Hotărârea nr. 291/2013

HOTARAREnr. 291 din 2013-11-28 PRIVIND INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SUSTINEREA CAMPANIILOR SI EVENIMENTELOR ORGANIZATE IN DOMENIUL PREGATIRII POPULATIEI SCOLARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind încheierea unui protocol de colaborare între Primăria Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „ Dealul Spirii ” al Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru susținerea campaniilor și evenimentelor organizate în domeniul pregătirii populației școlare din Municipiul București în domeniul situațiilor de urgență

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Relații Publice și Informare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Primăria Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru susținerea campaniilor și evenimentelor organizate în domeniul pregătirii populației școlare din Municipiul București în domeniul situațiilor de urgență, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General să semneze Protocolul prevăzut la art.

1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.11.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; wwJwcurssfl-firtjnane.rg

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “Dealu Spirii” AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
NR._I


JDIN_,


NR.


_DIN_


PROTOCOLprivind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar din municipiul București.

în baza prevederilor art.14, alinți) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu

modificările și completările ulterioare, ale art. 36, alin. (1) și (2) din Legea protecției civile nr. 481/2004, modificată și completată prin Legea nr.212/2006 și ale art. 18, lit.f) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Protonului dintre MAI - IGSU nr. 62170/16.07.2013 și MEN nr. 9647/08.07.2013 și în baza Acordului de Parteneriat încheiat între Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, nr.230758 din 24.07.2013, și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, nr.16856 din 24.07.2013,

1.    Primăria Municipiului București, cu sediul în București, Splaiul Independeței, nr.291-293, Sector 6, tel: 021/305.55.00, fax:021/312.00.30, reprezentată de domnul Sorin Mircea OPRESCU, în calitate de Primar General.,

2.    Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealu Spirii” al Municipiului București, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie, nr. 135, Sector 5, tel.: 021/207.55.00, fax.: 021/316.51.16, reprezentată de domnul Stelian DUDUȘ, în calitate de Inspector Șef

și

3. Inspectoratul Școlar al Municipiul București cu sediul în București, Str. Icoanei nr. 19, sector 2, tel. 021.211.84.85, fax 021.210.48.51, reprezentată de domnul Constantin TRĂISTARU, în calitate de Inspector Școlar General,LI - Scopul pentru care se încheie Protocolul îl reprezintă asigurarea pregătirii elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în situații de urgență.

1.2 - Obiectivele generale urmărite în pregătirea modului de reacție în situații de urgență sunt următoarele:

a)    cunoașterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, măsurilor de protecție, precum și a modului de acțiune și comportare în situația producerii lor;

b)    formarea și dezvoltarea abilităților privind modul de comportare și modul de acțiune în perioada premergătoare, pe timpul manifestării și pentru limitarea/înlăturarea efectelor situațiilor de urgență.

1.3    - Activitățile desfășurate, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de urgență "Dealu Spirii" al Municipiului București, Primăria Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului, sunt de informare și urmăresc să dezvolte la elevi dorința de cunoaștere și direcționare a preocupărilor acestora în domeniul situațiilor de urgență.

1.4    - Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență se execută de cadre didactice instruite în domeniu, desemnate de directorii instituțiilor de învățământ, în colaborare cu specialiști din Inspectoratul pentru Situații Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București și din Primăria Municipiului București.

1.5    - Conținutul materialelor utilizate în procesul de pregătire va fi în concordanță cu particularitățile de vârstă specifice nivelurilor din structura sistemului de învățământ, adaptate factorilor de risc existenți în Municipiul București {Suport educațional pentru îndrumarea cadrelor didactice în vederea pregătirii elevilor pentru protecția la cutremur, îndrumar Fii pregătit pentru cutremur, Manual educația și protecția elevilor în caz de cutremur (cls. I-III; clsIII-IV, cls. V-Vni).

1.6    - Se va organiza concursul - „ Fii pregătit pentru cutremur! ’ ’.

a) Regulamentul de organizare va fi elaborat, în parteneriat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Primăria Municipiului București.


tipărind materialele necesare procesului de informare a elevilor cât și desfășurării activităților instructiv-educative și practic-aplicative în domeniul


situațiilor de urgență;

achiziționând materiale necesare desfășurării activității instr-uctiv-ei

practic-aplicative în domeniul situațiilor de urgență: premiind participanții la concursurile organizate;

b)    să nominalizeze personal care să reprezinte Primăria Municipiului Bucuresu în cadrul proiectului și care să participe alături de specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București la activitățile de pregătire organizate de aceștia în cadrul instituțiilor de învățământ, pe parcursul proiectului.

c)    să participe la întocmirea calendarului de activități alături de ceilalți membrii ai proiectului;

d)    să nominalizeze celelalte părți ca parteneri în materialele publicitare prin care se promovează proiectul (bannere, reviste, pagină proprie web, etc.)

e)    să promoveze în mass-media activitățile desfășurate în cadrul prezentului protocol cu respectarea entității organizaționale a partenerilor.

f)    să mediatizeze, la solicitarea unuia dintre parteneri, relația dintre acesta și alte structuri cu responsabilități din cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență (S.N.M.S.U.)

g)    să participe, după parcurgerea unei etape de pregătire, la verificarea modului de organizare și desfășurare a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență împreună cu celelalte instituții partenere de proiect.

II.2 Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealu Spirii” al Municipiului București se obligă:

a)    să sprijine promovarea evenimentelor și activităților comune;

b)    să participe la întocmirea calendarului de activități alături de ceilalți membrii ai proiectului;

c)    să asigure instruirea directorilor de unități de învățământ, precum și a cadrelor didactice cu responsabilități, privind organizarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență,

d)    să nominalizeze instituțiile partenere îp^npmunicatele de presă date pe parcursul


f)    să nominalizeze celelalte părți ca parteneri în materialele publicitare prin care se promovează proiectul (bannere, reviste, pagină proprie web, etc.)

g)    să participe, după parcurgerea unei etape de pregătire, la verificarea modului de organizare și desfășurare a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență împreună, cn.


celelalte instituții partenere de proiect.

II.3 Inspectoratul Școlar al Municipiului București se obligă:    /

a)    să deruleze activitățile care fac obiectul acestui parteneriat și să pună la dispoziția partenerilor, în timp util, la solicitare sau oricând se produc modificări, informațiile necesare desfășurării proiectului în bune condiții;

b)    să faciliteze accesul reciproc la informațiile de interes comun legate de evenimentele organizate;

c)    să permită participarea reprezentanților instituțiilor partenere la toate activitățile derulate în cadrul proiectului;

d)    să participe la întocmirea calendarului de activități alături de ceilalți membrii ai proiectului;

e)    să nominalizeze celelalte părți ca parteneri în materialele publicitare prin care se promovează proiectul ( bannere, reviste, pagină proprie web, -etc.)

f)    să nominalizeze instituțiile partenere în comunicatele de presă date cu ocazia lansării unor proiecte sau evenimente comune;

g)    să informeze celelalte părți cu privire la stadiul derulării proiectului;

h)    să asigure desfășurarea activităților instructiv-educative și practic-aplicative în domeniul situațiilor de urgență;

i)    să asigure, la nivelul municipiului București în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, pregătirea cadrelor didactice în vederea desfășurării activităților planificate în domeniul situațiilor de urgență;

j)    să planifice, de comun acord cu celelalte instituții partenere ale proiectului, activitățile practice de simulare a unor situații de urgență;

k)    să sprijine, prin participarea comunităților școlare la exercițiile și activitățile practic-educative organizate si conduse de rnsbnct'd'ratdl nentru Situații de Urgentă „Dealu


1) să participe, după parcurgerea unei etape de pregătire, ia verificarea modului de organizare și desfășurare a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență împreună cu celelalte instituții partenere de proiect.


III. DISPOZIȚII FINALE


3.1.    Protocolul se încheie pe termen nelimitat, cu începere de la data semnării.

3.2.    Modificarea și completarea prezentului protocol poate avea loc doar cu acordul

părților semnatare, modificările vor fi consemnate, de comun acord întru-un act adițional.

Prezentul protocol se încheie în 3 (trei) exemplare, toate cu valoare de^original,.

ZA' ' ' " ț..

câte unul pentru fiecare parte semnatară.    ___________ _    ...........':.Ș\IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI '--------- -- ......-    )'

4.1. In situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în prezentul


protocol.


4.2. La inițiativa oricăreia dintre părțile semnatare, iar încetarea produce efecte de la data când una dintre părțile semnatare notifică celeilalte părți semnatare, în scris, intenția de încetare a prezentului protocol.


Prezentul protocol s-a încheiat astăzi fiecare parte, toate având valoare de original.


2013, în 3. (trei) exemplare, pentru


Primăria Municipiului București Primar General


Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealu Spirii” al Municipiului București Inspector șef


Inspectoratul Școlar al Municipiului București Inspector Școlar General


Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU


Col.dr.ing. Stelian DUDUȘ


Constantin TRĂISTARU


f' o    . v

Director JuridicX, ^"ȘefiBirola Juridic și Contecios


Șef Serviciu Juridic


Adrian IORD ACHfeo, '-.p