Hotărârea nr. 295/2013

HOTARAREnr. 295 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALUI (PUD) BDUL MIRCEA ELIADE NR. 7B, SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Mircea Eliade nr. 7B, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012.

Văzând documentele emise de:

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 406/1147566/15.04.2013;

-Ministerul Culturii - Direcția pentru .Cultură a Municipiului București: aviz nr. 816/Z/09.08.2013;

-Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 27/17.09.2013;

-Romîelecom - Direcția Suport Operațional și Control: aviz de principiu nr. 100/05/03/01/92577/24.09.2013;

-Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice 'București: aviz nr.

22396/26.09.2013;

-Apa Nova București: aviz nr. 91303233/06.08.2013;

-Enel Distribuție Muntenia: aviz de amplasament nr. 99261143/30.09.2013; -Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1177400/11.10.2013;

-Comisia tehnică de circulațiepayizȚir. 9608/08.08.2013;

în conformitate cu pj,șvederîleAXx

-Legii nr. 50/1991 privin^'auțșri.zarBa'^'^cutării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificăBe^LcomPM^^ ulterioare;

Splaiul independenîș/2^i-293/'a^tor.6i'București, România; tA: +4021305 55 00: avvr.bucurestwiimarc

-mp


Au

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 279/21.12.2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația pubjică Jocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism “Plan Urbanisîfcmde Detaliu - B-dul Mircea Eliade nr. 7B, sector 1”, în conformitate cu părțile componente ale documentației de urbanism: avizul Arhitectului Șef nr. 5/24.07.2013 prezentat în anexa nr. 1 și planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani.

Art.4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ra


București, Nr. 295•. SECRETAR GENERAL AL 'MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, TudorTomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană


Direcția Urbanism

3

Serviciul UrbanismAVIZ ARHITECT ȘEF

.XXXgo/s


PUD - BULEVARDUL MIRCEA ELIADE NR. 7B, SECTOR 1

BENEFICIAR: D-NUL DAVID ALEXANDRU

ELABORATOR: SC EAST WIND ARHITECT SRL - ARH. URB. ADRIAN NEAGU NR. ÎNREGISTRARE CERERE:^P.M.B. REGISTRATURĂ NR. 1173427/15.07.2013 SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUD: S-861,97 mp - proprietate persoană fizicăAMPLASARE, DELIMITARE TEREN: terenul este situat în intravilanul municipiului Bucuri București

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul se încadrează în documentația de urbanism „PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE” aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona Protejată nr. 57 - PARCELAREA MONNET. REGLEMENTĂRI URBANISTICE APROBATE :


UTILIZĂRI ADMISE: locuințe cu standard ridicat, compatibile cu ținuta arhitecturală a clădirilor existente; se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: funcțiuni cu caracter comercial de lux sau servicii specializate: anticariat, galerie de artă, reprezentanța comercială, birou pentru profesiuni liberale și consultanță, cu următoarele condiții:

(1)    funcțiunea să nu stânjenească vecinătățle;

(2)    funcțiunea să nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului/elementelor valoroase ale interiorului

(3)    să nu afecteze vegetația existentă (curți de fațadă și arbori)

(4)    să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare în interiorul parcelei sau pe domeniul public

- se admite amenajarea unor mici baruri /.-restaurante la parterul clădirilor cu o capacitate maximă de 50 de locuri (interior + exterior), ou respectarea condițiilor de mai sus.

UTILIZĂRI INTERZISE: activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată; activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură -inclusiv chioșcuri și panouri publicitare, de orice dimensiune și indiferent de modalitatea lor de montare; depozitare en-gros; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane; staționarea și gararea autovehicolelor în construcții multietajate; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI: P.O.T.max.=4Q% - suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 30,00mp. COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI; C.U.T.max.=2.5 mp.ACD/mp teren;

REGIM PE ÎNĂLȚIME .: maximum 13 m - peste în înălțimea admisă se' acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m în înălțimea maximă verticală (13 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.


ASPECTUL EXTERIOR:


-    arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definită de clădirile existente.

-    se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.

CERTIFICATUL DE URBANISM FAVORABIL nr. 406/1147566/15.04.2013 eliberat de Primăria Municipiului București


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI URBANISTICE VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNI AVIZATE: imobil cu apartamente.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: conform Regulamentului documentației de urbanism „PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE” aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona Protejată nr. 57 - PARCELAREA MONNET: P.O.T.max.= P.O.T.max.=4Q% - suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel puțin 30,.Q0'mph'C.'U.T.max,=2,5 mp.ACD/mpteren.

R.Hmax. - S+P+2E.    X U JVl XX

XX---------X

RETRAGERI EDIFICABIL FATĂ DE LIMITELE PE PROPRIETATE':" -.... x

-    4,00 m de la limita de proprietate cu Lot 2 -B-dul Mircsa Eliațjte nr. ȘD, prin care se-'face-apâ

-    3,00 m de la limita de proprietate din partea de Vest;    Îir/M    > 5 X

-    3,00 m de la limita de proprietate din partea de Est; /

-    5,00 m față de limita posterioară a proprietăți’'Splaiul Independenței nr. 291-293, cod; Tel; 021.305.55.00 int. 1701 http://www.pmb.ro


;,șector6,Ti


ureșB, Ronîania-


am fi    , „IDZ1 J2 ■


ASPECTUL EXTERIOR:    •    / \\* i'Cf:-gr; "'fi -

-    arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei, înscriinduse, înainte de toatefîn shara,definita'de clădirile existente.

-    se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.

CIRCULAȚII, ACCESE: accesul, parcarea, gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse se vor stabili și realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, respectându-se Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE : Avizul Ministerului Culturii, Avizul Agenției Regionale de Mediu București, Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B., Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Acordul proprietarului amplasamentului identificat pe Planul de reglementări urbanistice ca Lot 2 -B-dul Mircea Eliade nr. 9D, cu privire la accesul către imobilul ce a făcut obiectul PUD, Suportul topo-cadastral realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București, Extrase de Carte Funciară la zi pentru amplasamentul care a generat PUD, Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniștilor din România, alte avize conform legislației în vigoare.

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „ (2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederi]'1, art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența Ififi. penale

NOTĂ:

Prezentul Aviz este eliberat în temeiul prevederilor Legii nr. 190/2013 care a modificat și completat Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,.

în'conformitate cu prevederile Art. 37, Avizul Arhitectului Șefi este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului General al municipiului București.

Decizia privind aprobarea PUD aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 405/16.12.2009, avizul se taxează cu 13 lei, chitanța nr.....................................

p.Șef serviciu^,/

Urb. CosmirfsMetescu


Z.


ARHITECT SEF AL MUWBȘMLUI BUCUREȘTI ARH. GHEGRZuE P//TRĂȘCU •

fc > ș


RefererbA Ing. VigRttȘvlanea

/ C- •


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel: 021.305.55.00 int. 1700    |

http://www.pmb.ro    I


Srfll /l/,!»firsrf    n/"

Limite parcele

Lim ita edifjgabll-maxinr;propus,.^

Clădiri existente

"• ] Edificabi! propus - locuința

Circulație carosabila propusa, drum de servitute de trecere

Acces autoPOTmax = 40% CUTmax = 2.5 Hmax= S-5-P+2EB-du! Mircea Eiiade nr. 7B

|Nr.

jPct.

Coordonate puncte de contur

Lungimi

laturi

D(i, i+1) j

E[m]

N[m]

J 1.

X=555842.830 Y=341746.620

9.835

0 2

X=555850.600 ¥=341752,650

22.479 |

3.

X=555868.380 ¥=341766.404

33.280 j

4.

X=555889.163 Y=341740.411

22.140

5.

X=555871.810 Y=341726.661

21.695

I 6.

X=555858.430 ¥=341743.739

0.670 j

5 7-

X=555857.903 ¥=341743.326

10.342

b-

X=555849.800 ¥=341736.900

11.961

S (Wc27935) = 862.05 mp j P = 132.402 mLC. EAST WIND ARHITECT S.R.L.

Arhitectura-Design-Constructii oOM£ J40/19088/2004


TITLU PROIECT:

PUD București, Sectorul 1 Bulevardul Mircea Eiiade nr. 7B


ISO 9001:2000/1181 Licența: Autocad 2007


BENEFICIAR:

DAVID ALEXANDRU


SEF PROiECT


PROIECTAT


PROIECTAT


PLANȘA

U04


TITLU PLÂNSĂ: REGLEMENTAR! URBANISTICE


Proiect nr. 1/2013