......■

’S, Buptfreștj, Rpmânia; tel:


•ț4p2^j305 55 00; yA*w.bucufesg-!;iliTftTis.io


-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2-000 aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările

ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Nordului nr. 56-60A, sector 1, București, în conformitate cu părțile componente ale documentației de urbanism: avizul Arhitectului Șef nr. 10/11.04.2013, prezentatîn anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul'Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor reglementări urbanistice contrare.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

/V


Angelescu Ramiro^^bert Ed^rd/Î

SECRETAR GENERAL Ț -<k MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

%    “T i n /4Iir T m

Tudor TomaSplaiul independenței 281-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 OO; vww.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


PRSMÂRIA MUNiCSPSUUl BUCUREȘTI

Direcția Generaiă Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

î

Serviciu! Urbanism

,,TUV3 M -1 ĂL LGL/WUAVIZ ARHITECT ȘEF nr.    _ jfd <9 V... 2013

PUZ- ȘOSEAUA NORDULUI NR. 56-^OA, SECTOR 1, BUCUREȘTI V PREZENTUL AVIZ MODIFICĂ ȘI ÎNLOCUIEȘTE AVIZUL DE URBANISM NR. 10/01.08,20lZj BENEFICIAR: DOMNUL MIHAI MARIAN

ELABORATOR: SC LORA CONSTRUCT SRL-URB. RUR OCTAVIAN VASILE BARBA NR. ÎNREGISTRARE CERERE :J.M.B.- 1147633/27.03.2013

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S-7420,00 mp din care S-6362,00 mp teren proprietate persoană fizică și S-876,00 mp teren

propus pentru concesionare (suprafața de teren stabilită cf. Extraselor de carte funciară).

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Nord a


Municipiului București, Sectorul 1.

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 completată prin HCGMB nr. 324/2010; H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și HCGMB nr. 232/2012, amplasamentul este cuprins în Unitatea Teritorială de Referință LI a - subzonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați : POTmax =45%; CUTmax=l,3 mp ADC/mp teren; Rmaxh=P+2E.

AVIZE ȘI ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 861/23/N/5475/07.06.2011 eliberat de Primăria Sectorului 1.

AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 19/13.07.2011.

AVIZUL PRELIMINAR nr. 1036942/9337/11.11.2011.

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTLDecizia nr. 19818/103/2011;

COMISIA DE COORDONARE LUCRĂRI-EDILITARE-P.M.B: Avizul nr. 1053951/2012;

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE-PMB: Avizul nr. 1043682/13218/2012;

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUÎ SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI PE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNI AVIZATE: locuințe și servicii.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 50%; CUTmax = 3,2 mp ADC/mp teren; Rmaxh = P+4E - P+5E - P+6E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

NOTĂ : Edificabilele de principiu propuse în planul de reglementări urbanistice sunt orientative, reglementarea urbanistică a acestora se va studia prin noi documentații de urbanism - Planuri Urbanistice Zonale.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, nu _ș.e,siip.ua.e.,deliberării Consiliului General al municipiului București, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. .. 'Ț' ’vl 1

'" După aprohare, atesta .modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobaffca PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

, în conformitate cu. ari. 63, alin. (2), lifei/ți g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și compietările, ulterioare: „(2) Constitiue;, contravenții: următoapeN-fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederile ari. 38 alin. (1), de documentații-de amenajarea teriioriuhtjij șjî urbanișiji^afe'conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penate".

p.Șef serviciu,

Urb. Cosmin Metescu


întocmit,

Expert ing. Victor Manea


Splaiul Independenței nr. 291-293rcod-poșțair0SOOa2,’secior_B,..BuCureșji,-România

Tel: 021.305.55.00 int. 1701

http://www.pmb.ro

îH

t.-k.v- -!p+1 Oe


carosabilZona LI a


pieronal


'kntrsfErsransrcna'a

edificabil maxim


spațiu verde


A V

I

7

i.;

4

SECTIUNE2-2
circulații de

orincipiu propuse


41 accese


3ILANT TERITORIAL


MP

%

T TEREN    7233

100

CONSTRUCȚII 3620

50

\LEI    1086

'15

3P. VERDE    2532

35
Teren ce urmeaza a fi concesionat

S. de studiu = 72500 mp.

S. teren reglementat = 7238 mp. S. teren proprietate = 6362 mp. S. teren ce urmeaza a fi concesionat    mP-


INDICI URBANISTICI PROPUS!-'


POT = 50%


CUT = 3,2


Hmax = S+P+6E(28m.)


FUNCȚIUNE-LOCUINȚE

- SERVICII


INDICI URBANISTICI CONFORM'PUG .


POT = 45%


Hmax = P+2E


CUT= 1,3


FUNCȚIUNE - LOCUINȚE


SOS. NORDULUI 56-60A SECTOR 1 BUCUREȘTI


CATEGORIA: LOCUINȚE, SERVICII


W

oîbeneficiar: Mihai Marian^ic3K<2 ut- 3

u3 3$3/3&3$


1 b DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică teritoriului delimitat cu linie Întrerupta neagra în planșele numerotate cu    m suprafață de 7238 mp. ( 6362 mp. proprietate

privata si 876 mp. ce urmeaza a fi concesionați) situat in București,, Sos. Nordului, nr. 56 si 60A, proprietatea Bl. Mihai Marian;

2h

CORELĂRI CU ALTE DOCUiViENTAȚiS

rrezemtui regulament a preluat preveuenl© Ke^

BlCGMB mr. 269/2000.

X DEWGRDUE^EA TERETORDOLUE TERSTOE


EDO R@R1, ©RBRORE 10 UDXTĂJE


Suprafața cuprinsă în prezentul P.B.Z. se încadrează din punct de vedere funcțional în zona L — zona de locuit , subzona^Xsî^Ț'te^umte individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate înv'afâr.a--pe.nmlfrelor de protecție care prevede : POT maxim 45%; CUT/waxini jM^'peiitni malfiroi P+2.

ff./Z ■>&/?>

Prin derogare se înțelege modificarea uneia din condițiile de construire: retragere', față de limitele laterale și de spate ale parcelei: POT, CUT, regim de înălțime. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise pumai în următoarele situații:    ,A

de


Modalități de autorizare în cazul derogărilor:

-    modificarea POT, a alinierii spre limitele laterale și de spate a proprietății este posibilă în baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD însoțite de ilustrare de arhitectură cu avizul Direcției de Urbanism și a' Comisiei de Urbanism a Consiliului Local;

-    modificări pentru una din condițiile stipulate în PUZ privind funcțiunile admise, regimul de înălțime, CUT și depășirea alinierii spre strada a construcțiilor sunt posibile in baza unor Planuri Urbanistice Zonale - PUZ elaborate și aprobate conform legii;

-    modificarea mai multor condiții de construire constituie modificare a Regulamentului și este posibilă numai in baza unor Planuri Urbanistice Zonale -PUZ elaborate si aprobate conform legii.

In toate celelalte cazuri documentațiile de. urbanism se vor supune aprobării conform legislației în vigoare.

TITLUL I! - PRESCRIPȚII SPECIALE

funcțional în subzoma Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Suprafața cuprinsă în P.U.Z. este teren liber de construcții.

care au format Pepiniera NprduîhiJ țtpea


directa la Sosea; terenul de.țla numărul 6( >■ **’ / .. ••

cedarea către domeniul public a suprafeței necesare^^rgatfce'' mai multi propribd-ari. Aceasta strada face legătură intre Sos. Nordului si Str. Barajul Argeș. /

Zona studiata prezintă ca principale caracteristici vecinătatea imediata a Parcului Herăstrău, densitatea scăzută a locuirii, suprafețe mari de teren, liber, existent rețelelor de utilitari. Aceste caracteristici au făcut ca zona sa cunoască o dinamica crescută a investițiilor devenind in scurt timp una din zonele cele mai scumpe din București.

Din punct de vedere urbanistic zona a fost încadrata im PUG - București in zona Lla — zona de locuințe individuale si collective mici cu maxim P+2 niveluri. întreaga zona cuprinsa intre Sos. Nordului, Str. Grigore Gafemcu, Str. N. Caramfil si Str. Ceasornicului a făcut obiectul unui PUZ care a încadrat zona amplasamentului in Zona M3 - cu clădiri cu inaltimea maxima P+4E+5R, POT 60% si CUT 3. Toate PUZ-urile care au urmat au pastrat aceasta încadrare urbanistica a zonei.

Datorita faptului ca toate PUZ-urile au expirat, in prezent au ramas in vigoare A prevederile PUG.

PUZ-urile insa, au produs efecte asupra zonei astfel ca in cadrul ariei de studiu cca. 80% din teren este construit pe baza acestor PUZ-uri. Terenul reglementat prin acest studiu este înconjurat pe toate laturile de construcții noi ce au un regim de înălțime de la P+2E la P + 4E+5R si P+6E+7R, POT intre 50% si 60% si CUT 3 si peste

3.

Scopul prezentei documentarii este armonizarea indicilor urbanistici aferenti terenului conform PUG cu indicii urbanistici existent! in zona si stabilirea criteriilor de amplasare a clădirilor; retrageri de la aliniament si de la limitele de proprietate, inaltimea maxima a clădirilor, numărul si conformarea -acceselor auto si pietonale, posibilitatea de asigurare a locurilor de parcare, suprafața spatiilor verzi

SECTgyWEĂ Bl OTBLBZARE FOMCTgQMALA

iSJl    V

acestora sa mu depaseasca 250 nap. ADC, care să mu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare ;

Arte 2-
SEOTBUNE^ Big COWPIȚgg DE MMPLASMRE, ECHBPMBE gg

eOHFOBRMIE A CLĂBBRBLOB

Art„ 3-Caraeteristiei ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Terenul are suprafața de 7078 mp. ( 6362 mp. proprietate privata si 876 mp ce urmeaza a fi concesionați); are front la Sos. Nordului de 42 de metrii si deschidere la strada secundara de 73 de metrii.

Art. 4-Amplasarea clădirilor față de aliniament

-    clădirea se va dispune retras de la aliniamentul .actual al străzii secundare cu 4 metrii5 cu 5 metrii de la aliniamentul Sos. Nordului respectând retragerea caracteristica străzii.

-    in fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii nu se permite nici o construcție cu excepția impreimuririlor , aleilor de acces si a

- clădirea se va retrage cu minim 7 metrii fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei.


încăperi fie naturală;

- în toate alte norme


în care fațadele

<3


ferestre care


asigura

ce,mecesită


se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și specifice.


Ari 7-


acceseAccesul auto pe teren către strada secundara;

- este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.


Art. 8-gtaționarea autovehiculelor

Staționarea autovehicolelor necesare funcționarii diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-calculul capacității de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare și detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localități urbane” (indicativ P132-93)

-normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existentă. în cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii funcțiuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existent;

- înălțimea maxima a cfedlriSor va fi S-i- F + 6E.

-aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunilor și exprimării prestigiului investitorilor ,.,dafy chAAOîidiția realizării unor ansambluri

compoziționale care să țimțeSeapșa-d© jpărâeterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din .vecinătate eji csțre,'se aîlă'^i;r^a^i^ co»^zibiîitate;

F'


xA? ®G> '/2-


-aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezemtativitatea funcțiumiușT va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de ^coerentă” și ^elegantă”;    /

Art. 11-Condiții de echipare edilitară

-    Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehmico-edilitare publice; de energie electrică, gaze naturale și telefonie existente im zona»

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in

- toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realiz>te-ingrppat.


Art. 12-Spații libere si spații plantate

- pentru Îmbunătățirea microclimatului și

evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietohale, terase;

-terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme si circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore Ia fiecare 100 mp;

-parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare .

Din suprafața totala a terenului de 7236 mp. un procent de maxim 50% va fi

ocupat de clădiri. Suprafața totala a aleilor pietonale si carosabile va fi de 15%. Spațiul verde neimpermeabilizat va fi de minim 35% din total teren.

B ILAN T TE R ITO R !A L

M P

%

S . TEREN

7238

1 0 0

CONSTRUCȚII

3620

50

ALE î

1085

1 5

SP.VERDE

2533

35- POT maxim §0% ;

- CUT maxim — 3,2

Art. 16-Inălțimea maximă

- H max = S + P + 6E
1

   cfw oC ■/£ ioĂg/'2-,