Hotărârea nr. 287/2013

HOTARAREnr. 287 din 2013-11-28 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA C.G.M.B. APROBAT IN BUGETUL PE ANUL 2013 PENTRU SUPLIMENTAREA SUBVENTIEI PENTRU DIFERENTA PRET SI TARIF PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN SI REDISTRIBUIRI DE SUME INTRE BUGETELE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2013

privind utilizarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziția C.G.M.B. aprobat în bugetul pe anul 2013 pentru suplimentarea subvenției pentru diferență preț și tarif pentru transportul în comun și redistribuiri de sume între bugetele unor instituții de

interes local finanțate din Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificările în Bugetul local pe anul 2013 și vărsămintele corespunzătoare din secțiunea de funcționare în secțiunea ' de dezvoltare conform anexei 1.1.1 și Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei 1.1.2 precum și modificarea bugetelor instituțiilor și a anexelor la bugetele acestora care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se diminuează Bugetul Primăriei Municipiului București cu suma de 70.598,50 mii iei la obiectivul de investiții Supralărgire Fabrica de Glucoză și se suplimentează cu 44.000 mii lei la capitolul subvenții diferență preț și tarif la transportul în comun, capitolul 84.02, precum și se suplimentează cu suma de 374 mii lei la capitolul 74.02 Protecția Mediului.

Art.3 Se utilizează 44.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea subvenției diferență preț și tarif la transportul în comun.

Art.4 Ordonatorul Principal de Credite, aparatul său de specialitate și instituțiile de interes local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data 28.11.2013.


SECRETAR GENERALSplaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România; tei.: +4021305 55 00;    .•tâsii-Piin’iîciă ■■■:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2013


1.1.1


Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii


2.2

2.4

2.4-1

2.8

2.9

2.9-1

2.15 2.26 2.27 2.27-1

2.30

2.30-    1

2.31

2.31-    1 2.35 2.35-1 237

■ 2.37-1 2.37

2.37.15 2.37.18


Palatele Brâncovemești de la Porțile Bucureștiului Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Evreiesc de Stat

Teatrul Mic

Lista obiectivelor de investiții Teatrul Tineretului Metropoîis


r-


CCU'U


2.37.19

2.37.19-1


Clubul Sportiv al Municipiului București Direcția Generală de Asistentă Socială

5    5

Lista obiectivelor de investiții Administrația Fondului Imobiliar •

5

Lista obiectivelor de investiții Administrația Străzilor

5

Lista obiectivelor de investiții


cy QriLAdministrația Lacuri, Parcuri și Agrement

Lista obiectivelor de investiții '

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

Lista obiectivelor de investiții

-    Centralizator spitale -

-    Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele


99


99Lista obiectivelor de investiții Primăria Municipiului București(Bugetul propriu al ... Lista obiectivelor de investiții


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


B JETUL LOCAL PE ANUL 2013HCGMB NR.^T......728.11.2013

Anexa nr. 1.1.1

mii lei

Wg

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

3.838.214,00

0,00

3.838.214,00

VENITURI PROPRII

2

48.02

3.784.995,67

0,00

3.784.995,67

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

3.805.950,67

0,00

3.805.950,67

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

3.636.359,67

0,00

3.636.359,67

M. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

3.593.709,00

0,00

3.593.709,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

3.593.709,00

0,00

3.593.709,00

Impozit pe venit

7

03.02

66.000,00

0,00

66.000,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

66.000,00

0,00

66.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

3.527.709,00

0,00

3.527.709,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

3.394.665,00

0,00

3.394.665,00

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

11

04.02.04

133.044,00

0,00

133.044,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

12

00.10

33.750,67

0,00

33.750,67

Sume defalcate din TVA

13

11.02

18.605,00

0,00

18.605,00

0

Sume defalcate din^ța^pe yăîoâr!ea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, paselor, municipii,l.dî; sectoarelor fel fvlLjnicipiulu^Bucuresti

14

11.02.02

18.605,00

0,00

18.605,00

axe pe utilizarea bunurilor/'autoriSăre.a utilizai bunurijor sau pe desfasurarea de activitatiA

15

16.02

15.145,67

0,00

15.145,67

axa asupra mijloacelor de tranș^pt^-\\\    f \ !\

16

16.02.02

4.170,00

0,00

4.170,00

axa asupra mijloacelor de transport!-Pdji    }

17

16.02.02.02

4.170,00

0,00

4.170,00

DENUMIREA INDICATORILOR


r-


Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitștT^T5Uc7>


A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE


Alte impozite si taxe fiscale


Alte impozite si taxe


C. VENITURI NEFISCALE


C1. VENITURI DIN PROPRIETATE


Venituri din proprietateVenituri din concesiuni si inchirieri


Venituri din dobânzi


Alte venituri din dobânzi


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICIIVenituri din prestări de servicii si alte activitati


Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese


Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor socir


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


Amenzi, penalitati si confiscări


Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale


Alte amenzi, penalitati si confiscări


Diverse venituri


Venituri din aplicarea prescripției extinctive


Taxe speciale


Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic


Alte venituri


Transferuri volurftâreț.altele .decât subvențiile


/arsaminte din sectiuriea-'deTuncfi’briarte pentru finantafea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) /.'•    T. \ -T'A/


\ite transferuri voluntare


/113

18.11.2013
t:

c

• 2

T3

O

O


18


19-


20


21


22


23


24-


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


4T


42


43


44


45


O

T)

_C

T3

O

O


16.02.03


16.02.50


00.11


18.02


18.02.50


00.12


00.13


30.02


30.02.05


31.02


31.02.03


00.14


33.02


33.02.10


33.02.12


33.02.50


35.02


35.02.01


35.02.50


36,02


36.02.01


36.02.06


36.02.22


36.02.50


37.02


37.02.03


37.02.04


37.02.50


10.225,67


750,00


8.900,00


8.900,00


8.900,00


169.591,00


111.286,00


111.266,00


111.266,00


20,00


20,00


58.305,00


1.390,00


100,00


160,00


1.130,00


14.550,00


14.250,00


300,00


34.365,90


65,00


16.000,00


1.600,00


16.700,00


8.000,00


-1.344.'532,67


1.344.532,67


8.000,00


C

(!)

3

tp

C


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


41.018,00


-41.018,00


0,00


10.225,67


750,00


8.900,00


8.900,00


8.900,00


169.591,00


111.286,00


111.266,00


111.266,00


20,00


20,00


58.305,00


1.390,00


100,00


160,00


1.130,00


14.550,00


14.250,00


300,00


34.365,00


65,00


16.000,00


1.600,00


16.700,00


8.000,00


-1.303.514,67


1.303.514,67


8.000,00. ' ' -    DENUMIREA iNDiCATOftiLORr—— "

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

I

11. VENITURI DIN CAPITAL    -

46

08.15

5.650,00

0,00

5.650,00

Venituri din valorificarea unor bunuri    '

’47

39.02

5.650,00

0,00

5.650,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului    //£$''    \^\

• 48

39.02.03

950,00

0,00

950,00

Depozite speciale pentru construcții de construinte "

49’

39.02.10

4.700,00

0,00'

■ .4.700,00

IV, SUBVENȚII    '    (js    f ’

50

00.1.7

26.404,00

0,00

26,404,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

00.18

26.404,00

0,00

26.404,00

Subvenții de la bugetul de stat    -    f3

52

42.02

26.404,00

0,00

26.404,00

A. De capital    "    ""

53

28,80

0,00

28,80

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate    j

54

42.02.16

28,80

0,00

28,80

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

55

42.02.16.03

28,80

0,00

28,80

B. Curente    \

56

26.375,20

0,00

26.375,20

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii    \

57 .

42.02.41

26.375,20

0,00

.    • 26.375,20

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate    \

58

45.02

209,33

0,00

209,33

Fondul European de Dezvoltare regionala    \

59-

45.02.01

412,03

0,00

412,03

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

60

45.02.01.01

412,03

0,00

412,03

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

61

45.02.01.02

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European

62

45.02.02

-202,70

0,00.

-202,70

Prefinantari

63

45.02.02.03.

-202,70

0,00

-202,70

TOTAL CHELTUIELI

64

50.02

3.866.214,00

0,00

3.866.214,00

CHELTUIELI CURENTE

65

01

2.501.269,00

41.996,00

2.543.265,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

66

10

71.868,00

0,00

71.868,00

Cheltuieli salariate in bani    .    ■    ’

67

10.01

56.252,50

0,00

• 56.252,50

Salarii de baza

68

10.01.01

49.579,00

0,00

49.579,00

Sporuri pentru condițiLde^njunca

69

10.01.05

4.154,00

0,00

4.154,00

/JJte sporuri

70

10.01.06

53,00

0,00

53,00

/ ond pentru postuțj.ecopșite^priFiîd&piul    ’    •

71

10.01.10

175,00

0,00

175,00

Indemnizații plătite unof persoâne-djp afara unitatii    ‘fe-

72'

10.01.12

1.031,00

0,00

1.031,00

Indemnizații de delegare

73

10.01.13

123,50

0,00

123,50

Alte drepturi-salariale in bani’ /    '    \v*

74’

10.01.30

1.137,00

0,00

1,137,00


C-..


\


DENUfvlIREĂlNDICATORILOR    __.

; !

p^ZLZLli.--...

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program "rectificat

Contribuții

75

10.03

15.615,50

0,00

15.615,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

76

10.03.01

11.647,50

0,00

11.647,50

Contribuții de asigurări de șomaj

• 77

10.03.02

- 280,50

0,00

280,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    ’.    Ă'Z$\

78

10.03.03

2.903,00

0,00

2.903,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    jt§    J(u

79

10.03.04

104,50

0,00

104,50

Contribuții pentru concedii si indemnizații    vdl2    .•Z.-Z'

80

10.03.06

680,00

0,00

680,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII    /

81

20

677.888,00

26.325,00

704.213,00

Bunuri si servicii     •.Zr-- '’

■ 82

20.01

63.053,60

2.000,00

65.053,60

Furnituri de birou

83

20.01.01

1.800,00

140,00

1.940,00

S^I>-    "X*»

Materiale pentru curățenie

84

20.01.02

655,00

250,00

905,00

încălzit, iluminat si forța motrica

85

20.01.03

5.899,00

-41,00

5.858,00

Apa, canal si salubritate    \

86 .

20.01.04

1.079,00

55,00

i.134,00

Carburanți si lubrifianti    •

87

20.01.05

2.042,00

• -15,00

2.027,00

Piese de schimb    '    ’y.

88

20.01.06

609,00

-14,00

595,00

Transport    \

89

20.01.07

230,00

0,00

230,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    •    \

90

20.01.08

2.596,40

-15,00

2.581,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    \

91

20.01.09    .

31.849,20

2.004,00

33.853,20

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

92 ■

20.01.30

16.294,00

-364,00

15.930,00

Reparații curente

93

20.02

257.063,00

22.695,00

' 279.758,00

Hrana

94

20.03

11.887,00

-465,00

11.422,00

Hrana pentru oameni

95

20.03.01

11.887,00

-465,00

'    11.422,00

Medicamente si materiale sanitare

'96

20.04

1.454,00

164,00

1.618,00

Medicamente

97

20.04.01

595,00

40,00

635,00

Materiale sanitare.^-'T;'"' -f" T'-x

98

20.04.02

652,00

40,00

692,00

Dezinfectanti    ....

99

20.04.04

207,00

84,00

291,00

Blinuri de natura obiectelor de ihyentar,    | \    ■

100

20.05

6.085,40

535,00

6.620,40

t/piforme si echipament    ’ ' . \    ș    vu ®

101

20.05.01

503,00

112,00

615,00

Mnjerie si accesorii de pat    !    ff \\ K \    . nt^t £

102

20.05.03

587,00

84,00

671,00

A|e obiecte d,e inventar    «Ș vĂSiSeU. ; £'

103

20.05.30

4.995,40

339,00

'    5.334,40

,.-zX

O"


\

Deplasări, detasari, transferări


Deplasări interne, detasari, transferări


Deplasări in străinătate


Cârti, publicații si materiale documentare


consultanta si expertiza


Pregătire profesionala


Protecția muncii


DENUMIREA INDICATORILOR


c>


l£yof- v


comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor


Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externeStabilirea riscului de tare


Alte cheltuieli


Reclama si publicitate


Protocol si reprezentare


Prime de asigurare non-viata


Chiriialte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL III DOBÂNZI


Dobânzi aferente datoriei publice interne


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe


Dobânzi aferente datoriei publice externe


Dobânzi aferente datoriei publice externe locale


TITLUL IV SUBVENȚII


Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif


TITLUL V FONDURI DE REZERVA


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


ȚjlTLULVl TRANSINiRlffli WRE UNITĂȚI Aitfc ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


ransferuri curenteAbtiuni defeanatate'


|113    \\> •. ■

11.2013TJ

C

ca

u,

TJ

O

O


104


105


• 106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


TJ

O

O


20.06


20.06.01


20.06.02


20.11


20.12


20.13


20.14


20.24


20.24.01


20.24.03


20.30


20.30.01


20.30.02


20.30.03


20.30.04


20.30.30


30


30.01


30.01.01


30.02


30.02.05


40


40.03


50


50.04


51


51.01


51.01.01


51.01.03


ta

JD

o

i_

CL

ta

E

ca

ca

o

i_

Q_


1.307,00


731,00


576,00


1.241,00


1.098,00


907,00


672,00


2.028,00


1.228,00


800,00


331.092,00


1.004,00


630,00


800,00


15.688,00


312.970,00


134.558,00


0,00


0,00


134.558,00


134.558,00


907.408,00


907.408,00


48.703,00


48.703,00


511.058,00


421.627,20


352.752,00


12.406,00


ca

o


c

Z3 ' 0= C


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


1.396,00


0,00


0,00


100,00


163,00


1.133,00


0,00


0,00


0,00


0,0.0


0,00


44.000,00


44.000,00


-44.000,00


-44.000,00


10.090,00


17.112,00


15.032,00


0,00


o

tu


cn

13

L-

Q_


1.307,00


731,00


576,00


l .241,00


1.098,00


907,00


672,00


2.028,00


1.228,00


800,00


332.488,00


1.004,00


630,00


900,00


15.851,00


314.103,00


134.558,00


0,00


0,00


134.558,00


134.558,00


951.408,00


951.408,00


4.703,00


4.703,00


521.148,00


438.739,20


367.784,00


12.406,00


/    ■" •    '"", l

Ci: ■'    ■ • ■■ i

DENUMIREA INDICATORILOR •    - •• -L-.L.j    . .

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

'    ■    k\\ '{ ‘

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare catre/$nitatile

administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

133

51.01.24

1.000,00

0,00

1.000,00

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integrai saJj'|feiW<gîrr^,E5torFHroprii pentru finanțarea sanatatii    \\X    -Ș?/

'134

51.01.46

55.469,20

2.080,00

57.549,20

Transferuri de capital-    'XX&.A

135

51.02

89.430,80

-7.022,00

82.408,80

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta    ’g~-~--

136

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de. capital din domeniul sanatatii

137

51.02.28

33.162,80

-1.770,00

31.392,80

Alte transferuri de capital către instituții publice

138

51.02.29

56.268,00

-5.252,00

51.016,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

139

55

45.628,00

0,00

45.628,00

A. Transferuri interne    ~

140

55.01

45.418,00

0,00

45.418,00

Programe comunitare    \

141

55.01.07    •

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat    \

142

55.01.12

38.382,00

0,00

38.382,00

Alte transferuri curente interne    -    \

143

55.01.18

3.036,00

0,00

3.036,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara    '    \

144

55.01.42

4.000,00

0,00

4.000,00

B Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

145

55.02

-210,00

0,00

210,00

COntributii si cotizații la organisme internaționale

146

55.02.01

210,00

0,00

210,00

Titlul VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

147

56

27.777,00

0,00

27.777,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

148

56.01

26.500,00

0,00

26.500,00

Finanțarea naționala

149

56.01.01

3.118,71

0,00

3.118,71

Finanțarea Uniunii Europene

150

56.01.02

22.672,66

0,00

22.672,66

Cheltuieli neeligibile

1-51

56.01.03

708,63

0,00

708,63

Programe din Fondul Social European (FSE)

152

56.02

1.277,00

0,00

1.277,00

Finanțarea naționala

153

56.02.01

188,00

0,00

188,00

Finanțarea Uniunii Europene

154

56.02.02

1.089,00

0,00

1.089,00

T

ITLUL IX ASISTENȚA SOCIALA

155

57

1.447,00

0,00

1.447,00

sigurari sociale-.<

156

57.01

0,00

0,00

0,00

jutoare șdciale    \    x    Xîro-® /’e.

157

57.02

1.447,00

0,00

1.447,00

4

jutoare.sociale in.numerar\ 'T'-.) ț    X-

158

57.02.01

1.400,00

0,00

1.400,00

1

ichete de. cresa    -    —1| \ | z/\j    Stț^    £'

159

57.02.03

47,00

0,00

47,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI


Burse


DENUMiREA INDICAT ORILOR


-o

c

■ l_

■o

O

o


<d

o

x?

c

X3

O

O


ffl

xa

o

i_

Q.

ÎD

E

ro

cn

o

£


c

OJ

' =1

15=

c


CD

O

țf=

O

O

u-

E

CD

■_

CD

O

£


Contribuții ia salarizarea personalului neclerical


Despăgubiri civile160


161


■ 162


163


59


59.01


59.15


59.17


74.934,00


5.581,00


80.515,00


0,00


0,00


0,00


12.000,00


62.934,00


0,00


5.581,00


12.000,00


68.515,00


CHELTUIELI DE CAPITAL


164


70


1.228.431,00


-41.996,00


1.186.435,00


TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE


165


71 ■


1.228.431,00


-41.996,00


1.186.435,00


Active fixe


Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de transport166


167


168


71.01


71.01.01


71.01.02


1.226.903,00


1.146.683,00


26.633,00


-40.994,00.


-37.973,00


-2.553,00


1.185.909,00


1.108.710,00


24.080,00


Alte active fixe


169


71.01.30


53.587,00


-468,00


53.119,00


Reparații capitale aferente activelor fixe


170


71.03


1.528,00


-1.002,00


526,00


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursări de credite externe


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale


Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE


Autorități publice si acțiuni externe


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariate in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii


Indemnizații de delegare


Alte drepturi salariale'lrrban.i,.


Qontri butii


iohtributii.de asigclrarf șociatexleișfat


^ontributiF de asigurări de'sgrtnaj^ j,' \    /


a#

•X

3r l v


171


172


173


174


175


17S


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


81


81.01


81.01.01


81.01.05


50.02


51.02


01


10-


10.01


10.01.01


10.01.05


10.01.12


10.01.13


10.01.30


10.03


10.03.01


136.514,00


136.514,00


44.564,00


91.950,00


448.269,00


250.274,00


154.389,00


32.313,00


25.092,50-


21.478,00


1.484,00


978,00


108,50


1.044,00


7.220,50


5.248,00


0,00


0,00


0,00


0,00


-44.000,00


0,00


0,00


0,00

"ăoo


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


136.514,00


.136.514,00


44.564,00


91.950,00


404.269,00


250.274,00


154.389,00


32.313,00


25.092,50


21.478,00


1.484,00


978,00


108,50


1.044,00


7.220,50


5.248,00


' ^ontributii de asigurări sociafeide s^naj.at:^

187


188


10.03.02


10.03.03


123,50


1.302,00


0,00


0,00


123,50


1.302,00


DENUMIREA IND!CATQRILOrX_ •    ’

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    XX    XXX

189.

10.03.04

39,00

0,00

.39,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

190

10.03.06

508,00

0,00

508,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    jfe .XXX' <!1

• 191

20

73.429,00

0,00

73.429,00

Bunuri si servicii    X-X X'/

192

20.01

23.681,00

0,00

23.681,00

Furnituri de birou    X\    XX”

193

20.01.01

1.323,00

0,00

1.323,00

Materiale pentru curățenie

194

20.01.02

395,00

0,00

395,00

încălzit, iluminat si forța motrica

195

20.01.03

2.300,00

0,00

2.300,00

Apa, canal si salubritate    X

196

20.01.04

300,00

0,00

300,00

Carburanți si lubrifiant!    X

197

20.01.05

682,00

0,00

682,00

Piese de schimb    \

198

20.01.06

321,00

0,00

321,00

Transport    \

199

20.01.07

200,00

0,00

200,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    \

200 .

20.01.08

923,00

0,00

923,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    \

201

20.01.09

6.150,00

0,00

6.150,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    \

202

20.01.30

• 11.087,00

0,00

11.087;00

Reparații curente

203

20.02

300,00

0,00

300,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

204-

20.05

' 1.100,00

0,00

1,100,0.0

Alte obiecte de inventar

205

20.05.30

1.100,00

0,00

1.100,00

Deplasări, detasari, transferări

206

20.06

1.072,00

0,00

• 1.072,00

Deplasări interne, detasari, transferări

207

20.06.01

• 600,00

0,00

600,00

Deplasări in străinătate

208

20.06.02

472,00

0,00

472,00

Cârti, publicații si materiale documentare

209

20.11

183,00

0,00

183,00

consultanta si expertiza

210

20.12

581,00

0,00

581,00

Pregătire profesionala

211

20.13

• 576,00

0,00

576,00

Protecția muncii

212

20.14

111,00

0,00

111,00

Alte cheltuieli    ..... .

213

20:30

45.825,00

0,00

45.825,00

R

eclama si publicitate -    XăXX'X

214

20.30.01

1.004,00

0,00

1.004,00

rotocol si.reprezentare    \    \\    //^

215

20.30.02

■    630,00

0,00

630,00

&

Wni    -Z    i    \!    ■    ffî 'PȘgSK X

216

20.30.04

15.120,00

0,00

15.120,00

£

te cheltțjielfcu bunuri si servicii jj    , /\    X’ S'

217

20.30.30

29.071,00

0,00

29.071,00

113

.11.2013

DENUMIREA INDICATORILOR *    /kT ?' ?/' 7 ■- ? 7

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    '

218-

55

. 200,00

.0,00

200,00

A. Transferuri interne    '    ’    *H

219

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe comunitare    '    J?//

•220

55.01.07

0,00

0,00

0,00

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) -=~—<.<<

221

55.02

200,00

0,00

200,00

COntributii si cotizații la organisme internaționale    '

222

55.02.01

200,00

0,00

200,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    •

223

57

1.447,00

0,00

1.447,00.

Asigurări sociale    ''    \ ~

224

57.01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale    \

225

57.02

1.447,00

0,00

1.447,00

Ajutoare sociale in numerar    'f .

226

57.02.01

1.400,00

0,00

1.400,00

Tichete de cresa    ’ \

227

57.02.03

47,00

0,00

47,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI    \

228 .

59

47.000,00

0,00

47.000,00

Burse    \

229

59.01

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile    . • • •    \

230

59.17

47.000,00

0,00

47.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

231

70'

95.885,00

0,00

95.885,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

232

71

95.885,00

0,00

95.885,00

Active fixe

233

71.01

95.885,00

0,00

95.885,00

Construcții

234

71.01.01

75.988,00

0,00

75.988,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

235

71.01.02

8.978,00

0,00

8.978,00

Alte active fixe

236

71.01.30

10.919,00

0,00

10.9 j 9,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

237

51.02.01

250.274,00

0,00

250.274,00

Autoritaiî executive    ■ •    ' -

238

51.02.01.03

250.274,00

0,00

250.274,00

CHELTUIELI CURENTE    •    •>

239

01

154.389,00

0,00

154.389,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    -

240

10

32.313,00

0,00

32,313,00

Cheltuieli salariate in bani

241

10.01

25.092,50

0,00

25.092;50

Salarii de baza^'r"’7"'.. x    ,

242

10.01.01

21.478,00

0,00

21.478,00

Scoruri pentru condiții de 'munca    zC^Ω'

243

10.01.05

1.484,00

■ 0,00

1.484,00

Iretemnizâtii plătite unor peroane din afara âi^itatii

244

10.01.12

978,00

0,00

978,00

-lljijdemnizatii de delegare' -,. \ ""    •§■    • ■

245

10.01.13

108,50

0,00

108,50


9 A13

î.ii.2013
■    ■    DENUMIREA INDICATORILOR    <"    '    '' . "    /■.

,1

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte drepturi salariate in bani    •    •

246

10.01.30

1.044,00

0,00

1.044,00

Contribuții    \

247

10.03

7.220,50

0,00

7.220,50

Contribuții de asigurări sociale de stat    S'O

■248

10.03.01

5.248,00

0,00

5.248,00

Contribuții de asigurări de șomaj    c-------e-J’’ .-T?/

249

10.03.02

123,50

0,00

123,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    » 'T'-'

250

10.03.03

1.302,00

0,00

1.302,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

251

10.03.04

39,00

0,00

39,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

252

10.03.06

508,00

0,00

508,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII    V

253

20

73.429,00

0,00

73.429,00

Bunuri si servicii    P

254

20.01

23.681,00

0,00

23.681,00

Furnituri de birou    \

255

20.01.01

1.323,00

0,00

1.323,00

Materiale pentru curățenie    \

256

20.01.02

395,00

0,00

395,00

încălzit, iluminat si forța motrica    \

257

20.01.03

2.300,00

0,00

2.300,00

Apa, canal si salubritate    '

258

20.01.04

300,00

0,00

300,00

Carburanți si lubrifianti

259

20.01.05

682,00

0,00

682,00

Piese de schimb

260

20.01.06

321,00

0,00

•321,00

Transport

261

20.01.07

200,00

0,00

200,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

262

20.01.08

923,00

0,00

923,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

263

20.01.09    •

6.150,00

0,00

6.150,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

264

20.01.30

11.087,00

0,00

11,087,00

Reparații curente

265

20.02

300,00

0,0.0

300,00'

Bunuri de natura obiectelor de inventar

266

20.05

■1.100,00

0,00

1.100,00

Alte obiecte de inventar

267

20.05.30

1.100,00

0,00

1.100,00-

Deplasări, detasari, transferări

268

20.06

1.072,00

0,00

1.072,00

Deplasări interne,jfgtașari, transferări

269

20.06.01

600,00

0,00

600,00

Deplasări in.;straicatâfe

270

20.06.02

472,00

0,00

472,00

Cârti, publicații sLmateriale dochcnentare^    t,-

271

20.11

183,00

0,00

183,00

^onsultânta si expertiza;- \    \\    $ 'îk

272

20.12

581,00

0,00

581,00

pregătire profesionala ■';    \\    «

273

20.13

576,00

0,00

576,00

Rrotectla-muncii    /    \    /    Hâ

274

20.14

111,00

0,00

111,00

p/113    \

1,11.2013

DENUMfREÂ INDICATORILOR    /;-x, , *'    '    ' ""y .

...... " • __ /

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

275

20.30

45.825,00

0,00

45.825,00

Reclama si publicitate    f/Q

276

20.30.01

1.004,00

0,00

1.004,00

Protocol si reprezentare    )

• 277

20.30.02

630,00

0,00

630,00

Chirii    J//

278

20.30.04

15.120,00

0,00

15.120,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    c&fl

279

20.30.30

'    29.071,00

0,00

29.071,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    .

280

55

200,00

0,00

200,00

A. Transferuri interne    .

281

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe comunitare    (A4..

282

55.01.07

0,00

0,00

0,00

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

283

55.02

200,00

0,00

200,00

COntributii si cotizații la organisme internaționale    \

284

55.02.01

200,00

0,00

200,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    \

285

57

1.447,00

0,00

1.447,00

Asigurări sociale    '    \

286

57.01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale    ’    \

287

57.02

1.447,00

0,00

1.447,00

Ajutoare sociale in numerar

288'

57.02.01

1.400,00

0,00

1.400,00

Tichete de cresa

289

57.02.03

47,00

0,00

47,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

290

59

47.000,00

0,00

47.000,00

Burse

291

59.01

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile

292

59.17

.    47.000,00

0,00

47.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

293

70

95.885,00

0,00

95.885,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

294

71

95.885,00

0,00

95.885,00

Active fixe

295

71.01

95.885,00

0,00

95.885,00

Construcții

296

71.01.01

75.988,00

0,00

75.988,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

297

71.01.02

8.978,00

0,00

8.978,00

Alte active fixe

298

Z1.01.30

10.919,00

0,00

10.919,00

Alte servicii publice generale

299

54.02

61.409,00

-44.000,00

17.409,00

$HELTUIELI,CURENTE>-..    •

300

01

61.409,00

-44.000,00

17.409,00

/ ITLULV,RONDURI DE REZERVA ’\    ,

301

50

48.703,00

-44.000,00

4.703,00

( ond de rezerva'bugetara.ja dispoziția’autoritatHor locale    /ZsM

302

50.04

48.703,00

-44.000,00

4.703,00

TITLUL.VI TRANSFERURI'(NȚR^UNl’^Ț.KÂLE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    ! £

303

51

6.706,00

0,00

6.706,00

L/113''. •• '•

,8.11.2013 .top-’    .1

DENUMIREA INDiCATC-RILOR    ' '    ' • ": -j

■    -    ' I

O1’'?'    H

Cod. rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri curente    S'f)

304

51.01

6.417,00

0,00

6.417,00

Transferuri către instituții publice    Șt}

305

51.01.01

5.417,00

0,00

5.417,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor'^^^{Ș(cațr^Sfiîtatile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

'306

51.01.24

1.000,00

0,00

1.000,00

Transferuri de capital-

307

51.02

289,00

0,00

289,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

308

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice    .

309

51.02.29

289,00

0,00

289,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    \

310

55

6.000,00

0,00

6.000,00

A. Transferuri interne    \

311

55.01

6.000,00

0,00

6.000,00

Programe comunitare    \

312

55.01.07

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

313

55.01.18

2.000,00

0,00

2.000,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

314

55.01.42

4.000,00

0,00

4.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

315

70

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

316

54.02.05

48.703',00

-44.000,00

4.703,00

CHELTUIELI CURENTE

317

01

48.703,00

-44.000,00

4.703,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

318

50

48.703,00

-44.000,00

4.703,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

319

50.04

48.703,00

-44.000,00

4.703,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

333

54.02.10

5.706,00

' 0,00

5.706,00

CHELTUIELI CURENTE

334

01

5.706,00

0,00

5.706,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

337 .

51

5.706,00

0,00

5.706,00

Transferuri curente

338

51.01

5.417,00

0,00

5.417,00

Transferuri către instituții publice

339

51.01.01

5.417,00

0,00

5.417,00

Transferuri de capital

341

51.02

289,00

0,00

289,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

342

51.02.08

0,00

0,00

0,00

A

te transferurile capital către instituții publice

343

51.02.29

289,00

0,00

289,00

A

te servicii publice.getjefal^ \    \\    X'’:' >

350

54.02.50

7.000,00

0,00

7.000,00

4ELT.U|ELI CURENTE \ -C/\ .    \\    -    fa'

351

01

7.000,00

0,00

7.000,00

T

[rLUți-yi.TRANSFERURI,i'NT,Ra'UNITA^A>-E'ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    B

354

51

1.000,00

0,00

1.000,00

> ;w\

.    -    .    /■-'“••' V "    '    ■’    /

DENUMIREA INDICATORILOR    - - . .

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri curente    \    //£$'

355

51.01

1.000,00

0,00

1.000,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea uno^ț^feare^^j^Ritafi^

administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate    '    ?,-î

357

51.01.24

1.00.0,00

0,00

1.000,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

361

55

6.000,00

0,00

6.000,00

A. Transferuri interne-    ■

362

55.01

6.000,00

0,00

6.000,00

Programe comunitare    Q"

363

55.01.07

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne    i    .    ’

364

55.01.18

2.000,00

0,00

2.000,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

365

55.01.42

4.000,00

0,00

4.000,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi    p ■

367

55.02

136.586,00

0,00

136.586,00

CHELTUIELI CURENTE    -    i

368

01-

136.586,00

0,00

136.586,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    V

369

20

2.028,00

0,00

2.028,00

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor    - '    \

370

20.24

2.028,00

-0,00

2.028,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    \ •

371

20.24.01

1.228,00

0,00

1.228,00

Stabilirea riscului de tare

372

20.24.03

800,00

0,00

800,00

TITLUL III DOBÂNZI

373

30

134.558,00

0,00

■134.558,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne    i

374

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe '    - .

375

30.01.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

- 376

30.02

134.558,00

0,00

134.558,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

377

30.02.05

134.558,00

0,00

134.558,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

378

70

0,00

0,00

0,00'

Din total capitol

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA •

379

59.02

51.263,00

0,00

51.263,00

Aparare

380

60.02

892,00

0,00

892,00

CHELTUIELI CURENTE

381 '

01

616,00

0,00

616,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

382

20

616,00

0,00

616,00

Bunuri si servicii    a    .

383

20.01

434,40

0,00

434,40

Furnituri de birouȚL.....(\    '

384

20.01.01

111,00

0,00

111,00

-iylbteriale pentru"curățenie J's    #    1\    [f$    ) §.

385

20.01.02

42,00

0,00

42,00

djprburanti si-lubrifiariti •/ .    . \t\ /' \\    Z—î;

386

20.01.05

122,00

0,00

122,00

î    •    •vi

.    DENUMIREA.INDICATORILOR^’ 1,    '

Cod rând

L_

O •+-1

03

O

73

£

73

O

O

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

i

Piese de-schimb

387

20.01.06

50,00

0,00

50,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    .£? 'M

388

20.01.08

34,40

■ 0,00

34,40

Materiale-si prestări de servicii cu caracter funcțional    \\S S.acW' j^i

.389

20.01.09

25,00

. 0,00

25,00

- --——-—----- ~ yc ’    £'.%>• ‘T’-5    jîjVZ

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare    yțy

390

20.01.30    '

50,00

0,00

50,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar    ■

391

20.05

143,60

0,00

143,60

Alte obiecte de inventar    ’    \=

392

20.05.30

143,60

0,00

143,60

Altte cheltuieli    \

393

20.30

38,00

0,00

■ 38,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    \

394

20.30.30

■    38,00

0,00

38,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    \

395

70

276,00

0,00

- 276,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    '    \

396

71

276,00

0,00

276,00

Active fixe    \

397

71.01

276,00

0,00

276,00

Construcții

398

7-1.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

399

.71.01.02

276,00

0,00

276,00

Din total capitol

Aparare naționala

400

60.02.02

892,00

0,00

- 892,00

CHELTUIELI CURENTE

401

01

616,00

0,00

616,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

402

20

■ 616,00

0,00

616,00

Bunuri si servicii

403

20.01

- ‘    ■ 434,40

0,00

434,40

Furnituri de birou

404

20.01.01

111,00

0,00

'111,00

Materiale pentru curățenie

405

20.01.02

42,00

0,00

. 42,00

Carburanți si lubrifianti

406

20.01.05

122,00

0,00

■    122,-00

Piese de schimb

407

20.01.06

•- . ■.    50,00

' - 0,00

50,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

408

20.01.08

34,40

0,00

34,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

409

20.01.09

25,00

0,00

25,00

A

te bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

410

20.01.30

50,00

0,00

50,00

Ș

unuri de natura-d&îecțeldndejnventar

411

20.05

143,60

0,00

143,60

-1/

te obiecte,.de invențar    ...    \    '    .--ZXî Ă-■

412

20.05.30

143,60

0,00

143,60

te cheltuieli zZ    ■ , '\    \

413

20.30

38,00

0,00

38,00

a

te cheltțlielLcu bunuri si seryîpii ?j N    ț    •

414

20.30.30

38,00

0,00

. 38,00

UU013|<    - ,/ WlX    ■■Zs2fiZ/

CHELTUIELJ DE CAPITAL


TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții


DENUMIREA INDICATORILOR


■o c • 2 -o o


ro

o

TI

.C

T3

O

O


£

2

S5


Mașini, echipamente si mijloace de transport


Ordine publica si siguranța naționala


CHELTUIELI CURENTE415-


416'


•417


418


419


420


'421


.70


71


71.01


71.01.01


71.01.02


61.02


01


276,00


276,00


276,00


0,00


276,00


50.371,00


38.226,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


276,00


276,00


276,00


0,00


276,00


50.371,00


38.226,00


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


422


20


4.569,00


0,00


4.569,00


Bunuri si servicii


423


20.01


585,20


0,00


585,20


Furnituri de birou


424


20.01.01


10,00


0,00


10,00


Materiale pentru curățenie


425


20.01.02


30,00


0,00


30,00


încălzit, iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Piese de schimb


Transport


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Bunuri de natura obiectelor de inventar


Uniforme si echipament


Lenjerie si accesorii de pat


Alte obiecte de inventar


Cârti, publicații si materiale documentare


Protecția muncii


Alte cheltuieli


alt^ cheltuieli cu bunuri șj-.ș.eryLcjj^


426


427


428


429


430


431


432


433'


434


435'


436


437


438


439


20.01.03


20.01.04


20.01.06


20.01.07


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.05


20.05.01


20.05.03


20.05.30


20.11


20.14


20.30


150,00


65,00


10,00


30,00


100,00


155,20


35,00


3.963,80


83,00


587,00


3.293,80


5,00


10,00


5,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


150,00


65,00-


10,00


30,00


100,00


155,20


35,00


3.963,80


83,00


587,00


3.293,80


5,00


10,00


5,00


20.30.30


0,00


440 -


5,00


5,00TITLUL VI TRANSFERURI l'NTRR&NjTATl ALE ] IMINISTRATIEI PUBLICE.


nsferuri curente


Transferuri cati^p-instifutii publice.441


442


443


51


51.01


51.01.01


33.657,00


28.616,00


28.616,00


0,00


0,00


0,00


33.657,00


28.616,00


28.616,00


•    -    DENUMIREA INDICATORILOR '    ------•

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri de capital    Xs.

444

51.02

5.041,00

0,00

.5.041,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

445

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

■ 446

51.02.29

5.041,00

0,00

5.041,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    •

447

70

12.145,00

0,00

12.145,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

448

71

12.145,00

0,00

12.145,00

Active fixe    '

449

71.01

12.145,00

0,00

12.145,00

Construcții

450

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport    (

451

71.01.02

9.602,00

0,00

9.602,00

Alte active fixe    f

452

71.01.30

2.543,00

0,00

2.543,00

Din total capitol

Ordine publica    \

453

61.02.03

33.657,00

0,00

33.657,00

Politie comunitara    .    \

454

61.02.03.04

33.657,00

0,00

33.657,00

CHELTUIELI CURENTE

455

01

33.657,00

0,00

33.657,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

475

51

33.657,00

0,00

33.657,00

Transferuri curente

476

51.01

28.616,00

0,00

28.616,00

Transferuri către instituții publice    '    •    •

477

51.01.01

28.616,00

0,00

28.616,00

Transferuri de capital

478

51.02

5.041,00

0,00

5.041,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

479

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

480

51.02.29

5.041,00

0,00

5.041,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor

487

61.02.05

16.714,00

0,00

16.714,00

CHELTUIELI CURENTE

488

01

4.569,00

0,00

4.569,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

489

20

♦    4.569,00

0,00

4.569,00

Bunuri si servicii

490

20.01

585,20

0,00

585,20

Furnituri de birou

491

20.01.01

10,00

0,00

10,00

Materiale pentru curățenie

492

20.01.02

30,00

0,00

30,00

încălzit, iluminat si forțajrotrica -    .

493

20.01.03    •

150,00

0,00

150,00

Ajia, canal si salubritate'-5    /

\X

494

20.01.04

65,00

0,00

. 65,00

ș'lese de schimb    ’V

\ •

495

20.01.06

10,00

0,00

■ 10,00

Țlansport    \    |

xZ ’Ha •

496

20.01.07

30,00

0,00

30,00•    .•    DENUMIREA INDICATORILOR    f.    .'^"'^7

}O* - . ' -1    /    ■

.    •••    ••    t

■ ■1

Cod rarid

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

497

20.01.08

100,00

0,00

100,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    '

498

20.01.09

155,20

0,00

155,20

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare    •    //g    *’( \K

.499

20.01.30

35,00

0,00

35,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500

20.05

3.963,80

0,00

3.963,80

Uniforme si echipament    ețE e\-

501

20.05.01

83,00

0,00

83,00

Lenjerie si accesorii de pat    S<

502

20.05.03

587,00

0,00

587,00

Alte obiecte de inventar

503

20.05.30

3.293,80

0,00

3.293,80

Cârti, publicații si materiale documentare    \

504

20.11

5,00

0,00

• 5,00

Protecția muncii    \

505

20.14

10,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli

506

20.30

5,00

0,00

5,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

507

20.30.30

5,00

0,00

5,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

514

70

12.145,00

0,00

12.145,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

515

71

12.145,00

0,00

12.145,00

Active fixe

516

71.01

12.145,00

0,00

12.145,00

Construcții

517

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

518

71.01.02

9.602,00

0,00

9.602,00

Alte active fixe

519

71.01.30

2.543,00

0,00

2.543,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

520

63.02

•926.794,00

16.330,50

943.124,50

invatamant

521

65.02

184.156,00

0,00

184.156,00

CHELTUIELI CURENTE

522

01

14.352,00

0,00

14.352,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

523

10

73,00

0,00

73,00.

Cheltuieli salariale in bani

524

10.01

55,00

0,00

55,00

Salarii de baza

525

10.01.01

55,00

0,00

55,00

Contribuții

526

10.03

18,00

0,00

18,00

Contribuții de așigflrafî'sbciale^de stat

527

10.03.01

11,50

0,00

11,50

Cpntributii de'as'igurari de somaj\

528

10.03.02

1,00

0,00

1,00

ontributii'de asigurări sociale ders'șnatate

529

10.03.03

3,00

0,00

3,00

ontributii de. asigurări pentru accidente (jemunc:

si boli profesionale    '•’ ‘v.

530

10.03.04

0,50

0,00

0,50

CjSontributii pentru concedii si indemnizații \

t-

531

10.03.06

2,00

0,00

2,00

T113    \

7/38.11.2013


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


DENUMIREA INDICATORILOR


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare


Protecția muncii


Alte cheltuielialte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. Transferuri interne


Alte transferuri curente interne


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții


Alte active fixe


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursări de credite externe


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii decredite


Din total capitol


Invatamant preșcolar si primar


Invatamant preșcolar


CHELTUIELI DE CAPITAL..


TLULXI ACȚIVE NEFINANQIARE


:tive fixe


onstructii/A 1


>113 \2H.11.2013
■o

c

50

xj

o

O


532


533


.534


535


536


537


538


539


540


541


•542


543


544


545


546


547


548


549


550


551


552


553


554


555


580


581


582


583


20


20.01


ro

o


X3

O

O


20.01.01


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.14


20-.30


’0.30.30


55


55.01


55.01.18


70


71


71.01


71.01.01


71.01.30


81


81.01


81.01.01


65.02.03


65.02.03.01


70


71


7T.01


71.01.01


CB

_Q

O

a

CB

E

CB

O?

O

!_

0-


14.194,00


74,00


12,00


16,00


2,00


20,00


12,00


12,00


2,00


14.118,00


14.118,00


85,00


85,00


85,00


141.200,00


141.200,00


141.200,00


141.180,00


20,00


28.604,00


28:604,00


28.604,00


4.730,00


4.730,00


4.730,00


4.730,00


4.730,00


4.730,00


c • CD 3


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


CB

O

Hz

t5

<1>

1—

E

CB

i_

CB

O

i—

0-


14.194,00


74,00


12,00


16,00


2,00


20,00


12,00


12,00


2,00


14.118,00


14.118,00


85,00


85,00


85,00


141.200,00


141.200,00


141.200,00


141.180,00


20,00


28.604,00


28.604,00


28.604,00


4.730,00


4.730,00


4.730,00


4.730,00


4.730,00


4.730,00


••••’•    DENUMIREA INDICATORILOR    -- J-n»/’ V'’l

' . ' M/iJ

Cod rând

!    ț

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar    •    ■    *    <S?’’ '• •

588"

65.02.04

107.490,00

0,00

107.490,00

Invatamant secundar inferior    - LH    '

589

65.02.04.01

63.470,00

0,00

63.470,00

CHELTU|El.l CURENTE     ///

• 590

01

30,00

0,00

30,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    '

611

55

30,00

0,00

30,00

A.-Transferuri interne

612

55.01

30,00

0,00

30,00

Alte transferuri curente interne    ,

613

55.01.18

30,00

0,00

30,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    V

614

70

63.440,00

0,00

63,440,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    •    •

615

71

63.440,00

0,00

63.440,00

Active fixe    \

■ 616

71.01

63.440,00

0,00

63.440,00

Construcții    -\    •

617

71.01.01

63.440,00

0,00

63.440,00

Invatamant secundar superior    -    \

622

65.02.04.02

44.020,00

0,00

44.020,00

CHELTUIELI CURENTE    \

623

01

55,00

0,00

55,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

644

55

55,00

0,00

55,00

A. Transferuri interne

645

55.01

55,00

0,00

55,00

Alte transferuri curente interne

646

55.01.18

55,00

0,00

55,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

647

70

43.965,00

0,00

43.955,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

648

71

43.965,00

0,00

43.965,00

Active fixe

649 ’

71.01

43.965,00

0,00

43.965,00

Construcții

650

71.01.01

43.965,00

0,00

43.965,00

Invatamant nedefinitul prin nivel

655

65.02.07

28.045,00

0,00

28.045,00

invatamant special

656

65.02.07.04

28.045,00

0,00

28.045,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    .    •    •

681

70

28.045,00

0,00

28.045,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

682

71

28.045,00

0,00

28.045,00

Active fixe

683

71.01

28.045,00

0,00

28.045,00

Construcții

684

71.01.01

28.045,00

0,00

28.045,00

^Ite cheltuieli irtd-orneniul invatamantului    ■

689

65.02.50

43.891,00

0,00

43.891,00

ffiHELTU^^URENff^

690

01

14.267,00

0,00

14.267,00

|lTLUXȘ feHET-TUlEL^fegERSONAL

i

691

10

73,00

0,00

73,00

(jChețț'â'iȘfi șal^ajggre^^’ifei'®^    ț

692

10.01

55,00

0,00

55,00

Salarii de baza


Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de stat


Contribuții de asigurări de șomaj


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL ii BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare


Protecția muncii


Aite cheltuieli


alte cheltuieli cu bunuri si servicii


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții


Alte active fixe


flTLULXVi RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursări de credite externe

Rambursări de cre.dițgjgxterne contractate de ordonatorii de credite


iernata te    iV~


4 A.

"O

c;

•a

o

O


693


694


.695


696


697


698


699


700


701


702


703


704


705


706


707


708


709


710


714


715


716


717


718


719


720


721


722


723


724


co

o

;o

.c

X5

o

o


10.01.01


10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


20


20.01


20.01.01


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.14


20.30


20.30.30


70


71


71.01


71.01.01


71.01.30


81


81.01


81.01.01


66.02


01


10


co

o

s_

Q.


E

03

I_

cn

o


55,00


18,00


11,50


1,00


3,00


0,50


2,00


14.194,00


74,00


12,00


16,00


2,00


20,00


12,00


12,00


2,00


14.118,00


14.118,00


1.020,00


1.020,00


1.020,00


1.000,00


20,00


28.604,00


28.604,00


28.604,00


183.128,00


141.252,00


14,037,00


_ro

c

.a . ' 3 Cf= C


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


984,50


5.810,00


0,00


55,00


18,00


11,50


■ 1,00


3,00


0,50


2,00


14.194,00


74,00


12,00


16,00


2,00


20,00


12,00


12,00


2,00


14.118,00


14.118,00


1.020,00


1.020,00


1.020,00


1.000,00


20,00


28.604,00


28.604,00


28.604,00


184.112,50


147.062,00


14.037,00


. -— --——1

■    DENUMIREA INDICATORILOR :    î. i’T "    i

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli salariale in bani    ' • -

725

10.01

11.184,00

0,00

;    11.184,00

Salarii de baza    "V    cVi5'$'\

726

10.01.01

10.390,00

0,00

10.390,00

Sporuri pentru condiții de munca    /

.727

10.01.05

758,00

0,00

758,00

Alte sporuri    .    '.£?    ~îl

728

10.01.06

13,00

0,00

13,00

Alte drepturi salariale in bani    'st*

729

10.01.30

23,00

0,00

23,00

Contribuții

730

10.03

2.853,00

0,00

2.853,00

Contribuții d.e asigurări sociale de stat    '    —

731

10.03.01

2.222,00

0,00

- - 2.222,00

Contribuții de asigurări de șomaj    .    \

732

10.03.02

53,00

0,00

53,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

733

10.03.03

554,00

0,00

554,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    P

734

10.03.04

20,00

0,00

20,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații    •    \

735

10.03.06

4,00

0,00

'4,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    \

736

20

23.977,00

5.500,00

-    29.477,00

Bunuri si servicii    ■    \

737-

20.01

3.000,00

-500,00

2.500,00

Furnituri de birou    ■    '    \    •

738

20.01.01

34,00

0,00

34,00

Materiale pentru curățenie    -    .

739

20.01.02

11,00

0,00

11,00

încălzit, iluminat si forța motrica

740

20.01.03

120,00

0,00.

• : 120,00

Apa, canal si salubritate

741

20-.01.04

15,00

0,00

15,00

Carburanți si lubrifiant!    '    '    .    '

742

20.01.05    '

5,00

0,00

5,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

743

20.01.08

222,00

0,00

222,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

744

20.01.09

30,00

0,00

30,00'

Alte bunuri si servicii pentru intretineresi funcționare

745-

20.01.30

2.563,00

-500,00

2.063,00

Reparații curente

746

20.02

19.000,00

6.000,00

25.000,00

Medicamente si materiale sanitare

747

20.04

1.156,00

0,00

1.156,00

Medicamente

748

20.04.01

443,00

0,00

443,00

Materiale sanitare

749

20.04.02

556,00

0,00

556,00

q

,ezinfectanti    •

750

20.04.04

157,00

0,00

157,00

0

unuri de ngțyf^SeCtelșr de inventar    "

751

20.05

113,00

0,00

...    113,00

>

Ite obie^^-sdehhventar-^i?^,,

/■ ffâl    \    fr-i

752 ■

20.05,30

113,00

0,00

113,00

epIa^i^e^sgriJrarisȘjaț}^

\\

X    O    /S

753

20.06

22,00

0,00

22,00

/nfc f /JSIțM

\ot5c5w <

—\

■    DENUMIREA INDICATORILOR '•    ;

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

--_    1    1    ;    ;    Z^\\ 3 U C l_/j$ X J    '

Depiasari interne, detasari, transferări    '    •    //(<k

754

20.06.01

2,00

0,00

2,00

Depiasari in străinătate    "

755

20.06.02

20,00

0,00

20,00

Cârti, publicații si materiale documentare    <<i

• 756

20.11

'3,00

0,00

3,00

consultanta si expertiza    V.Z.-^

757

20.12

425,00

0,00

425,00

Pregătire profesionala    '***^^^!^*'    7'ȘZ

758

20.13

61,00

0,00

61,00

Protecția muncii    ‘

759

20.14

52,00

0,00

52,00

Alte cheltuieli    -

760-

20:30

- 145,00

0,00

145,00

Chirii    t..

761

20.30.04

75,00

0,00

75,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    \

762

20.30.30

70,00

0,00

70,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE \

763

51

101.038,00

310,00

101.348,00

Transferuri curente    \

764

51.01

67.875,20

2.080,00

69.955,20

Transferuri către instituții publice    \

765

51.01.01

0,00

0,00

0,00

Acțiuni de sanatate    •'    \

766

51.01.03

12.406,00

0,00

12.406,00

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice-si activitati finanțate integral'sau parțial din venituri proprii

pentru finanțarea sanatatii

767

51.01.46

.55.469,20

2.080,00

57.549,20

Transferuri de capital

768

51.02

33.162,80

-1.770,00

31.392,80

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

769

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

770

51.02.28

33.162,80

-1.770,00

31.392,80

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

771

55

700,00

0,00

700,00

A. Transferuri interne

772

55.01

700,00

0,00

700,00

Alte transferuri curente interne

773

55.01.18

700,00

0,00

700,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

774

56

1.500,00

0,00

1.500,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

775

56.01

1.500,00

0,00

1.500,00

Finanțarea naționala

776

56.01.01

171,42

0,00

171,42

Finanțarea Uniunii Europene

777

56.01.02

971,34

0,00

971,34

Cheltuieli neeligibila-^

778

56.01.03

357,24

' 0,00

357,24

c,

HELTlMCDE CAP-I^K    /I

779

70

41.876,00

' -4.825,50

37.050,50

y

TLU^f^ÎFfVETf'E^lNS^IARB

j«y

780

71

41.876,00

-4.825,50

37.050,50

Âl

;tivi-îixe',<rv^^i1 \ <\\    1 A

781

71.01

41.610,00

-4.825,50

36.784,50

&3S

• -    DENUMIREA INDICATORiLOR ;

Cod rând

iȚ: L

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

fer ; , , • :

■ ■:

Construcții

782

71.01.01

• •. 40.630,00

-4.255,50

■    . 36.374,50

Mașini, echipamente si mijloace de transport    zJ^bUC^^S-.-zi

783

71.01.02

980,00

-570,00

410,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    //£>'

.784

71.03

266,00

0,00

266,00

---—--'7

Din total capitol    //î?

'ALT?

Ajte cheltuieli in domeniu sanatatii    fe

785

66.02.50

183.128,00

984,50

184.112,50

Alte instituții si acțiuni sanitare    'fe..

7 - o-r?

'•    v

=s ■

786

66.02.50.50

183.128,00

984,50

184.112,50

CHELTUIELI CURENTE    •

v-.;-

-il- i    f

787

01

141.252,00

5.810,00

• •    147.062,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    "    \

788

10

14.037,00

0,00

14.037,00

Cheltuieli salariale in bani    \

789

10.01

11.184,00

0,00

11.184,00

Salarii de baza

790

10.01.01

. 10.390,00

0,00

10.390,00

Sporuri pentru condiții de munca

791

10.01.05

758,00

0,00

758,00

Alte sporuri

792

10.01.06

13,00

0,00

13,00

Alte drepturi salariale in bani

793

10.01.30

23,00

0,00

23,00

Contribuții

794

10.03

2.853,00

0,00

2.853,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

795

10.03.01

2.222,00

0,00

2.222,00

Contribuții de asigurări de șomaj

796-

10.03.02

53,00

0,00

.'    •    53,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

797

10.03.03

554,00

- ■ ' 0,00

554,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

798-

10.03.04

20,00

0,00

20,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

799

10.03.06

4,00

0,00

4,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

800

20

23.977,00

5.500,00

29.477,00

Bunuri si servicii

801

20.01

3.000,00

-500,00

2.500,00

Furnituri de birou

802

20.01.01

34,00

0,00

' 34,00

Materiale pentru curățenie

803

20.01.02

11,00

0,00

11,00

încălzit, iluminat si forțajriotrica

804

20.01.03

120,00

0,00

' • 120,00

Apa, canal sijfeSritate '^7^

805

20.01.04

15,00

0,00

15,00

jfcarburanti,^lL(Șbrtfta-nti~~-fe'

806

20.01.05

5,00

0,00

5,00

Țosta, tel/cfeiVniBatij^iadifetv, j^ernet

□fefefe rfe

807

20.01.08

222,00

0,00

222,00

pateri a ie^-sT prestări tjfyțșgrfei'ț ciîferatjter functi^ ia!

h'{$?    1

j’R t OȘRE&Ț

808

20.01.09

30,00

0,00

30,00

^ite bunifrjJfeșWfes^wfe ifeeîfriire li funcționare ■

W

rfe\    *'

JS *&---v    -•«

809

20.01.30

2.563,00

-500,00

2.063,00

fe.il. 2013 '"fe,

h ■    ' 'J 1

■ . •'    DENUMIREA iNDiCATORlLOR    '    .....

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

1

Reparații curente    '

810

20.02

19.000,00

6.000,00

25.000,00

Medicamente si materiale sanitare    ZxTw'C /??'*•'„Aș

811

20.04

1.156,00

0,00

1.156,00

Medicamente    •     *"    T? .*//

.812

20.04.01

443,00

0,00

443,00

Materiale sanitare    ' ■    •

813

20.04.02

556,00

0,00

556,00

Dezinfectant!'    y'

814

20.04.04

157,00

0,00

157,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar    y*

815

20.05

113,00

0,00

113,00

Alte obiecte de inventar    Y*

816

20:05.30

113,00

0,00

113,00

Deplasări, detasari. transferări    \

817

20.06

22,00

0,00

22,00

Deplasări interne, detasari, transferări    \

818

20.06.01

2,00

0,00

■2,00

Deplasări in străinătate

819

20.06.02

20,00

0,00

20,00

Cârti, publicații si materiale documentare

820

20.11

3,00

0,00

3,00

consultanta si expertiza

821.

20.12

425,00

0,00

425,00

Pregătire profesionala

822

20:13

61,00

0,00

61,00

Protecția muncii

823

20.14

52,00

0,00

52,00

Alte cheltuieli

824

20.30

145,00

0,00

145,00

Chirii

825

20.30.04

75,00

0,00

75,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

826

20.30.30

70,00

0,00

70,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

827-

51.

101.038,00

310,00

101.348,00

Transferuri curente

828

51.01

67.875,20

2.080,00

69.955,20

Transferuri către instituții publice

829

51.01.01

0,00

0,00

0,00

Acțiuni de sanatate

830

51.01.03

12.406,00

0,00

12.406,00

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

831

51.01.46

55.469,20

2.080,00

57.549,20

Transferuri de capital

832

51.02

33.162,80

-1.770,00

31.392,80

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

833

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Ti^nsferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

834

51.02.28

33.162,80

-1.770,00

31.392,80

TLULVII^ETRAf^SgURI    '■

835

55

700,00

0,00

700,00

TrangCfMihteme-^' 6\    I    ''    //< ț    c

836

55.01

700,00

0,00

700,00

A]

te tra^§fefcîifvej®s^jnjfetne^\    | (    &•

837

55.01.18

' 700,00

0,00

700,00


\


-■ :. ■'    DENUMIREA INDICATORILOR '    /    ’

■ ■./

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

I

Titlul VHI PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NEPAMBURSABILE^FEN) POSTADERARE

838 .

56.

1.500,00

0,00

1.500,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (F'EDR)    //& oUvt^\‘

839’

56.01

1.500,00

0,00

1.500,00

Finanțarea naționala    /    ■'

.840

56.01.01

171,42

0,00

171,42

Finanțarea Uniunii Europene    ■    j

841 '

56.01.02

971,34

0,00

971,34

Cheltuieli neeligibile'    •    /"'.*>

842 '

56.01.03

357,24

0,00

357,24

CHELTUIELI DE CAPITAL    C^'.7

843

70

41.876,00

-4.825,50

37.050,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    '    '

844-

71

41.876,00

-4.825,50

37.050,50

Active fixe    ' ’ '

845

71.01

41.610,00

-4.825,50

36.784,50

Construcții    •    V    ■

846

71.01.01

40.630,00

-4.255,50

36.374,50

Mașini, echipamente si mijloace de transport    \

847.

71.01.02

980,00

-570,00

410,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    \

848

71.03

266,00

0,00

266,00

Cultura, recreere si religie    ■ ■    .    \

849.

67.02

505.016,00

13.596,00

518.612,00

CHELTUIELI CURENTE

850

01

358.047,00

13.596,00

371.643,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

•851

10

4.123,00

0,00

4.123,00

Cheltuieli salariale in bani

852

10.01

3.224,00

0,00

3.224,00

Salarii de baza

853-

10.01.01

3.132,00

0,00

3.132,00

Sporuri pentru condiții de munca

854

10.01.05

3,00

0,00

3,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

855

10.01.12

•53,00

• 0,00

53,00

Indemnizații de delegare

856

10.01.13

4,00

0,00

4,00

Alte drepturi salariale in bani

857

10.01.30

32,00

0,00

32,00

Contribuții    ' •    . • ■

858

10.03

898,00

0,00

899,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

859-

10.03.01

667,00

•0,00

667,00

Contribuții de asigurări de șomaj    ' .    •

860

10.03.02

15,00

0,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

861

10.03.03

166,00

0,00

166,00

(Jontributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

862

10.03.04

9,00

0,00

9,00

Jiontributii jjgntafceafigeciii si indemnizații    . ~

863

10.03.06

42,00

0,00

' 42,00

'tlTLUJ^UNURI âtfe'âgyicii

864

20

6.750,00

0,00

6.750,00

In^M^ici—,

865

20.01

4.156,00

0,00

4.156,00

^uhfffurFjde bîroirgș’j J \    fț |

BZW ș Zj

866

20.01.01

15,00

0,00

15,00

u

:    •"•    • DENUMIREA INDICATORILOR    ?_    *•• ?’■■-.,.,

......"'    ,;j y

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale pentru curățenie    ^^4^’bu'c'CțT^

867

20.01.02 ■ ■

■20,00

- . . ■ 0,00

- -20,00

încălzit, iluminat si forța motrica

868

20.01.03

980,00

■ 0,00

. - 980,00

Apa, canal si salubritate    /    ('''£;■■<■??$ *|1

.869

20.01.04

118,00

0,00

118,00

Carburanți si lubrifianti    ?//

870 '

20.01.05

27,00

0,00

■ •    27,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    '

871

20.01.08

624,00

0,00

•    624,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

872

20.01.09

1.371,00

0,00

1.371,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare •    ■

873'

20.01.30

1.001,00

0,00

.1.001,00

r" '•»

Reparații curente    \

874

20.02

597,00

0,00

597,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

875

20.05

240,00

0,00

240,00

Alte obiecte de inventar    '

876

20.05.30

240,00

0,00

240,00

Deplasări, detasari, transferări    \

877

20.06

82,00

0,00

.. - ■ 82,00

Deplasări interne, detasari, transferări    ’    \

878

20.06.01

6,00

0,00

6,00

Deplasări in străinătate    \

879

20.06.02

76,00

0,00

,    76,00

Cartî, publicații si materiale documentare    .    ■

880

20.11

1.030,00

0,00

1.030,00

consultanta si expertiza

881

20.12

8,00

0,00

8,00

Pregătire profesionala

882

20.13

130,00

0,00

130,00

Protecția muncii

883

20.14

160,00

0,00

160,00

Alte cheltuieli

884

20.30

347,00

0,00

347,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

885

20.30.30

347,00

0,00

347,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

886

51

315.080,00

13.596,00

328.676,00

Transferuri curente

887

51.01

274.130,00

15.032,00

289.162,00

Transferuri către instituții publice

888

51.01.01

274.130,00

15.032,00

289.-1.62,00

Transferuri de capital

889

51.02

40.950,00

-1.436,00

39.514,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

890

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

891

51.02.29    .

40.950,00

-1.436,00

.39.514,00

Titlul VIII PgpeeT-E^ț^FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

892

56

20.000,00

0,00

. 20.000,00

^rogran^șOn^Fondul Eferoj^n de Dezvoltare Regionala (FEDR)

893

56.01

20.000,00

0,00

20.000,00

Finanț/t:Șârffationala^\    ț    \    .

894

56.01.01

2.947,29

0,00

2.947,29

,Finanîare^’1Uhîu^LEu>oDepe^’'\\    /\    \)    \ QiREi^O’fe-

895

56.01.02

16.701,32

0,00

1.6,701,32

%HrV\ '4<a ?

leu    7

-    ’.    •’ ? ‘‘    f

DENUMIREA INDICATORILOR    •    ~

"O

c

*•

.'•o

o

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli neeligibile    ‘    (ț§ '    («2^

896

56.01.03

351,39

0,00

■ 351.39

TITLUL X ALTE CHELTUIELI    - .-

897

59

12.094,00

0,00

12.094,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    .    ■    T-    .;TȚ.    ’v.

• 898

59.15

12.000,00

0,00

12.000;00

Despăgubiri civile    '    -    .    '"■p»

899

59.17

94,00

0,00

94,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    '    \

900

70

146.969,00

0,00

146.969,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    .    '

901

71

146.969,00

0,00

146.969,00

Active fixe    '

902

71.01

146.969,00

0,00

146.969,00

Construcții

903

71.01.01

146.004,00

0,00

146.004,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

904

71.01.02

700,00

0,00

700,00

Alte active fixe

905

71.01.30

265,00

0,00

265,00

Din total capitol

Servicii culturale

906

67.02.03

231.749,00

6.780,00

238.529,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

907

67.02.03.02

11.967,00

0,00

11.967,00

CHELTUIELI CURENTE

908

01

10.967,00

0,00

10.967,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

909

10

4.123,00

0,00

4.123,00

Cheltuieli salariate in bani

910

10.01

3.224,00

0,00

3.224,00

Salarii de baza

9T1

10.01.01

3.132,00

0,00

3.132,00

Sporuri pentru condiții de munca

912

10.01.05

3,00

0,00

3,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

913

10.01.12

53,00

0,00

53,00

Indemnizații de delegare

914

10.01.13

4,00

0,00

4,00

Alte drepturi salariate in bani

915

10.01.30

32,00

0,00

32,00

Contribuții

916

10.03

899,00

0,00

899,00

Contribuții de asigurări sociale de stat    • .

917

10.03.01

667,00

0,00

■ 667,00

Contribuții de asigurări de șomaj

918-

10.03.02

15,00

0,00

15,00

Contribuții de asigurarisociale de sanatate    ' ■

919 ’

10.03.03

166,00

0,00

166,00

Jbontributii cfe#â|Tgurări fyȘftw^accidente de munca si boli profesionale    .....

920

10.03.04

'    .    9,00

0,00

9,00

[Contributjif^âAîMcense^ii sQ^gmnizatii    •

921

10.03.06

42,00

0,00

42,00

JTITLU L |$UÎ>I OfitSIsȘ-EI^XI C1^

922

20

6.750,00

0,00

6.750,00

punuri ^FseîVteii'',T^f'! \ ’țj.    I\ (\

J_d-gy A .'g7-âA^-CȚ \

923

20.01

4.156,00

0,00

4.156,00

28.11.2013^ [ ■

'v"


«ScAyi&Ssga! I

)


■ .    DENUMIREA INDICATORILOR .... /    .

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou    '■    S'K

924

20.01.01

15,00

0,00

15,00

Materiale pentru curățenie

925

20.01.02

20,00

0,00

20,00

încălzit, iluminat si forța motrica    ■    .    f.fg

.926

20.01.03

980,00

0,00

980,00

Apa, canal si salubritate    \\%    '' /?-y î^S*

927

20.01.04

118,00

0,00

118,00

Carburanți si lubrifiariti    /V x

928

20.01.05

27,00

0,00

27,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

929

20.01.08

624,00

0,00

624,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional •'    \

930'

20.01.09

1.371,00

0,00

1.371,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare    \

931

20.01.30

1.001,00

0,00

1.001,0.0

Reparații curente    \

932

20.02

597,00

0,00

597,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

933

20.05

240,00

0,00

240,00

Alte obiecte de inventar

934

20.05.30

240,00

0,00

240,00

Deplasări, detasari, transferări

935

20.06

82,00

0,00

82,00

Deplasări interne, detasari, transferări

936

20.06.01

6,00

0,00

6,00

Deplasări in străinătate

937

20.06.02

76,00

0,00

76,00

Cârti, publicații si materiale documentare

938

20.11

1.030,00

0,00

1.030,00

consultanta si expertiza

939

20.12

8,00

'0,00

8-,00

Pregătire profesionala

940

20.13

130,00

0,00

130,00

Protecția muncii

941

20.14

160,00

0,00

160,00

Alte cheltuieli

942

20.30

347,00

0,00

347,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

943

20.30.30

347,00

0,00

347,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

955

59

94,00

0,00

94,00

Despăgubiri civile

957

59.17

94,00

0,00

94,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

958-

70

1.000,00

0,00

1.000,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

959

71

1.000,00

0,00

1.000,00

Active fixe

960

71.01

1.000,00

0,00

1.000,00

Construcții

961

71.01.01

35,00

0,00

35,00

ivjjasini, ec^^gnte șijTujYoș^de transpoi

tj    ■    zxi-' '-

962

71.01.02

700,00

0,00

700,00

\

963

71.01.30

265,00

0,00

265-,00

W«ee fâ/OSl!£

IW

964

67.02.03.03

33.591,00

4.100,00

37.691,00

■    •    DENUMIREA INDICATORILOR    \ :

X

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

96-5

01

33.591,00

4.100,00

37.691,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    'XX O

1001

51

33.591,00

4.100,00

37.691,00

Transferuri curente    .XXXXVX

.1002

51.01

27.989,00

3.530,00

31.519,00

Transferuri către instituții publice

1003

51.01.01

27.989,00

3.530,00

.    31.519,00

Transferuri de capital    .X-X-X-XX

1004

51.02

5.602,00

570,00

6.172,00

------- - '    '    ■    ...    j 1    “<"7 .

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta    \\=

1005

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice    \\A,    «L<

1006

51.02.29

5.602,00

570,00

6.172,00

instituții publice de spectacole si concerte    XtX ;-d

1021

67.02.03.04

86.429,00

2.680,00

89.109,00

CHELTUIELI CURENTE

1022

01

82.499,00

2.680,00

85.179,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    \

1058

51

82.499,00

2.680,00

85.179,00

Transferuri curente    \

1059

51.01

76.487,00

1.680,00

78.167,00

Transferuri către instituții publice    \

1060

51.01.01

76.487,00

1.680,00

78.167,00

Transferuri de capital

1061

51.02

6.012,00

1.000,00

7.012,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

1062

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

1063

51.02.29

6.012,00

1.000,00

7.012,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1072

70

3.930,00

0,00

3.930,00

TITLUL XI ACTIVE NEF1NANCIARE

1073

71

3.930,00

0,00

3.930,00

Active fixe

1074

71.01

3.930,00

0,00

3.930,00

Construcții

1075

71.01.01

3.930,00

0,00

3.930,00

Scoli populare de arta si meserii

1078

67.02.03.05

1.009,00

0,00

1.009,00

CHELTUIELI CURENTE

1079

01

1.009,00

0,00

1.009,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-

1115

51

1.009,00

0,00

1.009,00

Transferuri curente

1116

51.01

959,00

0,00

959,00

Transferuri către instituții publice

1117

51.01.01

959,00

0,00

959,00

Transferuri de capital

1118

51.02

50,00

0,00

50,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

1119

51.02.08

0,00

0,00

0,00

/^Ite transfgj^Tăe^câp^^gtre instituții publice

1120

51.02.29

50,00

0,00

50,00

\pentre j^itf^Xon-servare^m^romovarea culturi

tradiționale^--'"''

1135

67.02.03.08

9.625,00

0,00

■ 9.625,00

pHEL^'fe^^URENjX X l\ ,    1

1136

01

9.625,00

0,00

9.625,00

â8.11.20±3'

-«rti

DENUMIREA INDICATORILOR    \

.....

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Uv,,

1172

51

9.625,00

0,00

9.625,00

Transferuri curente

1173

51.01

8.815,00

.0,00

8.815,00

Transferuri către instituții publice

//£    zȚ i-

.1174

51.01.01

8.815,00

0,00

8.815,00

Transferu'ri de capital

g AVA «T-

1175'

51.02

810,00

0,00

810,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

V, ''W

1176

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

1177

51.02.29

810,00

0,00

810,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

1192

67.02.03.12

51.280,00

0,00

51 ;28.0,00

CHELTUIELI CURENTE

\

1193

01

51.280,00

0,00

51.280,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1229

51

32.780,00

0,00

32.780,00

Transferuri curente

1230

51.01

26.180,00

0,00

26.180,00

Transferuri către instituții publice

1231

51.01.01

26.180,00

0,00

26.180,00

Transferuri de capital

1232

51.02

6.600,00

0,00

6.600,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

1233

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

1234

51.02.29

6.600,00

.0,00

6.600,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1235

56

18.500,00

0,00

18.500,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

1236-

56.01

18.500,00

0,00

18.500,00

Finanțarea naționala

1237

56.01.01

2.775,00

0,00

2.775,00

Finanțarea Uniunii Europene

1238

56.01.02

15.725,00

0,00

15.725,00

Alte servicii culturale

1249

67.02.03.30

37.848,00

0,00

37.848,00

CHELTUIELI CURENTE

1250

01

37.848,00

0,00

37.848,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1286

51

37.848,00

0,00

37.848,00

Transferuri curente

1287

51.01

22.089,00

0,00

22.089,00

Transferuri către instituții publice

1288

51.01.01

22.089,00

0,00

22.089,00

Transferuri de capital

1289

51.02

15.759,00

0,00

15.759,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

1290

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Tjlte transferate capital1^

aîfeinstituti

publice

1291

51.02.29

15.759,00

0,00

15.759,00

Ș^ervicii r^^iitfi^i-spețth

1306

67.02.05

259.767,00

6.816,00

266.583,00

? port    ș/ /

\ !

1307

67.02.05.01

18.690,00

3.000,00

'    21.690,00

(SHELTț#ÎEI=t fofaWBSr

A ,

1308

01

18.690,00

3.000,00

21.690,00

4/113

/ /DENUMIREA iNDICÂTd'RiL.OR    ;    î ■

■■    ■    i    \    r >

' 1 '1

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    \

■1344

5’1

18.690,00

3.000,00

21.690,00

Transferuri curente    //&    .$

1345

51.01

18.690,00

3.000,00

21.690,00

Transferuri către instituții publice    ■

1346

51.01.01

18.690,00

3.000,00

21.690,00

•întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement    \V5- Af Js \‘.Ș;

1364

67.02.05.03

241.077,00

3.816,00

244.893,00

CHELTUIELI CURENTE    Ă. 7?    '

1365

01

99.038,00

3.816,00

102.854,00

TITLUL V.I TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE    ~

1401

51

99.038,00

3.816,00

102.854,00

Transferuri curente    •    .    '    S '

1402

51.01

..92.921,00

6.822,00

99.743,00

Transferuri către instituții publice    '    \

'1403

51.01.01

92.921,00

6.822,00

99.743,00

Transferuri de capital    i •    \

1404

51.02

6.117,00

-3.006,00

3.111,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta •    \ ■

1405

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

1406

51.02.29

6.117,00

-3.006,00

3.111,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1415

70

142.039,00

0,00

142.039,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

1416’

71

142.039,00

0,00

142.039,00

Active fixe

1417

71.01

142.039,00

0,00

142.039,00

Construcții

1418

71.01.01

■    142.039,00

0,00

142.039,00

Servicii religioase

■1421

87.02.06

12.000,00

0,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE    I.-"

’1422

01

12.000,00

0,00

12.000,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI    .    ' •

1469

59

12.000,00

0,00

12.000,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    • -

1470

59.15

12.000,00

0,00

12.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ;'

1478

67.02.50

1.500,00

0,00

1.500,00'

CHELTUIELI CURENTE

1479

01 ’

1.500,00

0,00

1.500,00

Titlul VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN.) POSTADERARE

1521

56

1.500,00

0,00

1.500,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

1522

56.01

- 1.500,00

0,00

1.500,00

Finanțarea naționala    " '

1523

56.01.01

172,29

0,00

172,29

Fjinantarea Uniunii Europene

1524

56.01.02

976,32

0,00

976,32

Cheltuieli neeligibile    /1

1525

56.01.03

351,39

0,00

351,39

TfiSÎgurarisi asisXența^ociala    j '

1535

68.02

54.494,00

1.750,00

56.244,00

|hELTUIE^URENT^X â    \l '

1536

01

50.170,00

4.357,00

54.527,00

1537

10

10.105,00

0,00|    10.105,00

DENUMIREA INDICATORILOR    -----P:-P' ■ \.-

\ " op- '/■■"■• ■•■n

"O

c

03

*0

o

O

i t

Cod indicator

Program aprobat

1

Program rectificat

Cheltuieli salariate in bani    .    •    / p\\ k

1538

10.01

7.950,00

■ 0,00

7.950,00

Salarii de baza     ■ ^XX

1539

10.01.01

6.496,00

0,00

6.496,00

Sporuri pentru condiții de munca    '

1540

10.01.05

1.391,00

0,00

■ 1.391,00

Alte sporuri    //s?

154T

10.01.06 ' .

■ 20,00

0,00

20,00

ii ''•i    X’ z<x‘-

Indemnizații de delegare    |(2    Vs

1542

10.01.13

5,00

0,00

5,00

Alte drepturi salariate in bani    \\s p'>TȘT JSjT"*

1543

10.01.30

■ 38,00

0,00

38,00

Contribuții    pA,. p „plP    '

1544

10.03

2.155,00

0,00

.. - 2.155,00

Contribuții de asigurări sociale de stat    X^sL-țA^*    \

1545'

10.03.01

1.661,00

0,00

1.661,00

Contribuții de asigurări de șomaj    •    \

1546

10.03.02

43,00

0,00

43,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    \

1547

10.03.03

415,00

0,00

- 415,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    -    '

1548

10.03.04

17,00

0,00

17,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

1549'

10.03.06

19,00

0,00

. •    19,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1550

20

35.620,00

4.357,00

39.977,00

Bunuri si servicii

1551

20.01

3.320,00

504,00

3.824,00

Furnituri de birou

1552

20.01.01

15,00

140,00

-    155,00

Materiale pentru curățenie

1553

20.01.02

59,00

251,00

310,00

lncalz.it, iluminat si forța motrica

1554

20.01.03

1.349,00

0,00

.1.349,00

Apa, canai si salubritate    '    •

1555'

20.01.04

414,00

60,00

474,00

Carburanți si lubrifianti

1556

20.01.05

30,00

0,00

-    30,00

Piese de schimb

1557

20.01.06

36,00-

0,00

36,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1558

20.01.08

247,00

0,00

-    247,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional •    •    .

1559

20.01.09

370,00

. 0,00

• -: 370,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare    •    '

1560

20.01.30

800,00

53,00

853;00

Reparații curente    ' :    ■

:1561

20.02

15.385,00

1.850,00

•    17:235,00

tjrana     ■    •    •    ’

1562

20.03

11.887,00

-465,00

11.422,00

l/îrana pejjțfSyameni

1563

20.03.01

11.887,00

-465,00

11.422,00

/j/tedica^AȘhte'pmatectate ©X-are    /

1564

20.04

298,00

164,00

.462,00

\    /I!\

1565

20.04.01

152,00

40,00

.    '192,00

§/| atejjJSeCsan liarep-ș'®

P vi

1566

20.04.02

96,00

40,00

136,00

PI


2/113^. . . ls.11.20^^

'At-


.•"i--    DENUMIREA INDîCATORÎLOR —' "1

î    '-'M

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program, rectificat

Dazinfectanti    -    ' ■' '

1567

20.04.04

50,00

84,00

134,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1568

20.05

25,00

535,00

.560,00

Uniforme si echipament    '    -    *

.1569

20.05.01

0,00

112,00

112,00

Lenjerie si accesorii de pat    '    S;/

1570

20.05.03

0,00

84,00

84,00

Alte obiecte de inventar    '    '

1571

20.05.30

25,00

339,00

364,00

Deplasări, detasari, transferări.    '    •

1572

20.06

26,00

0,00

. 26,00

Deplasări interne, detasari, transferări    ' ''    • :    '■

1573

20.06.01

18,00

0,00

18,00

Deplasări in străinătate

1574

20.06.02

8,00

0,00

8,00

consultanta si expertiza    \

1575

20.12

84,00

0,00

84,00

Pregătire profesionala    -

1576

20.13

42,00

0,00

42,00

Protecția muncii    •    f

1577

20.14

161,00

0,00

161,00

Alte cheltuieli    ‘    •

1578

20.30

4.392,00

1.769,00

6.161,00

Chirii    •    •

1579

20.30.04

493,00

163,00

656,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    . ' .

1580

20.30.30

3.899,00

1.606,00

5.505,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1581

51

2.907,00

0,00

2.907,00

Transferuri curente    ‘ :

1582-

51.01

2.282,00

0,00

2.282,00

Transferuri către instituții publice

1583

51.01.01

2.282,00

0,00

2.282,00

Transferuri de capital

1584

51.02

625,00

0,00

625,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

1585

51.02.29

625,00

0,00

.625,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1586

55

261,00

0,00

261,00

A. Transferuri interne

1587

55.01

251,00

0,00

251,00

Programe comunitare    •    •

1588-

55.01.07

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne    •    •    •    ':

1589

55:01.18

251,00

- 0,00

251,00

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

1590

55.02

10,00

0,00

. 10,00

COntributiijîivjbtizăfiFla.țorganisme internaționale

1591

55.02.01

10,00

0,00

10,00

Țitiui ViitfifeRtolECTE'â'u ^JANTA'RE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE.

1592

56

1.277,00

0,00

1.277,00

^rogr^pe^î'iT^ondurEyropg^ți de Dezvoltare F

Regionala (FEDR^--'

1593

56.01

0,00

0,00

. • 0,00

/tuna^far ec/Biăti0rFăia)z J

1594

56.01.01

0,00

0,00

0,00

|îroc|Snși1dirrFonu6r^oc^ai '&rîjope

an|(FSE) ,

/    ilS RM

1595

56.02

1.277,00

0,00

1.277,00

18.11.2^^5 ' >4 X t

k    wi-    • Z

’ ••    •'    DENUMIREA INDICATORILOR '    f'

Cod rând

I

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

1    ■    6UCi

Finanțarea naționala    •    •

1596

56.02.01

188,00

0,00

- 188,00

Finanțarea Uniunii Europene    (/§

1597

56.02.02

1.089,00

0,00

.. 1.089,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    |§

.1598

70

4.324,00

-2.607,00

' 1.717,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    \VT    '/\V FVk. "

1599

71

4.324,00

-2.607,00

1.717,00

Active fixe    ’    p«*

1600

71.01

4.324,00

-2.607,00

.1.717,00

Construcții    |»

1601

71.01.01

3.437,00

-2.087,00

1.350,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport    \

1602

71.01.02    ■

• •    658,00

-291,00

' . . 367,00

Alte active fixe    \

1603

71.01.30

229,00

-229,00

0,00

Din total capitol    \

Unitati de asistenta medico-sociale

1604

68.02.12 ’

5.549,00

80,00

'• 5.629,00

CHELTUIELI CURENTE

1605

01

5.531,00

80,00

5.611,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1606

10

3.277,00

0,00

3.277,00

Cheltuieli saiariale in bani

1607

10.01

2.582,00

0,00

2.582,00

Salarii de baza

1608

10.01.01

1.771,00

0,00

1.771,00

Sporuri pentru condiții de munca

1609

10.01.05

. 794,00

0,00

■794,00

Alte drepturi saiariale in bani    ' .    .

1612

10.01.30

17,00

0,00

■ ■ 17,00

Contribuții

1613

10.03

695,00

0,00

..695,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

1614

10.03.01

536,00

0,00

. 536,00

Contribuții de asigurări de șomaj

1615

10.03.02

14,00

0,00

• 14,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

1616

10.03.03

134,00

0,00

•    134,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1617

10.03.04

5,00

0,00

5,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații    ■    •    ■

1618

10.03.06

6,00

0,00

- - 6,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1619

20

2.254,00

80,00

'■ 2.334,00

Bunuri si servicii

1620

20.01

701,00

■ -- 0,00

70.1,00

Furnituri de birp.U-^.

1621

20.01.01

0,00

0,00

. • 0,00

Material^șntru curâtjîrîf^

1622

20.01.02

19,00

0,00

: . 19,00

Ijpcalzij^fluFflipat-si'-fert3 iCb'fejpa    •'    '

1623

20.01.03

336,00

0,00

336,00

si satoBTijaț^    j

1624

20.01.04    •

214,00

0,00

214,00

^osj^jsiccOmunicaty' ra^ioj^, intj=

•4*    ’    '    iîl    Fr

1627

20.01.08 • •

15,00

0,00

. 15,00

t    £    ___

4/1%vx~

f&ft’yf/C:

= '-•    DENUMfREA INDICATORILOR    ' V

ț ---    •

UTB tv

C.^'    '

K

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

f

Influenta

Program rectificat

I

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional '    /l'””=5

1-628

20.01.09

15,00

0,00

15,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    rUUȘțMA

1629

20.01.30

102,00

0,00

102,00

Hrana    //$ '^ȘaăL

-1631

20.03

1.187,00

0,00

1.187,00

Hrana pentru oameni    •    •

1632

20.03.01

1.187,00

0,00

1.187,00

Medicamente si materiale sanitare    t'y'eX

1633

20.04

250,00

80,00

330,00

Medicamente    ■    -

1634

20.04.01

127,00

40,00

167,00

Materiale sanitare    '    ■----■

1635

20/04.02

73,00

40,00

• 113,00

Dezinfectând    |

1636

20.04.04

50,00

0,00

50,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar    -    \

1637

20.05

15,00

0,00

15,00

Alte obiecte de inventar    \

1640

20.05.30

15,00

0,00

. 15,00

Protecția muncii

1646

20.14

4,00

0,00

4,00

Alte cheltuieli

1647

20.30

97,00

0,00

97,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1649

20.30.30

97,00

0,00

97,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1667

70

18,00

0,00

18,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

1668

71

18,00

0,00

18,00

Active fixe

1669

71.01

18,00

0,00

18,00

Construcții

1670

71.01.01

0,00

0,00

. • 0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1671

71.01.02

18,00

0,00

18,00

Prevenirea excluderii sociale    • •

1673

68.02.15

11.721,00

-698,00

11.023,00

Cantine de ajutor social

1674

68.02.15.02

11.721,00

-698,00

.    11.023,00

CHELTUIELI CURENTE

1675

01

11.321,00

-465,00

10.856,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1676

10

2.553,00

0,00

2.553,00

Cheltuieli salariate in bani

1677

10.01

2.003,00

0,00

2.003,00

Salarii de baza

1678

10.01.01

1.693,00

0,00

1.693,00

Sporuri pentru condiții de munca

1679

10.01.05

284,00

0,00

284,00

Alte sporuțjsg^’

1680

10.01.06

20,00

0,00

20,00

>|lte dre/iu?i7ș.alariaLe.jri b@îl\

1682

10.01.30

6,00

0,00

6,00

/Coritrj^ișy^;=^4’\

1683

10.03

550,00

0,00

550,00

pontrjBDJÎi ^e^igurarjțșoqial^q'p stat ,

1684

10.03.01

423,00

0,00

423,00

mi••••• •    DENUMIREA INDICATORILOR    '    •

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări de șomaj    ’    •

1685

10.03.02

11,00

• 0,00

11,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

1686

10.03.03

' -106,00

0,00

106,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

.1687

10.03.04

'5,00

0,00

5,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații    • -    '    //&'

1688

10.03.06

5,00

0,00

- 5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    jg

1689

20

8.768,00

-465,00

8.303,00

------ TȚZS    •    4    C’

Bunuri servicii    \\z.    .v7/

1690

20.01

423,00

0,00

423,00

Furnituri de birou    ■■■    ’    \

1691

20.01.01

7,00

0,00

■ 7,00

Materiale pentru curățenie    \

1692

20.01.02

10,00

0,00

10,00

încălzit, iluminat si forța motrica    .    \

1693

20.01.03

179,00

0,00

179,00

Apa, canal si salubritate    \

1694

20.01.04

56,00

0,00

56,00

Piese de schimb    •    \

1696

20.01.06

6,00

0,00

6,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1697

20.01.08

59,00

0,00

59,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1698

20.01.09

13,00

0,00

13,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1699

20.01.30

93,00

0,00

93,00

Hrana

1701

20.03

8.300,00

-465,00

7.835,00

Hrana pentru oameni

1702

20.03.01

8.300,00

-465,00

7.835,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1707

20.05

7,00

0,00

.    .7,00

Alte obiecte de inventar

1710

20.05.30

7,00

0,00

■7,00

Alte cheltuieli

1717

20.30

38,00

0,00

38,00

Chirii

1718

20.30.04

18,00

0,00

18,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1719

20.30.30

20,00

0,00

20,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1737

70

400,00

-233,00

167,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

1738

71

400,00

-233,00

167,00

Active fixe

1739

71.01

400,00

-233,00

167,00

Construcții

1740

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, ecțjij^îm'enteJȘ^njj[oace de transport ,,

1741

71.01.02

400,00

-233,00

167,00

Alt

e ch^OâJj<in,d.QiȚiehiul^t^urarilor si asistentei sociale •    A-V*'

1743

68.02.50

37.224,00

2.368,00

39.592,00

iEL^âÎEțl<LUJ2.EfejT^    /    jj    '

1744

01

33.318,00

4.742,00

38.060,00

-L^QI^4feftBgy)E\PERS0NA^    j    }\% S§S\Z)Jî'

1745

10

4.275,00

0,00

4.275,00

- ••>•    denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

! A    ’ 1

Cheltuieli salariale in bani

1746

1.0.01

3.365,00

0,00

3.365,00

Salarii ds baza    .    ''    y\    '

1747

10.01.01

3.032,00

0,00

3.032,00

Sporuri pentru condiții de munca    :

■1748

10.01.05

313,00

0,00

313,00

Indemnizații de delegare    Z’cFVsX .4^ S

1750

10.01.13

5,00

0,00

5,00

Alte drepturi salariale in bani

5

1751

10.01.30

15,00

0,00

15,00

Contribuții

1752

10.03

910,00

0,00

910,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

W'P^r' -    ••

\V7s-.;    .    ’

1753

1.0.03.01

702,00

0,00

702,00

Contribuții de asigurări de șomaj    ’ •

.1754

10.03.02

18,00

0,00

18,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    '    ț»

1755

10.03.03

175,00

0,00

175,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    \

1756

10.03.04

7,00

0,00

7,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații    •    ,    \

1757

.10.03.06

8,00

0,00

• 8,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    ' .    \

1758.

20

24.598,00

4.742,00

29.340,00

Bunuri si servicii    \

1759'

20.01

2.196,00

504,00

2.700,00

Furnituri de birou    • ' .    '•

1760

20.01.01

8,00

140,00

148,00

Materiale pentru curățenie

1761

20.01.02

30,00

251,00

• 281,00

încălzit, iluminat si forța motrica    ■    '

1762

20.01.03

834,00

0,00

834,00

Apa, cana! si salubritate    -    ■

1763

20.01.04

144,00

60,00

204,00

Carburanți si iubrifianti

1764

20.01.05

30,00

0,00

30,00

Piese de schimb

1765

20.01.06

30,00

0,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1766

20.01.08

173,00

0,00

173,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    H-    •    ■

1767

20.01.09

342,00

0,00

342,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare '    ■'

1768

20.01.30

605,00

53,00

•658,00

Reparații curente

1769

20.02

15.385,00

1.850,00

17.235,00

Hrana

1770

20.03

2.400,00

0,00

2.400,00

Hrana pentru oameni

1771

20.03.01

2.400,00

0,00

2.400,00

MjedicaiTj©rîfg"srmȘf^r4§.ie sanitare    /    •

1772

20.04

48,00

84,00

132,00

Mjedi£<nsțite r)\    „    /    '

1773

20.04.01

25,00

0,00

25,00

.iy^năisXanitare-^    f\    V    '

// v?    vWwxA

1774

20.04.02

23,00

0,00

23,00

\ C    l\i\

//<V    VtzV

l/ts ,sww\ e

1775

20.04.04

0,00

84,00

84,00

•:    DENUMIREA INDICATORILOR    ." '•    ‘‘-X,

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program'rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar    - •    ’ '    '

1776

20.05

3,00

535,00

538,00

Uniforme si echipament    //£

1777

20.05.01

0,00

112,00

' ■ ,112,00

Lenjerie si accesorii de pat    -    X

1778

20.05.03

0,00

84,00

84,00

Alte obiecte de inventar    •    '    \\A    4',^"

1779

20.05.30

3,00

339,00

' • .342,0.0

Deplasări, detasari, transferări    XA-A’ "    A

1780

20.06

26,00

0,00

26,00

•. • . ' '    i-i    -fi\s

Deplasări interne, detasari, transferări    \

1781

20.06.01

18,00

0,00

18,00

Deplasări in străinătate    \

1782

20.06.02

r ’    8,00

0,00

• --.8,00

consultanta si expertiza    '    \

1783

20.12

84,00

0,00

84,00

Pregătire profesionala    \

1784

20.13

. 42,00

0,00

' .-42,00

Protecția muncii

1785

20.14    . .

157,00

. 0,00

157,00

Alte cheltuieli

1786

20.30

4.257,00

1.769,00

. -6.026,00

Chirii

1787

20.30.04

475,00

163,00

638-,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1788

20.30.30

3.782,00

1.606,00

- 5,388,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1789

51

2.907,00

0,00

. 2.907,00

Transferuri curente

1790

51.01

2.282,00

0,00

• .2:282,00

Transfei uri către instituții publice

1791

51.01.01

• • • 2.282,00

0,00

2,282,00

T

Ă

ransferuri de capital

1792

51.02

625,00

0,00

625,00

Ite transferuri de capital către instituții publice

1793

51.02.29    •

625,00

0,00

. .625,00

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

1794

55

261,00

0,00

. 261,00

A. Transferuri interne    .    .    •

1795

55.01

'. 251-,00

0,00

• 251,00’

Programe comunitare

1796

55.01.07

■ 0,00

0,00

. -0,00

Alte transferuri curente interne    •    '    '

1797

55.01.18

251,00

0,00

,. ■ 251,00

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

1798

55.02

10,00

0,00

: ,1-0,00

COntributii si cotizații la organisme internaționale

1799

55.02.01

10,00

0,00

• . 10,00

Titlul VIII PROIECTE CU .FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.800

56

1,277,00

0,00

•1.277,00

Programe dj.EPFfendul^Șî^gean de Dezvoltare Regionala (FEDR)    K

1801

56.01    • ••

0,00

0,00

■ ■ ..-0,00

Fjnantai;^â<h^tionala^ ' O\,

1;

1802

56-01.01

0,00

0,00

r -.0,00

rogrq/^'^ff}zFoD.dyEȘ^b(al -^ppean (FSE)

V-    Ar VW ■»

1803

56.02

1.277,00

0,00

. 1.277,-00

nant&ea'^tîobâfafj'X \ Xii    A

1804

56.02.01

188,00

0,00

' •- 188,00

%dz.A- ,

••    DENUMIREA INDICATORILOR

■ . 'Q

"'••• ■'/

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

!

Program rectificat

Finanțarea Uniunii Europene    • ■    ■

T805

56.02.02

1.089,00

0,00

. 1.089,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1-806

70'

3.906,00

-2.374,00

. 1:532,00

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE    /\/$’ f

.1807

71

3.906,00

-2.374,00

1.532,00

Active fixe    (    <*

1808

71.01

3.906,00

-2.374,00

- -1.532,00

Construcții    •    • '

1809

71.01.01

3.437,00

' -2.087,00

1.350,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport    <&■'-

1810

71.01.02

240,00

-58,00

182,00

Alte active fixe    ' ■    ■'    ........'

1811

.71.01.30    •

229,00

-229,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

1812

69.02

497.078,00

-3.442,00

493.636,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica    \

-1813

70.02

392.004,00

-3.816,00

388.188,00

CHELTUIELI CURENTE    \

1814

01

274.480,00

-3.007,00

271-,473,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    X

1815

10'

2.500,00

0,00

2.500,00

Cheltuieli salariate in bani

1816

10,01

1.951,00

0,00

'1.951,00

Salarii de baza

1817

10.01.01

1.824,00

0,00

• 1.824,00

Sporuri pentru condiții de munca    ••

1818

10.01.05

121,00

0,00

121,00

indemnizații de delegare

1819

10.01.13

6,00

0,00

6,00

Contribuții

1820

10-.03

549,00

0,00

549,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

1821

10.03.01

410,00

0,00

' 410,00

Contribuții de asigurări de șomaj

1822

10.03.02

10,00

0,00

' 10,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

1823

10.03.03

103,00

0,00

•103,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

1824

10.03.04

4,00

0,00

• 4,00

Coptributii pentru concedii si indemnizații

1825

10.03.06

22,00

0,00

22,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1826

20

220.270,00

809,00

221.079,00

Bunuri si servicii    •    '    •    '    ' •    .

1827

20.01

3.847,00

-191,00

'3.656,00

Furnituri de birou

1828

20.01.01

230,00

0,00

- 230,00

Materiale pențfrteuejțgnie

1829

20.01.02

25,00

-1,00

; :    24,00

Ir

fcalzit, i|dffjinat si fdWa nfejjica

1830

20.01.03

375,00

-41,00

334,00

3a, c/fel’.sî-saÎLÎEritate

l ,    .    q

1831

20.01.04

82,00

-5,00

■ • 77,00

U^nfF>, tabriBântt \ ^Y,

1832

20.01.05

45,00

-15,00

'    30,00

essj de^schtrab    \/\

L/ZZ<WZ    U

1833

20.01.06

60,00

-14,00

46,00

■- 7    0""7

■- . -    DENUMIREA INDICATORILOR •    "-....■    '

“    ' f

>!

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Program rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    '

1834

20.01.08

130,00

-15,00

-    115,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    fâȘ'

1835

20.01.09

2.450,00

-183,00

2.267,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare    - ffȘ    (

.1836

20.01.30

450,00

83,00

• 533,00

Reparații curente

1837

20.02

11.494,00

1.100,00

. 12.594,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1838

20.05

15,00

0,00

•    15,00

Alte obiecte de inventar

1839

20.05.30

•    15,00

0,00

• 15,00

Deplasări, detasari, transferări

1840

20.06

100,00

0,00

100,00

Deplasări interne, detasari, transferări

1841

20.06.01

100,00

0,00

. ' ... 100,00

Cârti, publicații si materiale documentare

1842

20.11

10,00

’ " 0,00

10,00

Pregătire profesionala

1843

20.13

60,00

0,00

.60,00

Alte cheltuieli

1844

20.30

• ■ .204.744,00

-100,00

204.644,00

Prime de asigurare rion-viata    \

1845

20.30.03

800,00

100,00

.• 900,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    ' '

1846

20.30.30

203.944,00

-200,00

203.744,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1847

51

51.670,00

-3.816,00

47.854,00

Transferuri curente

1848

51.01

42.307,00

0,00

42.307,00

Transferuri către instituții publice

1849

51.01.01

42.307,00

0,00

• 42.307,00

Transferuri de capital

1850

51.02

9.363,00

-3.816,00

. 5.547'00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

1851-

51.02.08

0,00

0,00

. 0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

1852

51.02.29

9.363,00

-3.816,00

. 5.547,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI    .    •

1853

59

40,00.

• .0,00

40,00

Burse

1854

59.01

. ■ 0,00

0,00

. . 0,00

Despăgubiri civile

1855

59.17

40,00

0,00

; 40,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1856

70

112.048,00

' -809,00

1.1,1.239,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

1857

71

112.048,00

-809,00

■111.239,00

Active fixe

1858

71.01

111.259,00

-20,00

1.11.239,00

Ccfistructii ^•«======7==^    •    •    ..

1859

71.01.01

87.116,00

0,00

87.116,00

Mașini, eg^jajimente srtmijjeîjâșe de transport

\Q.

1860

71.01.02

65,00

0,00

65,00

'M act^flxSX''    '    1

M

1861

71.01.30

24.078,00

-20,00

24.058,00

Rjpar^tiț'G^jîCitâfeas;fân!țe''acfîve'isorfixe

1862

71.03

789,00

-789,00

0,00
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursări de credite externe


DENUMIREA INDICATORILOR


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite


Din total capitol


Locuințe


Dezvoltarea sistemului de locuințe-du


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE


La


Active fixe


Construcții


Alte cheltuieli in domeniu! locuințelor


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Indemnizații de delegare


Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de stat


Contribuții de asigurări de șomaj


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


~a

c

E

’u

o

O


1863


1864


.1865


1866


1867


1910


1911


1912


1913


1920


1921


1922


1923


1924


1925


1926


1927


1928


1929


1930


1931


1932


1933


1934


81


81.01


o

T3

_C

"O

O

O


81.01.01


70.02.03


70.02.03.01


70


71


71.01


71.01.01


70.02.03.30


01


10


10.01


10.01.01


10.01.05


10.01.13


10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


20


20.01


cu

.Q

O

i_

Cl.

CU

fc:

E

CD

O

s_

a.


5.476,00


5.476,00


5.476,00


72.270,00


25.985,00


25.985,00


25.985,00


25.985,00


25.985,00


46.285,00


20.261,00


2.500,00


1.951,00


1.824,00


121.00


6,00


549,00


410,00


10,00


103,00


4,00


22,00


17.721,00


3.847,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


809,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0,00


809,00


-191,00


cu

o


o

o

E

cu

s_

D)

O

i_

CL


5.476.00


5.476,00


5.476,00


72.270,00


25.985,00


25.985,00


25.985,00


25.985,00


25.985,00


46.285,00


21.070,00


.2.500,00


.1.951,00


1.824,00


121,00


•6,00


549,00


410,00


10,00


103,00


4,00


22,00


18.530,00


3.656,00Carburanți si Iubrifianti


Piese de schimb


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


DENUMIREA INDICATORILOR


T3

c

03

T3

O

O


03

O

:C3

c

■o

o

O


03

_Q

O

s_

Q.


£

CC

s_

03

O

qZ


. c o.

• o c?= c


03

O

ț+=

O

Q)

i_

£

03

L_

03

O

s_

0.


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional1939


1940


.1941


1942


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.09


45,00


60,00


130,00


2.450,00


-15,00


-14,00


•15,00


-183,00


30,00


46,00


115,00


2.267,00


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


1943


20.01.30


450,00


83,00


533,00


Reparații curente


XL


1944


20.02


11.494,00


1.100,00


12.594,00


Bunuri de natura obiectelor de inventar


1945


20.05


15,00


0,00


15,00


Alte obiecte de inventar


1946


20.05.30


15,00


0,00


15,00


Deplasări, detasari, transferări


1947


20.06


100,00


0,00


100,00


Deplasări interne, detasari, transferări


1948


20.06.01


100,00


0,00


100,00


Cârti, publicații si materiale documentare


1949


20.11


10,00


0,00


10,00


Pregătire profesionala


1950


20.13


60,00


0,00


60,00


Alte cheltuieli


1951


20.30


2.195,00


-100,00


2.095,00


Prime de asigurare non-viata


1952


20.30.03


800,00


100,00


900,00


alte cheltuieli cu bunuri si servicii


1953


20.30.30


1.395,00


-200,00


1.195,00


TITLUL X ALTE CHELTUIELI


1960


59-


40,00


0,00


40,00


Burse


1961


59.01


0,00


0,00


0,00


Despăgubiri civile


1962


59.17


40,00


0,00


40,00


CHELTUIELI DE CAPITAL


1963


70


26.024,00


-809,00


25.215,00


TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE


1964


71


26.024,00


-809,00


25.215,00


Active fixe


1965


71.01


25.235,00


-20,00


25.215,00


Construcții


1966


71.01.01


25.150,00


0,00


25.150,00


Mașini, echipamente si mijloace de transport


1967


71.01.02


65,00


0,00


65,00


Alte active fixe


1968


71.01.30


20,00


-20,00


0,00


Reparații capitale aferente activelor fixe


1969


71.03


789,00


-789,00


0,00


ANmentareuîțrapa si amenajari hidrotehnice


[i m e nt^te-c u. apa—


O\


1973


1974


70.02.05


25.981,00


0,00


25.981,00


70.02.05.01
Î017


70


2018 71


25.981,00


25.981,00


25.981,00


0,00


0,00


0,00


25.981,00


25.981,00


25.981,00


j------- ---—— .... . —

r \

-■    DENUMIREA ÎNDiCATGRiLOR ’    '    7    A"‘    ,

• .

-    ;    i

''' - • ■' ' • . /

Cod rând

Cod Indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Active fixe    Z<ci?'S'JLU/'^\

2019

71.01

25.981,00

0,00

25.981,00

Construcții    ■    //^ '    .

2020

71.01.01

25.981,00

0,00

25.981,00

Iluminat public si electrificări rurale    ••    //<

.2027

70.02.06

142.200,00

0,00

142.200,00

CHELTUIELI CURENTE    -    JMs?"

2028

01

■    142.200,00

.0,00

142.200,00

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII    '<$£,    • •

2040

20

142.200,00

0,00

142.200,00

Bunuri si servicii    ,’Ș^s^

2041

20.01

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou    .    ' :

2042

20.01.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

2058

20.30

142.200,00

0,00

142.200,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    -    (

2060

20.30.30

142.200,00

0,00

142.200,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale    .    .    \

2080

70.02.50

151.553,00

-3.816,00

147.737,00

CHELTUIELI CURENTE    '    \

2081

01

112.019,00

-3.816,00

108.203,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    .    \

2093

20

60.349,00

0,00

60.349,00

Bunuri si servicii

2094

20.01

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

2095

20.01.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

2111

20.30

-    60.349,00

0,00

60.349,00

alte chelfuieli cu bunuri sl servicii    '

2113

20.30.30

60.349,00

0,00

60.349,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2114

51

51.670,00

-3.816,00

47.854,00

Transferuri curente

2115

51.01

42.307,00

0,00

42.307,00

Transferuri către instituții publice

2116

51.01.01

42.307,00

0,00

42.307,00

Transferuri de capital

2117

51.02

9.363,00

-3.816,00

5.547,00

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

2118

51.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

2119

51,02.29

9.363,00

-3.816,00

5.547,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

.2123

70

34.058,00

0,00

34.058,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2124

71

34.058,00

0,00

34.058,00

Active fixe

2125

71.01

34.058,00

0,00

34.058,00

2126

71.01.01

10.000,00

0,00

10.000,00

Allte ac>;<©f&e 6\    A    '    ArStfe'.-.

2128

71.01.30

24.058,00

0,00

24.058,00

'aTLl/Myt/R^BW^RIrEMCREDITE j    '

2130'

81

5.476,00

0,00

5.476,00

iflamlur^h'/de credit^ pxfcprqeil    f\    ||

L- i ttî=7- - .1    --3 1 4 =>75 h K —i 7-TT'Ss    .KJJ1    £!

2131

.81.01

5.476,00

0,00

5.476.00
A t

V


AÎW


î>î«


•'    • *ta',X'X

DENUMIREA iNDICATORlLOR i    i .

zî5'

r    \

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    ■ //■-£"

2132

81.01.01

5.476,00

0,00

-.5.476,00

Protecția mediului    Ijr?    r -/£

2133

74.02

105.074,00

374,00

105.448,00

CHELTUIELI CURENTE    -V    •

•2134

01.

60.913,00

374,00

• 61.287,00

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII    •

2135

20.

60.913,00

374,00

• 61.287,00

Bunuri si servicii    .

2136

20.01

200,00

187,00

387,00

Furnituri de birou    \

2137

20,01.01

0,00

0,00

’ 0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    \

2138

20.01.09

0,00

187,00

■ ■■    ■    187,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    (

2139

20.01.30

200,00

0,00

■ 200,00

Alte cheltuieli    \

2140

20.30

60.713,00

187,00

• 60:900,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    '    '    '    '.    -

2141

20.30.30    • ■

60.713,00

187,00

■60.900,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

2142

70

33.677,00

0,00

33.677,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2143

71

33.677,00

0,00

33.677,00

Active fixe

2144

71.01

33.677,00

0,00

• ■ - 33.677,00

Construcții

2145

71.01.01

17.823,00

0,00

17.823,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2146

71.01.02

2.370,00

0,00

2.370,00

Alte active fixe    •    ' •    •

2147

7T.01.30

13.484,00

0,00

; -13.484,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

2148

81

10.484,00

0,00

10.484,00

Rambursări de credite externe

2149

81.01

10.484,00

0,00

10.484,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

2150

81.01.01 ■

10.484,00

■0,00

• 10.484,00

Din total capitol

Reducerea si controlul poluării

2151

74.02.03

17.173,00

374,00

' •■ 17.547,00

CHELTUIELI CURENTE    ■    •    '

2152

01

■    '1.830,00

374,00

• ' 2.224,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

2153

20

1.850,00

374,00

2.224,00

Bunuri si servicii

2154

20.01

0,00

187,00

:    187,00

Furnituri de birou

2155

20.01.01

0,00

0,00

• 0,00

Materiale si presigELd^servicii cu caracter funcțional

2156

20.01.09

0,00

187,00

187,00

Aii

/

e chelțjj-i^fij    ‘

2158

20.30

1.850,00

187,00

■ ■ 2.037,00

3 ch^ttielifpu-bnrrar-Lsi 'silnicii j    g

2159

20.30.30

1.850,00

187,00

'    2.037,00

c^

IlEL^lf^BS^jT^ H 1 ,    1    O' Wgih? • SI

2160

70

15.323,00

0,00

15.323,00

DENUMIREA

NDiCATORILOR -    /■

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

•2161

71 .

15.323,00

.0,00

15.323,00

Active fixe    ' •

\a /cz

2T62

71.01

15.323,00

0,00

15.323,00

Construcții

''XX’VlLL

2163

71.01.01

0,00

0,00

• . 0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2164

71.01.02

2.370,00

0,00

2,370,00

Alte active fixe

lis <C-

2165

71.01.30

12.953,00

0,00

12.953,00

Ss

lubritate si gestiunea deșeurilor

V.<

•2-169

74.02.05

59.447,00

0,00

59.447,00

Salubritate

•    W-?i-    Tp

\\c/

.2170

74.02.05.01

58.916,00

0,00

58.916,00

CHELTUIELI CURENTE

2171

01

58.916,00

0,00

58.918,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    -    \

2172

20

58.916,00

0,00

58.916,00

Bunuri si servicii    •    ț

2173

20.01 . ■

200,00

0,00

200,00

Furnituri de birou    ■    ■    \

2174

20.01.01

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

*

2176

20.01.30

200,00

0,00

. ■ 200,00

Alte cheltuieli    •    \

2177

20.30

58.716,00

0,00

58.716,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

\

2178

20.30.30

58.716,00

0,00

58.716,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

2188

74.02.05.02

531,00

0,00

•    531,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

2197

70

531,00

0,00

531,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2198

71

531,00

0,00

531,00

Active fixe

2199

71.01

531,00

0,00

53.1,00

Construcții

2200

71.01.01

■ 0r00

0,0.0

0,00

Alte active fixe    "    •    •

2202

71.01.30

531,00

0,00

531,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale    '    •

2206

74.02.06

28.454,00

0,00

28.454,00

CHELTUIELI CURENTE

2207

01

147,00

0,00

147,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    • ‘ ,

2208

20

147,00

0,00

147,00

Bunuri si servicii

2209

20.01

0,00

0,00

."0,00

Furnituri de birou

2210

20.01.01

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuielț^s^—^    •

2213

20.30

147,00

0,00

147,00

alt

e chșjtljfipli cu burturt^h^ervicii

;.y

2214

20.30.30

147,00

0,00

147,00

IE^țUl'EL>-DE-CA-RlfXLj\    .    \

Z\

■ •‘•U-’

2215

70

17.823,00

0.00

17.823,00

'LW^ÂpîlVg;ljJț^NĂfM^IARE\

. \

2216

71

17.823,00

0,00

17.823,00

‘    1 Hi ,i\ \ Ak

* aVkft

îi 5 zWS

W’ iZ    j

•••• •=-.    DENUMIREA INDICATORILOR :    ...........__________■■■

Cod rând

'T.Țj

o

8

:5

.E

XJ

o

O

Program aprobat

Program rectificat

Active fixe    :

2217

71.01    ■

17.823,00

0,00

■ 17.823,00

Construcții    . •

2218

71.01.01

17.823,00

0,00

17.823;00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    ••    <    -}l

2221

81

10.484,00

0,00

10.484,00

Rambursări de credite externe    ■    V<~

2222

81.01

10.484,00

0,00

10.484,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    ''^jy'

2223

81.01.01

10.484,00

0,00

1.0.484,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE    .    . •'!    ^4.

2224

79.02

1.942.810,00

31.111,50

1.973.921,50

Combustibili si energie

2225

81.02

571.077,00

0,00

57-1.077,00

CHELTUIELI CURENTE

2226

01

502.300,00

0,00

502.300,00

TITLUL IV SUBVENȚII    .    ' " "    '

2227

40

487.000,00

0,00

487.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif .    .-    •

2228

40.03

487.000,00

0,00

487.000,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    •    .    '    \

2229

55

15.300,00

0,00

15.300,00

A. Transferuri interne    '    \

-2230

55.01

- ' 15.300,00

0,00

15.300,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat    '    \

2231

55.01.12

15.300,00

0,00

15.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    ■    •    \

2232

70

21.119,00

0,00

21.119,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    •    \

2233

71

21.119,00

0,00

21.119,00

Active fixe

2234.

71.01

21.119,00

0,00

-21.119,00

Construcții

2235

71.01.01

19.620,00

0,00

19.620,00

Alte active fixe

2236

71.01.30

1.499,00

0,00

.    1.499,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

2237'

81

47.658,00

0,00

47.658,00

Rambursări de credite externe

2238

81.01

47.658,00

0,00

47.658,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

2239

81.01.01

0,00

0,00

: 0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

2240

81.01.05

47.658,00

0,00

47.658,00

Din total capitol

Energie termica

2241

81.02.06

571.077,00

0,00

571.077,00

CHELTUIELI CURENTE    . '

2242'

01

502.300,00

0,00

502.300,00

TITLUL IV SUj^ENSU^

1 '

2243

40

487.000,00

0,00

487.000,00

Stibventii jr^njru acop’etîîre^jferentelor de preț s

M

2244

40.03

487.000,00

0,00

487.000,00

3TLU L/fr>X5E-TRA-N§rei^ 1    ’

\ K •

2245-

55-

15.300,00

0,00

15.300,00

Tra^e/S/i/tfefrîSri \    /\    |

c_. ■'_a .aru»

2246

55.01

' 15.300,00

0,00

15.300,00

:    '.    ‘    SEHUM'REA INDiCATO'RILOR '    I '    ~~~-~~Ț-

J

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale eu capital ele stat     \

2247

55.01.12

15.300,00

0,00

1-5.300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    /^^ULU^^XV?

2248

70

21.119,00

0,00

21.119,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    ^\ \\

2249

71

21.119,00

0,00

21.119,00

Active fixe    • //<

2250

71.01

21.119,00

0,00

21419,00

Construcții    V\4

2251

71.01.01

19.620,00

0,00

19.620,00

Alte active fixe    L\T. =.•"

2252

71.01.30

1.499,00

0,00

■ 1.499,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    •    RȚV';>'    \

-2253

81

47.658,00

0,00

47.658,00

Rambursări de credite externe    .    \

2254

81.01

47.658,00

0,00

47.658,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    \

2255

81.01.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

2256

81.01:05

47.658,00.

0,00

■47.658,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

2257

83.02

3.389,00

0,00

I 3.389,00

CHELTUIELI CURENTE

2258

01

3.389,00

0,00

.-3.389,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2259

10

709,00

0,00

709,00

Cheltuieli salariale in bani

2260

10.01

554,00

0,00

554,00

Salarii de baza

2261

10.01.01

474,00

0,00

’    474,00

Sporuri pentru condiții de munca

2262

10.01.05

26,00

0,00

26,00

Alte sporuri

2263

10.01.06

20,00

0,00

20,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2264

10.01.10

34,00

0,00

34,00

Contribuții

2265

10.03

155,00

0,00

155,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

2266

10.03.01

114,00

0,00

114,00

Contribuții de asigurări de șomaj

2267

10.03.02

3,00

0,00

.3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

2268

10.03.03

31,00

0,00.

■    31,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

2269

10.03.04

2,00

' 0,00

• 2,00

C-ontributii pentru concedii si indemnizații

2270

10.03.06

5,00

0,00

5,00

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

2271

20

2.680,00

0,00

. 2.680,00

nuri si servicii    f\    • ••

2272

20.01

2.625,00

0,00

2.625,00

mituri d g#bffou    *^sS!s    1 \

2273

20.01.01

5,00

0,00

5,00

îterial^^âijtrujsur-at^nie^    f    |j • '    V'    <<%•?••

2274

20.01.02

3,00

0,00

3,00

irj;

salzi^dmjnațsHs^motn'pa^    \\    , \    ijJf

2275

20.01.03    -

25,00

0,00

25,00

DENUMIREA INDICATORILOR    '    __i ■

U- A:

iW T    .. ; • '.

Cod rând

V . ■'

Cod indicator

Program aprobat

i

Program rectificat

Apa, canal si salubritate

2276

20:01.04

-15,00

0,00

15,00

Carburanți si lubrifiant!

2277

20.01.05

115,00

0,00

115,00

Piese de schimb    ț\

.2278

20.01.06

10,00

0,00

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2279

20.01.08

56,00

0,00

.56,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2280

20.01.09

2.300,00

0,00

2.300,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2281

20.01.30

96,00

0,00

96,00

Reparații curente    .    ^7/    ■ • '

2282'

20.02

• 15,00

0,00

15,-00

Deplasări, detasari, transferări    RC/iî^

2283

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detasari, transferări    ''f

2284

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Pregătire profesionala    .    \

2285

20.13

8,00

0,00

8,00

Protecția muncii    \

2286

20.14

26,00

0,00

26,00

Alte cheltuieli

2287

20.30

5,00

0,00

5,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2288'

20.30.30

5,00

0,00

5,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

2289

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTiVE NEFINANCIARE

2290

71

0,00'

0,00

0,00

Active fixe

2291

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

2292

71.01.01

0,00

0,00

o;oo

Din total capitol

Agricultura

2293

83.02.03

3.389,00

0,00

3.389,00

Protecția plantelor si carantina fitosanitara    .

2294

83.02.03.03

3.389,00

0,00

3.389,00

CHELTUIELI CURENTE

2295

01

3.389,00

0,00

3.389,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2296

10

709,00

0,00

709,00

Cheltuieli salariale in bani

2297

10.01

554,00

0,00

554,00

Salarii de baza

2298

10.01.01

474,00

0,00

474,00

Sporuri pentru condiții de munca

2299

10.01.05

26,00

0,00

26,00

A[|e sporuri^^-&-=:==:7=^^    ■

2300

10.01.06

20,00

0,00

20,00

Jg$nd pgF^gE?posturi o&iqaji^prin cumul

2301

10.01.10

34,00

0,00

34,00

-c|ntr^wfn^>A- JA\    K    '    '

2302

10.03

155,00

0,00

155,00

clntfifcutiî^e^gu^^oViate^e s{^    \|    '    Jg

2303

10.03.01

114,00

0,00

114,00

2S.11.W3' z:\

i «S.

\o-
TTM1


U5

O


DENUMIREA INDICATORILOR


T5

c:


co

o


Cf,. o? r. ■


T3

O

O


O

g>

E


£

TO


Q_


Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    ' u

■ Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICÎ! "    /

Bunuri si servicii

Furnituri de birou    ■

Materiale pentru curățenie _'__

încălzit, iluminat si forța metrica

Apa, canal si salubritate    • '

Carburanți si lubrifiant!    ;

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    .•

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional •

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Pregătire profesionala

Protecția muncii    ___

Alte cheltuieli

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    '

CHELTUIELI DE CAPITAL    ~    _

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții2304


2305


•2306


2307


2308


2309


2310


2311


231'


2314


2315'


î316


2317


2318


2319


2320


2321


2322


2323


2324


2325


2326


2327


2328


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


30


20.01


20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.02


20.06


20.06.01


20.13


20.14


20.30


20.30.30


70


71


71.01

2329


2330


2331


■1.01.01


84.02


01


2332 ,T0


3,00

31,00.

'2,00

5,00

2.680,00

2.625,00

5,00

3/fo


25,00

15/30

115,00

10,00

56,00

2/300,00

96,00

15,00

T00

1,00

8T0

26,00

5/30

5,00

0,00

~ 0,00

0,00

0?00


0,00

"cȚocT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o/io

0/30

o,oo"

0/30

0,00

CfOO

0,00

0,00

OȚjQ

0,00

0,00


0,00


0,00

0,00

0/30

0,00

oro


3,00


31,00

2/30

5,00

2.680,00

2.625,00

5,00

3,00

25/30

15,00

115,0.0

10,00

56,00

2/300,00

96,00

15?00

1,00

1,00

_8,00

26,00

5,00

5,00'

0,00

0,00

0?00

0/30


1.368.238,00


705.140,00


8.008,00


31.111,50


64.866,00


0,00


1.399.349,50


770.006,00


8.008,00


Cheltuieli salariate in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


-ond pentru posturi ocupate prin cumul


Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de stat


Contribuții de asigurări de șomaj


DENUMIREA INDICATORILOR


A-

v!'Ș3


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifiant!


Piese de schimb


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Reparații curente


Bunuri de natura obiectelor de inventar


Uniforme si echipament


Alte obiecte de inventar


■o

i—

re

~o

o

O


2333


2334


2335


2336


2337


2338


2339


2340


2341


2342


2343


2344


2345


2346


2347


2348


2349


2350


2351


2352


2353


2354


2355


2356


-10.01


SZ

Z!


•a

o

O


10.01.01


10.01.05


10.01.10


10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


20


20.01


20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.09


20.02


20.05


20.05.01


20.05.30


Q_


6.242,00


. 5.730,00


371,00


1.41,00


1.766,00


1.314,00


32,00


329,00


13,00


78,00


232.842,00


21.131,00


45,00


70,00


600,00


70,00


1.000,00


-120,00


240.00


18.986,00


210.272,00


485,00


420,00


65,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


15.285,00


2.000,00


0,00


0,00


0,00


0.00


0,00


0,00


0,00


2.000,00


13.745,00


0,00


0.00


0,00


6.242,00


.5.730,00


371,00


141,00


1.766,00


1.314,00


32,00


329,00


13,00


78,00


248.127,00


23.131,00


45,00


■70,00


600,00


.••70,00


1.000,00


120,00


240,00


20.986,00


224.01.7,00


485,00


■ 420.00


65,00DENUMIREA INDICATORILOR    ;    •    "■■

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

‘‘

Program rectificat

Alte cheltuieli    ;    ) ^X\ {

2362

20.30

760,00

-460,00

• 30.0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    . •    ;

2363

20.30.30

760,00

-460,00

300,00.

TITLUL IV SUBVENȚII    -    '

2364

40

420.408,00

44.000,00

.464.408,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tariî -    /£§■    ■

2365'

4.0.03

420:408,00

44.000,00

464.408,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2366

55

23.082,00

0,00

, 23.082,00

A. Transferuri interne    Vy5;    ~}l

2367

55.01

23.082,00

0,00

23.082,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comercialecu capital de stat LyL, V u'!'    \

2368

55.01.12

23.082,00

0,00

23.082,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURȘABIȚ!g(EEN) POâȚADERARE

2369

56

5.000,00

0,00

5.000,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)    •    '

2370

56.01

.    , 5.000,00

0,00

5.000,00

Finanțarea Uniunii Europene

2371

56.01.02

5.000,00

0,00

5.000,00

TITLULX ALTE CHELTUIELI

2372

59

15.800,00

5.581,00

21.381,00

Despăgubiri civile

2373

59.17

15.800,00

5.581,00

21.381,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    '    •

2374

70

618.806,00

-33.754,50

585.051,50

TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE

2375

71

618.806,00

-33.754,50

585.051,50

Active fixe    • '    .    •    -

2376

71.01

618.333,00

-33.541,50

584.791,50

Construcții    '

2377

74.01.01

614.885,00

-31.630,50

583.254,50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2378

7f.01.02

2.998,00

-1.692,00

1.306,00

Alte active fixe

2379

71.01.30

450,00

-219,00

231,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    '■    '    '

2380

71.03

473,00

-213,00

260,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

2381

81

44.292,00

0,00

•44.292,00

Rambursări de credite externe    ■ -

2382

81.01

44.292,00

0,00

' 44.292,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

2383

81.01.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale -

2384

81.01.05

44.292,00

0,00

44.292,00

Din total capitol

Transport rutier

2385

S4..02.03

1.368.238,00

31.111,50

1.399.349,50

Transportjp^SmurT*^^    •    • - .

2386

34.02.03.02

48.7.782,00

44.000,00

531.782,00

Welt^McurInTeoX    ;    “    '

2387

01

443.490,00

44.000,00

487.490,00

^TLl/^UBVEN-Rt^    \    \    •    :    '

2420

40.

420.408,00

44.000,00

464.408,00

Spbv^fltifei/ehțtuaddp^ir^a diferentele^de pretai tarif    l|~f ( &wihC j=?L

2421

40.03

420.408,00

44.000,00

464.408,00

2fe.ll-'0l3

:■■    DENUMIREA INDICATORILOR •    -P    ~-;j.

iorP ''-;P;j

Cod rând

i

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

.2422

55

23.082,00

0,00

23.082,00

A. Transferuri interne    x^^SÎTCO/țsȘîx

2423

55.01

23.082,00

0,00

• 23.082,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat    \ Y

.2424

55.01.12

23.082,00

0,00

- 23.082,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    //-^ .aC^ .kkWV \

2437

81

44.292,00

. . 0,00

44.292,00

Rambursări de credite externe    țfe <<■*“

2438

81.01

. 44.292,00

0,00

; -44.292,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    Țv-A"'

2439

81.01.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    'X*    X.

-2440

81.01.05

44.292,00

.- ■ 0,00

44:292,00

Străzi    

2441

84.02.03.03

880.'456;00

•    -12.888,50'

867.567,'50

CHELTUIELI CURENTE    k. •

'2442

01

. 261.650,00

20.866,00

•282.516-, 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    \

2443

10

8.008,00

0,00

-8.008,00

Cheltuieli salariale in bani    •    \

2444

10.01

6.242,00

0,00

■ 6.242,00

Salarii de baza    \

2445

10.01.01

5.730,00

0,00

5.730,00

Sporuri pentru condiții de munca

2446

10.01.05

371,00

0,00

371,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2447

10.01.10

141,00

0,00

14.1,-00

Contribuții

2448

10.03

1.766,00

0,00

1.766,00

Contribuții de asigurări sociale de stat    ■    •    '    '

2449

10.03.01

1.314,00

0,00

1.314,0.0

Contribuții de asigurări de șomaj

2450

10.03.02

■ 32,00

0,00

32,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

2451

10.03.03

329,00

0,00

329,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

2452

10.03.04

-13,00

• 0,00

13,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2453

10.03.06

- 78,00

0,00

78,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2454

20 . .

232.842,00

15.285,00

248.127,00

Bunuri si servicii

2455

20.01

.    21.131,00

•Z.000;00

23.131,00

Furnituri de birou

2456'

20.01.01 . .

- 45,0.0

0,00

45,00

Materiale pentru curățenie

2457

20.01.02

70,00

0,00

70,00

Inpalzit, iluminat si forța motrica

2458

20.01.03

600,00

0,00

600,00

Afla, canaJ^Asâîub'fiȘ'țș^

2459

20.01.04

70,00

0,00

70,00

YYbur^Ytsjjubrifiantî'

2460

20.01.05

1.000,00

0,00

1.000,00

'F^jese^SiȘ’sdhimb~X\

\'Al

2461

20.01.06

120,00

0,00

120,00

Ppst|£țY;^4w®n:|W'lUXY0'<t^ int|rn^t

ii

2462

20.01.08

240,00

0,00

. ' 240,00
o
;W"'DENUMIREA INDICATORILOR
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament

A|te obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

alte cheltuieli cu bunuri si servicii Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)_■_■__

Finanțarea Uniunii Europene    '___

TITLUL X ALTE CHELTUIELI    _____

Despăgubiri civile____ _ _______

CHELTUIELI DE CAPITAL_,_ZIZZZ_:_

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE_

Active fixe    __;_

C o n stru ctii    ____

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe    .    ’    __

Reparații capitale aferente activelor fixe Alte acțiuni economice2463


2464


.2465


2466


2467


2468


2469


2470


2471


2472


2473


2474


2480-


2481


2482


2483


2484


2485


2486


2487


2488


2489


2490


2491


2496


20.01.09


20.02


20.05


20.05.01


20.05.30


20.06


20.06.01


20.11


20.13


20.14


20.30


20.30.30


56


56.01


56.01.02


59


59.17


70


71


71.01


71.01.01


71.01.02


71.01.30


71.03


87.02


18.986,00 210.272,00 485,00 420,00 —    65,00

4,00


4,00


10,00

30,00

150,00*

760,00 760,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ■ 15.800,00 " 15.800,00

618.806,00

618.806,00

618.333,00

614.885,00

2.998,00

450,00

473,00


2.000,00 13.745,00 ~ 0,0.0

0?00

0,00

OȚO

0,00

0,00

0^00

0^00

-460,00

-460,00

CfOO

0,00

CfOO

5.581,00

5.581,00

-33.754,50

-33.754,50

-33.541,50

-31.630,50


-1.692,00


-219,00

-213,002497


2498


2499


2500


01


70


71'


71.01


106,00

0,00

106,00

106,00

106,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


20.986,00

224.017,00

485,00 420,00 .65,00 • - 4,00 '    4/30

10,00 30,00 ~ 150,00

300,00

300,00

5.000,00

5.000,00


_5.000,00

**21.381,00

21.381,00

585.051,50

585.051,50

584.791,50*

583.254,50 1.306,00 231,00 260,00


106,00

0,00

106,00

106,00

*T06T0


■■    ■    DENUMIREA INDICATORILOR '    /    "T.~'

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport    '    '

250 t

71.01.02

6,00

0,00

■6,00

Alte active fixe    '    z^r^°LtJ    (

2502'

71.01.30

100,00

0,00

100,00

Din total capitol    //^

Turism    •    ({<

2503

87.02.04

106,00

0,00

106,00

CHELTUIELI DE CAPITAL    - •    \\% Kr<’^F* «$X

2505

70

106,00

0,00

106,00

TITLULXI ACTIVE NEFINANCIARE    ■ '    .«.^X

2506

71

106,00

0,00

106,00

Active fixe    .

2507

71.01

106,00

0;00

1.06,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport    •    •    \

2503

71.01.02

6,00

0,00

.6,00

Alte active fixe    -    \

2509

71.01.30

100,00

0,00

100,00

Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    \

2510

96.01

0,00

0,00

■ 0,00

REZERVE    '    \

2511

97.01

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

2512

98.01

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

2513

99.01

28.000,00

0,00

28.000,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

2.486.193,20

41.018,00

2.527.211,20

TOTAL VENITURI

2 '

00.01

2.486.193,20

41.018,00

- 2.527:211,20

VENITURI PROPRII

3

48.02

3.777.745,67

0,00

3.777.745,67

1. VENITURI CURENTE

' 4

00.02

2.459.818,00

41.018,00

2.500.836,00

A. VENITURI FISCALE

5'

00.03

3.636.359,67

0,00

3.636.359,67

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

3.593.709,00

0,00

3.593.709,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN'CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

3.593.709,00

0,00

3.593.709,00

Impozit pe venit

8

03.02

66.000,00

0,00

66:000,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

66.000,00

0,00

66.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

'10

04.02

3.527.709,00

0,00

3.527.709,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

3.394.665,00

0,00

3.394.665,00

Sume alocaj^'i^Tcă^rBt^judetean pentru echiHbarea bugetelor locale    .....

12

04,02.04

133.044,00

0,00

133.044,00

A4. IMPQ^ffe SIJEAXE1 PE?BU,NURI SI SERVICII    -

13

00.10

33.750,67

0,00

33,750,67

'Sume    djn-TVÂ\    ,    \|    '    ^-    fls?

• '14

11.02

18.605,00

0,00

18.605,00

£ r- i, ((.2 , 54/113 K W y.ii.2(K^5^ '

j . •    PENUMIREAINDICATORILOR^^^^    ’    '•

*g

f ''?

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate-din-taxa-pe valoarea gdaugata pentru finantare^lfeîfiit^ift^^^^^feate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București    \\®"

15

11.02.02

18.605,00

0,00

18.605,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării'bunurilor sau pfe.-de^fas^f^r'e^ie activitati

. 16

16,02

15.145,67

0,00

15.145,67

Taxa asupra mijloacelor de transport    '    Ț

17

16.02.02

4.170,00

0,00

4.170,00

Tpxa asupra mijloacelor de transport - PJ    \

18

16.02.02.02

4.170,00

0,00

•4.170,00

■Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare    -    \

19,

16.02.03

10.225,67

0,00

10.225,67

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati    ' -

20

16.02.50

750,00

0,00

750,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

21

00.11

8.900,00

0,00

8.900,00

Alte impozite si taxe fiscale    - -

22

18.02

8.900,00

0,00

8.900,00

Alte impozite si taxe    '    -

23-

18.02.50

8.900,00

0,00

8.900,00

C. VENITURI NEFISCALE    • '

24

00,12

-1.175.541,67

41.018,00

-1.135.523,67

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

25

00.13

111.286,00

0,00

111.286,00

Venituri din proprietate    .    '

26

30.02

111.266,00

0,00

111.266,00

Venituri din concesiuni si închirieri    '    ' -

27

30.02.05

111.266,00

0,00

111.266,00

Venituri din dobânzi

28

31.02

20,00

0,00

20,00

Alte venituri din dobânzi    :    ■

29

31.02.03

20,00

0,00

20,00

C2. VANZARi DE BUNURI Si SERVICII

30

00.14

-1.287.827,67

41.018,00

-1.246.809,67

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

31

33.02

1.390,00

0,00

1.390,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

32

33.02.10

100,00

0,00

100,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social    . •

33.

33.02.12

160,00

0,00

160,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

34

33.02.50

.1.130,00

0,00

1.130,00

Amenzi, penaiitati si confiscări

35

35.02

14.550,00

0,00

14.550,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale    ' •

36

35.02.01

■    14.250,00

0,00

14.250,00

Alte amenzi, penaiitati si confiscări    • ■

37

35.02.50

300,00

0,00

300,00

Diverse venituri

38

36,02

32.765,00

0,00

32.765,00

Venituri din apiicgfeâ^e^riptiei exlinctive . .    ■

39

36.02.01

65,00

0,00

65,00

Tpxe specie    <v q\,

40

38.02.06

16.000,00

0,00

16.000,00

w

'Aj

Ite ve^-jJfirt^^"'    fi

41-

36.02.50

16.700,00

0,00

16.700,00

7

T

ransf^rucr .v6BMtarM-4lte,Ie de^at Uu&ventii

42

37.02

-1.336.532,67

41.018,00

-1.295.514,67

1

...../

DENUMIREA INDICATORILOR •    f

>    -    ■■    : i

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Iz

.V.    13.

<4=

_c

Program rectificat

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea seq^iSiii de;de^7bi.taf|z^ bugetului iocal (cu semnul minus)

' 43 •

37.02.03

. -1.344:532,67

'41.018,00

-1.303.514,67

Alte transferuri voluntare

. 44

37.02.50

. • .8.000,00

0,00

■ . 8.000,00

IV. SUBVENȚII

43 '

00.17

.    =26.375,20

0,00

26.375,20

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

46

00.18

= 26.375,20

0,00

26.375,20

Subvenții de la bugetul de stat    •'

47

42.02

26-.375,20

0,00

26.375,20

B. Curente    • - •

48'

= 26.375,20

- 0,00

26.375,20

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sariatatii '    )•

49

42.02.41

26.375,20

0,00

26.375,20

TOTAL CHELTUIELI    •    • ■    ț

50

50.02

2.478.193,20

49.018,00

2.527,211,20

CHELTUIELI CURENTE    •    \

• 51

01

2.341.679,20

49.018,00

2.390.697,20

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

52

10-

71.868,00

0,00

71.868,00

Cheltuieli salariate in bani

53

10.01

•- 56.252,50

0,00

'    56.252,50

Salarii de baza

54

1Q.01.01

49.579,00

0,00

49.579,00

Sporuri pentru condiții de munca

•55

10.01.05

■    4.154,00

0,00

4.154,00

Alte sporuri

56

10.01.06

53,00

0,00

••    • 53,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    .    '    '

57.

10.01.10

175,00

0,00

175,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

58

10.01.12

■ • :1.031,00

0,00

1.031,00

Indemnizații de delegare    ■    .

59

10.01.13

.• ' • -123,50

0,00

123,50

Alte drepturi salariale in bani

60

10.01.30

- . --1.137,00

0,00

1.137,00

Contribuții

61

10.03

• - 15.615,50

• 0,00

15.615,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

62

10.03.01

• 11:647,50

0,00

'    11.647,50

Contribuții de asigurări de șomaj    • '    •

63.

10,03.02

280,50

0,00

280,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    '    ...

64

10.03.03

- -. 2.903,00

0,00

2.903,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale    b

65

10.03.04

104,50

0,00

104,50

Contribuții pentru concedii si indemnizații    ’

66

10.03.06

680,00

0,00

680,-00

TflITLUL II BUNySLSLSERVICII

67

20

677.888,00

26.325,00

- 704.213,00

âunuri sij^vicii

G8

20.01

63.053,60

2.000,00

65.053,60

f|urnitg/0â.>icou    \\    ..

69

20.01.01

1.800,00

140,00

1.940,00

l)jjateițjaKrpe'pte7eSeațeipi'g    f\ R    \j

70 •

20.01.02

655,00

250,00

905,00"V“
.'-■    .    DENUMIREA INDICATORILOR    -'    / C "'^'?.    "A"/-:-.

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

!

încălzit, iluminat si forța motrica    'fi'-Ș.    -

7.1'

20,01.03

5.899,00

-41,00

5.858,00

Apa, canal si salubritate    '"QftîC/} v% \

72-

20.01.04

1.079,00

55,00

1.134,00

Carburanți si lubriflanti

. 73

20.01.05

2.042,00

-15,00

• 2.027,00

Piese de schimb

74

20.01.06

609,00

-14,00

•595,00

Transport    -    C’"'*'

75

20.01.07

230,00

-< 0,00

230,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    C'"

76

20.01.08

2.596,40

-15,00

2.581,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    '

77'

20.01.09

31.849,20

2,004,00

: 33.853,20

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    '    f

73

20.01.30

16.294,00

-364,00

• 15.930,00

Reparații curente    '    |    -    •    .

79 "

20.02

257.063,00

22.695,00

279.758,00

Hrana

• 80

20.03

11.887,00

-465,00

' 11.422,00

Hrana pentru oameni

81 •

20.03.01

11.887,00

-465,00

/ 11.422,00

Medicamente si materiale sanitare

82 •

20.04

1.454,00

164,00

• '1.618,00

Medicamente

83

2Q.04.01

595,00

40,00

- ' 635,00

Materiale sanitare

84

20.04.02

652,00

40,00

692,00

De-zinfectanti

85

20.04.04

207,00

84,00

291,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

86 •

20.05

6.085,40

535,00

6.620,40

Uniforme si echipament

87

2Q.05.01

503,00

■ - 112,00

615,00

Lenjerie si accesorii de pat

88'

20.05.03

587,00

84,00

••    671,00

Alte obiecte de inventar

89

20.05.30

4.995,40

339,00

. 5.334,40

Deplasări, detasari, transferări

90

20.06

1.307,00

0,00

- .1.307,00

Deplasări interne, detasari, transferări

91

20.06.01 ■

731,00

0,00

. -731,00

Depiasari in străinătate    .    •    - - •

92

20.06.02

576,00

0,00

- 576,00

Carii, publicații si materiale documentare

93 '

20.11

1.241,00

0,00

1.241,00

consultanta si expertiza

94.

20.12

1.098,00

. 0,00

1.098,00

pregătire profesionala

95

20.13

907,00

0,00

907,00

frotectia    •    •

96

20.14

672,00

0,00

672,00

^omisig^e’si aJtecosturCaf^ente împrumuți

"■lor

97

20.24

2.028,00

. 0,00

2.028,00

tomi^[QâReXi aIi.e c0sj:tiri djerțsnte ijjnprumuti

rilor exterpe"'"' .

98

20,24.01

1.228,00

0,00

- 1.228,00

^tabjteg-'j'îscOfui dedare

Jofeî

99

20.24.03

800,00

0,00

800,00

8.11.ZQÎ3 ''-£5

•^k'T -J-, •

\\*a
DENUMIREA INDICATORILOR    '■ ) : Cr

7 -7 7

Cod rând

Cod indicator

Program, aprobat

'1

Program, rectificat

Alte cheltuieli    .    '    ' ':

100

2.0.30    . ■

331.092,00

1.396,00

332.488,00

Reclama si publicitate    \\&

101

20.30.01

1.004,00

0,00

1.004,00

-’——————ryY    7>'/

Protocol si reprezentare

.102

20.30.02

630,00

0,00

, 630,0.0

Prime a'e asigurare non-viata

103

20.30.03

800,00

100,00

900,00

Chirii    ’    V

104

20.30.04

15.688,00

163,00

15.851,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    ’    ț.

■105

20.30.30

312.970,00

1.133,00

314.103,0.0

TITLULUI DO3ANZ!    \

106-

30

13.4.558,00

= • ■ 0,00

134.553,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne    \

107

30.01

: 0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    \

108

30.01.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe    \

109

30.02

134.558,00

0,00

134.558,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

110

30.02.05

134.558,00

0,00

134.558,00

TITLUL IV SUBVENȚII

111

40

907.408,00

44.000,00

951.408,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

112

40.03

907.408,00

44.000,00

951.408,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

113

50

48.703,00

-44.000,00

4.-7.03,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale'

114

50.04

48.703,00

-44.000,00

4.703,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

115

51

-    . 424.627,20

17.112,00

438.739,20

Transferuri curente

116

51.01

421.627,20

17.112,00

438.739,20

Transferuri către instituții publice

117

51.01.01

352.752,00

15.032,00

367.784,00

Acțiuni de sanatate

118

51.01.03

12.406,00

0,00

12.406,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetenel pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

119

51.01.24

1.000,00

0,00

. 1.000,00

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

120

51.01.46    ' ■■

55.469,20

2.080,00

57.549,20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

121

55

3:246,00

0,00

3.246,00

A. Transferuri interne

122

55.01

3.036,00

0,00

3.036,00

programe comunitare

123

55.01.07    ■

0,00

0,00

0,00

^Ite transfejyjfsSuTe^tesijgterne    •    z>7'C5wSî    —v

124

55.01.18

-    3.036,00

0,00

3.036,00

3.Transt|^7-r,i curente ih stpali^atate (patre organizații' internaționale)    j7 WxTTy. /

125

55.02

210,00

0,00

210,00

pOntrți37fiL.sue6tizajiU>prgâi^i7rrie internaționale

126

55.02.01

210,00

0,00

• 210,00

£8/1

3.8.11.7”
Burse


Contribuții ia salarizarea personalului neclerical


134


59.15


12.000,00


0,00


12.000,00


Despăgubiri civile


135


59.17


62.934,00


5.581,00


68.515,00


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE


136


81


136.514,00


0,00


136.514,00


Rambursări de credite externe


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale


Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE


Autoritati publice si acțiuni externe


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheituieli salariale in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii


Indemnizații de delegare


Alte drepturi salariate in bani


Contribuții


Contribuții de


3ontrit


gsigurgil sociaie de stat


. asiguîM-fi

137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


1.50


151


152


153


154


155


81.01


81.01.01


81.01.05


50.02


51.02


01


10


10.01


10.01.01


10.01.05


10.01.12


10.01.13


10.01.30


i 0.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


136.514,00


44.564,00


91.950,00


348.095,00


154.389,00


154.389,00


32.313,00


25.092,50


21.478,00


1.484,00


978,00


108,50


1.044,00


7.220,50


5.248,00


123,50


1.302,00


39,00


508,00


0,00


0,00


0,00


-44.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


136.514,00


44.564,00


91 .-950,00


304.095,00


154.389,00


154.389,00


32.313,00


25.092,50


21.478,00


1.484,00


978,00


108,50


1.044,00


7.220,50


5.248,00


123,50


1.302,00


39,00


508,00


;•    DENUMIREA INDICATORILOR    / '' v./'f, 7 -’S    “7 ■

?f;n n •    .    /

' i; r, F(, j

Cod rarid

<7

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI Si SERVICII    /ff    '

156-

20

73.429,00

• • 0,00

73.423,00

Bunuri si servicii    îs» h-

157'

20,01

23.681,00

0,00

23.681,00

Furnituri de birou

• 158

20.01.01

■    1.323,00

0,00

1.323,00

Materiale pentru curățenie    ' ''SîWȚiiîW^

159

20.01.02

395,00

0,00

395,00

încălzit, iluminat si forța motrica

160

20.01.03

2.300,00

0,00

2.300,00

Apa, canal si salubritate    )

161

20.01.04

300,00

0,00

300,00

Carburanți si lubrifianti    \

162

20.01.05

682,00

0,00

682,00

Piese de schimb

163

20.01.06

321,00

0,00

321,00

Transport

164

20.01.07

200,00

0,00

200,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

165

20.01.08

923,00

0,00

923,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

166

20.01.09

6.150,00

0,00

6.150,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

167

20.01.30

11.087,00

0,00

11.087,00

Reparații curente

168

20.02

300,00

0,00

300,00

Bunuri de natura obiettelor de inventar

169

20.05

1.100,00

0,00

1.100,00

Alte obiecte de inventar

170

20.05.30

- 1.100,00

0,00

1.100,00

Depiasari, detasari, transferări

171

20.06

• 1.072,00

0,00

1.072,00

Deplasări interne, detasari, transferări

172

20.06.01

600,00

0,00

600,00

Depiasari in străinătate

173

20.06.02

472,00

0,00

472,00

Cârti, publicații si materiale documentare

174

20.11

183,00

0,00

183,00

consultanta si expertiza

175

20.12

581,00

0,00

581,00

Pregătire profesionala

176

20.13

576,00

0,00

. 576,00

Protecția muncii

177

20.14

111,00

0,00

111,00

Aite cheltuieli

178

20.30

45.825,00

0,00

45.825,00

Reclama si publicitate

179

20.30.01

1.004,00

0,00

1.004,00

Protocol si reprezentare

180

20.30.02

630,00

0,00

630,00

fchirii

181

20.30.04

15.120,00

0,00

15.120,00

{alte p>‘fe{tuteli.ctiR3uquricd‘i servicii

^.4^ C»

182

20,30.30

29.071,00

0,00

29.071,00

mT^Ut^lXTETKRANpRE^URI A

183

55

200,00

0,00

200,00

jv fransfeiph imerh^\    >1    j\/\

__/T---

184

55.01

0,00

0,00

0,00

—- ,

a    V .. > . •• • .. 1

•    DENUMIREA INDiCATORILOR    [CQ

//^    \

7J

c

?

~o

o

O

L_

Q

G3

O

:O

"O

o

O

Program aprobat

Influenta

£

Programe comunitare    '    :' //•ș    ^§țț^    W,

185-

55.01.07

0,00

0,00

0,00

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații intem^fioflaie)”?/' rc/i’v/p^?|«^s*

186'

55.02

200,00

0,00

200,00

COntributii si cotizat» la organisme internaționale    \\s “'“w'il,rrC4

.187

55.02.01

200,00

0,00

200,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA    ’ • .

188

57

1.447,00

0,00

1.447,00

Asigurări sociale    '■    C5^

189

57.01

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale

180

57.02

1.447,00

0,00

1.447,00

Ajutoare .sociale in numerar    ' -    .

191 '

57.02.01

•    1.400,00

0,00

1.400,00

Tichete de cresa

192

57.02.03

47,00

0,00

47,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

193

59

47.000,00

0,00

47.000',00

Burse

194-

59.01

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile

'195

59.17

47.000,00

0,00

47.000,00

Din total capitol

Autorități executive si legislative

. 196

51.02.01

154.389,00

0,00

154.389,00

Autoritati executive    • •

197

51.02.01.03

154.389,00

• ' 0,00

154.389,00

CHELTUIELI CURENTE    '•    . •

•198'

01

154.389,00

0,00

154.389,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    ? .    .    '

••199

10

32.313,00

0,00

32.313,00

Cheltuieli salariate in bani    j

• 200 '

10.01

25.092,50

0,00

25.092,50

Salarii de baza    • •

'201

10.01.01

21.478,00

0,00

21.478,00

Sporuri pentru condiții de munca

202

10.01.05

1.484,00

0,00

1.484,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii    ■ •

203

10.01.12

978,00

0,00

978,00

indemnizații de delegare

204

10.01.13

108,50

0,00

108,50

Alte drepturi salariate in bani    '    • '

205

10.01.30

1.044,00

0,00

1.044,00

Contribuții    , -

206

10.03

7.220,50

0,00

7.220,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

207

10.03.01

5.248,00

0,00

5.248,00

pontributii de așjgmațțde șomaj

208

10.03.02

123,50

0,00

123,50

(Contributii^asiguraîfci^o^je de sanatate    \

209

10 03.03

1.302,00

0,00

1.302,00

jContrib^ilțâe^asigtîrari-^eHru^ccidente de muncii si boli profesionale

210

10.03.04

39,00

0,00

39,00

pontri^u'tn^'e'pțr.i±^gg$’yîi\site'ci^mnizțiti!!    .Jr'"'    •    W"

211

10.03.06

508,00

0,00

508,00

212

20

73.429,00

0,00

73.429,00

. r.

DENUMIREA INDICATORILOR    " Sjj'j f.    J

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

' î

Program rectificat

Bunuri si servicii    \\£

21.3

20.01 • .

23.681,00

0,00

23.681-,00

Furnituri de birou    •■

214

20.01.01

1.323,00

0,00

1.323,00

Materiale pentru curățenie    ‘

.215

20.01.02

395,00

0,00

395,00

Încălzit, iluminat si forța motrica    '

216-

20.01.03

2.300,00

0,00

2:300,00

Apa, canal si salubritate

2.17

20.01.04

300,00

0,00

. .300,00

Carburanți si lubrifianti    \

218

20.01.05

682,00

0,00

• 682,00

Piese de schimb    \

21-9

20.01.06

321,00

-0,00

32.1,00

Transport    \

220

20.01.07

200,00

0,00

200,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

221

20.01.08

923,00

0,00

92.3,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

222

20.01.09

6.150,00

0,00

6.150,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

223

20.01.30

11.087,00

0,00

11.087,00

Reparații curente

224

20.02

300,00

0,00

.    300,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

225

20.05

• • 1.100,00

0,00

1.100,00

Alte obiecte de inventar

226

20.05.30

1.100,00

0,00

1.100,00

Deplasări, detasari, transferări

227

20.06

1.072,00

0,00

1.072,00

Deplasări interne, detasari, transferări    ■    •

223

20.06.01

■ . ■ 600,00

0,00

600,00

Deplasări in străinătate

229

20.06.02

472,00

0,00

472,00

Cârti, pubiicatii si materiale documentare

230

20.11

183,00

0,00

183,00

consultanta si expertiza

231

20.12

581,00

0,00

.581,00

Pregătire profesionala

232

20.13

576,00

0,00

1 .576,00

Protecția muncii

233

20.14

111,00

0,00

: 111,00

Alte cheltuieli

• 234

20.30

45.825,00

0,00

45.825,00

Reclama si publicitate

235

20.30.01

1.004,00

0,00

1.004,00

Protocol si reprezentare

236

20.30.02

630,00

0,00

•630,00

Chirii

237

20.30.04

1.5.120,00

0,00

15.120,00

jklte cheltuieJj^ttbefttH^si servicii    h

238

20.30.30

• 29.071,00

0,00

29.071,00

'friTLUL^f^LTE TRÂElȘ^SpURI

239

55

200,00

0,00

200,00

A. Țra^eraT>'iTffern§2x

O;

240

55.01

• • . • 0,00

0,00

0,00

^rog^âlhg'/prnCPitâfș {\ \    /}

' k M' ’>

241

55.01.07

0,00

0,00

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR•o

c

ce

73

O

O


■g


B.Transferuri curente in străinătate (către organizații intern:


COntributii si cotizații la organisme internaționale


.UL IX ASISTENTA SOCIALA


Asigurări sociale


Ajutoare sociale


Ajutoare sociale in numerar


Tichete de cresa242


243


.244


245


246


247


248


55.02


55.02.01


57


57.01


57.02


57.02.01


57,02.03


TITLUL X ALTE CHELTUIELI


249


59


Burse


250


59.01


Despăgubiri civile


Alte servicii publice generale


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL V FONDURI DE REZERVA


rond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Transferuri curente


Transferuri către instituții publice


Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene, pentru acordarea unor ajutoare către unitatiie administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. Transferuri interne


Programe comunitare


Alte transferuri curente interne


Din total capitol


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale
251


252


253


254


255


256


257


258


259


26Q


261


262


263-


-264


26E


266


267


276


59.17


54.02


01


50


50.04


51


51.01


51.01.01


51.01.24


55


55.01


55.01.07


55.01.18


54.02.05


01


50


50.04


54.02.10


E

CD

s_

CD

o

Cl


200,00


200,00


1.447,00


0,00


1.447,00


1.400,00


47,00


47.000,00


0,00


47.000,00


57.120,00


57.120,00


48.703,00


48.703,00


6.417,00


6.417,00


5.417,00


1.000,00


2.000,00


2.000,00


0,00


2.000,00


48.703,00


48.703,00


48.703,00


48.703,00


5.417,00


CD

O


ro . c ‘.tD) ' ■ -3 q= c


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


-44.000,00


-44.000,00


-44.000,00


-44.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


-44.000,00


-44.000,00


-44.000,00


-44.000,00


0,00


O

aj


CD

o


-200,00


200,00


1.447,00


0,00


1.447,00


1.400,00


47,00


47.000,00


0,00


47.000,00


13.120,00


■13.120,00


4.703,00


4.703,00


6.417,00


6.417,00


5.417,00


1.000,00


2.000,00


2.000,00


0,00


2.000,00


4.703,00


4.703,00


4.703,00


4.703,00


5.417,00


■■-    DENUMIREA INDICA i ORILOR    - F* &

IO’ r ■ ■ ■    :    I

....    -L(

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program, isctificat

CHELTUIELI CURENTE    -    •    .ȚT ,    . X/S^A f~~ •

277

01

5.417,00

■ • 0,00

•    5-.41T|00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATI^LRUBțțfegiM .

280

51

5.417,00

0,00

■    5.417,00

Transferuri curente    \l.a-    £

■ 28-1

51.01

5.417,00

0,00

■5,417,00

Transferuri către instituții publice    • \* ,b

282

51.01.01

5,417,00

0,00

. 5.417,00

Alte servicii publice generale    . •    .

288

54.02.50

3.000,00

0,00

.3.000,00

CHELTUIELI CURENTE    '    (

289

01

3.000,00

0,00

•3-.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE    \

292

51

1.000,00

0,00

'..1..0OO,OO

Transferuri curente    \

293

51.01

1.000,00

0,00

T. 0.00,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

295

51.01.24

1.000,00

0,00

1.000,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

296

55

2.000,00

0,00

2.000,00

A. Transferuri interne    ' •

297

55.01

' 2.000,00

0,00

. ' 2.000,00

Programe comunitare

298

55.01.07

0,00

0,00

. - 0,00

Alte transferuri curente interne

299

55.01.18

2.000,00

0,00

2,000,00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

300

55.02

■    136.586,00

0,00

136.586,00

CHELTUIELI CURENTE

30.T

01

136.586,00

0,00

•136.5.86,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

302

20

2.028,00

0,00

• .2.028,00

comisioane si alte costuri aferente 'împrumuturilor

303

20.24

2.028,00

. 0,00

2.028,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

304

20.24.01

1.228,00

0,00

T.228,00

Stabilirea riscului de tare

305

20.24.03

800,00

0,00

■ '800,00'

TITLUL III DOBÂNZI

306

30

134.558,00

0,00

134.558,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

307

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

308

30.01.01

0,00

0,00

o-.oo

Dobânzi aferente datoriei publice externe

309

30.02

134.558,00

0,00

134.558,00

Dobânzi afefe’i'ffeTfâtori.ei publice externe locale

■ 310

30.02,05

134.558,00

. 0,00

134.558,00

jpin tot^^apitol *' dX    4    ....--.x-..

. - ■

ÎPart^iL^ÂP/tRA^E, CÎ^JNE PUBLICA Ș

S1GURANJA NAȚIONALA

311

59.02

33.801,00

0,00

33.801,00

(Aparare?/    \ 5»^

/aS"

312

60.02

616,00

0,00

616,00

[CH^LTOlfe^lgS^Tfe j

<    •    ' î!»

ii    sTSA /<p;

313

01

616,00

0,00

••616,00

/


64/11^

}28J1.20l|^^


••:•••    DENb'MiREA INDICATORILOR > i    ,r-v-.-    -''”'57" — .

?_    ■■■. '... i ij

r."’C: ■■•: .' J r,; j

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program.rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    ' ■    •

314

20-

616,00

0,00

. 616,00

Bunuri si servicii    '    piocr-^\.    7*

315

20.01

434,40

0,00

■ .    '434,40

Furnituri de birou    Jî~UTf    \

.316

20.01.01

1 i 1,00

0,00

111,00

Materiale pentru curățenie    ?LWBs$^

317

20.01.02

42,00

0,00

• 42,00

Carburanți si lubrifiant!

318

20.01.05

122,00

0,00

•122,00

Piese de schimb    £ *

319

20.01.06

50,00

0,00

50,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    .    '

320

20.01.08

34,40

-. 0:,0Q

34,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

321

20.01.09

25,00

0,00

. 25,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    \

322

20.01.30

50,00

• 0,00

5.0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar    \

323

20.05

143,60

■ 0,00

143,60

Alte obiecte de inventar

324

20.05.30

■143,60

0,00

143,60

Alte cheltuieli

325

20.30

38,00

0,00

• 38,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

326

20.30.30

38,00

0,00

• -38,00

Din total capitol

Aparare naționala

327

60.02.02

616,00.

- ■ 0,00

: 616,00

CHELTUIELI CURENTE

328

01

616,00

0,00

616,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

329

20

616,00

0,00

616,00

Bunuri si servicii

330

20.01

.434,40

0,00

434,40

Furnituri de birou

331

20.01.01

111,00

■ 0,00

-111,00

Materiale pentru curățenie

332

20.01.02

42,00

0,00

42,00

Carburanți si lubrifianti

333

20.01.05    '

122,00

0,00

'122,00

Piese de schimb

334

20.01.06

50,00

0,00

■ 50,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

335

20.01.08

34,40

0,00

■34,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

336

20.01.09

25,00

0,00

25,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

337

20.01.30

50,00

0,00

50,00

furturi de națyra^ebie^țelor de inventar

1

338

20.05

143,60

0,00

143,60

Jklte obiegtr^de inventar

?/„    r*H. . 5^    f «z‘-    *

339

20.05.30

143,60

• 0,00

..•143,60

Aiie ch.^ljirieli/-"''

4^ /\ W

340

20.30

38,00

0,00

■ 38,00

'^Ite cii'efiuie(;rca-!5upiJri\si''șeryiâjj | A    -

i    ~ițg    si

341

20.30.30

38,00

0,00

38,00

■v^x

*s^'--*Vf<r> \î>


DENUMIREA INDICATORILOR /    r---,

îWA "f-J

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

' C* »ul,\\

Ordine publica si siguranța naționala    •••    •

342

61.02

33.185,00

0,00

33.185,00

CHELTUIELI CURENTE    ' /&

343

01

33.185,00

0,00

33.185,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    SiUv

,344

20

4.569,00

0,00

4.569,00

Bunuri si servicii    ''v-“ ȘittZirș*

345

20.01

585,20

0,00

585,20

Furnituri de birou-    '    '

346

20.01.01

10,00

0,00

10,00

Materiale pentru curățenie    ■    "' ’

347

20.01.02

30,00

0,00

30,00

încălzit, iluminat si forța motrica    '    X

348-'

20.01.03

- 150,00

0,00

• 150,00

Apa, canal si salubritate    •    (

349

20.01.04

.65,00

0,00

65,00

Piese de schimb    \

350

20.01.06

10,00

0,00

10,00

Transport    \

351

20.01.07

30,00

0,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    \

352

20.01.08

100,00

0,00

100,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    •    \

353 J

20.01.09

155,20

0,00

155,20

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare    \

354

20.01.30

35,00

0,00

35,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

355

20.05

3.963,80

0,00

3.963,80

Uniforme si echipament

356

20.05.01

83,00

0,00

83,00

Lenjerie si accesorii de pat

357

20.05.03

587,00

0,00

587,00

Alte obiecte de inventar

358

20.05.30

3.293,80

0,00

3.293,80

Cârti, publicații si materiale documentare

359

20.11

5,00

0,00

5,00

Protecția muncii

360

20.14

10,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli

361

20.30

5,00

0,00

5,00

alte cheltuieli cu burjuii si servicii

362

20.30.30

5,00

0,00

5,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

363

51

28.616,00

0,00

28.616,00

Transferuri curente

364

51.01

28.616,00

0,00

28.616,00

Transferuri către instituții publice

365

51.01.01

28.616,00

0,00

28.616,00

pin total capitol^---^^^

prdine publica    "Jt

366

61.02.03

28.616,00

0,00

28.616,00

politie c^wS’pj'taFa"'

î\

367

61.02.03.04

28.616,00

0,00

28.616,00

pHEL^ea/pURESTE^ \    \

368

01

28.616,00

0,00

28.616,00

friTLUI^VETbA \fSFERUpl IpT^j Ui^lT^TI ALE

^pMTNISTRATIEI PUBLICE    ' Og

388

51

28.616,00

0,00

28.616,00

1    VOR    i \/ 5f//    \/\

Zll    i'it? i

V    -X    / V

-:•

■    DENUMIREA INDICATORILOR "    C'' '" " -'"'Ac—,

' • ' - '' "J 3

"O

C

X5

O

O

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

I

Transferuri curente    •    ' ffg,,

•389

51.01

. 28.616,00

0,00

.28.616,00

Transferuri către instituții publice    ■ V?S ':'t?$&î§ț>ICÂ

390

51-01.01

28.616,00

0,00

28.616,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor    \s« / '

391

61.02.05

4.569,00

0,00

' 4.569,00

CHELTUIELI CURENTE    '

392

01

4.569,00

0,00

4.569,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII    .-

393

20

4.569,00

0,00

4.569,00

Bunuri si servicii    ’    '    Q,»'~    '

394

20.01

585,20

0,00

■    585,20

Furnituri de birou    '    '    '    ț

395

20-.01.01

10,00

0,00

10,00

Materiale pentru curățenie    \

396

20.01.02

30,00

0,00

. 30,00

încălzit, iluminat si torta motrica    ■'    \

397

20.01.03

150,00

0,00

150,00

Apa, canal si salubritate    '    •    \

398

20.01.04

65,00

0,00

. -65,00

Piese de schimb    '    \

399

20.01.06

10,00

0,00

10,00

Transport

400-

20.01.07

30,00

. 0,00

-30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

401

20.01.08

100,00

0,00

100,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

402

20.01.09

155,20

0,00

155,20

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

403

20.01.30

35,00

0,00

- 35,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar    • '    •

404-

20.05

3.963,80

0,00

3.963,80

Uniforme si echipament

405

20.05.01

83,00

0,00

83,00

Lenjerie si accesorii de pat    ;

406

20,05.03

587,00

0,00

587,00

Alte obiecte de inventar

407

20.05.30

3.293,80

0,00

.3.293,80

Cârti, pubiicatii si materiale documentare    -    '

408

20.11

5,00

0..00

5,00

Protecția muncii    • •

409

20.14    • -

10,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli

410

20.30

5,00

0,00

■ 5,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    •

411

20.30.30

5,00

0,00

. 5,00

Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

• 415

63.02

494.910,20

26.969,00

521.879,20

Invatamant    '    '

416

65.02

42.956,00

0,00

42.956,00

fcHELTUJ.EEfT?JR'g^TE^    .    .

417

01'

14.352,00

0,00

14.352,00

TITLUj^HELTWE14 bt^RSONAL    f

418

10

73,00

0,00

•    73,00

Chelfejeiț^îatiale ffț bârii r    .    tfs iA.••

419

10.01

55,00

0,00

55,00

sai<W(btkza , rj\ \    \ ,ț    îfe .    î;

420

10.01.01

55,00

0,00

55,00

V.~ ____/Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de stat


Contribuții de asigurări de șomaj


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


DENUMIREÂ INDICATORILOR•o

=, E

'■§

O


ro

o

u_

Q.

03


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL II BUNURI SI SERVICII421


422


■423


424


425


426


427


10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


20


Bunuri si servicii


428


20.01


Furnituri de birou


429


20.01.01


Carburanți si lubrifiant!


430


20.01.05


Piese de schimb


431


20.01.06


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


432


20.01.08


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


433


20.01.09


Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare


434


20.01.30


Protecția muncii


435


’0.14


Alte cheltuieli


436


20.30


alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. Transferuri interne


Alte transferuri curente interne


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursări de credite externe


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite


Din total capitol


Invatamant prescoWSispHțȚiar


In vătămat, preșcolar" O


437


438


439


440


441


442


443


444


20.30.30


55


55.01


55.01.18


81


81.01


81.01.01


65.02.03


O)

O

s_

CL


18,00


11,50


1,00


3,00


0,50


2,00


14.194,00


74,00


12,00


16,00


2,00


20,00


12,00


12,00


2,00


14.118,00


14.118,00


85,00


85,00


85,00


28.604,00


28.604,00


28.604,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,0.0


0,00


0,00


0,00


0,00


18,00


11,50


1,00


.3,00


0,50


2,00


1-4.194,00


74,00


12,00


16,00


2,00


.. . 20,00


. 12,00


12,00


2,00


' 14.118,00


.14.118,00


85,00


85,00


85,00


28.604,00


28.604,00


28.604,00


0,00Invat jnaftyșeăand'gF4gțe?ioi->Z'\\445


65.02,03.01


0,00


0,00


0,00473


474


475


65.02.04


65.02.04.01


01


85,00


30,00


30,00


0,00


0,00


0,00


85100


30,00


30,00


1

• •    ■-    DENUMIREA INDICATORILOR    ••    '    :    •

H'-...... T

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    }\ ‘

496-

55

30,00

0,00

30,00

A. Transferuri interne    '    C~*

497

55.01

30,00

0,00

30,00

Alte transferuri curente Interne    \K

498

55.01.18

30,00

0,00

30,00

Invatamant secundar superior    //.ț

502

65.02.04.02

55,00

0,00

55,00

CHELTUIELI CURENTE

503'

01

55,00

0,00

55,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    ^SlQĂ

524

55

55,00

0,00

55,00

A. Transferuri interne    '

525

55.01

55,00

0,00

55,00

Alte transferuri curente interne    \

526

55.01.18

55,00

0,00

55,00

Invatamant nedefinitul prin nivel    (

530

65.02.07

0,00

0,00

0,00

Invatamant special    V

531

65.02.07.04

0,00

.0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului    \

559

65.02.50

42.871,00

0,00

42.871,00

CHELTUIELI CURENTE    -    >

560 .

01

14.267,00

0,00

14.267,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    •

561

10

73,00

0,00

73,00

Cheltuieli salariaie in bani

562

10.01

55,00

0,00

55,00

Salarii de baza

563

10.01.01

. 55,00

0,00

.55,00

Contribuții

564

10.03

18,00

0,00

18,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

565

10.03.01    • .

11,50

0,00

11,50

Contribuții de asigurări de șomaj

566 ‘

10.03.02

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

567

10,03.03

3,00

0,00

3,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

568

10.03.04

0,50

0,00

0,50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

569-

10.03.06

2,00

0,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII .

570

20

14.194,00

0,00

14.194,00

Burțuri si servicii    -    '

571

20.01

74,00

0,00

.74,00

Furnituri de birou

572

20.01.01

12,00

0,00

12,00

Carburanți si lubrifianti    '• •

573

20.01.05

16,00

0,00

16,00

Piese de schf^'îo^.    / 1 ......

574

20.01.06

2,00

0,00

2,00

Poara, tej^cgmunicatiijraclio JtȚ interi

iet    J

575

20.01.08

20,00

0,00

• 20,00

l\^^riaJ^;sijD'j^staD-d€ ^eryic'h ci^carj

acter funcli^paK    O”

576-

20.01.09

12,00

0,00

12,00

Ajffe jjuiîarițs/^feTici] pe|'țru^ntr§tljperi

si fundare    }|f vMBt

577

20.01.30

12,00

0,00

12,00

Proiecția muncii


Alte cheltuieli


alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursări de credite externe


DENUMIREA INDICATORILOR-D

C

CU

"O

o

O


cu

o

'13

-.E

■o

o

O


cu

_Q

O

i_

Q.

CU

E

cu

s_

cn

o


c

a)


co

o

75

o

i_

E

CD

U-

O

CL


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de


Sanatate578


579


•580


584


585


586


587


20.14


20.30


20.30.30


81


81.01


81.01.01


66.02


2,00


0,00


2,00


14.118,00


14.118,00


28.604,00


28.604,00


28.604,00


106.589,20


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


7.580,00


14.118,00


14.118,00


28.604,00


28.604,00


28.604,00


114.169,20


CHELTUIELI CURENTE


588


01


106.589,20


7.580,00


114.169,20


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariafe in bani


589


590


10


10.01


14.037,00


11.184,00


0,00


0,00


14.037,00


11.184,00


Salarii de baza


591


10.01.01


10.390,00


0,00


10.390,00


Sporuri pentru condiții de munca


592


10.01.05


758,00


0,00


758,00


Alte sporuri


593


10.01.06


13,00


0,00


13,00


Alte drepturi saiariale in bani


594


10.01.30


23,00


0,00


23,00


Contribuții


595


10.03


2.853,00


0,00


2.853,00


Contribuții de asigurări sociale de stat


596


10.03.01


2.222,00


0,00


2.222,00


Contribuții de asigurări de șomaj


597


10.03.02


53,00


0,00


53,00


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


598


10.03.03


554,00


0,00


554,00


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


599


10.03.04


20,00


0,00


20,00


Contribuții pentru concedii si indemnizații


600


1.0.03.06


4,00


0,00


4,00


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


601


20


23.977,00


5.500,00


29.477,00


Bunuri si servicii


602


20.01


3.000,00


-500,00


2.500,00


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si forța motrica


Apa, canajnspgâ'l


Carbusi lubrifiantif--8

--    4 \\


M țalg fo^restari 'd^s^rvfefi^u carâctjgr fun603


604


605


606


20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


34,00


11,00


120,00


15,00


0,00


0,00


0,00


0,00


34,00


11,00


120,00


15,00
607


608


609


20.01.05


20.01,08


20.01.09


5,00


0,00


5,00


222,00


30,00


0,00


0,00


222,00


30,00


DENUMiREA INDICATORILOR. f ~~7-----;---------------—,    '■ .

? L" ■ " •< ; lXj ; . . ■    . ■ \ <

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    Z/X    / '"'XkX—->f    ■"

610

20.01.30

2.563,00

-500,00

2.063,00

Reparații curente    ZX    \

611

20.02

19.000,00

6.000,00

25.000,00

Medicamente si materiale sanitare    ișȘ;'    r; J

•612

20.04

1.156,00

0,00

1.156,00

Medicamente    \\, '■

613

20.04.01

443,00

0,00

443,00

Materiale sanitare    •'

614

20.04.02

•    556,00

0,00

556,00

Dezinfectanti    X"*

615

20.04.04

157,00

0,00

157,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar    '    X^

616

20.05

113,00

0,00

113,00

Alte obiecte de inventar    (\>

617

20.05.30

113,00

0,00

113,00

Deplasări, detasari, transferări    (

618

20.06

22,00

0,00

22,00

Deplasări interne, detasari, transferări    •    |

619

20.06.01

2,00

0,00

2,00

Deplasări in strainatâte    \

620

20.06.02

20,00

0,00

20,00

Cârti, publicații si materiale documentare    |

621

20.11

3,00

0,00

3,00

consultanta si expertiza

622

20.12

425,00

0,00

425,00

Pregătire profesionala

623

20.13

61,00

0,00

61,00

Protecția muncii

624

20.14

52,00

0,00

52,00

Alte cheltuieli

625

20.30

145,00

0,06

•145,00

Chirii

626

20.30.04

75,00

0,00

75,00

alte cheltuieli cu' bunuri si servicii

627

20.30.30

70,00

0,00

70,00

TITLUL .VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

628

51

67.875,20

2.080,00

69.955,20

Transferuri curente

.629

51.01

67.875,20

2.080,00

69.955,20

Transferuri către instituții publice

630

51.01.01

0,00

0,00

0,00

Acțiuni de sanatate

631

51.01.03

12.406,00

0,00

12.406,00

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

632

51.01.46

55.469,20

2.080,00

57.549,20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

633

55

700,00

0,00

700,00

A. Trafisferur^teTTnXX^'^    ___________

634

55.01

700,00

0,00

700,00

Alte tr|nsfjș#j2ji curente 'int&PneX    /|

635

55.01.18

700,00

0,00

700,00

Dip^jal/a'pitsL^'    \ 1    1 /    Â? i \K V

7^ ^)Jiqj'tfieli/iiF^ț53§|iL^șa^atâîiX\    ifS    M

636

66.02.50

106.589,20

7.580,00

114.169,20

••••

» . ;

•> '    '    DENUMIREA INDICATORILOR    HT '    . . ■

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte instituții si acțiuni sanitare     •    .    1

• 637

66.02.5Q.50

106.589,2.0

7.580,00

114,169,20

CHELTUIELI CURENTE    i. P :' l,

638

01

106.589,20

7^580,00

114.169,20

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    VP 3

•639

10

14.037,00

0,00

14.037,00

Cheltuieli salariate irj bani    țfcf    enP'Pk

640

10.01

11.184,00

0,00

1.1.184,00

Salarii de baza    •

641

10.01.01

10.390,00

0,00

10.390,00

Sporuri pentru condiții de munca    \\fl S* ^'CîCi,

642

10.01.05

758,00

0,00

758,00

Alte sporuri    PPPPTptep?3    • ’

643

10.01.06

13,00

0,00

.    13,00

Alte drepturi salariate in bani

644

10.01.30

23,00

0,00

23,00

Contribuții    .

645

10.03

2.853,00

0,00

2.853,00

Contribuții de asigurări sociale de stat    )

646

10.03.01

2.222,00

0,00

. .2.222,00

Contribuții de asigurări de șomaj    ’    \

647

10.03.02

53,00

0,00

53,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    \

648

10.03.03

554,00

0,00

554,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    '

649

10.03.04

20,00

0,00

- 20,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

650

10.03.06

4,00

0,00

4,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

651

20

23.977,00

5.500,00

29.477,00

Bunuri si servicii

652

20.01

3.000,00

-500,00

-2.500,00

Furnituri de birou

653

20.01.01

34,00

0,00

■    34,00

Materiale pentru curățenie

654

20.01.02

'11,00

0,00

11,00

încălzit, iluminat si forța motrica

655

20.01.03

120,00

0,00

120,00

Apa, canal si salubritate

656

20.01.04

15,00

0,00

- -15,00'

Carburanți si lubrifianti

657

20.01.05

5,00

0,00

■ 5,-00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

658

20.01.08

222,00

0,00

222,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

659

20.01.09

30,00

0,00

30,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

660

20.01.30

2.563,00

-500,00

2.063,00

Reparații curente

661

20.02

19.000,00

6.000,00

25.000,00

MedicamentgjS'fTnate'F^îe^șîtare

662

20.04

1.156,00

0,00

1.156,00

Medicime^.    JS.    /I

663

20.04.01

443,00

0,00

-• -443,00

Mate^I^aj3T)dp^^\\ v    -.v^ A \V

664

20.04.02

' 556,00

0,00

556,00

665

20.04.04

157,00

0,00

■•157,00MT3

C


Sunuri de natura obiectelor de inventar


Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări


Deplasări interne, detasari, transferări


Deplasări in strainafate


Cârti, publicații si materiale documentare


consultanta si expertiza


Pregătire profesionala


Protecția muncii


Alte cheltuieli


Chirii


alte cheltuieli cu bunuri si servicii


□£NUMIR£A-iWDlGATORiLORTITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Transferuri curente


Transferuri către instituții publice


Acțiuni de sanatate73

-O

O


666


667


•668


669 -•


670


671


672'


673‘


674


675-


6/6


677


678


679


680'


881 -


20.05


ni

o


■c

o

O


20.05.30


20.06


20.06.01


20-.06.02


20.11


20.12


20.13


20.14


20.30


20.30.04


20.30.30


51


51.01


51.01.01


51,01.03


Transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. Transferuri interne


Alte transferuri curente interne


Cultura, fecreere si religie


CHELTUIELI CURENTE


682


683


684


685


686


687


51.01.46


55


55.01


55.01.18


67.02


01


re

_a

o

i_

CL

re


cn

o

CL


113,00


113,00


•22,00


2,00


20,00


3,00


425,00


61,00


52,00


145,00


75,00


70,00


67.875,20


67.875,20


0,00


12.406,00


55.469,20


700,00


700,00


700,00


297.097,00


297.097,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


2.080,00


2.080,00


0,00


0,00


2.080,00


0,00


0,00


0,00


15.032,00


15.032,00


re

o


o

0)


e

®

D)

O

i_

□_


113,00


113,00


22,00


2,00


20,00


.3,00


425,00


61,00


52,00


145,00


75,00


70,00


69.955,20


69.955,20


0,00


12.406,00


•57.549,20


700,00


700,00


700,00


312.129,00


312.129,00Alte drepturi salariate in bani


Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de stat


Contribuții de asigurări de șomaj


DENUMIREA INDICATORILOR


Contribuții de asigurări sociale de sanatate


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL II BUNURI SI SERVICIIBunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente


Bunuri de natura obiectelor de inventar


Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări


Deplasări interne, detasari, transferări


Deplasări in străinătate


Cârti, publicații si materiale documentare
-a

- iZ


■a

o

O


694


695


•696


697


698


699


700


701


702


703


704


705


706


707


708


709


710


711


712


713


714


715


716


717’


718


719


720:


721'


722


o

ro

o

V>


■a

o

O


10.01.30


10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


20


20.01


20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.08


20-.01.09


20.01.30


20.02


20.05


20.05.30


20.06


20.06.01


20:06.02


20..11


20.12


20.13


20.14


20.30


20.30.30


CD

J2

O

u.

O.

CD

E

CD

U-

CD

O


32,00


899,00


667,00


15,00


166,00


9,00


42,00


6.750,00


4.156,00


15,00


20,00


980,00


118,00


27,00


624,00


1.371,00


1.001,00


597,00


240,00


240,00


82,00


6,00


76,00


1.030,00


8,00


130,00


160,00


347,00


347,00


CD C ' •ii...


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


.0,00


0,00


.0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


CD

O

(j=

T)

0)

u.

£

CD

i—

CD

O

i—

CL


.32,00


899,00.


. 667,00


15,00


166,00


9,00


- - .42,00


6.750,00


4.156,00


15,00


20,00


980,00


•118,00


27,00


624,00


1.371,00


1.001,00


597,00


240,00


■240,00


82,00


■ • 6,00


76,00


1.030,00


8.00


130,00


160,00


347,00


347,00


'-■    ■    DENUn/i'RE'A iNDiC/ATC'RILC'K •    >    '    ■

«L

î    '    t

Cod rând

Cod indicator '

Program aprobat

s

:    . • -Ox ;

C

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UN ITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLiCE    '    V - ’

-723

51

■ 274.130,00

15.032,00

289.162,00

Transferuri curente    ■ ."    '    '    \ •

■ 724

51.01

274.130,00

15.032,00

2-39.162,00

Transferuri către instituții publice    :    •    __.    ' :    _j. -

•725

5-1.01.01

274.130,00

15.032,00

289.162,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI    “    '• ‘

726

59

12.094,00

0,00

12.094,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    ■-    • '•    //^T

727-

59.15

12,000,00-

0,00

12.000,00

Despăgubiri civile    •    {(-i........

723-

59.17

94,00

0,00

94,00

|-    -'-.....wrtffișjMâgȚ--”

Din total capitol    \vo-

Servicii culturale    A    'y'j

729

67.02.03

.    173.486,00

5.210,00

178.696,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale ■

730

67.02.03.02

10.967,00

0,00

10.967,00

CHELTUIELI CURENTE    V

731

01

10.967,00

0,00

10.967,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    '    f

732'

10

4.123,00

0,00

4.123,00

Cheltuieli salariale in bani    •    '

733 .

10.01

3.224,00

0,00

3.224,00

Salarii de baza    '    ’    \

734

10.01.01

3.132,00

0,00

3.132,00

Sporuri pentru condiții de munca

735

10.01.05

3,00

0,00

3,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

736-

10.01.12

53,00

0,00

53,00

Indemnizații de delegare    '    ■    '    '

737

10,01.13    -

4,00

.- 0,00

4,00

Alte drepturi salariale in bani    •

733

10.01.30

32,00

- 0,00

32,00

Contribuții    . •

739

10.03

899,00

0,00

899,00

Contribuții de asigurări sociale de stat    ■

740 '

10.03.01

,    667,00

0,00

667,00

Contribuții de asigurări de șomaj    •    •

741 '■

10.03.02

15,00

0,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

742

10.03.03

166,00

0,00

166,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

743

10.03.04

9,00

0,00

9,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații    • . -

744 ’

10.03.06

42,00

0,00

42,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

745

20

6.750,00

0,00

6.750,00

Bunuri si servicii    '

746

20.01

4.156,00

0,00

4.156,00

Furnituri de    *■£

747

20.01.01

15,00

0,00

15,00

Mat^lialejfțfbțțu purateniex

748''

20.01.02

20,00

0,00

20,00

IjfTBșJ^it, ifomin'^^sr-fâSȘîmptr'jcâ ^J\\

749 ■

20.01.03

980,00

0,00

980,00

'^a^caQâî șț feâ|.upntatete-'\    |j

\A

sV^.    .    -.E| eaaî<J 3/

750 '

20.01.04

118,00

0,00

118,00


_ ......

DENUMIREA INDiCATORILOR    '.'A ...,.\    •    -

‘    'A . v-

• \

••■ ■ ; -A

'A

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta :

Program rectificat

Carburanți si lubrifianti    '    ■    ,^<====^    '    ' ' - ' \

751

20.01.05

• •    - ■    27,00

I '    0,00

: ■ ' --27,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    • A-

752

20.01.08

624,00

0,00

-624,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    z/A     C "

•753

20.01.09

1.371,00

0,00

1.371,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare    HA    §jî |\\\

754

20.01.30

1.001,00

0,00

1.001,00

Reparații curente    • \\î>-    AvZ’

755

20.02

597,00

0,00

• 59.7,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar    •    '    u

756

20.05

240,00

0,00

■ 240,00

Alte obiecte de inventar    '    (’s*ss

757

20.05.30

240,00

0,00

240,00

Deplasări, detasari, transferări

758

20.06

82,00

0,00

82,00

Deplasări interne, detasari, transferări

759

20.06.01 •

6,00

;    .    0,00

• . 6,00

Deplasări in străinătate

760

20.06.02

76,00

0,00

-76,00

Cârti, publicații si materiale documentare    \

761

20.11

.- 1.030,00

0,00

-1.030,00

consultanta si expertiza    \

762

20.12

8,00

0,00

• • 8,00

Pregătire profesionala    '    \

763

20.13

130,00

0,00