Hotărârea nr. 293/2013

HOTARAREnr. 293 din 2013-11-28 PRIVIND INDREPTAREA ERORII CUPRINSE IN ANEXA NR. 2 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 278/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 278/2013

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii cuprinse în anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator sector 6, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Văzând adresa nr. 15203/26.11.2013 a Direcției Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației, înregistrată la Direcția Urbanism cu nr. 10443/26.11.2013, prin care sunt transmise informații referitoare la constatarea unor erori în planșa de reglementări aferente documentației P.U.Z. Coordonator, sector 6, București, precum și adresa nr. 40998/26.11.2013, înregistrată la Direcția Urbanism cu nr. 10478/27.11.2013 a Primăriei Sectorului 6, în calitate de inițiator al documentației de urbanism menționată;

Ținând seama de prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;.

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.-36 alin. (2) lit c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T

Art.1 Planul de reglementări Jeprezentâh'd/âțne^ nr?/2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/2013, se îniocuijeșt^ ou planuljde Ireglementărmnexă^ care face parte integrantă la prezent® hbțărâre. ' /    /

••'V

Splaiul Independentei 291-293, sector S, București, RomâniB<A4G2I âoL 55 OO^-whucurestS-prtircrts.ro

('fa

/2.


Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/2013 rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.11.2013.


Splaiul Independentei 29i;293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti~primaria.rQ

i

Pag 2


Ș'M ?~>il

6?3 ra


ȘȘ3


ipts .


.

m Sișa ’• •^3

-Î3

m


-Igg-

•    £3 ©3

"O ‘T3-O E3

•    S«O S»?3l •

«“•C

Șn '

'

(£3) ^3

'•"Vi! 2^3 . ' Firii £3? ?S3

gs

%& m.


Kll


!5'-3

m


ya

-?3


Țj3

Ffs


k j

|SS


153


lr~g.. • Firii


"O

T-o!

îiâ

5}

Fiy*

£-j

m


?lS

zi-ji

”s?J

igT

s

£?3

fS3i

g£3

dS


m

irs


,.*' L^Ar7îB' '


z#Z • ••
MBS