Hotărârea nr. 279/2013

HOTARAREnr. 279 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 8A, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) Șoseaua Gheorghe lonescu Siseștî nr. 8A, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-Primăria Sector 1 București: certificat de urbanism nr. 778/63/S/9306/15.05.2013;

-Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 19/11.07.2013; -Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 921/SMI/31.07.2013;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 25/26.08.2013;

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1178725/30.08.2013;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de pricipiu nr.


1170390/8157/12.07.2013;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-PUG - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevedeȚBțMeG nr. 52/2003 privind transparența decizională în adj/inistratiXȚîpuolidăG^u modificările și completările ulterioare;


Splaiul Independenței 2S&ZÎ93, sectolw, Buct!r.e^t+;''Rșmăni.a;'"țdl.; +4021 305 55 00; www.bucurestl-oflmaria

.

/n/// r AACV a mOJL    AA Cm

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) (it. c) și art. 45 -alin. (2) lit. e) din Legea administrație! publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCU^EȘTÎF HOTĂRĂȘTE: /«La


Art.1 Se aprobă documentația de urbanismx<^MX Z —xțș-QȘeăua Gheorghe lonescu Sisești nr. 8A, sector 1”, în cQfifgrrpitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 23/23.07.2013 prezentat în ane£a 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 și Regulamentul Local de Urbanism aferent, prezentat în anexa 3.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.

Art.4 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 31.10.2013.

PREȘEDINTE DE^EDINȚĂ^^fTT Angelescu Ramiro Rpbert Edim


A,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


rx:

Bucureștjf4l. 10.201: Nr. 279

~    •'Uz


Splaiul independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA «NORULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

J

Serviciul Urbanism

■fpVpM M(.t h Hc&MB ■


AVIZ ARHITECT ȘEF nr.^./.‘?r.-?.'.7X72013 PUZ - ȘOSEAUA GHEORGHEIONESCU SISEȘTINR. 8A, SECTOR 1

Prezentul Aviz înlocuiește Avizul de urbanism nr. 42/03,11.2010, urmare a revizuirii procedurii de avizare conform noilor prevederi legale impuse de Legea nr. 190/2013, prin care s-a modificat si completat Legea nr. 330/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

INIȚIATOR: SC HERCULES PROPERTIES SRL

ELABORATOR: SC AVIZ SPRINT SRL-URB. RUR MARIA LUIZA BUDESCU NR. ÎNREGISTRARE CERERE : REGISTRATURA P.M.B.-NR. 1173091/12.07.2013 SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S-l 1301,00 mp teren proprietate persoană juridică

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU : Zona analizată prin PUZ se află situată în intravilanul Municipiului București, Sectorul Municipiului București.

PREVEDERI PUG AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI APROBAT:

Conform PUG Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B.nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010; H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012), amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism se suprapune Unitatii Teritoriale de Referința CB1 -subzona situata in afara perimetrului centra] care grupează funcțiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala,

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

POTmax =50%; CUTmax =pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, dar fără a se depăși CUTmaxim = 2,4 mp. ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim 2,2 mp.ADC/mp.terpxtpșHigtclădiri cu 3-4 niveluri.


al


CERTIFICATUL DE URBANISM FAVORABIL nr. 778/63/S/9306/15.05.2013 eliberat de Primăria SecțeftrSj


AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 19/11.07.2013. AVIZUL COMISIEI TEHNICE DE CIRCULAȚIE nr.


170390/8157/12.07.2013SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII U RB Al


CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NES


SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERWfĂ    Ț.


NCȚfpNI AVIZATE: SPAȚIU COMERCIAL - SUPERMAGAZIN lW^.Tbfe URBANISTICI AVIZAȚI:

-KW.;Rî|.: PoȚ<=30%; CUT=l,00 mpADC/mpteren; Rhmax=S+P+lE-Hmax-8,00m

P03;=5O%; CUT=2,50 mpADC/mpteren - configurarea edficabihdui se va face în baza unei alte docu, dffioifițe copform prevederilor legale în vigoare.

CIRălîUAȚH, ACCESE: conform Avizului Comisiei tehnice de Circulație nr. 1170390/12.07.2013. ■z>’/I3a':hpe:l’l'de autorizație de construire, parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilot 'prîvihiîasigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe term

prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz Ministerul Culturii prin Direcțiile Județene, Aviz Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B., Suportul topo-cadastral realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București, Extrase de Carte Funciară la zi pentru amplasamentul care a generat PUZ, Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniștilor din România, alte avize conform legislației în vigoare .

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 330/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale".

NOTĂ:

Prezentul Aviz este eliberat în temeiul prevederilor Legii nr. 190/2013 care a modificat și completat Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,.

în conformitate cu prevederile Art. 37, Avizul Arhitectului Șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului General al municipiului București.    —:

După aprobare, acesta modifică și completează preveder^j^Â

îțțfiilor de urbanism aprobate anterior.


Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. cc/fiform compete^bțor stabilite prin Lege.


p. Șef servii Urb. Cowh Metescu


ARHITECT ȘEF AL


ÎL MuM


tCIPIULUI BUCUREȘTI


VIarhIcheorche PĂTRAȘCU
Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Țel: 021.305.55.00 int. 1701 Mtp://www.pmb.ro■    -'tf'    1 0 J

<'' i LUD I ’S-X' ..AVUTan ea


AGb/L a DQlDjf 2r ■ m$- fQ-,

AR


-Ț--X-


7,0 ■


''k

,'    ^s*


-«J


.Z.


^CT,Uă^WR^


X.


X. L


r\


-X'

VW


MXfe


• 3;5'


J2,£0


*r *.


\ XX i \ • y 13

W if


LEGENDA

'    LIMITA ZONA STUDIATA    y_

' LIMITA TEREN CE A GENERAT PUZ LIMITA PARCELE LIMITA U.T.R.

_JCIRCULATIE CAROSABILA

jXXgil CIRCULAȚIE PIETONALA

U,.ATTR?| SPATII VERZI DE PROTECȚJ &KSS A INFRASTRUCTURII _    | ZONA LOCUIRE/COME

ACCES PIETONAL


AbT♦ SK»


■’X


•AN»

'torv,,^


ACCES AUTO    '

] ALINIERE PROPUSA    X

i SUPRAFAȚA DE TEREN PIERDU I PENTRU CAUZA DE UTILITATE /

........7 EDIFICABIL MAXIM PROPUS:

--------j P+-1E


_ vwtdia teren = 11 301 mp

S teren pierduta pentru cauza de utilitate publica «1 354 mp U.T.R. 1

FUNCȚIUNE : SPATII COMERCIALE, SERVICII REGIM DE ÎNĂLȚIME : P+1E Umax comisa = 9 m POT propus « 30%

CUT propus = 1    ,X

S teren = 3 954 mp (100%)

5 construita = 1 185,20 mp (30%)

S spatii verzi »1 186.20

R ...........


...-«una    185,20mp (30%)

S spatii verzi = 1 186,20 mp(30%) S circulații = 1 581,60 mp(40%)x?

.XX'

li t r> -


UT propus =2.5


a?


/vx;. s|/^ -

/'K


ISOP U NC T_D £ L UC_RU_ • slr. MAMUURI, Hr.l. BI.C1, Se .a. ftp.jt, SECTOR ], BUCUREȘTI


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL


‘SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTINR. 8A” , SECTOR 1, BUCU1^^D^Î^S

/ / rr-    SS ' A\

Prezentul regulament a fost întocmit ținând cont de terminologia si modul desperare „alm

NSf *?’ Qfyj

Regulamentului Local de Urbanism asociat Planului Urbanistic General al Municipiului RuWSsfi, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, cu valabilitatea prelungita prin H.C.G.M.B. 324/17.11.2010, respectiv prin H.C.G.M.B 241/2011 si H.C.G.M.B 232/2012.

Conform acestuia, terenul din care face parte si amplasamentul in studiu este situat intr-o zona de servicii, de tip CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

SUBZONA CB1

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a Municipiului situate în afara zonei centrale, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurative, în condițiile unei ofert^diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor. Subzona CB1 reprezin^s^bzoiîa serviciilorbpublijce dispersate in afara zonelor protejate.

UTILIZĂRI ADMISE


- instituții și servicii publice supramunicipale' șT municipale..,, sedii ale unor organisme extrateritorial e;    '    ;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluate și trafic funcțiunile învecinate;

-    se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor;

-    în proximitatea aeroporturilor se va respecta avizul autorității aeronautice privind condițiile impuse de culoarului de zbor.

UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:


G.D


1Ț-

-    orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă,' îndepărtării investitorilor interesați;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;    //

-    depozitare en-gros;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Planul Urbanistic Zonal nu modifica Regulamentul Local de Urbanism aferent Planul Urbanistic General in ceea-ce privește utilizările-admise, deoarece este pastrata'-functiunea principala, si anume cea de servicii publice (spațiu comercial de tip supermagazin).

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

Planul Urbanistic Zonal nu modifica Regulamentul Local de Urbanism aferent Planul Urbanistic General in ceea ce privește amplasarea clădirilor fata de aliniament deoarece iwnune o aliniere de min 50,00 m fata de B-dul Ion Ioafissu de la Brad.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE Lir^?EȚ®l^ȚE|ALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR    Hț    JAAĂ /

Ă . -fi ""

-    clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim'izo'lat;

-    clădirile care vor alcătui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.0 la aliniament;

-    în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Nu se respecta condiția amplasării clădirii fata de limitele laterale deoarece clădirea este retrasa cu 4,00 m fata de limitele laterale de proprietate (respectiv cele doua străzi nou propuse), si nu cu minim 5,00 m cum este prevăzut in Regulamentul Local de Urbanism.


B URBANISM

Este respectata si condiția amplasării clădirii fata de limita posterioara de pb^ppețats^ deoarece prin Planul Urbanistic Zonal este propusa o retragere de 5,00 m (fata de zonaW|?RCS 2). / ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Pentru subzona CB 1, inaltimea maxima a clădirilor este de P+6E si mai multe, înălțimea maxima prevăzută in Planul Urbanistic Zonal este de 8,00 m (P+1E),

respectând astfel Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate publice din proximitate;

-    pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

-    parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;

-    în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Colentinei și Dâmbovifei se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal este prevăzută o suprafața de spatii verzi de 30%, respectând astfel prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal.


Indicatorii urbanistici maximi admiși pentru subzona CBLx^fUjcU

//£

RHmax = P+6E si mai multe    U

POT = 50%

CUT maxim = 2,4

Prin respectarea Regulamentului General de Urbanism (H.G. nr.525/1996), a Codului Civil si in corelare cu prevederile Regulamentul Local de Urbanism se dorește optimizarea zonei din care face parte si amplasamentul in studiu prin mobilare urbapa?;jnepes.arâ?UezvoItarii zonei.

De precizat ca in limitele studiate prin pț/z'enta ..decujnentație, referitoare exclusiv la amplasamentul in studiu _ Sos. Gheorghe IonescuASjseșfp..nr,? 8A_'-șe pițopun următorii parametri urbanistici raportați la suprafața de teren studiata: l] o


(IT^ecra t

Conform Certificatului de Urbanism nr. 778/63/S/9306 din 15.05.2013, Su^afăta de teren reglementata prin Planul Urbanistic Zonal este de 11301 mp.

Suprafața de teren studiata a fost impartita in doua Unitati Teritoriale de Referința,

astfel:

FUNCȚIUNE:

Spațiu Comercial - Supermagazin, Servicii

INDICATORI URBANISTICI:

V.T.R.1

POT = 30% CUT = 1 BTImax = P+1E Hmax - 8m


V.T.R.2

POT = 50% CUT = 2,5

Deoarece este propus un POT de 30% si un CUT maxim de 1, Planul Urbanistic Zonal respecta Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General

Configurarea edificabilului din zona UTR 2 se va face pe baza unei alte documentații de urbanism avizate si aprobate conform prevederilor legale in vigoare.

Se propun doua străzi cu un profil total de 12 m ce vor deservi terenurile învecinate.

In detaliu, definirea edificabilului prin retrageri de la limitele de proprietate este precizat in planșa de reglementari propuse.


ÎNTOCMIT^ ,

/ \ i

Ing.urb. O'ânțvSingureanu


VERIFICAT/

urb. VTulaȚiiizaBiîflesci!/

CD/