Hotărârea nr. 294/2013

HOTARAREnr. 294 din 2013-11-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)-INCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULATIE LA ZONA DE NORD-AUTOSTRADA URBANA TRONSON CUPRINS INTRE LACUL MORII SI SOSEAUA COLENTINA SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 292/2014

CONFORM >

CU ORIGINII U'


Consiliul General al Municipiului Bucureșt

-----------------

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

- închidere inel median de circulație la zona nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012..

Văzând documentele emise de:

-Primăria    Municipiului    București    -    certificat    de    urbanism    nr.

151R/2590/11.04.2011;

-Primăria    Municipiului    București    -    certificat    de    urbanism    nr.

149R/2543/11.04.2013;

-Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 1044385; 1045627/ 10663/06.12.2011;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 63/ 2012;

-Ministerul Culturii și Patrimoniului Național: aviz nr. 1010/Z/08.10.2012; -Ministerul Culturii: aviz de principiu nr. 100/28.01.2013;

-Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice: aviz de mediu nr.

24/14.08.2013;

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: ayfe^^n<Qcipiu nr. 34322/1232/

2012;    ÂMT

-Comisia de coordonare a PltJB: aviMir/11 Ț026870jk1 lJ?012;


b J /•-"■■SG

ști, România; wMoG 305 55 ob: vw/bucuresti-i


-Comisia tehnică de circulație: acordBe    ¥607/07.09.2012;

-Comisia tehnică de circulație:acord de^nci^nr. 10753/29.11.2012; -Primăria    Municipiului    București    -    urre'ctia    Urbanism: adresa nr.

7785/16.09.2012;

-Primăria    Municipiului    București    -    Direcția    Transporturi, Drumuri,

Sistematizarea Circulației: adresa nr. 1121/bis/03.09.2012;

-Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A.: aviz nr. 5/7/3518/17.12.2012;

-Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. -adresa nr. 32/948/10.02.2012;

-Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. - aviz de principiu nr. 6392/ 30.01.2012;

-S.C. Metroul S.A. - avizele nr. 83730, 83731, 83732, 83733, 83734, 83735 și 83736/09.09.2011;

-S.C. Metrorex S.A. : aviz de principiu nr. M05.03/47/11.01.2012;

-S.C. Metrorex S.A.: adresa nr. M05.03/948/20.09.2011;

-Regia Autonomă de Transport București: avizele nr. 84684/19.07.2011, 84685/27.07.2011,    84686/28.07.2011,    84687/08.08.2011,

84688/08.08.2011, 84689/29.08.2011 și 84690/05.09.2011;

-Regia Autonomă de Transport București: adresa nr. 39124/18.07.2013; -Ministerul Apărării Naționale: avizele nr. D/4423/07.12.2011, D/4424/ 29.12.2011, D/4425/29.12.2011, D/4426/07.12.2011, D/4427/07.12.2011, D/4428/07.12.2011 și D/4429/07.12.2011;

-Ministerul Administrației și Internelor: avizele nr. 3.349.158, 3.349.159, 3.349.161, 3.349.162, 3.349.163, 3.349.164 și 3.349.165/30.11.2011; -Serviciul Român de Informații: aviz nr. 54.818/25.07.2013;

-Serviciul Român de Informații: aviz nr. 53.130/17.11.2011;

-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București - aviz tehnic nr. 1111090/30.09.2011;

-Primăria Municipiului București - Direcția Generală Dezvoltare Urbană -Serviciul Proiecte Urbane: referat de specialitate privind recepția documentației de urbanism nr. 7679/29.08.2013;

Ținând seama de prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General ^^^T^lțîni^piului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea yPlânuluL^Urbanistic General, cu modificările și completărilețulterioare;Cu respectarea prevederilor Legii decizională în administrația publică, c ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal -închidere inel median de circulație la zona nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina, București, caracterizată de existența tuturor formelor de proprietate, conform Certificatelor de urbanism nr. 151R/2590/11.04.2011 și nr. 149R/2543/11.04.2013 emise de Primăria Municipiului București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 27/12.09.2013, prezentat în anexa nr. 1, cu Planșele de reglementări vizate spre neschimbare prezentate în anexa nr. 2 și Regulamentele locale de urbanism, aferente fiecărui tronson, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de

>

reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

î

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor reglementări urbanistice contrare.

Art 5 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și ale Primarilor de Sector a căror teritorii administrative sunt cuprinse în aria de studiu a documentației de urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE

Angelescu R

București, 2 Nr. 294SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, x    TudorToma

Splaiul lndependențeral-293, sector 6, București, Rdn    -F305 55 00; www.bucuresti-primaria.

5

VC / Ă- U-CG+lb

PRMĂR8A MUNICIPIULUI BUCUREȘ-

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

f


Direcția Urbanism

î

Serviciul Urbanism

Nr. 7598/ WV2013


AVIZUL ARHITECTULUI ȘEF nr

PLAN URBANISTIC ZONAL

- ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE LA ZONA NORD -AUTOSTRADA URBANA TRONSON CUPRINS INTRE LACUL MORII Șl SOSEAUA

COLENTINA

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

o reprezentant al beneficiarului pentru coordonarea și controlul conformității lucrării: Serviciul Proiecte Urbane - PMB

o prezentul aviz se emite în temeiul Referatului de specialitate SPU - PMB privind recepția lucrării nr.7679/29.08.2013

ELABORATOR: CONSORȚIUL: SC PROIECT BUCUREȘTI SA, SC ECOTERA SRL, SC METROUL SA, SC WESTERN OUTDOOR SRL, SC ALPHA STUDIO SRL

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este constituită din 7 teritorii de referință situate în partea de Nord a municipiului București, adiacent CF Constanța și cuprinde arii situate pe teritoriul administrativ al sectoarelor 6, 1 și 2 caracterizate de existența tuturor formelor de proprietate:

-    Str. Gherghiței

-    Sos. Petricani

-    Sos. Pipera

-    Sos. Nordului

-    Bd. Poligrafiei

-    Bd. Bucureștii Noi

-    Sos. Virtuții


Teritoriul de referință nr. 1: Sos. Colentina Teritoriul de referință nr. 2: Str. Gherghiței Teritoriul de referință nr. 3: Sos. Petricani Teritoriul de referință nr. 4: Sos. Pipera Teritoriul de referință nr. 5: Sos, Nordului Teritoriul de referință nr. 6: Bd. Poligrafiei Teritoriul de referință nr, 7: Bd. Bucureștii Noi

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 completată prin HCGMB nr. 324/2010 și HCGMB nr. 241/2011, teritoriul studiat are reglementări de ordin general privind funcționalitatea, circulația, echiparea edilitară și a modului de utilizare a terenurilor, etc. Local, prin documentații de urbanism aprobate au fost stabilite reglementări urbanistice în raport de structura urbană și trama stradală existentă.

Indicatorii urbanistici reglementați: conform RLU - PUG și PUZ aprobate și aflate în termen de valabilitate.

Având în vedere consultarea, analizarea, experizarea și fundamentarea tehnică de specialitate a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului - P.M.B., asupra reglementărilor urbanistice propuse pentru dezvoltarea spațial durabilă și urbanistică a arealului studiat, în raport cu reevaluarea potențialului urbanistic aie unor zone a căror restructurare urbanistică a devenit o necesitate ca urmare a încetării unor activități economice și apariția altora noi, precum și a evolției firești a municipiului:

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI Șl A SPAȚIULUI PUBLIC, CONFORM PLANURILOR DE REGLEMENTĂRI’Șl A REGULAMENTELOR LOCALE AFERENTE VIZATE SPRE NESCHIMBARE


REGLEMENTARI FUNCȚIUNI: Regi funcționale, actualizarea reglementării' 269/2000 cu modificările Si complet; respectarea legislației în vigoAr