Hotărârea nr. 278/2013

HOTARAREnr. 278 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL COORDONATOR SECTOR 6, BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 293/2013

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 6, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al 'Municipiului București și raportul de specialitate a! Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului. București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012.

Văzând documentele emise de:    :

-Primăria Sectorului 6 al Municipiului București: certificat de urbanism nr.-11/1S/18.01.2011;

-Direcția Urbanism a Primăriei Municipiului București: aviz-de oportunitate nr. 13/05.05.2011;

-Direcția Urbanism a Primăriei Municipiului București: aviz preliminar nr. 988649/2527/2011;

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: aviz nr. 89644/08.04.2013;

-Ministerul Culturii și Patrimoniului Național: aviz nr. 221/U/31,10.2012; -Agenția pentru Protecția Mediului București: aviz de mediu nr. 1/19.03.2013;

-Direcția de-Sănătate Publică București: aviz nr. 10460/12.10.2011; -Administrația Națională „Apele Române":    aviz nr.

10286/22.11.2012/159B/21.11.2012;

-Romtelecom    S.A.:    aviz    de    principiu    nr.

10-0/05/02707/01 /91969/23.09.201-1 /92433Ț0W-Q. 2 012;

-S.C. Apa Nova- București    aviz" 12523152/08.-1-0.2012/

91203-6127-10; 10.2012y    / /Ț

-Transeiectricș: aviz/ț/r. 8952/0AȚ6“2^)ț1;i;Ț! T \ jctor 6, București,    06; ww,bucuresS-prfmari
-Sucursala Electrocenfraie București: aviz'sn>/g^9|^iZo.TZ2011;

-Distrigaz Sud Rețele GDF SUEZ: aviz de princfjdîu nr. 21115/23.01.2012; -Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “Transgaz" S.A. Mediaș-Exploatare Teritorială București: aviz nr. 27222/946/30.10.-2012;

-Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București: aviz nr. 20561/05.10.2011 - prelungit 13.09.2012;

-Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. Ș.A.: aviz nr. 5/7 /1453/29.05.2012 -reavizat-Nr. 5/7/26/8/17.09.2012/R2/7/183 /19.06.2012;

-Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A.: adresa nr. P,1/3580/2012; -Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.: aviz nr.

92/52052/19.09.2011;

-S.C. Metrorex S.A.: aviz nr. M 05.03/1321/21.12.2011;

-Regia Autonomă de Transport București: aviz nr. 84919/04.10.2011-prelungit - nr. 69644/18.10.2012;

-Comisia tehnică    de circulație -    P.M.B.: acord de principiu nr.

2429/1067185/08.05.2012;

-Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General: adresa nr. D -1964/25.05.2012;

•'-Ministerul Administrației și internelor: aviz de principiu nr. 3.905.612/29.03.2012; -Serviciul Român de Informații - U.M. 0362 București: aviz nr. 52.322 /08.09.2011

-    reavizat - nr. 64.004/06.09.2012;

-Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviznr. 139054/12.09.2011;

-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București: adresa nr. 20224/10.05.2011;

-Enel Distribuție Muntenia: aviz nr,11483214/30.11.2011 - prelungit în data de

09.11.2012; ’    \    ■

-Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare: aviz nr.1412/31.10.2012;

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz ' de principiu nr. 16113/477/27.06.2013;

-Direcția Urbanism - Comisia de Coordonare a P.M.B.; adresa nr.

1164119/08.06.2013;

-S.C. Alter-Ego Concept S.R.L.: raportul informării și consultării publicului PUZ Coordonator Sector 6, București;

-Primăria sector 6: declarația nr. 12AS/28.06.2013.

Ținând seama de prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarpra’^Flo^HȚ și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; /

-    Hotărârii Guvernului nr. 52J5/190^^tnT^rbț)ar^a Regulamentului General de

Urbanism, repubiicafaj. 1    \ Ț

Splaiul Independenței 291-j


sector 6, București, RomârLa tel?. 4-’4'6S.l305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2
C.G.M.B. nr. 241/2011 și-Hotărârea C.G.M.B.'nr7232/2012;

Cu respectarea prevederilor Legii .nr. 52/2003 privind transparența

decizionaiă în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2)

lit. e.) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL'GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal -Coordonator Sector 6, București, suprafața de teren cuprinsă în limitele administrative ale sectorului 6, caracterizată de existența tuturor formelor de proprietate, conform certificat de urbanism nr. 11/1S/18.01.2011 emis de Primăria Sectorului 6 București, în conformitate cu avizul arhitectului șef nr. 26/03.09.2013, prezentat în anexa nr. 1, cu planșele de reglementări vizate spre neschimbare prezentate în .anexa nr. 2 și regulamentul loca! de urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Planul Urbanistic Zona! este valabil până ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 3PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

-Direcția Urbanism ?

Serviciu! -Urbanism'

//<>-*

//uS /7/oj*

‘ T" <y .


Im


AVIZ ARHITECT ȘEF    3    __________________________

P.U.Z. - COORDONATOR SECTOR 6, BU(/UREȘT1

Prezentul aviz modifică și completează Avizul Arhitectului Șef Nr. 20/05.07.2013, ca urmare a solicitării Primăriei Sectorului 6.

INIȚIATOR / BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6, Arh Șef Sector 6 - Arh. MARCEL FLORENTIN BERA; ELABORATOR:    S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L, R.U.R. - URB. MARIUS GĂBUREANU;

SOLICITĂRILE înregistrate Ia C.I.D.R.C. - P.M.B. cu Nr. 1183777/02.09,2013;

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin P.U.Z .: Suprafața de teren cuprinsă în limitele administrative ale Sectorului 6, caracterizată de existența tuturor formelor de proprietate, conform Certificat de Urbanism Nr. 11 / 1S din 18.01.2011 emis de Primăria Sectorului 6 - București, cu valabilitate prelungită.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată.prin P.U.Z. se află în partea de vest a Municipiului București și cuprinde teritoriul administrativ al Sectorului 6;

PREVEDERI P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform R.L.U. - P.U.G Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. Nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. Nr. 324/2010, H.C.G.M.B. Nr. 241/2011, H.C.G.M.B. Nr. 232/2012 și P.U.Z. - aprobat prin H.C.G.M.B. Nr. 213/2005;    '    •

Indicatori urbanistici reglementați: Conform R.L.U. - P.U.G. și P.U.Z. - COORDONATOR SECTOR 6, aprobat cu H.C.G.M.B. Nr. 213/2005,

în conformitate cu solicitările Certificatului de urbanism Nr. 11 / 1S din 18.01.2011 emis de Primăria Sectorului 6, ținând cont de prevederile Avizului de Oportunitate Nr. 13/05.05.2011 emis de Primăria Municipiului București, Avizului Preliminar Nr.

988649/2527/19.08.2011.

ACORDURI, AVIZE SOLICITATE ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF: * Certificat de Urbanism Nr. 11 / 1S/18.01.2011;

» Aviz de Oportunitate: Nr. 13 /05.05.2011;

« Aviz Preliminar: Nr. 988649 / 2522 /19.08.2011;


Aviz Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: Nr. 89644 / 08.04.2013;

Aviz Ministerul Culturii și Patrimoniului Național: Nr. 221 / U / 30.10.2012;

Aviz Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Agenția pentru Protecția Mediului: Nr. 1 /19.03.2013; Aviz Direcția de Sănătate Publică București: Nr. 10460 /12.10.2011;

Aviz C.N. Apele Române: Nr. 10286 / 22.11.2012;

Aviz ROMTELECOM: Nr. 100 / 05 / 02 / 07 / 01 / 91969 / 23.09.2011 - prelungit - Nr. 92433 / 08.10.2012;

Aviz APA NOVA: Nr. 12523152 / 08.10,2012 - prelungit 91203612 /10.10.2012;

Aviz TRANS ELECTRICA: Nr. 8952 / 04.10.2011;

Aviz ELECTROCENTRALE: Nr. 24998 /10.11.2011;

Aviz GDF SUEZ ENERGY MUNTENIA SUD: Nr. 21115 / 23.01.2012 - prelungit - Nr. 508 / 18.02.2013;

Aviz TRANSGAZ S.A.: Nr. 27222/946 / 30.10.2012;

Aviz R.A.D.E.T.: Nr. 205617 05.10.2011 - prelungit Nr. 13.09.2012;

Aviz C.N.C.F.R.: Nr. 5/ 7 /1453 / 29.05.2012 - reavizat - Nr. 5 / 7 / 26 / 8 /17.09.2012 R 2 / 7 /183 /19.06.2012;


Aviz C.N.A.D.N.R.: Nr. 92 / 52052119.09.2011;

Aviz METROUL S.A.: Nr. M 05.03 /1321 / 21.12.2011;

Aviz METROREX: Nr. M 05.03 71321 / 21.12.2011;

Aviz R.A.T.B.: Nr. 84919 / 04.10.2011 - prelungit - Nr. 92433 / 08.10.2012;

Aviz Comisia Tehnică de Circulații P.M.B.: Nr. 2429 / 08.05.2012, apr 0507 /1067^5,1jâ6Ț185 / O5.'o4,.2&l! Aviz Ministerul Apărării Naționale: Nr. D -1964 / 25.05.2012;    il ț /m

Aviz Ministerul Administrației și Internelor: Nr. 3.905.612 / 29.03.2012;    VȚ/cȚ '■‘r

Aviz Serviciul Român de Informații: Nr. 52.322 / 08.09.2011 - reavizat - Nr. 64.004 /Ț6.;09,2012;

Aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale: Nr. 139054 /12.09.2011;

Aviz A.N.C.P.I. - O.C.P.I. - București: Nr. 20224 /10.05.2011;

Aviz Enel Distribuție Muntenia: Nr. 11483214/30.11.2011 - prelungit cu_Nr, 09.11.2012;

Aviz Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Aa.e.nția Națională de îmbunătățiri F Aviz de Principiu - Autoritatea Aeronautică Civilă - București: -=Nr. 161.1.3 / 477 din 274 Aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B.': Adresa Nr. 1164119 / 08.0EȚ Declarația Elaboratorului - S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L: Declar-atie din data-de Declaratia Beneficiarului - Primar/ Arhitect Șef - PRIMĂRIA SECTORULUI 6: Nr. 12 AS


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:

http://www.pmb.roi^s;Sr^

Ar    1'

\\ ¥i,llV^

Având în vedere, consultarea, analizarea, expertizarea șLlurtdarnentarea tehnică de specialitate a Comisiei Tehnice de Urbanism șl Amenajarea Teritoriului - P.M.B., asupra reglementărilor urbanistice propuse pentru dezvoltarea spațial durabilă și urbanistică a zonei:

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL.

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI Și A REGULAMENTULUI DE URBANISM

In scopul gestionării spațial durabile a teritoriului administrativ al Sectorului 6,

al asigurării indivizilor și colectivităților a dreptului de folosire echitabil și responsabil pentru o utilizare eficientă a teritoriului, a condițiilor de iocuire adecvate, a condițiilor de muncă, de servicii și de transport ce răspund diversității nevoilor și resurselor populației, al asigurării protecției peisajelor naturale și construite, al conservării biodiversității și al creării de continuități ecologice, de securitate și salubritatea publică, al calității estetice și al protejării identității arhitectural - urbanistice și culturale.

FUNCȚIUNI AVIZATE: Reglementări cu caracter general ce cuprind toate tipurile de zone și subzone funcționale; .

Se propune reactualizare P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6 aprobat cu H.C.G.M.B. Nr. 213/2005 (cu termen de valabilitate expirat), în concordanță cu prevederile P.U.G. aprobat cu H.C.G.M.B. Nr. 269 / 2000, prelungit cu H.C.G.M.B. Nr. 324/2010, H.C.G.M.B. Nr. 241/2011, H.C.G.M.B. Nr. 232/2012 și a documentațiilor legal aprobate, cu respectarea legislației în vigoare la această dată. „

REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII: Conform Planului de Reglementări avizat de Comisia Tehnică de Circulații - P.M.B., cu AvE Nr. 2429 / 08.05.2012, apr. 0507/1067185, 1067185/05.04.2012, împreună cu profilele transversale și longitudinale caracteristice. La nivel de autorizație de construire, parcarea și gararea autovehiculelor și profilele transversale ale circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul. Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. Nr. 66/2006.

Se vor respecta toate condițiile, restricțiile și punctele de vedere impuse de avizele instituțiilor avizatoare

competente, solicitate prin avizul, preliminar, precum și a legislației specifice în vigoare.

Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice și echipamentelor tehnice necesare funcționării coerente a zonei, existența unei documentații de urbanism, după caz, conform legislației specifice în vigore.

în cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura și parametrii zonei proiectați prin documentațiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu ac.ofgul propriețârijor, prin reconfigurarea

acestora pe baza unui pian urbanistic zonal.


NOTE:    ...^ . ,    ... ,    „

» în conformitate cu art. 25, punctul (1) din Legea nr. 350 / 2001 privirra^arneriajarea teritbriuiuî și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, „Consiliul local coordonează și raspu\devde întrea^a.adnvitate de urbang desfășurată pe teritoriu! unității administrativ - teritorial și asigură respectarea prevederilor cupnrțse în documenta de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru rea!izarea''ptpgramuiui de .dezVoltajre urbanistic" a Sectorului 6.    C '

« în conformitate cu art. 63 litera (g) din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea te

și completările ulterioare, ELABORATORUL și BENEFICIARUL documentației de urbanism datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza


mul, cu modificările pentru exactitatea i prezentului aviz.


Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului ș completările ulterioare, nu se supune deliberării Consiliului General al Municipiului Buc aprobarea documentației de urbanism. După aprobare, această documentație de urbani: prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea P.U.Z. aparține C.G.M.B., conform competențelor stabilite prin lege.»

u modificările și bate fi folosit după odifică și completează


ARHITECT ȘEF AL MUN^IFIULUi-BUCUREȘTI ARH". GHEORgW^ PATRAȘCU


4 Exemplare,Data: 03.09.2013,


cape"grijbeiw qjannijui nnMPLEXcDEiî

? ZlJZ îj    f L'Î.l'-

"'--iLifT rlj~LrSi l h1 i. i-Di-lL \ “I CTr‘-‘J'-

r_ ”sh:_Li PGi'Ljr11 z^ i rH. c i


1J,. L.'T,1 . G I. ZTi.bli. hc> lU'u.-ZHPn : ’TZ-UE-C” SER3E,!DLh .urESEcXțiJUSc',JIC!h'.Ad,Ctw LE I-- zr rrI

rjL' IZ ZGLi^lE L'jLELT 'u Si rZn1 r Gj .E", IiOTE'> R' ZE-T L" . "PV' ' -h”l i UC," _

11    11    , f Zl Li I


f 11 ,-li ,-p/r/-j ,    '2 Zu G'kZ'iri p’h D’kE-h . m_ Cj _ Z_' ^"’G i L'J S-l l.j— .i —

l- IP-kH'ajnTb^r-.LFE-z.'L-EuKjz i > L1 4>-ki\., ji1~Z<r'<"Z.1-•-' ETEJi'7E 'GRZZ' iCEEj i i,L..xc Eji'Ti ,L'J n l.iJZ_ ' -l

il 'ui 1    -1    - !__ijJ ' l'fcLLIZ!


I li- U-L- - l_


'L.'i? i


i -'i- s r r ri . r ju7iJC_ FL ‘TaTji lE AJr! iE IT AKiEZE JTn'L!rr-Lc/-LGE.l3 7t -J i ,!

L~~" E‘Z AlZ . Elfi = aRZlIZI LE C'STI aLT'I FGE. DE AEkEi Ei," (lmEUL î ZTIl)

Za DC rL- î- Si 2Â-Z S°DRT”E (E"A SZCPIVa FELINE,j IE*)

'u SPATII VERZi r-E T"L FRGTEE7IÂ GjRSGR'lGR DL Ac

'S F, DGi? SI Fr'i-I CL,' ’TA1 u DE FRâTECPE SAIIiThRA (M JLRL GRGpl' DZ Gbi.u! CHT.LM

ia ,uE:3 ■ •    «E, X 11A-TE OU M ? IC IT/Ei.OT TO'40a El .OLIilî1 FIEFUi DEREKTCaCE„TI-,l£ SITLflTE I"

'Zu"r.', ne I -îm; lC‘ ECS''Z. .ZL"! Zl! M-P-A i!'VE-GRI FOR»ÎaUO ă 'SA,ÎELUR îTZZlYOZFE1

7 rEZ!DEl,,ȚALE S.TL4TE .M

' Dt’J-, TE PTi^îS ■ LE Zi Cn- ELTP'E C rZAUZ-JE FE EAZk UHDR iGTI/AR! l!rZA 'E 7ER.ZL- FE Cb = F+ZÎV'ELbRI S>TL It l.

Ă^RMZE.'EnTTEj 7Z    ________

la ED^TP 'Â LGGJiî'TFLDR Ii'DIViZU/lE SI CDi EGT ,(E rîlCI GD h'ri "1 Cj-Z-n1 î IvE'_lF’ SItGaTl Ii AF^Rfi FcR'i ET xdCR 3c -icjT-L iu

n; -ARGELAr' TTrtDInZi'riLE SFEi'^ZE

aG ZGî'A ACTlVIThT’ELRPRr'rJLTlVESi jESERv1LII

', 7Tft CG',ST"LG"ILGR SI uMEN 1ARILER FEURJ GCSPDD'Z‘E GDI i'Jî^_A 2s - G'JElT'a Li. ’T.RZlCR CIm

trAr ZG'IEi P^GTcJfTE

DrTGr,_CR

gss

ass


7pijTr ,'1’"rTj7',_r’RnJirRE Z "Z ’R LZZr”i,TiLr_r lEH’ IÂR \Uni CErCh'iiJARE G'IRSi uî JEAZ

■■■f


'•A


'T

3RVERZL


■'PRINCIPALE sau secundare plantații aferente promenadelor pietdnale AMENAJARI LOCALE AMBIENT ALE

Vlm - SUBZONA SPAȚIILOR VERZI CU ACCENTE VOLUMETRICE ÎNALTE V2 - SUBZONA SPATIILOR VERZI PUBLICE-DE FOLOSINȚA SPECIALIZATA V2a- GRĂDINI BOTANICE SI ZOOLOGICE

V3 - SUBZONA SPATIILOR VERZI-PM AGREMENT V3a - BAZE DE AGEEMENT.-PARCURI DE DISTRACȚII, PDLI DE AGREMENT (LACUL -MORII)

V3L- COMPLEOI-BAZE SPORTIVE

V4 - SUBZDNA SPATIILOR VERZI PENTRU PRDTECTIA CURSURILOR DE APA V8 - SUBZONA SPATIILOR, PĂDURILOR SI FÂȘIILOR PLANTATE DE PRDTECTIE SANITARA (IN JURUL GROPILOR DE GUNOI)

SPAȚIU VERDE DISPERSAT IN TERITORIU


7,00


83,26


b'    68.53    '    1,76

o.»»


17,41

17,41

w,-


21,33


0,45

0,45


B24,D2

1.000,83

25,BB

1.033,85

28,05

Slor

TI -SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

T2 - SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

14,12

43,52

0,3G

1,12

27,B5 43,52

0,71

1,12

57,B4

1,48

71,17

1,82

h COMUNALA

G1 - SOBZONA CONSTRUCȚIILOR SI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA

G2-SUBZONA CIMITIRELOR

G2a - SUBZONA CIMITIRELOR DIN AFARA ZONEI PRUT EJAT E

12,35

103,70

1DB.7D

0,32

2,74

2,74

36,30

76.10

73.10

0,33

1,35

1,35

113,D5

3,05

112,40

2,88

SPECIALA

SI - SUBZONA CU DESTINATE SPECIALA CU CARACTER URBAN FORMATA DIN:

UNIT ATI MUTARE, UNEAȚI APARȚINÂND SERVICIILOR SPECIALE PENITENCIARE ' UNEAȚI DE PROTECȚIE CIVILA SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR, UNEAȚI DE

POLE IE

143,57

3,73

146,57

3,73

143,57

3,76

143,57

3,76

R TEHNICE

R - SUBZONA CONSTRUCȚIILOR SI INSTALAȚIILOR AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE MAJORE

33,40

1,0

33,40

1,DI

33,40

1,0

33,40

1,01

13,42

0,5

13,42

0,50

54,13

1,4

73,13

2,00

ORE

3.300,00

100

3.300,00

■■ 100
S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L.

J40/9205/06.06.2006, CD? RO187372S4

www.altere20-c0ncept.rp


NUME


SEF PROIECT


COORDONATOR PROIECT


PROIECTAT

DESENAT


Urb, Marius GabureanuSCARA 1:5 000


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA SES-TOR.ULUI'6-BUOTCRESTr Calea Plevneirr, 147-149


FAZA:

P.U.Z.


DESTINAȚIE


LOCAȚIE


Urb. Radu Vanturache


Urb. RuxandraNedelcu


Urb. Mariana "Uglea


Urb. Alexandru Stanciu


Urb. Rusu Roxana


Urb. Irina Chicos


FAZA


EMITENT


SPEOALTI.


NR. PLAN


PS6


BPOJC


PUZ


Al ElC


URB


U| ol 3


DATA:

IULIE.2013


NUME PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONTFICARE FUNCȚIONALA, CAI DE COMUNICAȚIE, INTERDICȚII

DE CONSTRUIRE    A

HfeÎT


PLANȘA NR.:

U03


UȘIER

D|WlG


REV.


NUME PLANȘA


REGLEMENTARI URBANISTICEmember of


Ql'terEgo


we^-

www.alterego-concept.ro

office@a!terego-concept.ro


/X K ->§7 •' — I /

cZ&Tă/.fo-Zo/S


R 018 7 3 7 2 9 4 Tel: +4 021 315 85 65 Bd. luliu Maniu, nr. 7, J40/9205/2006 Fax:+4 021 315 85 65 sector 6, București
STUDIU ISTORIC DE FUNDAMENTARE:

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI, BUCUREȘTI

RAPORT DE MEDIU - PUZ COORDONATOR SECTOR 6:

P.FA. drd. mg. Tatiana Dimache

STUDIUL TRANZITĂRII UNDELOR DE VETURĂ SI AL STABILI.

HMULtADE INUND ABILITATE PE


RĂUL DÂMBOVIȚA ÎN ZONA POLDERULUI GIULEȘTI SÂRBI: /a

S.C. AQUAPROIECT S.A.


EGQ rnember of vHlay Concept


VOLUMUL II - REGULAMENT We$W>E UrMnÎSM „P. U.Z. COORDONATOR SECTOR 6"

iU


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI

PROIECTANT:

S.C. ALTEREGO CONCEPT S.R.L.

ȘEF PROIECT: urb. Marius Găbureanu

ȘEF PROIECT DE Arh. Iosef Kovabs

7^

IALITATH5 Documentație tehnică necesară obținerii Avizului de Gospodărirea Zonal Sector 6’7Studiul fgypAtării undelor de viitură și al stabilirii regimului de inundabilitate


ELABORATORIIApelor „Plan Urb pe râul Dâmbovița î,

S.C.AQUAPROIEC'


ELABORATOR PROIECT DE SPECIALITATE -RAPORT'0%


Drd. Ing. Tați ana Dimache

ELABORATOR PROIECT DE SPECIALITATE -Documentație tehnică necesară obținerii Avizului '^AutoritdHT Aeronautice Civile Române ~ Determinarea pe elipsoidul WGS-84 a coordonatel.ațțpimctelor de detaliu șdîncadrarea lor în harta de obstacole a aeroportului internațional București Băneasa

S.C. GEO ARC S.R.L.

COLECTIV PROIECTARE

urb. Radu Vântarache urb. Ruxandra Nedelcu J urb. Mariana Uglea

urb. Roxana Rusu
Data:
DENUMIREA PROIECTULUI:

P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6, BUCUREȘTI PROIECTANT:

S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L.

ȘEF PROIECT:

URB. MARIUS GABUREANU

PROIECTANT! DE SPECIALITATE:

STUDIU ISTORIC DE FUNDAMENTARE:

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI, BUCUREȘTI

I

f

'    RAPORT DE MEDIU - PUZ COORDONATOR SECTOR 6:

P.F.A. drd. mg. Taftaua Dimache

STUDIUL TRANZITĂRII UNDELOR DE VIITURĂ SI AL-STABILIRII REGIMULUI DE INUND ABILITATE PE

RÂUL DĂMBOVIȚA ÎN ZONA POLDERULUIGIULEȘTÎ SÂRBI:

S.C. AQUAPROIECT S.A.ȘEF PROIECT DE SPECIALITATE - Studiu istoric de fundamentare pentru „PUZ Coordonator Sector 6

Arh. IosefKovacs

ELABORATORI PROIECTE DE SPECIALITATE - Documentație tehnică necesară obținerii Avizului de Gospodărirea Apelor „Plan Urbanistic Zonal Sector 6”/Studiul tranzitării undelor de viitură și al stabilirii regimului de inundăbilitate pe râul Dâmbovița in zona poldei'ului Giulești - Sârbi_

S.C. AQUAPROIECT S.A.

ELABORATOR PROIECT DE SPECIALITATE -RAPORT DE MEDIU, PUZ COORDONATOR SECTOR 6_

Drd. Ing. Tatiana Dimache

ELABORATOR PROIECT DE SPECIALITATE -Documentație tehnică necesară obținerii Avizului Autorității Aeronautice Civile Române — Determinarea pe elipsoidul WGS-84 a coordonatelor punctelor de detaliu și încadrarea lor în harta de obstacole a aeroportului internațional'Bucur ești Băneâsa_

S.C. GEO ARC S.R.L.

COLECTIV PROIECTARE

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Avize si acorduri, solicitate si obținute conform Avi

Nr.

crt.

denumire avizator/aviz

'’^LWABÂTA OB-TINERE/OBSERVATII

1.

CERTIFICAT DE URBANISM

11/ÎS/18.01.2011

2.

AVIZ7DE OPORTUNITATE

13/05.05.2011

3.

AVIZ PRELIMINAR

988649/2522/ 19.08.2011

4.

S.C. APA NOVA București S.A.

12523152 /08.10.2012 prelungit 91203612 / 10.10.2012

5.

S.N.T.G.N. TRANSGÂZ S.A.

27222/946/30.10.2012

6.

S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

21115/23.01.2012

7.

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

8952/04.10.2011

8.

ELECTROCENTRALE București S.A.

24998/10.11.2011

9.

S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

11483214/30.11.2011 prelungit 09.11.2012

10.

RADET

20561 /05,10.2011 prelungit 13.09.2012

11.

ROMTELECOM

100 / 05 / 02 / 07 / 01 / 91969 / 23.09.2011 prelungit 92433 / 08.10.2012

12.

Comisia Tehnica de Circulație P.M.B.

2429 / 08.05.2012 / apr0507 / 1067185

13.

CNADNRS.A.

92/52052/19.09.2011

14.

■ RATB-RA.

84919/04.10.2011 prelungit 92433 / 08.10.2012

■15.

CFR

5/7/ 1453/29.05.2012 reavizat 5 / 7 / 26 / 8 / 17.09.2012

R2/7/183/ 19.06.2012

16.

METROUL S.A. si METROREX

M 05.03 / 1321 /21.12.2011

17.

Ministerul Apărării Naționale

D-1964/25.05.2012

18.

Ministerul Administrației si Internelor

3.905.612 / 29.03.2012

19.

Serviciul Roman de Informații

52.322/08.09.2011

Reavizat 64.004 / 06.09.2012

20.

Serviciul de Telecomunicații Speciale

139054 /12.09.2011    '

21.

Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București

.10460/12.10.2011

22.

ANIF

1412/31.10.2012

23.

A. N. APELE ROMANE

10286/22.11.2012

24.

Agenția Regionala pentru Protecția Mediului București

19163 /95,1 / 19.03.2013

25.

Ministerul Culturii si Patrimoniului National-DIRECTIA PATRIMONIU

221 /U/31.10.2012

26.

OCPI

20224/10.05.2011

27.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice

89644/08.04.2013

28.

Autoritatea Aeronautica Civila Romana

16113 /477 din 27.06.2013

29.

RÎAIL^Comisia de precoordonari rețele edilitare

1164119/08.06.2013

B5REGȚIÂ URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVÎZ NR.    fatS

VIZAT SPRE HESCH^BARE

CUPRI^^-F    Ș„    „ i'. j

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul I - Rolul regulamentului de urbanism

8

Capitolul II - Baza legală

9

Capitolul III - Domeniul de aplicare

11

Capitolul IV - Corelări cu alte documentații de urbanism

11

Capitolul V - Derogări de la prezentul regulament

12

Capitolul VI - Condiții de constrnibilitate a parcelelor

12

Capitolul Vn - Reguli privind zonele construite protejate

15

Capitolul VEH - Reglementări privind zonele de siguranță și de protecție

22

Capitolul IX - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi, norme de igienă referitoare la zonele de locuit

26

Capitolul X - Note

28

TITLUL H - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE

ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Capitolul I - ZONA CENTRALĂ - C

29

1.1. CA - sub zona centrală situată în afara limitelor zonei protejate

30

1.2. CB - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate

38

Capitolul n - ZONA MIXTĂ CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE,

SERVICH DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE ȘI LOCUINȚE - M

46

2.1. M2 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte

48

2.2. M3 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri

56

Capitolul HI - ZONA DE LOCUIT - L

64

3.1. LI - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E+M niveluri

66

3.2. L2 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu P-P+2E realizate pe baza unor lotizări anterioare

71

3.3. L3 - subzona locuințelor colective medii (P+3-4E) situate în ansambluri preponderent rezidențiale

75

3.4. L4 - subzona locuințelor colective înalte (P+5-10E), situate în ansambluri preponderent rezidențiale

79

Capitolul IV - ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - A

83

4.1. Al - subzona parcuri de activități

84

4.2. A2 - subzona activităților productive industriale și de servicii

87

Capitolul V - ZONA SPAȚIILOR VERZI - V

91

5.1. VI - subzona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat

92

5.2. V2 - subzona spatiilor verzi de folosință specializată    Â

96

5.3. V3 - subzona spațiilor verzi pentru agrement    ^'^ "7    '7 7

98

5.4. V4 - subzona spațiilor verzi pentru protecția cursurilor de apă    K    \ V,. -ȚVfA 1    i

104

5.4. V8 - subzona păduri și fâșii plantate de protecție sanitară    \\ „ \ VȚ ĂS—•-y ^/j

106

Capitolul VI-ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ-G

107

6.1. G1 - subzona construcții și amenajări pentru gospodărie comunală    .    kll v

108

6.2. G2 - subzona-cimitirelor din afara zonei protejate    j

110

Capitolul VH - ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ - S

U i X    "

112

7.1. SI - subzona cu destinație specială cu caracter urban

[I \ \r

112

Capitolul VHI - ZONA ECHIPAMENTE TEHNICE MAJORE - R

iiwn

114

.. 8.1. R - zona echipamente-tetinice majore

11-4

Capitolul IX-ZONA TRANSPORTURILOR-T    ,

116

9.1. TI- subzonariransporturilor rutiere

117

9.2. T2 - subzona transporturilor feroviare

120

ANEXA 1 - DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE

URBANISM AFERENTP .U.Z. COORDONATOR SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

123

L3


L4


L2a


Locuințe individuale și colective mici realizatejțpe 'tiăjsa ut niveluri, situate în afara zonelor protejate


P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6


lotizări urbane anterioare cu P-P+2+M


SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3-P+4? SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE


L3a


Subzona locuințelor colective medii cu P+3-P+4 niveluri rezidențiale situate în afara zonei protejate


formând


ansambluri preponderent


SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5-P+10 NIVELURI, SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE


L4a


Subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, rezidențiale, situate în afara zonei protejate


formând ansambluri preponderent


|v | ZONA SPAȚIILOR VERZI


VI


SUBZONA SPAȚIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT


Via


Subzona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri , precum și plantații de aliniament ale arterelor principale său secundare, plantații aferente promenadelor pieton ale amenajări locale ambientale


V2


V3


Vlxn


Subzona spațiilor verzi cu accente volumetrice înalte conform

P.U.Z. „NOD INTERMODAL RĂZOARE-CALEA 13 SEPTEMBRIE”, sector 5/6, aprobat prin ■H.C.GM.B. nr. 211/08.05.2008


SUBZONA SPAȚELOR VERZI PUBLICE DE FOLOSINȚĂ SPECIALIZATĂ


V2a [ Subzona spatiilor verzi publice cu acces limitat: grădini botanice și zoologice


SUBZONA SPATIILOR VERZI RENTRU AGREMENT

rcuri dgfdistracții, poli de agrement cu POT maxim 30%


V3al


V3a£


; Subzona baze dp a^djnent, p&tiuri de distracții, poli de agrement cu POT maxim 10%


V3h\y SubzdnacurajE/ĂcuPRC


ÎȚIA CURSURILOR DE APĂ


V8 - 1 PĂDURI ȘI FÂȘE PLANTAtIdE PROTECȚIE SANITARĂ.

A | ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

Al    SUBZONA PARCURILOR DE ACTIVITATI

A2 SUBZONA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE SI DE SERVICII

A2a Subzona unităților predominant industriale

A2b 'Subzona activităților industriale si de servicii


r-Ego

sroup^VOLUMUL n - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM „P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6”

CONȚINUT:


TITLUL I- DISPOZIȚII GENERALE:

1.    Rolul regulamentului local de urbanism

2.    Baza legală a elaborării

3.    Domeniul de aplicare

4.    Corelări cu alte documentații de urbanism

5.    Derogări de la prezentai regulament

6.    Condiții de construibilitate a parcelelorTITLUL U - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ


| C j ZONA CENTRALA


CA


SUBZONA CENTRALA SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE


CA2


Subzona centrală destructurată sau în curs de constituire în care regulamentul urmărește încurajarea intervențiilor menite să contribuie la conferirea acestei subzone statut de zonă centrală reprezentativă


CB


SUBZONA SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ


CB1 Subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;


CB3

Subzona polilor urbani principali;

M

ZONA MIXTĂ CONȚINÂND INSTITUȚII, SERVICII ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICH DE INTERES GENERAL (SERVICH MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE ȘI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVrrĂTI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE ȘI LOCUINȚE

M2


SUBZONA MIXTA SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU; DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE *

* în care regulamentul urmărește întărirea mixității funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre alte zone de interes urban - în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a terenului necorespunzătoare cu situarea în cadrul orașului - în teritoriile destructurate


M3 SUBZONA MIXTA SITUATA IN AR CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONj

eh ZONA DE LOCUIT ■WELpR'^GțlU PROTEJATE, AVÂND REGIM DE

WȘÂLTIi&MAXIME DE P- 4 NIVELURI

/ b . ■ CfNfbjN

L25GȚGU MAXIM P+2 NIVELURI

Locuințe individuale-și- cbleiâive mici cu maxim P+ZE+M niveluri, situate în afara zonelor protejate pe parcelar tradițional/spontan


SUBZONA LOCUINȚELOR 1


Lla


SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI ANTERIOARE
DIRfiCPA URgÂNKMi

' AVIZ    £?& 2
G1


SUBZONA CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI PEN'țRU^ȘlpD^E COMUNALĂ^


G2 SUBZONA CIMITIRELOR


îțȚ ^'^£1 V? ’ă? fi


G2a Subzona cimitirelor din afara zonelor protej ate    :L-


ț S | ZONA CU DESTINAȚIE SPECIÂlTȘl_ SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA CU CARACTER URBAN

| R | ZONA ECHIPAMENTE TEHNICE MAJORE*

ZONA ECHIPAMENTE TEHNICE MAJORE .

T | ZONA TRANSPORTURILOR

TI    SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

T2    SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

TITLULI- DISPOZIȚII GENERALE:

Capitolul I - Rolul regulamentalui.de urbanism:

Art. 1. Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism,

Art. 2. (1) Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director.

(2) Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri urbanistice de detaliu sau Planuri urbanistice zonale (dacă îndeplinesc condițiile impuse de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare), cazuri specificate în continuare la articolul 4, precum și în conținutul regulamentului.

Art. 3. Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferențiate pentru fiecare unitate teritorială de referință, zonă și subzonă a acesteia


Art. 4. Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare' la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament și limitele laterale și posterio’are ale parcelei, caracteristici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise.

Art. 5. în cazul operațiunilor urbanistice importante ca arie (stabilite confornt -legislație în /Vigoare și prin

documentații de urbanism aprobate conform legii), volum de construcții și complexitate a lucrărilor de ' infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri urbanistice zonale,realizate ^aprobate conform legii. In această situație se înscriu și localizările

în care sunt admise accente pfaltd perie 4^^țpetri,

Art. 6. Toate documentațiile dpmr’B.anism'se/f^hîiz'^ză în format digital și format analogic, la scară adecvată. In


.funcție de tipul docij Stereo 70, actualiza integrarea limitelor: de oficiile c.aiadast


:ației/pe supor^^ggMÎc și realizat în coordonate în sistemul național de referință paj baza ottofotobi;ănufiidri sau pe baza unor măsurători pe teren, cu respectarea și obWoÂ^e^i^^țp în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție și Wdîmfate-iâ.5biliară. /

TAI


O.


-/AVE
ISIter Ego

“ group
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Capitolul II - Baza legală:

Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului Ifei urbanismului - text actualizat la data de 13.12.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Ordonanța nr. 69/2804, Legea nr. 289/2006 , Ordonanța nr. 18/2007 , Ordonanța nr. 27/2008, Legea nr. 242/2009, Legea nr. 345/2009, O.U.G. nr. 7/2011, Legea nr. 162/2011, O.U.G. nr. 81/2011, Legea nr. 221/2011, O.U.G. nr. 85/2012;

H.G. nr. 525 din 27.06.1996,-republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism - text actualizat la data de 24.05.2011. Actul include modificările din următoarele acte: H.G. nr. 490/2011;

-    Ordin M.L.P.A.T. NR. 13/N/l 0.0403.1999 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General” - Indicativ GP038/99;

Ordin M.L.P.Â.T. NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM” Indicativ GM-007-2000;

Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” - Indicativ GM-010-2000;

Ordin MTCT nr. 562 din 20.10.2003 pentru aprobare Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ);

Legea nr. 171 din 4.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa. Text actualizat la data de 27.01.2006. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 20/2006; Legea nr. 5 din 6.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IlI-a -zone protejate;

Legea nr. 575 din 22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a V-a -Zone de risc natural; .

Legea nr.363 din 21.09. 2006 privind' aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - rețele de transport;

-    . Legea nr.819 din 25 05.2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VHI-a zone cu resurse turistice;

Ordinul M.D.RT. nr. 2701 -din 30.12.2010 pentru aprobarea METODOLOGIE din 30 decembrie 2010 de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenaj are a teritoriului și de urbanism;

Legea nr. 451/8.07.2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Text actualizat la data de 31.10.2012. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 122/2004 , Legea nr. 52/2006, Legea nr. 376/2006, Legea nr. 117/2007, Legea nr. 101/2008, O.U.G. nr. 214/2008 , O.U.G. nr. 228/2008 , Legea nr. 261/2009 , Ordonanțam. 6/2010 , O.U.G. nr. 85/2011, Legea nr. 269/2011, Legeam. 133/2012, Legea nr. 154/2012;

Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar. Text actualizat la data de 26.11.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 54/1998, O.U.G. nr. 1/1998, O.U.G. nr. 102/2001, Legea nr. 545/2001, Legea nr. 358/2005, Legea nr. 341/2006, Legea nr. 247/2005, O.U.G. nr. 209/2005, Legea nr. 340/2007, Legea nr. 4^^?3^^^nr. 67/2010, Legea nr. 71/2010, Legea nr, 158/2010, Legea nr. 71/2011, O.U.G. nr. 81/2011,/libgea hrț'J, / ' ~

Legea nr. 215 dinfp..04.200Ițjjy^id administrația publice locale. Text actualizat la data de 27.07.2012. Actul

țte:\Legeanr, 131/2008, Legeam. 35/2008, O.U.G. m. 20/2008, O.U.G. nr. 75/20O9fLegea nr. 59/2010, Legea nr. 264/2011, Legea nr. 13/2012, sfonna în domeniile proprietății și ju'stiției, precum și unele măsuri ferea pentru' cauza de utilitate publică. Republicat in Monitorul

^bunurile de utilitate publică Text actualizat la data de 01.10.2011. Actul acte: O.U.G. nr. 30/2000, O.U.G. nr. 206/2000, Legeam. 241/2003, Legea


include modificările din următoarele^

■ 66/2008, O.U.G.fer.lb5/2009,

Legea nr. 74/201

Legea nr. 247 d: adiacente*). Text ad Legea nr. 33 din 27.

Oficial, Partea I nr. 472 din 05/1 Legea nr. 213 din 17.11.1998 include modificările din unnăto nr. 71/2011;

Legea nu 7 dinl3,03.1996-privmd,’cadastrul și publicitatea imobiliară. Text-actualizat la data de 26.11.2012;

Legeam. 138 din 27.04.2004 privind îmbunătățirile funciare. Text actualizat la data de 17.11.2012. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 39/2009,- Legea m. 281/2040. O.U.G. nr. 65/2011, O.U.G. nr. 82/2011;

Legem nr. 10/1995 privind calitatea în “construcții.'Text actualizat la data de 08_06,2011. Actul include modificările din următoarele acte: Hotărârea nr. 498/2001, Legeam. 587/2002, Legea nr-J23/2Q.QR-p cR FCpA URB A MiSMREGULAMENT LOCAL ifeJKwaB


SPRE

'f


r.:


tu. 1 ••JLegea nr. 114 din. 11.10.1956 -|fegș^ocuinței. Tefxt actualizat la data de 01.10.2011. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nîT||4/19^OLegea nr. 145/1999, Ordonanțam. 73/1999, O.U.G. nr. 127/1999, O.U.G. nr. 17/2000, O.U.G. ^^^QQ^O.U.G. nr. 22/2000, O.U.G. nr. 98/2000, Ordonanțam. 76/2001, Legea -nr. 206/2002, O.U.G. nr. 42/20W'Eegea nr. 62/2006, O.U.G. nr. 215/1999, Legea nr. 230/2007, O.U.G. nr. 210/2008, O.U.G. nr. 57/2008, Legea nr. 310/2009, Legea nr. 170/2010, Legea nr. 71/2011;

O.U.G. nr. 195 din 22712.2005 privind protecția mediului. Text actualizat la data de-16.10.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 31/01/2006, Legea nr. 265/2006, O.U.G. nr. 114/2007, O.U.G. nr. 57/2007, O.U.G. nr. 164/2008, O.U.G. nr. 71/2011,'O.U.G• nr. 58/2012;

Ordin MMP nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si privat;

Legea nr. 191 din 16.04.2002 privind grădinile zoologice și acvariilor publice. Text actualizat la data .de 02.03.2007. Actul include modificările din următoarele acte: O.U.G. nr. 12/2007;

H.G. nr. 1076 din 8.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Text actualizat la data de 29.10.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Hotărârea nr. 1000/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 29/10/2012;

Ordin M.M.G.A. nr. 995 din 21 09. 2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

Ordin M.M.G.A. nr. 117 din 2.02.2006, pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

Ordin M.M.P. nr. 799 din 6.02.2012, privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor;

H.G. nr. 930 din 1L08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

Legea nr. 107 din 25.09.1996 a'apelor. Text actualizat la data de 16.08.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Hotărârea nr. 83/1997, Hotărârea nr. 948/1999, O.U.G. nr 107/2002, Legea nr. 112/2006, Legea nr. 310/2004, O.U.G. nr. 12/2007, O.U.G. nr. 130/2007, Legea nr. 192/2001, O.U.G. nr. 3/2010, O.U.G. nr. 64/2011, O.U.G nr. 71/2011;

Legea nr. 466 din 18.07.2001 pentru aprobarea OUGnr. 244/2000 privind siguranța barajelor;

Ordinul M.M.P. nr. 799 din 06.02.2012 privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor;

Ordinul M.M.G.A. nr. 2 din 4.01.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul, de amplasament; Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane. Text actualizat la data de 25.03.2012. Actul include modificările din următoarele acte: Legea nr. 47/2012;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Versiune consolidata la data de: 15/02/2011;

O.G. nr. 43 din 30.01. 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. Text actualizat la data de 15.02.2011. Actul include modificările din următoarele acte: Ordonanțam. 13/2007 , Legea nr. 329/2009, O.U.G. nr. 12/2011

O.G. nr. 47 din 30.01.2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție, monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial^T^^feag^zat la data de 01.11.2001;avându-se în vedere următoarele acte: Legea nr. 564/2001;

Ordin M.C.C. nr. 2260/din 18.O4.2Q08jmTUnd aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a •monumentelor istorice-^"‘

privind barele.:


Cfî?3>


OG nr, 43 din 28.08 include modificările Ordonanța nr. 26/2003^&U Decizia nr. 11/2004 pm Ordonanța nr. 38/2006,

5/2011, O.U.G. nr. 8/201 Ordin M.T. nr.47 din 27 stâlpilor pentru instalații -O.rdinrMfE.jDr. 49 din 27. localitățile urbane;


1998


amhl ji W O, )3r&//


adie al drumurilor. 'Text,actualizat la data de 17.07.2011. Actul ÎG. nr. 295/2000,. Ordonanțam. 79/2001, Ordinul nr. 1959/2002, îonitQ^T Oficial, Partea I nr., 96; ,djn >02/02/2004, Ordonanța nr. 21/2005, L-52/2000, Legea nr. 130/2007, Ordonanța nr. 7/2010, Ordonanța nr.

aprobarea Normelor tehnice, privind -amplasarea lucrărilor edilitare, a I localitățile urbane și rurale.

. aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în

OUG nr: 12 (rl) din 07.07ÎH998 privind transportaLpe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale .a_ Căilor Ferate Române. Text actualizat la data de 04.11.2012. Actul include modificările din următoarele acte: -Legea nr. 155/2005, O.U.G. nr. 1-1-1/2005, O.U.G. nr. 92/2006, Legeamr. 46/2007, O.U.G. nr/p/2009.pJBG nr. 21/2011, Legea nr. 71/2011, O.U.G. nr. 55/2011, O.U.G nr. 10/2012, Legea

^ilter Ego

group


ALTER ESO

Concept


member of


/3.//P/3

DI RE Cî LA. O R B A W |SAS

REGULAMENT LOCAL DH URBAH1 7


IV15

[ rf ii li,,?/'


p -cC    ...

2007 poțâru^agLobA ea N'^Fiewel^tiee’mvi-r^-deliniitarea zonelor de protecție și de >r energe^e -^ev^zia ț^?//    ’

.1997 pemnp aprptiareă--'Non'n.elor de igienă și a recomandărilor privind mediul de


Ordin ANRE nr. 4 din 09.03, siguranță aferente capacitățile

-    Ordin MS nr. 536 din 23.06 viață al populației;

Ordin ANRM nr. 196 din 10.10.2006 privind aprobarea Normelor și prescripțiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului;

-    H.G.R nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

Legea nr. 123 din 2012 energiei electrice și a gazelor naturale;

Legea nr. 13 din 2007 a energiei electrice. Text actualizat la data de 22.12.2008.

Reglementare Aeronautica Civila Romana din 20 august 2003 privind condițiile de avizare a documentațiilor tehnice pentru obiectivele aflate in zone cu servituti aeronautice civile - RACR - CADT, ediția 02/2003 emisa de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor si Turismului si publicat in M.O. Nr. 641 din 9 septembrie 2003.


Capitolul III - Domeniul de aplicare:


Art. 1. Prezentul regulament se aplică pe teritoriul administrativ al Sectorului 6, cuprins în limitele intravilanului actual al Municipiului București pe direcția nord-est-sud de către Calea Giulești - Magistrala CER - Calea Plevnei -Strada Mircea Vulcănescu - Strada ConstantinNoica - Șoseaua Cotroceni - Bulevardul Geniului - Drumul Sării -Strada Antiaeriană și Prelungirea Ghencea. Pe direcția nord-vest-sud de către comuna Chitila - limita administrativă, localitatea Rudeni, comuna Chiajna - limita administrativă localitatea Chiajna - Dudu - Roșu, Șoseaua de Centură și comuna Domnești.


Art. 2. împărțirea teritoriului administrativ al sectorului în unități teritoriale de referință (U.T.R) s-a făcut conform planșei -Reglementări Urbanistice, Zonificare funcțională, Căi de comunicație, Interdicții de construire, plan la scara 1: 5000, care face parte integrantă din documentația de urbanism P.U.Z. Coordonator Sector 6. Unitatea teritorială de referință (U.T.R) este o subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. U.T.R.-uI se delimitează după caz, z în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceiași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.1


Art. 3. Regulamentul conține totodată, recomandări privind vocația unor terenuri limitrofe teritoriului administrativ al Sectorului 6, importante pentru existența actuală și pentru dezvoltarea integrată a sectorului respectiv a Capitalei cu comunele înconjurătoar^^^^eșșar ca aceste recomandări să fie luate în considerare și confirmate prin


C^iomerației Urbane și Zonei Metropolitane și prin Planurile urbanistice generale reactualizate .al^resț)ecfivSior,feomwe-


Planurile de Amenajare


Capitolul IV - Corelări cu ;


Art. 1. Prezentul Regulatiient București (aprobat cu\ HJ 241/2011 șiH.C.<WW


:A\

cumentatiLefe urbanism:_

?cal..,4ș^Qr^Wsm preia prevederile Planului urbanistic. general al Municipiului 2®/2.()QQ, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. lanurilor urbanistice zonale aprobate conform Legii nr, 350/2001.


Art. 2. Prezentul regula configurația cad • comparație cu: Regulamentul LoA prelungit prin H.C.C Regulamentul Localț


ic^i^-m^sAderi din regulamentele anterioare ale căror efecte sunt imprimate în ^ctaal al Sectorului • 6 - și care își păstrează și în prezent valabilitatea prin

Jrbanism aferent P.U.G. Municipiul București (aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 si ÎB. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012);

^Urbanism aferent P.U.Z. Coordonator Sector 6 (aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213/2005),


Art. 3. Planurile-urbanistice zonale, ale căror reglementări au fost preluate în prezenta documentație de urbanism își _păstrează valabilitatea în conformitate cu hotărârile de aprobare ale acestora, cu respectarea legislației in vigoare.

Art. 4. Documentațiile de urbanism avizate și aprobate în perioada de valabilitate .a'P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 213/2005 (după data de 29.05.2005), rămân în vigoare și pe perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism, curespectarea legislației in vigoare.
Capitolul V - Derogări de Ia prezentul reMilambriliV

Art. 1. Prin derogare se înțelege modificarea doaLâmneiâ'dmtre condițiile de construire: funcțiuni admise / funcțiuni admise cu derogări,-aliniere, Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.); Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.); regim de înălțime, retrageri față de limitele laterale și posterioare.


Art. 2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații:

a)    condiții de fundare dificile care justifică un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul regulament;

b)    descoperirea în urma săpăturilor a unormărturii arheologice care impun salvarea și protejarea lor;

c)    situarea specială a parcelei în cadrul sectorului într-o zonă de interes maxim sau condiționată de existența pe terenurile alăturate a unor clădiri care trebuie menținute;

d) dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului.

Art. 3. Modificarea mai multor condiții de construire, constituie modificare a regulamentului și poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elaborate și aprobate conform legii astfel:

a)    în cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura și parametrii zonei proiectați prin documentațiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui Plan urbanistic zonal;

b)    Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice și echipamentelor tehnice necesare funcționării coerente a zonei, existența unei documentații de urbanism, după caz, conform legislației specifice în vigoare.

c)    Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesele auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

ia

r. ■:


Art.l. -.Parcelele sunt considerate construibile direct c

acă respectă următoarele condiții:

CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE

REGIM    DE

CONSTRUIRE

U/M

OBSERVAȚII

PARCELĂRI NOI P -P+2 NIVELURI - CONFORM

REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM

front minim

înșiruit

8 metri

P.O.T. maxim în zone exclusiv rezidențiale cu

P-P+2 niveluri =35%

cuplat, izolat

12 metri

suprafața minimă

înșiruit

150 mp.

cuplat, izolat

200 mpȚ

raport între lățimea și adâncimea parcelei

cel puțin egal " ••

INSERȚII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE P-P+2

NIVELURI - CONFORM P. U. G.

•%. -

r .

front minim

înșiruit    " .

8 metri

P.O’.T. maxim în zone rezidențiale din afara, zonei protejate = 45%

cuplat

10 metri:

izolat

12 metri

suprafața minimă

/La    •; **

înșiruit

150 mp.

c.uplâîȚzolat

200 mp.

raport între lățimea și adâncimea parcelei    Dl

iSra^inicȚ)^

,ruibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din


parcelele învecinate;

(2) Pe parcelele neconstruibile, autorizarea unor construcții cu cor care să demonstreze posibi/ttțtea cc


. elăBormrr


onform prezentului articol, Consiliul Local poate decide ihuUEȚan urbanistic de detaliu însotit de ilustrare de arhitectură


c^regpegțar^a celorlalte prevederi ale regulamentului.


Art. 3. Pentru parcelele cu suprg documentații de urbanisr


. de p&tsssglSȘjQțyh^sau cu. raportul laturilor peste 1/5 se vor elabora și aproba legislației în vigoare.


Art. 4. PentaL-pareelele cu o sup laturilor mai mare de 1/3,


' peste


1.500,00 mp. ș-i-cu front la stradă peste 30,00 metri sau cele cu raportul se va preciza prin Planuri urbanisticș de detaliu.
IA U&OANfSM EMT LOGÂL DE U83âM!SBB î' ( AVE NR.

țflOTSPRE HESCHMBARE


t.4112


Ii71 H9Art. 5.(1) Pentru proiectele ce vizează realizarea u)^,o^c^ze futilitate* publică, acolo unde sunt necesare măsuri de modificare a statutului juridic al terenurilor^»ircipij,c'âj:eâ procedurilor legale de expropriere, se vor emite autorizații de construire doar în baza unor Planuri Srfianfstice zonale aprobate conform legislației în vigoare.

(2) Pentru proiectele ce vizează realizarea-unor construcții sau-obiecte cu înălțimea mai mare de 45,00 metri se vor emite autorizații de construire doar în baza unor documentații de urbanism de tip Plan urbanistic zonal aprobate conform legislației în vigoare.


Art 6.(1) Realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin. 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului.

(2) Realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate.


Art. 7. In baza Legii nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, Art. 10, alin. (3), modificată și completată prin Legea nr. 47 din 22.03.2012 - extinderea intravilanului, transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone rezidențiale și construirea pe terenuri de peste 3.000,00 mp aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe baza documentațiilor de urbanism care să prevadă u® minimum de 20,00 mp de spațiu verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice.


Art. 8.(1) în baza Legii nr. 24 din 15.01.2007, actualizata la data de 25.03.2012 prin Legea nr. 47/2012 (Art. 18

modificat prin punctul 7 din lege), Art. 18, alin. (5), este interzisă schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi.

(2)    Prin excepție de la prevederile alin. (5) din Legea nr. 47 din 22.03.2012, este permisă schimbarea destinației spațiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicata, altele decât cele privind construcțiile locuințelor sociale, obiectivelor sociale de învățământ, sănătate, protecție și asistență socială, organizațiilor neguvemamentale, precum și administrației publice și autorităților judecătorești.

(3)    Prin excepție de la prevederile alin. (5) din Legea nr. 47 din 22.03.2012, se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață de spațiu verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.


Art. 9. In baza H.C.G.M.B. privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 10/2001, avizele de defrișare pentru mai mult de 3 arbori se vor emite de către A.L.P.A.B. cu acordul Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului, din cadrul C.G.M.B. și se vor raporta săptămânal Direcției Protecția Mediului și Educație Ecocivică, în vederea reactualizării arhivei electronice a P.M.B. Se exceptează arborii uscați în proporție de 70-100%, cei dezrădăcinați, cei ce prezintă scorburi pe trunchi și ramuri, coronamente dezecbibbrate și alte semne vizibile de declin biologic avansat, pentru care emiterea avizului de defrișare se face fără acordul comisiei de specialitate din cadrul C.G.M.B.


Art. 10. întrucât Sectarul 6 conține ame de locuințe colective cu o densitate foarte mare și cu un standard de calitate/cantitatel redus al spațiilor publice și al spațiilor verzi, în vederea creșterii calității vieții cetățenilor și evitarea continuăm reducerii spațiilor verzi publice, pentru toate zonele de locuințe colective se interzice construireape spațajțe vgfzi pubbce, aflate pe domeniul public, adiacente acestora.


Art. 11. Penirik trenurile Secirite de supralărgirea arterelor de circulație, alinierea noilor construcții se poate face la

stradă înrnzulîn rare tipologia parcelei nu permite alte soluții de amplasare în teren sau dacă zona prezintă soluții similare    baza unui Plan urbanistic de detaliu, cu respectarea legislației în vigoare.


Ir'


q//

Iter Ego

group13țț^p^țipi-


[~Ș^țtpțwpț

18.75 Jtn.16,67 m.


segesseesseee


16.67 m.


8,0 m.
12,00 m,


12.00 m.


INSERȚII IN PARCELĂRI EXISTENTE P-PE2. COM ORM P.L.C;. (in afara zonei piotejate) " ’

18,75 m.


HH


20,0 m.

ftăllââi&ih

OOOqqOqCXX

ffiffiM

vip”irr-nn WYYTn i cn icrîT'n

>

' --A

16,67 m.


țȘxssjyȘșiiMiteșșs’teHBȚ’
__


IRECȚÎÂ UEBÂNIS&S REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AViZ

flZMWRE KESCHffiffiARECAPITOLUL VII - Reguli privind zonele construite protejafeL

Vn.l. - GENERALITĂȚI:

Valorile de patrimoniu construit, care trebuie protejate, precuînși zonele lor fie protecție, sunt identificate și delimitate în Planul de reglementări urbanistice, zonificare funcțională, căi de comunicație, interdicții de construire al prezentului P.U.Z. Coordonator Sector 6.

Art. 1 - pentru zona protejata ZCP nr. 85- Grădina Botanică, se vor prelua reglementările prevăzute prin P. U.Z. Zone construite protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000.

Art. 2 - Se va institui Zona Construită Protejată Plevnei-Vulcănescu cu R.L.U. aferent. în vederea instituirii Zonei Construite Protejate Plevnei-Vulcănescu este necesară elaborarea unei documentații de urbanism tip P.U.Z. împreună cu un studiu istoric aferent. Până la elaborarea P.U.Z., aceasta zonă va avea instituit regim de protecție, iar autorizațiile de construire în aceasta zonă se vor emite în baza avizului favorabil al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

VH.2. - REGULI PRIVIND SITURILE ARHEOLOGICE ÎNSCRISE ÎN LMI2010

A LISTA SITURI ARHEOLOGICE ȘI MONUMENTE ISTORICE CONFORM LMI-Ediția 2010    -1 ?

rU-WA- ;;?W'

•• f p;'

-AriL sil URI ARHEOLOGICE    -

Ai ATU A,’A/.A Ari-'-..

Număr

identificare pe planșa nr. U03-Reglementari Urbanistice

Nr. crt. în LMI

Cod

LMI

Denumire

Adresa

Datare

UTR-uri aflate sub incidența siturilor arheologice și zonelor de protecție aferente

1-

88

B-I-s-A-

17884

Mănăstirea Chiajna-■ Giulești

Cartierul Giulești, pe malul nordic al Dâmboviței, suprapus de Șoseaua de centură și de str. Poiana Trestiei; carou

cadastral: 3 AUT (*)

M3

2

,/

95

B-I-s-A-

17886

'•A:,,

Militari-

Câmpul Boja

_

Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmbovița, între Aleea Lacul Morii la N și str. Dâmboviței la S, străpuns de canalul Argeș spre V;carou cadastral: 9-10PO, 11-12PO și 11-12NM (*) ’

CB3, M2, M3, Lla, V3al

Hr* .

3 V

U c

X

-''pgkzQ

1

r

j Dealul Ciurel

Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dâmbovița, intre acesta, str. Dâmbovița la

S si Sos. Virtuții la E; carou cadastral: 11-12NM (*)

CB3

4

d\TH

B-I-s-B-

17888

Universitatea Politehnică din București

Intre bd. Iuliu Maniu la

S, Universitatea Politehnica la N si str. Baia de Arieș la V; carou cadastral: 13-14LK(*)

CB3

5

115

B-I-s-B-

17889

Tunel de refugiu al Conacului Golescu Grant

Str. Țibleș 64, pe malul stâng al Dâmboviței, intre str. Zinca Golescu si

str. Adrian Fulga; carou cadastral 9-10IH (*)

sec. XVUI-XIX

CB3, V3b

6

11-6-

B-I-s-B-

17890

Vatra satului -Cotroceni

Cartierul Cotroceni, pe malul drept al Dâmboviței, 'între Bd. -Iuliu Maniu si Vasile Milea la S si Sos. Grozăvești la E; carou cadastral: 13-14IH(*)

sec. XVI

V3a2, G1,S1, M2,Vla


Ej


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUt'URESTI"

//* ' ' ’


Art. 1


a.


c.


e.


g.


h.


-P.-U.Z. COORDONATOR S-ECTOR 6


Intervențiile în siturile arhedlțlgicQri-e^a’ateAau capotențial se vor fafce conform prevederilor Ordonanței nr. 43 din 30.01.2000, cu moa^căfilâ;șit completările ulterioare, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor sitari arheologice'ctazohdde interes național:

în cazul zonelor cu potențial arheologic cunoscut și cercetat, regimul de protecție este reglementat de legislația în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice și a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural național;

Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate și instituite conform legii, beneficiază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de protecție prevăzute de respectiva ordonanță; în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător (ca urmare a factorilor naturali sau a acțiunilor umane, altele decât cercetarea arheologica) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, în vederea cercetării și stabilirii regimului de protejare, temporar, pentru o perioada ce nu poate depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic;

în cazul zonelor cu potențial arheologic este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării și valorificării științifice a acestora;

Săpătura arheologică și activitățile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza și în conformitate cu autorizația emisă de Ministerul Culturii, în condițiile legii;

Utilizarea detectoarelor de metale în sitari arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar și în zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permisă numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii;

Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul care face obiectai cercetării este protejat ca sit arheologic, conform legii;

Autorizarea lucrărilor de construire sau desființare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat sau marcat pe planșele prezentului P.U.Z. se aprobă numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, în cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, până la descărcarea de sarcină arheologica, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul localității dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu avizul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică.

Toate lucrările care urmează să afecteze solul din intravilanul Sectorului 6 al Municipiului București, în zonele in care exista situri arheologice aflate in L.M.I. (Lista Monumentelor Istorice) si R.A.N. (Repertoriul Arheologic Național), săpături pentru fundații, pentru șanțurile necesare amplasării de conducte sau de canale de irigații mai adânci de 40 cm sau executare de gropi pentru plantare pomi sau viță de vie, agricultura, urmează să fie anunțate de către Primăria Sectorului 6, București, Direcției de Cultură a Municipiului București, care va impune restricții prin supraveghere sau cercetare arheologică, după caz.

VH.3.    - REGULI PENTRU ANSAMBLURI ARHITECTURALE, MONUMENTE DE

ARHITECTURA, DE FOR PUBLIC ȘI MEMORIALE ÎNSCRISE ÎN L.M.I. 2010


\A ! LISTA ȘITURILOR ARHEOLOGICE ȘI MONUMENTELOR ISTORICE CE. L,M.I. - Ediția 2010 7 V X V

■Ț/V)VV    : ‘ S1TUR[,ANSA]^LUR[SIMONUMENTE    A.-RRA

Nr.

identificare pe plan

Nr. crt. in

L.M.I.

VȚUenumire

vv

Adresa

Datare

UTR-uri aflate sub incidența zonelor de protecție aferente MI

1

, 192

/    fî

Va \

w

țtarȚilarea Grant

Sos. Giulești - str. Alizeului - str. Dr. Cristina Pascal-str. Chibzuinței -str. Larisa-str. Stoica Vizitiul -Bd. Regiei - Sos. Orhideelor

1912

CB3, CB1, M3, L2a, Lla, V3b, Via

2

rVu

/B-H-a-B-18508

Gradina

Botanica

Sos. Cotaceni 62

sf. Sec. XlX-prima jum. sec.XX

V2a

3

1091

B-H-a-B-18821

Fabrica-de

Țigarete

"Belvedere11

Sos. Giulești 1-3

sf. Sec. XIX-sec.XX

CB3, L2a, Via

4

1092

B-H-m-B-18822

Casa de târgoveț

Str. Giulești 208

1904

M2


IHerEgo


group ’DIRECȚIA URBANISM REGUtASSENT LOCAL DE URBÂWSBL

\ a AVIZ

I vsM-WrE WESCHK3ARE1.


.-O". 7'    .

/'S'<?<'•    1


,7*    7,


C?5 S

5

1215

B-II-m-B-18947

Stația de U$.

Pompare \\< Grozăvești \

, lAgpendșrifer^

sf. Sec.

XlX-inc. > sec.XXll..

6

1398

B-D-m-B-19129

Fost Pavilion militar - A

Bd. Iuliu Maniu 9

sf. Sec. XlX-prima jum. sec .XX

SI

7

1697

B-H-m-B-19406

Biserica "Sf. Gheorghe"

Calea Plevnei 122

1906

CA2

8

1699

B-D-m-B-19408

Spitalul Militar

Calea Plevnei 134

sf. Sec. XIX-primajum. Sec. XX

CB1

1702

B-D-m-B-19410

Spitalul Witing - C.F.R.

Calea Plevnei 142-144

sf.

Sec.XIX-primajum. sec .XX

CB1

9

1703

B-D-m-B-19412

Fosta Manutanța a Armatei

Calea Plevnei 143

Sf. Sec. XIX

Via

10

1704

B-H-m-B-19413

Fabrica de Pâine

Calea Plevnei 145

Sf. Sec. XIX

M2,S1

11

1705

B-n-m-B-19414

Casa

Calea Plevnei 224

sf.

Sec .XlX-prima jum.. sec .XX

M3

1706

B-D-m-B-1941'5

Casa

Calea Plevnei 224A

sf.

Sec.XIX-

primajum..

sec.XX

1707

B-D-m-B-19416

Casa

Calea Plevnei 230

sf. Sec. XlX-prima jum. sec.

XX

1708 /

A    Casa

Calea Plevnei 232

sf.

. Sec.XIX-primajum.. sec.XX

12

\7CB

Y’.. ' "

B-D-m-B-lMlS/

V, 7

jil Farmacie

tW

Calea Plevnei 244

Prima jum. sec. XX

M3

13 M

LVfLLri.®

A? Ruinele

? Mănăstirii '' "Chiajna" de la Giulesti

Drumul Săbăreni f.n.

sec. XVEH

M3

■^7\

w

B-DI-m-B-19972

Monumentul

infanteristului

1916-1918

Sos. Cotroceni f.n. -

M3

15

*^304

B-DI-m-B-19988

Doua statui "Muncitori"

Sos: Giulești 16

V3b

16

2326

B-JH-m-B-20010

Monumentul eroilor din arma geniului - Leu

Bd. Iuliu Maniu f.n., colț cu Bd. Geniului

M3, G1

17

2327

B-ffl-m-B-20011

Monumentul lui Panait Donici

Bd. Iuliu Maniu 1-3

i

CB1, G1

18

2328

B-IH-m-B-20012

Obelisc George Caranda

Bd. Iuliu Maniu 1-3

CB1, G1

19

2380

B-IH-m-B-20061

JAonumenful-eroilor căzuți in primul război

mondial-

Bd. Uverturii f.n. la intersecția cu str. Dealul Țugulea

M2, L3a

20

2619

B-IV-m-B-20955

Conacul

Golescu-Grant

str. Țibleș 64

CB1

I——--—-~^k...u„ -„ „• 77.

uiRECTIA URBANISM REGUUflSBîr LOCAL LeAîftfâÂLîSiVIUter Eg.o

18 grous-b AViZ

nZATSPRE NESCKMARE


/3


17


8-!


// v1: *

- P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6


SECTORUL 6 AL MUNICIP1LLUWÎUCURESTI i    K §Sî‘iA

I    s.î3^

Art. 1. Intervențiile asupra monumeiîișțonișțbțicem-in toaă'l'Srde-ptr&tecție'.seivbr face respectând legislația în vigoare. Autorizarea intervențiilor se va facepe bâza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii.

Art 2. Intervențiile asupra monumentelor istorice se vor face conform prevederilor Legii nr. 422-din iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 2006, cu modificările si completările ulterioare:

a.    Intervențiile asupra monumentelor istorice de importanța locala (B) se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de către Direcția pentru Cultura a Municipiului București;

b.    - Intervențiile asupra monumentelor istorice de importanță națională (A) se fac numai pe baza și cu respectarea

avizului emis de către Ministerul Culturii.

Art 3. în sensul Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 2006, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:

a.    Toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifica substanța sau aspectul monumentelor istorice;

b.    Executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

c.    Amplasarea definitiva sau temporara de împrejmuiri, construcții de protecție, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe si în monumente istorice;

d.    Schimbări ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

e.    Strămutarea monumentelor istorice;

f.    Amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecție a monumentelor istorice;

g.    Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile menționate mai sus se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Direcției pentru Cultură a Municipiului București și/sau avizul Ministerului Culturii - după caz și cu celelalte avize sau aprobări, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 4. Referitor .la imobilele care nu sunt monumente istorice, dar care se afla în zona protejată:

a. Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla în zone de

protecție a monumentelor istorice, precum si construcțiile noi în zonele de protecție a monumentelor istorice se autorizează numai daca siguranța si servitutea de vedere a monumentelor din apropiere nu sunt afectate si daca se încadrează în arhitectura specific locală, cu condiția obținerii avizului favorabil al Direcției pentru Cultură a Municipiului București și/sau avizul Ministerului Culturii - după caz, si cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

b.    Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone

protejate, precum și construcțiile noi în zonele protejate se autorizează direct în baza reglementărilor prevăzute în prezentul Regulament Local de Urbanism și a prevederilor Regulamentului aferent PUZ Zone protejate aprobat cu HCGMBnr. 279/2000;    , ‘ '

c.    în situația în care, în timpul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice, beneficiânj.1 si antreprenorul în mod solidar au obligația ca în cel mai scurt timp sa aducă la cunoștință. Direcției pentru Cultură a Municipiului București acest fapt.

Art. 5. Pentru obiectul protecției B-II-s-B-17914, Parcelarea Grant, Șos. Giulești 1 -3

(a)    Se vor respecta obligatoriu reșnliln^^e au guvernat construirea edificiilor, încă din momentul trasării parcelarii, . trama stradală, caracterup-si-valoar^Urbanistică;

(b)    Nu se vor admite comasările' de-jjarcelelij^mi a împiedica realizarea unor clădiri de mari dimensiuni; deâctiv^’1

(c) Sunt admise următoarele ripiiri i


locuire și activități complementare; administrație publică; servicii ■


prestări servicii, cdinert! eiridetail, ^alimentație publică, învățământ, cultură și culte, agrement și petrecerea timpului liber, inclu^^âjitpnhWjMae3j.mate, plantate/libere;

(d) Utilizări interzise: actîvAăți'riiîdustririe sv alte activități care generează noxe (zgomot, fum, supraîncărcarea anormală a rețe etorletc j^tivțtăți/de^^ozitare și comerciale en-gros.

Art. 6. "Pentru obiectuîțp'rAe.cțieiyCpriULMI, B-H-a-B-18508, Grădina Botanică,- autorizarea lucrărilor se va-face conform preveffațil^'^’jPj^yione construite protejate în h^unic^piul: București", Zona construită protejată nr. 85, Grădina Botanica

('sM ‘Wb


ilter Ego

1 group


ncuuyAMEWT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.


! Vv    p ît fi £ q f* țpArt. 7. Pentru obiectele protecției:    pg

v.?;

Cod LMI B-II-s-B-18821, Fabrica de țigarete "Belvedere4* ;Șh Cod LMI B-II-m-B-18822, Casă de târgoveț, Str. Giulești 208,^-^-'

Cod LMI B-II-m-B-18947, Stația de Pompare Grozăvești, Splaiul Independenței 235 -237;

Cod LMI B-H-m-B-19129, Fost pavilion militar - A, Bd. Manin Iuliu 9; r______________ _____

CotLLMI B-H-m-B-19408, Spitalul Militar - Calea Plevnei 134;    i

CodLMI B-H-jm-B-194t0, Spitalul Witing - C.F.R. Calea Plevnei 142-144;,-g s ,-?w,, ’,

Cod LMI B-H-m-B-19412, Fosta Manutanță a Armatei, Calea Plevnei 143;.TA.7 l ‘' \

Cod LMI B-II-m-B-19413, Fabrica de pâine, Calea Plevnei 145;

Cod LMI B-H-m-B-19414, Casă, Calea Plevnei 224;

Cod LMI B-II-m-B-19415, Casă, Calea Plevnei 224 A;

Cod LMI B-II-m-B-19416, Casă, Calea Plevnei 230;

Cod LMI B-II-m-B-19417, Casă, Calea Plevnei 232;

Cod LMI B-II-m-B-19418, Farmacie, Calea Plevnei 244.

o asupra monumentului istoric sunt permise intervenții care-reabilitează, conservă, restaurează și îl pun în valoare; o în zona de protecție: amenajările și construcțiile noi sau care înlocuiesc construcții existente, vor pune în valoare

monumentul istoric; volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la acesta.

Art. 8. Pentru obiectul protecției Cod LMI, B-H-m-B-19406, Biserica Sf. Gheorghe, Calea Plevnei 122

(a)    asupra clădirii monument istoric sunt permise intervenții care conservă, restaurează și pun în valoare monumentul istoric, cu condiția respectării legislației în vigoare privind monumentele istorice.

(b)    în. incintă sunt permise spații publice amenajate, plantate /libere, construcții de cult de mici dimensiuni; volumele - nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentul istoric; vor fi protejate toate palierele de

vizibilitate spre și dinspre monumentul istoric; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul istoric și obturează vizibilitatea;

(c)    în zona de protecție a monumentului istoric, sunt admise următoarele tipuri de activități: locuire și activități complementare; administrație publica; servicii - prestări servicii, comerț en-detail, alimentație publică, învățământ, cultură și culte, agrement și petrecerea timpului liber, inclusiv spații publice amenajate, plantate/libere.

(d)    în zona de protecție a monumentului istoric sunt interzise activități industriale și alte activități care generează noxe (zgomot, fum, supraîncărcarea anormală a rețelelor, etc.), activități de depozitare și comerciale en-gros.

(e)    volum ele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;

(f)    vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre și dinspre monumentul istoric;

(g)    se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul istoric;

(h)    aspectul exterior al clădirilor va avea o volumetrie simplă, se vor utiliza materialele de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri;

Art. 9. Pentru obiectul protecției Cod LMI, B-II-m-A-19650, Ruinele Mănăstirii "Chiajna" de Ia Giulești

(a)    asupra monumentului istoric surit permise intervenții care conservă, restaurează și îl pun în valoare;

(b)    în incintă: sunt permise spații publice amenajate, plantate /libere; volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul lavnonumefixul/storic; vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre și dinspre monumentul istoric; se

fisiuni, care scot din scară monumentul istoric și obturează ■vizibilitatea; ii.?    ;

jțleșjȘ'Tb^țîstaicțiile noi sau care înlocuiesc construcții existente, vor pune în valoare /edificate mrvor obtura vizibilitatea sau accesul la acesta;


interzic cons (c) în zona de monumentul isto:


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

i ? îf7 tz “A z*’i. fr


AVIZ NE.

30” SsJKfcPUHy® ARC


mCOORDONATOR SECTOR 6


VH.4. - REGULI PENTRU ANSAMBLURI AJRIHTECTI^tÂLE; MONUMENTE PE ARHITECTURA, DE

FOR PUBLIC SI MEMORIALE PROPUSE PENTRU CLASARE

PROPUNERI VALORI PATRIMONIU CONSTRUIT PENTRU CLASARE

Nr.

identificare pe plan U03-Reglementari Urbanistice

Denumire

Adresa

Datare

UTR-uri aflate sub incidența sitarilor arheologice-si zonelor de protecție aferente

1

Teatrul Giulești

Calea Giulești nr.16

1927-1929

V3b

2

Cazarma Malmaison

Calea Plevnei nr. 143

sf. Sec XIX

Via

3

ANEFS - Fostele Grajduri Regale

Str. Constantin Noica nr. 140

1937-1940

CB1

4

Ansamblu de foste locuințe tip, astăzi Ambulatoriu pentru copii Cotrocexii si Căminul 303

Splaiul Independenței nr. 200

Sec. XX

CB1

5

Institutul Politehnic București

CB1

6

Biserica "Sfinții Apostoli Petru si Pavel - Belvedere" - "C.A.M." -"Regie"

str. Cărvunarilor nr. 1

1934-1940

L2a

7

Trezoreria Sector 6

Calea Giulești nr, 3

CB3, L2a

8/

Fortul 17 Domnești

Șoseaua de Centura in zona comunei Domnești din județul Ilfov

1886-1900

M2, SI, G2a

9

Bateria 17-18

filtre Fortul 17 Domnești si Fortul 18 Chiajna, pe Șoseaua de Centura

1886-1900

A2b, M2, Al

10

Ansamblul de locuințe tip Vasile Milea - Drumul Taberei - Bd. Timișoara

Cvartalul de locuințe tip cuprins între Bd. Timișoara la N, str. Vasile Milea la V, Bd. Drumul Taberei la S si blocuri bara din a doua ium. a sec. XX laE.

jum. Sec. XX

M3,Vla,L3a

11

Biserica "BunaVestire" -Flamanda

Calea Giulești nr. 111a’

1921-1923

M3

12

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Giulești - Sărindar

din Cimitirul Vechi, Calea Giulești nr. 455A/Drumul Fântâna Oilor

mij. Sec. XVIU

M3, Lla, G2a

13

Biserica "Sf. Nicolae" -Giuleșt^, - Sârbi - Veche’'    ",; •/-,

5!Ealea Giulești nr. 506 tV^S^tr. Răsadniței

CB1, Lla

14

Biserica SfiT

^'-Grant

'^țA^lciu nr. 55

1907.-1918

M3a, L4a, SI

15

Biserica "Adoi Domnulufi"

mirese Maicii "

'\ 'j str. (|rșova nr. 4

1866

L3a, M2

16

VuknelelG

s ■'IL^

/^pMu/ Independenței

O    229-231

deceniile 3-4 sec. XX

R

J.7

Fosta

azi

aradejatf^ptefan âbbQf-ghiul fAfj/tefeHca P olftefiîHca București C—

Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3

jfi -

1975

CB1, M3

18

1 Chstel de apa    /]

'L&l,

L4a

[Itertgo'î

1 group1DIRECȚIA UFSANBM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 1    1    ÂV5Z HE,    |

! VSzte^SFRS KESCHKBARE

zoArt. 1. Până la declanșarea procedurii de clasare, imobilele propuse^errtpi LLasareTn reuaă zona lor de protecție propusă prin prezentul studiu, au caracter derzone construite protejate.

UT- - ..

Art. 2. Asupra imobilelor propuse pentru clasare și în zona lor de jh^ecfi^ în conformitate cu avizul Ministerului Culturii.    xsRâ

'eamterxențiil&r-se-vayface pe baza și


Art. 3. Pentru obiectele protecției:

-    Teatrul Giulești, azi Opera Comică pentru Copii - Calea Giulești nr. 16

-    Trezoreria Sectorului 6 — Calea Giulești nr. 3, sector 6

-    Ansamblul Drumul Taberei - Vasile Milea - cvartal de locuințe tip cuprins între Bd. Timișoara Ia N, str. Vasile Milea la V, Bd. Drumul Taberei Ia S și blocuri bară din a doua jum. a sec. XX la E

- Uzina Electrică Grozăvești - Splaiul independenței nr. 229-231, sector 6

(a)    asupra obiectului protecției sunt permise intervenții care reabilitează, conservă, restaurează și îl pun în valoare;

(b)    volumele nou edificate în zona de protecție a teatrului nu vor obtura semnificativ vizibilitatea sau accesul la acesta.

Art. 4. Pentru obiectul protecției Fostele grajduri regale, Str. Constantin Noica, nr. 140, sector 6

(a)    asupra ansamblului propus pentru clasare sunt permise doar intervenții care conservă, restaurează și pun în valoare monumentul istoric, cu condiția respectării legislației în vigoare privind monumentele istorice;

(b)    în zona de protecție: amenajările și construcțiile noi sau care înlocuiesc construcții existente, vor pune în valoare ansamblul propus pentru clasare; volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la acesta.

Art. 5. Pentru obiectele protecției Fortul 17 Domnești, Bateria 17 -18

(a)    asupra obiectului protecției , sunt permise intervenții care conservă, restaurează și le pun în valoare;, sunt permise lucrări de reconversie funcțională;

(b)    volumele nou edificate în zona d^țiroțșiCți^aTaîî^^filului fortului nu vor obtura vizibilitatea ansamblului sau accesul la acesta.

TA

Art. 6. Pentru obiectul jAotecției tratitirtul Politehnic București:

(a)    asupra ansamblului simt pernise intețyențifWe/ conservă, restaurează și pun în valoare calitățile ansamblului, cu condiția respectării legisEatiei m

(b)    dezvoltările u^rioareSrafîeSue^ACon&e^tul-tmțiăbji proiectului si se vor încadra spațial volumetric si arhitectural in caracteristicile^sâilshffl.uigz/<^^U/ V Ăj-A

(c)    se va păstra funwun^^fetmla de învați

Art. 7. Pentru obiect&e protecției:

-    Biserica „Sf. ApossnfiTetru și Pavel - Belvedere” - “C.A.M.” - “Regie”, Str. Cărvunarilor, nr. 1, sector 6

-    Biserica „Sf. Ilie - Grant” , str. Fălciu nr. 55, sector 6

-    Biserica „Buna Vestire”- Flămânda, Calea Giulești nr. 111A, sector 6

-    Biserica „Adormirea Maicii Domnului”- Giulești - Sărindar, din Cimitirul Vechi, Calea Giulești nr. 455A / Drumul Fântâna Oilor, sector 6

-    Biserica „Sf. Nicolae”- Giulești - Sârbi - Veche, Calea Giulești nr. 506/ Str. Răsadniței, sector 6

-    Biserica „Adormirea Maicii Domnului”- Militari I, Str. Orșova, nr. 4, sector 6

(a)    asupra mobilului propus pentru clasare sunt permise intervenții care conservă, restaurează și pun în valoare monumentul istoric, cu condiția respectării legislației în vigoare;

(b)    sunt permise spații publice amenajate, plantate /libere, cimitir, construcții de cult de mici dimensiuni; volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la imobil; vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre și dinspre imobil; se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară

■ imobilul și obturează vizibilitatea;

(c)    în zona de protecție sunt admise următoarele tipuri de activități: locuire și activități complementare; administrație publica; servicii - prestări servicii, comerț en-detail, alimentație publică, învățământ, cultură și culte, agrement și petrecerea timpului liber, inclusi-v spații publice amenajate, plantate /libere;

(d)    în zona de protecție sunt interzise activități industriale și alte activități care .generează noxe (zgomot, fum, supraîncărcarea anormală-a rețelelor, etc..), activități de depozitare și comerciale en-gros;

(e)    volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la imobil;

(f)    vor fi protejate-toate-palierele de vizibilitate spre și dinspre imobil;

(g)    se interzic construcțiile masive, de mari dimensiuni;

(h)    aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, utilizarea materialelor ae bună calitate, inclusiv 1-a-

imprejmuin.Iter Ego

oroup ,


D5RECȚ5A URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

’&i


SPRE KESCHI^BÂRE

îî:2


ZP.U.Z. COOR^^POR SECTOR 6

Capitolul VIII - REGLEMENTĂRI PRIVIND ZONELE DE SÎGURANTă ȘI DE PRGTEGȚIE ; i" JJi j

VIII.l. Reglementari cu privire Ia zonele de protecție sanitară cu regim sever aferente aducțiunilor de apa și zonele

de exploatare ale colectoarelor principale de canalizare (Dn>1500mml

Art. 1. Pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale/detaliu, după caz, sau emiterea de autorizații de construire în vederea edificării de construcții, conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în certificatele de urbanism în acest scop se va- solicitaAviz S.C. APA NOVA București S.A.

Art. 2. Pentru terenurile mai mari de 1 ha este necesară evaluarea impactului asupra mediului din punct de vedere al:

-    preluării apelor pluviale (evaluarea procentului de impermeabilizare a terenului, propus prin P.O.T.)

-    evacuării apelor uzate menajere

- terenurilor cu rol de protecție sanitară saucu regim sever și/sau de exploatare

Art. 3. Este necesară identificarea exactă a zonelor care necesită elaborarea de P.U.Z.-uri speciale, precum și descrierea acelor amenajări/proiecte/investiții majore care impun acest lucru.


Art. 4. în zonele de protecție sanitară cu regim sever și de exploatare situate în domeniul public sau privat se pot

amenaja, cu avizul prealabil al S.C. APA NOVA București S.A., spații verzi înierbate, arbuști ornamentali mici, alei pietonale neasfaltate/nebetonate, mic mobilier urban (fără fundații); nu sunt permise nici un fel de construcții sau amenajări definitive/provizorii sau plantarea de arbori mari, care pot împiedica accesul direct al operatorului la aducțiunile de apă sau la colectoarele principale de canalizare.


Art. 5. Pentru toate circulațiile care nu respectă prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 privind lățimea minimă a prospectului străzii (5,5m) trebuie specificat că rețelele se vor poza îngropat conform H.C.G.M.B. 105/2006 privind amplasarea pe domeniul public a rețelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente, pentru a nu se crea probleme insurmontabile îri echiparea individuală cu utilități a riveranilor; de asemenea, se va interzice execuția clădirilor cu calcanul la stradă, pentru a nu pune în pericol personalul de execuție a rețelelor edilitare executate cu săpătură deschisă pe aceste alei/străzi de acces .neconforme.

Art. 6. Prin excepție, traversările de drumuri și rețele edilitare perpendiculare pe axul aducțiunilor/colectoarelor, se avizează de S.C. APA NOVA București S.A. pe bază de memoriu de oportunitate și proiect tehnic prezentat la CTE-APA NOVA București S.A., cu obținerea prealabilă 'a derogărilor legale din partea autorităților care au instituit restricțiile din HGR nr. 930/2005; aceste traversări trebuie gândite rațional, da numărul minim posibil, pentru a nu multiplica riscurile sanitare asupra alimentării cu apă a Municipiului'București,


Art. 7. Pentru schimbarea destinației apartamentelor de locuit din-condominii în spații comerciale trebuie specificat că acest lucru nu poate da dreptul la utilități separate de apă-canal față de condominiu; acest lucru este posibil pentru spațiile comerciale de la parterul imobilelor, care au fost amenajate'hri’țiâl din construcție astfel.

Art. 8. In zonele deficitare în rețele publice de apă-canal se vor executa studii prealabile care să stabilească:

-    soluții de urbanizare și indicatori urbanistici zonali;

-    separarea între domeniul public/privat;    ' '■

-    structura rețelei publice de apă și separarea canalizării în sistem divizor, conform H.C.G.M.B. nr. 113/2012 Mașter Plan canalizare Municipiul București/SEAU Glina;

- terenuri rezervate (după caz) pentru"SPAÎ^'Șț-^tii de Pieepurare ape pluviale.

VHI.2. Reglementari privind zm'ăe: de prot&ctid:ilUsigurantă a conductelor din amunte și a conductelor de

transport gaze natnrale:

Art. l.; Pentru aprobarea vplanuri vederea edificării d® constl solicita Aviz S.N-AG.N. BUCUREȘTI.


&urhai^t4e'=2piiale/d^aliu, după caz, sau emiterea de autorizații de construire în

;ț^z«^ifpr^Xegi^ff. 50/1991, în certificatele de urbanism în acest scop se va (|M^SjV^4EDIAȘ și DIRECȚIA REGIONALĂ DE DISTRIBUȚIE

Art. 2. Conform „Nonrib WmjW-^TrtuîE-prPîectarea și exenuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale” (no»S®Țehnice aprobate prin Decizia președintelui A.N.R.G.N. nr. 1220/2006) trebuie respectate următoarele distmȚeXrniniine pe orizontală dintre axele conductelor de gaze naturale (Dn 500 mm Ardeal fir 1, Dn 500 mm Țicfbni - București fir'l, Dn 500 mm Racord C.E.T. Vest) sau incintele S.R.M.-urilor și diferitele obiective:

a)    față de locuințele mdividuale/coiective, construcții industriale, sociale și administrative cu până la Suetaje inclusiv, potrivit memoriu tehnic din documentație - 20,00 m;

b)    pentru clădirile de 4 sau mai multe etaje - 200,00 m:

c)    --distanța minimă dintre incintele-S.RM.-urilor (16 rabruarie, G..E T. Vest) și construcții este următoarea: o -29 m în cazul clădirilor cu până la trei etaje l^lu^,/^ră^e^țricț^-a'ef^o^.re la numărul de clădiri sau numărul ocupanților,

năllter

I    groop^ 4    &EGUI/88EMT LOCAL DEJURBAM5SK5member of


22


AVt

o 200 m pentru clădirile de patru sau mai multe etaje, fără să existe posibilitatea de reducere a acesțridjșțanțe Paralelism cu drumuri:

o Autostrăzi, drumuri expres — 50,00 m o Naționale - 22,00 m o Județene - 20,00 m

o De interes local (comunale, publice) —18,00 m o De utilitate privată - 6,00 m

d)    depozite de gunoaie-50,00 m;

e)    depozite G.P.L., de carburanți, benzinării - 30,00 m;

f)    stații și posturi de transformare a energiei electrice - 20,00 m;

g)    instalații de epurare, de injecție ape reziduale - 10,00 m;

h.) construcții ușoare, fără fundații, altele decât clădirile destinate arfi ocupate de oameni ( împrejurimi) - 6,00 m;

i)    spații verzi sau plantații destinate ameliorării microclimatului - 6,00 m;

j)    parcări auto - 6,00 m;

k)    Intersecții ale diverselor categorii de drumuri noi cu conductele magistrale (obligatoriu la un unghi cuprins între 60° și 90°), conductele trebuie să fie introduse la respectivele intersecții în tuburi de protecție, conform STAS

_9312-87._

Art. 3. S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAȘ, în calitate de concesionar al SNT, beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conducte, în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a conductelor pe toată durata de viață a acestoraArt. 4. Distanțele de siguranță aferente construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor situate în afara incintei împrejmuite a C.T.E./C.E.T. - rețele tehnologice de transport și distribuție energie termică în imediata apropiere a incintei împrejmuite (conform Norma tehnică A.N.R.D.E. din 9 martie 2007 privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice):

o. Distanta de profeție (distanța mnfimă care delimitează zona de protecție a capacității energetice, măsurată, în ■ proiecție orizontală,\oe la limita sa/exterioară, de o parte și de alta sau împrejurul acesteia)

•an: suprafața totală în plan orizontal a canalului termic; ipratercm: suprafața formată de proiecția suporților și a conductelor pe toată


a)    pentru conducte amp

b)    pentru condî

lungimea ace] o Distanta d&sigbirart


în proiecție or sau construcții; protecție;


ita


re delimitează zona de siguranță a capacității energetice, măsurată ^îtlfelimi^exterioară a acesteia și punctul cel mai apropiat al unei instalații f'si^aniă-cugfiu'de^r^istanța de protecție) - în limita a 10 m in exteriorul zonei de li^pj ':■■■ ■' ‘    \


Vm.3, Reglementari privindele pro tectifeW siguranță aferente capacităților electrice:


Art. 1. Pentru aprobarea planurilâ^urbanistice jpnakl/detaliu, după caz, sau emiterea de autorizații de construire în vederea edificării de constructimmmferițrsUdgii nr. 50/1991, în certificatele de urbanism în acest scop se va solicita Aviz C.N. TRANSELECTRICA SA. și S.C. ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A._

Art.2. Conform „Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice” (Ordinul A.N.R.E. iu. 4/09.03.2007 modificat și completat cu Ordinul A.N.R.E. nr. 49/29.11.2007), Cap. V - Delimitarea zonelor de protecție și de siguranță ale capacităților energetice, lățimea zonei de protecție și de siguranță a liniilor electrice aeriene este de:

' a) 24,00 m pentru LEA 20kV; b) 37,00 m pentru LEA HOkV;

_c) 75,00 m pentru LEA 400kV._■    _

Art. 3. Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecție este delimitată de conturul fundației stâlpilor și

_de protecția la sol a platformei suspendate.__

Art. 4. Pentru posturi de transformare, cabine de secționare îngrădite, zona de protecție este delimitată de îngrădire, pentruposturi de transformare, cabine secționate îngrădite, zona de protecție este delimitată de suprafața fundației _extinsă cu cate 0,20 m pe fiecare latură.__

-Art. 5. Pentru posturi de transformare amplasate la sol, îngrădite, zona de-siguranță-este_extinsă în-spațiu-delimitat la distanta de 20,00 m de la limita zonei de protecție.


DIRECȚIA URBÂWSSES regulament local urbanism


- -AJ-TER EGO member of W&șsț? Concept


Iter Eqo , grouplw

HESGK^BARE■    ' (.L'iVU'L

VIII.4. Reglementari privind lucrările de îmbunătățiri funciare:; • i j    ,

Art.l. Pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale/detaliu, după caz, sau emiterea

vederea edificării de construcții, conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și?completările ulterioare, în certificatele de urbanism în acest scop se va solicitaraviz A.N.LF. FILIALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ILFOV._______'

Art.2. Din suprafața teritoriului administrativ, 112 ha constituie capacitate de irigații în Amenajarea Chiajna -Bragadiru - Dragomirești, cod 400 și 406 ha capacitate de desecarejprin pompare în Amenajarea Lacul Morii, _cod 869, aflate în administrarea A.N.I.F. Filiala de îmbunătățiriEunciare Ilfov,____

Art.3. Fiecare beneficiar va reveni la A.N.I.F. cu o nouă documentație în conformitate cu prevederile legale în vederea stabilirii măsurilor de protecție, deviere, asigurarea funcționalității precum și pentru stabilirea măsurilor de _protecție, pentru fiecare obiectiv de investiții în parte.____

Art.4. Distrugerea și degradarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum și înlăturarea acestor măsuri, constituie infracțiuni de distrugere și se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.

Vffl.5. Reglementari privind zona specială de protecție a comunicațiilor din vecinătatea Sediului Central al

Serviciului de Telecomunicații Speciale:

Art.l. Pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale/detaliu, după caz, sau emiterea de autorizații de construire în vederea edificării de construcții pentru obiectivele aflate în vecinătatea sediului central S.T.S. (300 m fata de limita perimetrală), conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în certificatele de urbanism în acest scop se va solicita Aviz de la SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE.

VIII.6. Reglementari privind zona de siguranță și de protecție a infrastructurii feroviare:

Art.l. în baza O.U.G. nr. 12 din 07.07.1998, aprobată prin Legea nr. 89 din 1999, republicată, în cap. IV art. 29-32 și cap. VII art. 43, 44 și 45, se stabilesc condițiile desfășurării activității în zona de siguranță și de protecție a infrastructurii feroviare, astfel:    •-    -

a)    Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limita a 20,00 metri fiecare,

situată de o parte și de alta a axei căii ferate.    > ' ■ •'•••    .

b)    în zona de siguranță se amplasează doar construcții și instalații.CFR. Pentru terenurile proprietate privată aflată în această zonă, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică.

c)    Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice, cuprinde terenurile .limitrofe, situate de o parte și de alta a

axei căii ferate, indiferent de proprietare, în limita a maxim 100,00 metri de la axa căii ferate (marcată pe planul de reglementări urbanistice aferent P.U.Z.).    •    •'

d)    In zona de protecție a căii ferate pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor.;.


Art.2. In zona de protecție a căii feraț^e-interzi^Ț

a) Amplasarea/bricăror construcții,-'fîe'și/Țji barșeter temporar, depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împied na vizibilitateâțîinjei și a șem^Jdîtir feroviare.

Utilizarea indicatoarelor și aduțninilorideroșie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie i ferovițfră.^r^L; -Ț/ji

i, \caf^^țmna(ura Ibr ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea .pmffăiereaAopaci'lor, arbuștilor, extragerea de materiale de construcții sau prin țibrului frșațip    Q ?

d) De^^j^ĂPeco^^unzătofeg^e^^rihle, substanțe sau deșeuri care contravin-normelor de protecție-a . care ar putea provocătiegradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și lor de desfășurare normală a traficului feroviar.    _

Art.3. Autorizarea construcțiilor în zonă de siguranță sau de protecție a infrastructurii feroviare, se va face doar cu

avizul favorabil al C.N.C.F. „CFR”.


VTTT-7. Reglementări privind zona de siguranță aferente Itfastituernifer, instalațiilor si amenajărilor situate în afara

4 O;//~»T7rT.    \\+    '    &    7+T.• '? s    •    -.-.j ;i i

incintei împrejmuite a CTE/CET:


"■i

Ui Ti


Art.l. Pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale/detaliu, după cazrsau emiterea de autorizații de construire în vederea edificării de construcții, conform Legii nr. 50/1991, în certificatele de urbanism în acest scop se va solicită-Avizul RADET.

Art.2. In baza Nomei tehnice din-9 martie 2007 privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - revizia f se stabilește distanța de siguranță aferentă" construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor situate în afara incintei împrejmuite a CTE / CET, în limita a 10,00 metri în exteriorul zonei de

_protecție. _

Art.3. In baza Normei tehnice din 9 martie 2007 privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - revizia I se stabilește zona de protecție pentru: conducte amplasate subteran - suprafața totală în plan orizontal a canalului termic.

conducte amplasate suprateran - suprafața formată de proiecția suporților și a conductelor pe toată lungimea acestora.

VTTT.8. Reglementari privind regimul de înălțime al construcțiilor amplasate pe terenuri aflate în zone cu servituti

aeronautice civile aferente aerodromurilor/aeroporturilor:

Art.l. Pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale/detaliu, după caz, sau emiterea de autorizații de construire în vederea edificării de construcții, conform Legii nr. 50/1991, în certificatele de urbanism în acest scop se va _solicită Aviz de la AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILĂ ROMÂNĂ,_

Art.2. Pentru siguranța zborului este obligatorie evaluarea și avizarea de către Autoritatea Aeronautica Civilă Română (AACR) a documentațiilor tehnice aferente tuturor obiectelor (clădiri, structuri, stâlpi/piloni, coșuri de fum, macarale, arbori, etc.) care depășesc limitele de înălțime reglementate prin studiul de altimetrie realizat pe - suprafața Sectorului 6, după cum urmează:

Pentru Zona 1 - obiecte ce depășesc cu marginile exterioare înălțimea de +32,00 metri față de cota terenului; Pentru Zona 2 - obiecte ce depășesc cu marginile exterioare înălțimea de +31,00 metri față de cota terenului; Pentru Zona 3 - obiecte ce depășesc cu marginile exterioare înălțimea de +31,00 metri față de cota terenului; Pentru Zona 4 - obiecte ce depășesc cu marginile exterioare înălțimea de +24,00 metri față de cota terenului; Pentru Zona 5 - obiecte ce depășesc cu marginile exterioare înălțimea de +30,00 metri față de cota terenului; Pentru Zona 6 - obiecte ce dep^șșșc^sm^țginile exterioare înălțimea de +30,00 metri față de cota terenului; Pentru Zon'4 7 - obiecte ce dșpășeâc crimărgîlfije exterioare înălțimea de +45,00 metri față de cota terenului.

âtișța uriTiătoârelcjzpne cu servituti aeronautice stabilite de către Autoritatea

:§■ .(AACR), 'pîțmTRAGSR - CADT (Reglementări Aeronautice Civile -Române -entștiilor tehnice pentnil obiectivele aflate în zone cu servituți aeronautice civile):

:gratataLtrapbzo'țdală''hiclinată, având baza mica a trapezului pe marginea pistei, cu :enoiC^vând'u~extind®e/distantă orizontală de 8.500,00 metri de la capătul pistei, pe

. suprafațabrizchtală care începe de la extremitatea zonei II și din care se exclude zona ș/distanță orizontală de la marginile benzii pistei în orice direcție, pe o distanță de 8.500,00 roa I si zona II).


Art.3. Pe suprafața\\5ectorului Aeronautica Condiții de avi:

re a<


Rom


Zona I

evazare direcția ax Zona III'

I, având o extț metri (exclușii

_■ ’ Zona IV Sud - reprezintă suprafața din extremitatea zonei IU, >8.500,00 metri până la limita CTR/TMA.

Art.4. Suplimentar solicitărilor din cadrul CAP. VIII.8. Art. 2, este necesară obținerea avizului AACR pentru documentațiile tehnice, inclusiv de (pre)fezabilitate, proiecte de execuție/instalare, etc. (după caz), pentru următoarele obiective:

Pentru Zona I (definita in CAP. VHI.8. Art. 3.), in zonele limitrofe ale aeroportului (terenuri exterioare si adiacente perimetrului infrastructurii aeroportuare):

a)    clădiri (locuințe, depozite, hoteluri etc.) care depășesc înălțimea reglementată (conform CAP. VHI.8. Art. 2)

b)    instalare sau modernizare de mijloace-de navigație aeriana -(echipamente/sisteme de comunicații-,, navigație, supraveghere);

c)    modernizare si/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;

d)    construcții/structuri (piloni, coșuri de fum, sonde~etc.), care depășesc înălțimea reglementată (conform CAP. -VHI.8. Art.-2);

e)    construcții sau structurTmetalice de mari dimensiuni (pereți-și/sau îiivelîtori metalice, împrejmuiri metalice,

panouri publicitare metalice etc:);    ,

DIRECȚIA URBANISM regulament local de urbanism


VSZ&Î SPRE ^ESCHjâSBARE[fer Eqo

_ group    |

1

P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6

f)    construcții sau amenaj ări care pot obtura lămpile disg^^Ș^i^Juminos de: apropiere;! c ■■ V]

g)    pasaje rutiere supraînălțate;

h)    unități de morărit, silozuri etc.;    Ă,    **

i)    gropi de gunoi, instalații de reciclare a deșeurilc^jetc.^/v^

j)    stații radio (radiodifuziune, TV etc.);    oveU" -av3'k)    stații de comunicații (radiorelee, telefonie celulara,iran.slatori pfȘyp activități/surse producătoare de perturbații in fimățioiifi^a'raiiji electrice de forță, sudura electrică etc.);

l)    activități/surse potențiale de incendiu, explozie, etc. (stații de alimentarei si/sau depozite de combustibili^ aplicații pirotehnice etc.);

m)    utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus (sisteme de iluminat fmne/reclame luminoase etc.);

n)    lansare de focuri de artificii, înălțare de baloane sau aeromodele etc.;

o)    deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviație generala sau de lucru aerian permanente;

p)    trasee pentru autostrăzi/șosele naționale, cai ferate, linii electrice aeriene magistrale, conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, rețele de radiorelee etc.;

q)    instalare sau modernizare mijloace de navigație aeriana (echipamente/sisteme de radionavigație, comunicații, supraveghere);

r)    alte obiective care afectează sau pot afecta siguranța zborului.

Pentru Zona HI (definita in CAP. VIII.8. Art. 3.):

a)    stații radio (radiodifuziune, TV etc.);

b)    stații de comunicații (radiorelee, telefonie celulară, translatori etc.);

c)    construcții/structuri izolate (piloni, coșuri de fum, sonde etc.), care depășesc înălțimea de referință sau care nu depășesc această înălțime,'dar constituie obstacole locale semnificative;

d)    unități de morărit, silozuri etc.;

e)    gropi de gunoi, instalații de reciclare a deșeurilor etc.;

f)    deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviație generală sau de lucru aerian permanente;

g)    instalare sau. modernizare mijloace de navigație aeriană (echipamente/sisteme de radionavigație, comunicații, supraveghere);

h)    trasee pentru autostrăzi/șosele naționale, căi ferate, linii ..electrice aeriene magistrale, conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, rețele de radiorelee, etc.;

i)    alte obiective care afectează sau pot afecta siguranța zborului.

Pentru zona IV (defimta in CAP. VD^8.'Ârt. 3.):7?'//X __j.-_ f__jT    TVrXiW..- • Z Z ZrA,


a)

b)

c)

d)


stații radio (radii (difuziune, TV/etc.);; stații delcomunii anii (radiorelee


construcții, metri sai deschid permam


TojȘie celulâf^^raiiplatpri etc.); izolatg^dfcni,’------ j~-r.z '

epă0sc această

.tarp sau r^dtemisa^Tdjporturiț terenuri de aviație generală-sau de lucra aerian


îȘirri de furaj sond'e etc.), care depășesc înălțimea de referință de 45,00 'i>J- -bnstituie obstacole locale semnificative;


XQ3

GULI CU PRIVIRE LAAMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI. NORME DE


Capitolul IX -

IGIENĂ REFERITOARE LA ZONELE DE LOCUIT:


IX.1. - Spații verzi

Art.l. Schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru

_lucrări de utilitate publică, stabilite îa-baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare.

Art.2. In cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilă asigurarea spațiilor plantate prevăzute prin -prezentul regulament la nivel de parcelă, solicitantul autorizației de=eonstruire va participa-la- asigurarea terenului necesar amenajării de spații verzi publice într-o zonă cât mai apropiată parcelei îh cauză, în suprafață egală cu" diferența_dintre necesarul" minim pe parcela și suprafața realizată pe parcelă, numai' cu- acordul administrației _publice locale și cu respectarea legislației specifice de mediu în vigoare,

Art.3


Se interzice diminuarea suprafeței'fie spațiu v/ la nivelul parterului.


-ALZTtSF-7 EGO member of Concept


Uter Ego

! arouc

26Art.4. Excepție de la Cap. IX. 1, Art. 3, se pot realiza b^ptțne la pateul b curilbxîh. bondițulejhențiohate în adresa

Nr. 25083/268 din 1995, emisă de către C.L.M.B.


Art.5. Intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție a monumentelor și din zonele construite protejate se vor face numai cu acordul Direcției-pentru Cultură a Municipiului București.


Art.6. Se vor identifica, proteja-și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,00 ■metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15,00 cm. In cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.


Art.7. Intervenția asupra vegetației situată pe domeniul public sau privat se execută conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București - Anexa nr. 1, art. 6 (1) a) în baza avizelor de specialitate (defrișare, toaletare, reduceri și regenerări de coronament, transplantare, amenajări/reamenajări spații verzi) emise de către Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu.


Art.8. Spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate și domeniul public) și -alinierea principală a clădirilor va fi

tratat îh mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale.


Art.9. Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au următoarele obligații:

a)    să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;

b)    să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;

c)    să nu producă tăieri-neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;

d)    să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi;

e)    să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi;

f)    să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor;

g)    să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu autoritățile centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și săfacă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora;

fa) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi.


Art.10. In zonele de protecție sanitară cu regim sever și de exploatare situate în domeniul public sau privat se pot amenaja, cu avizul prealabil al S.C. APA NOVA București S.A., spații verzi înierbate, arbuști ornamentali mici, alei pietonale neasfaltate/nebetonate, mic mobilier urban (fără fundații); nu sunt permise nici un fel de construcții sau amenajări definitive/provizorii sau plantarea de arbori mari, care pot împiedica accesul direct al operatorului la aducțiunile de apă sau Ia colectoarele principale de canalizare.


Art.ll. UTR-urile de pe teritoriul Sectorului 6 ce au suportat transformări din V8 in V3a2 se vor reglementa după aprobarea prezentei documentații, prin alte documentații de urbanism P.U.Z. sau P.U.D., avizate si aprobate conform legislației în vigdare.


Art.12. întrucât Sector Drumul Taberei, spatiilor publice continui toate spat


6 Conține zone de locuințe colective construite în perioada comunistă (cartierele Militari, țmângași, Ghencea) având o densitate foarte mare și cu un standard redus de calitate/cantitate a zi m^patiilor verzi, în vederea creșterii calității' vieții cetățenilor din Sectorul 6 și evitarea renbr verzi publice, pentru toate zonele de locuințe colective se interzice construirea în

^publice^djacente locuințelor colective, aflate pe domeniul public.


IX.2. - Parcaje)Art.1, Autorizareja<exdcutării conștriiețiiiqr care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă se asigură realizareVa$bștpra..ui cpnfd/ibitate cu normele specifice în vigoare aprobate conform legii, pentru care se solicită autdțjzațiâ--.debQnșinrire. 1/


Art.2. Numărul mfi&npl lomriîqp.jd'M^arcare care trebuie asigurate în condițiile art. (1) se stabilește îh funcție de

destinația și de^g^^iț^^^nstrucției, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 66/06.06.2006 -norme privind asigurarea nuinăruhjTnmmn de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorixatepe teritoriului Municipiului București.


Art.3. Se vor asigura spații destinate depozitării bicicletelor, eu o capacitate de stocare suficientă, -în funcție de caracterul funcțiunii și frecvența publicului (suprafața care revine fiecărei biciclete, inclusiv suprafața de mișcare este de 60 x 250 cm).


Art.4. Spațiile pentru gararea și parcarea autovehiculelor organizate-pe domeniul public, se vor-amplasa la o distanță de min. 10,00 metri-față de ferestrele locuințelor.

In spațiile dinte ferestrele locuințelor si locurile amenajate (pe domeniul public) pentru gararea și parcarea autovehiculelor estejnterzisa desfășurarea de activități pentru reparații și întreținere auto, conform O.M.S. nr. 536/1997pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață a •pqpulațietpaft.3.

« ““    »,    , ne

>. Luwu. A__


.09-


27


r. .-3


fu)

0

n


El F; -f


pa


f]

L


f/’FSECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTU,^'    ______,    p.U.2 ÎORDONATOlt SECTOR 6

//to-V //*

IX.3. - Norme de igienă referitoare la zonele de locintx

_

Art.l. Amplasarea clădirilor destinate locumțelpribrebuie sj^ă^ure jfcsorirea acestora pe o durată de minimum 1 si 1/2

ore zilnic, la solstițiul de iarnă, a tuturor încaperilopâe locui/ Distanța dintre clădiri trebuie să fie -mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc, conform art. 2. din O.M.S. nr. 526/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privinămediul de viață a populației.


Art.2. La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza și amplasamentele următoarelor dotări:

a)    platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer (în cazul în care nu au fost prevăzute camere speciale de depozitare în interiorul clădirii); suprafața de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim- de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia; nu se recomandă proiectarea și amenajarea de platforme prea mari, care implică ocuparea unor suprafețe de teren cu alte destinații (spații verzi etc.) și care pot genera ușor disconfort și insalubritate; platformele se vor amenaja la distanțe de minimum 5,00 metri de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuințe și pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;

b)    spatii amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul pentru dimensionarea acestora câte 1,30 mp teren de fiecare locuitor, conform O.M.S. nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață a populației, art. 3.


Art.3. Unitățile de mică industrie, comerciale și de prestări servicii, care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15,00 metri de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității. Pentru unitățile susmenționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare, conform O.M.S. 536/1997pentru aprobarea Nomelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață a populației, art. 4


Art.4. La parterul clădirilor de locuit se pot amenaja unități comerciale și de prestări servicii, precum și camere speciale de depozitare a reziduurilor solide sau alte spații gospodărești - anexe ale locuințelor (garaje, spălătorii, uscătorii etc.), cu condiția ca acestea să nu constituie, prin funcționarea lor, riscuri pentru sănătatea populației sau să nu creeze disconfort; în acest scop, se vor asigura măsurile și mijloacele necesare pentru limitarea nocivităților, astfel ca acestea să se încadreze în normele din standardele în vigoare. în interiorul clădirilor cu mai multe locuințe se pot amenaja, în cadrul acestora, mici unități de servire a publicului (birouri, cabinete), cu condiția să nu producă riscuri pentru sănătate sau disconfort, conform O.M.S. nr. 536/1997pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață a populației, art. 5.


Capitolul X - NOTE:Art.l. Planul aferent Regulamentului Locaf^Urfeanism cu indicarea unităților teritoriale de referință este prezentat în


anexa.


Art.2. La autorizarea executării tuti/ipr co^^uJți^^'sevș^țihd Șsațița de zonele de servitute și de protecție ale rețelelor

tehnico-edilitare, a căilor delc®munjc^e\rij^^§pâor^L^ise de avizele autorităților competente. Nu se emit autorizații de construire, cm exc^^t^UHtkrimctjilor(d^/caracter provizoriu, în zonele-rezervate pentru extinderea/ modernizarea qyjtofae cițp&upjcație.


Art.3. La autorizarea ojÎ M.I., S.R.I. nr. 3/ de urbanism și« față de obieqfetYelgj


tiie'lucnstmcțitiriUpțlfeai^rim vedere prevederile Ordinului M.L.P.A.T., M.A.P.N.,

22/42.21 din 1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor gațtoritoriufui jrip- care se reglementează distanțele minime de amplasare a construcțiilor SrspeciaL


Art.4.(l) Emitereacertifibațelpr de urbanism va tine cont de riscul de inundabilitate în zona polderului natural

inundabil Giulești Sârbi, Se impun masuri de interdicție de construire în această zonă și se vor prelua prevederile cu caracter de reglementare conform Studiu tranzitării undelor de viitură și al stabilirii regimului de inundabilitate pe râul Dâmbovița în zona polderului Giulești - Sârbi-- elaborat de S.C. AQUAPROIECT S.A., septembrie 2012.

(2) Pentru terenurile amplasate în zona cu risc de inundabilitate de 0,01% conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 159/B din 21.11.2012 autorizația de construire se va emite doar în baza declarației'pe proprie răspundere a beneficiarului că își asumă riscurile în caz de inundații.


Art.5. Delimitarea zonelor pentru care trebuie elaborate, documentarii de urbanism- se vor stabili în faza emiterii certificatului de urbanism în funcție de condițiile impuse de regulamentul local de* urbanism și împreună cu avizele aferente,.cu respectarea legislației în vigoare.


Art.6. Până la notificarea Primăriei Municipiului București, de către Ministerul. CulturiL în vederea clasării-riaîe,-^mțorizarea lucrărilor de


ansamblurilor arhitecturale, monumentelor de arhitectură de fiar/bpblifc șL construire seuva face de către Primăria Sectorului 6. r-CUS NN P/Mt Cmember of


Jfllfer Ego

group^


DISEC 5 îâ    a %!

sUU&ENT LOCAL Ofc    \

i VI7.S SPRE SsCHlMBARE] ț £


TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZjDggE^ȘI-'-UlXlȚAȚITERIIOJRIALE-^EȚREIțERINȚĂ

CAPITOLUL I

/,’Ă

if*

1    , E, ■ A

'ȚȚ.Ă

| C | ZONA CENTRALĂ

1

xsi/ona >

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


Fragmentul de zona centrală prezent în interiorul limitelor sectorului 6 al Municipiului București prezintă o situație particulară comparativă cu celelalte sectoare ale Municipiului București. Particularitatea constă în faptul că aici sunt situate o serie de clădiri reprezentative: Palatul Cotroceni, Universitatea de Medicină și Farmacie, Academia Militară, prezente în ansambluri proiectate, coerente; neregăsindu-se, în zona centrală cuprinsă în sectorul 6, eterogenitatea specifică centrului vechi.

Pentru a face posibile diferențierile urmărite prin regulament, zona a fost împărțită in următoarele subzone și unități teritoriale de referință:

| C.A. 1 - SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE

C.A.2


- subzona centrală destructurată sau în curs de constituire în care regulamentul urmărește încurajarea intervențiilor menite să contribuie la conferirea acestei subzone statut de zonă centrală reprezentativă.

- SUBZONA SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL, CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ CB1 f\subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate; ia polilor urbani principali;• *

//£' ,.A-'

,<V'

1.1. CA - SUBZONA CENTRALĂ SITUĂtĂWĂEĂ

GENERALITĂȚI

CÂ2 SUBZONA CENTRALA RESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTITUIRE - ÎN.CARE

REGULAMENTUL ’ URMĂREȘTE ' ÎNCURAJAREA INTERVENȚIILOR MENITE SĂ CONTRIBUIE LA CONFERIREA AQEȘȚEI ȘUBZONE STATUT DE ZONĂ CENTRALĂ REPREZENTATIVĂ    ./'    <

Pentru teritoriul definit prin H,G, 129/1998 ca “Zonade interes național BUCUREȘTI 2000” prezentul regulament are., im caracter orientativ, autorizațiile de.construire urmând a fi eliberate în baza unui plan urbanistic special elaborat pentru acest teritoriu delimitat după cum urmează: la nord - Splaiul Independenței de la intersecția cu Ștr.-Uranus și până la intersecția cu B-dul Comeliu Coposu; Calea Călărașilor până Ia intersecția cu Str. Orzari; Str. Orzari și Str. Episcop, Damaschin; la est - Șoș,; MIhai Bravu de la intersecția cu Str. Episcop Damaschin și până la intersecția cu Calea Dudeștiț. la sud. - Calea'.Pudești de la intersecția cu Șos. Mihai Bravu și până la Str. Brăilița; Ștr, Zizin;' Str. Foișorului de la intersecția cu/ Șțr. Zizin până la intersecția cu Calea Vitan;. Calea Vițan de la intersecția'cu Ștr. Foișorului "până la intersecta cu B-dul Octavian Goga; B-dul Octavian Goga; B-dul Mărășești; Șțr. Mitropolit Nifon; B-, dul;.Ge6rge.Coșbuc până ia.'mtersecțiâ'.cd B-dul Tudor Vlâdimirescu; la vest - B-dui. Țudor Vladimireșcuț Str.' Izvor; ȘțȚfB/P^H^dșrijLJ^^    ■. '    A 2.

Pf^ederile-re^lamențujdippsi^ppf^mareiăiverșitâle a ofertei pentru noi investiții, urmareși: extinderea zonei, centrale "țrpmfio^e^fcopKi^rj^^ cu cerințelefuncponaie și arhitectural urbanistice actuali'șț permit japjîiareâ. concluziilor: can^r^iui^țiter^^p^fîBucupești 2000”, Țpiodată, ppoybacăpunepeq.în.vaiparejmifo.confgufafleij feplicqdciualăjq.i^^    .-' â unui nou ax major, nord-pud în^pPiațq.ViciQriei'ji-.

fc^^l:P'ârî^ențiduijfc^pf£lim^fe,spfe'jccfp^ele; SȚ^ice.cde ' Capitalei(avândpe.,parcurs j^jnodjmajprîpu im '"deosebii patențidl reprezentativ lainiersecpâ axului Academiei Militare cu uri dublii ax către Gard de Nord).'' K‘ '

SUBZONA CENTRALA DESȚRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTITUIRE - IN

CARE REGULAMENTUL URMĂREȘTE .ÎNCURAJAREA INTERVENilÎLoS’MENITE SĂ'


CONTRIBUIE.LA-.CONFERIREA.'ACEȘTEI. SUBZONE STATUT PE ZONA.CENTRALA': REPREZENTATIVĂ AvC V;    m...,:,; ĂL-ÂĂ A'.C U' \


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA se admit funcțiuni publice reprezentative de importanță supramunicipală și municipală rezultate în urma procesului de modernizare și descentralizare, instituții de coordonare a Aglomerației Urbane București a Regiunii 8 București-Hfov și altele similare, sedii ale unor organisme internaționale și zonal-europene, învățământ superior de tip urban, asistență socială, servicii medicale, străzi și piațete pietonale, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă;

W Urne admit funcțiuni de interes general specifice centrelor orașelor mari:

■ ■, ' â)/\sedii de companii și firme în construcții specializate pentru birouri;

^Ă'Wvicii financiar-bancare și de asigurări;

.Ovicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale);

-/d) saricii pentru cercetare-dezvoltare;

e)    servicii de formare-informâre;

f)    biblioteci, mediateci;

Apoștă și telecomunicații (releu infrastructură);

.edituri, centre media; activități asociative diverse;

hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție; expoziții, galerii de artă;

servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, pentru întreținere și grupuri sanitare;

m)    restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;

n)    centre comerciale, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă; cazino, dancing, cinema;

centre de recreere și sport în spații acoperite și descoperite; mici unități productive manufacturiere și de depozitara mic-gz)os ’funsțio.narea zonei centrale;-    pfp plT1

locuințe cu partiu special având incluse spații pentru profes/uni liberale; parcaje multietajate de-deseongestionare-a sirculațieiriin zpna centrală protejai


(1) se admit-clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiția ca la nivelul parterului și mezaninului frontul spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor și turiștilor - comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii .personale și

[Iter Ego

1 groupREGULARI LOCÂU


U.Z. COORDONATOR SECTOR 6


colective etc.;    _

(2)    se admit la parterul clădirilor cu-TroirPlUdomeniul public funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiția ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor și să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri (cca. 40,00 metri desfășurare de front);

(3)    se admit locuințe la nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcțiuni, de preferință un partiu special adaptat zonei centrale de afaceri;

(4)    se admite conversia în alte funcțiuni a locuințelor situate in clădiri existente cu condiția menținerii a unei ponderi a locuințelor de minim 30% din totalul ariei construite desfășurate pe parcela în cauză;

(5)    se mențin unitățile productive actuale cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte risc tehnologic sau să fie incomode prin traficul generat; să fie compatibile ca funcționare și aspect cu zona centrală;

(6)    se admit restaurante de orice tip cu condiția ca unitățile care comercializează băuturi alcoolice să fie situate la o distanță de minim 100,00 metri de instituțiile publice reprezentative și de lăcașele de cult;


Art. 3

Utilizări interzise


(1)

(2)se interzice epuizarea rezervei de teren liber pentru centrul de afaceri prin admiterea

neselectivă a unor funcțiuni inferioare statutului acestei zone;

sunt interzise următoarele tipuri de activități și de lucrări:

a)    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

b)    construcții provizorii de orice natură;

c)    depozitare en gros;

•d) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

e)    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

f)    depozitări de materiale refolosibile;

g)    stații de întreținere auto;

h)    spălătorii chimice;

ni) platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

jjj) lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

k)    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

l)    dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

m)    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic;

n)    dispunerea de panouri de ăfișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


(1)    pentru a fi construibilă direct, în baza prezentului regulament o parcela trebuie să

îndeplinească următoarele condiții:

a)    în cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri: o parcelele să aibă o suprafața minimă de 150,00 mp;

o parcelele să aibă un front la stradă de:

■/ minimum 8,00 metri în cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale);

S minimum 10,00 metri m cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă

laterală) și izolate (patru fațade).

b)    în cazul clădirilor cu înălțimi peste P+4 niveluri: o parcelele să aibă o suprafața minimă de 400,00'mp;

o parcelele să aibă un front la stradă de:

■/ minimum Î2,OO metri în cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale);

/ minimum 15,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă-

- laterală) și izolate (patru fațade).

(2)    parcelele sub 150,09-mp, pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente (regrupare parcele);

(3)    parcelele sub 400,00 mp, pentru a deveni construibile, este necesar-să-se-corau-seze-qu una
ș, 1 A' b

r-sr-j-M ’l A Ș>3MT LOGAU. I-


3*

...........» ~


17» SPRE NESCIMBARȘ) \


P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6


dintre parcelele patente (regrș^âie pa/cele)

(4)    nu se acordă autorizație jț^s^Sfruiie pentru'Tdcttmțe-pe-parcele'căre nu sunt construibile conform prevederilor'pîezeiîtului articol (art. 4, alin. 4.1);

(5)    aceeași-prevedere (art. 4, alin. 4.1) se aplică parcelelor care devin neconstruibile prin apariția în urna unei împărțiri de teren (ieșire din indiviziune,-înstrăinare, moștenire);

(6)    modificări privind funcțiunile admise, regimul de înălțime, C.U.T., depășirea alinierii spre stradă a construcțiilor, modificarea alinierii spre limitele laterale și de spate de proprietate și a-P.O.T. sunt posibile numai în baza P.U.Z. în condițiile date de Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului și urbanismului.


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


(6)

(7)

(8)aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată;

racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,00 metri pe străzile de categoria I-a și a Il-a și de 5,00 metri pe cele de categoria a IlI-a;

clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanță de minim 6,00 metri, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor;

în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menținute datorita valorii lor arhitectural/urbanistice sau de întrebuințare;

retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei distanțe de minim 4,50 metri față de nivelul terenului;

balcoanele sau bovindou-urile pot depăși cu maxim. 0,90 metri alinierea spre stradă; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzii și fără a depăși 1,20 m;

amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran, este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri; _.îti^cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament •'iar,jic-cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de -'arhuteotmă retrasă de la aliniament, noua clădire va- fi dispusă pe aliniament dar se va ■,-racorâa,la)alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan;

în cazhUîgiaare parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament

,.Țar;,-.pe/;ce^altă latură cu o construcție neviabilă, iar caracterul străzii indică tendința rai noi de a se retrage de la aliniament conform, regulamentelor anterioare, de '“'/jșgrilă cn/4,00 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii gușter    /


Art. 6

Amplasarea clădirilorifată de

I 3

limitele lațerple și posterioai parcelelo'


le carg>-âdăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regimpeiînnuu;

(2)    dădînle care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament după care se vor retrage cel puțin față de una din limitele de proprietate putând ajunge astfel până la maxim 40,00 metri lungime;

(3)    clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună și sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)    parcela alăturată este liberă de construcții;

b)    peretele -realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul public va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte fațade; cf- în cazul retragerii dela-limita laterală de proprietate aceasta va fi de minim .3,60-metri pentru P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la încăperi principale) și P+3 niveluri- (atunci cândTsrmt orientate ferestre de la dependințe);

d)_se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este-și- linia de separație față de s-clădire publică.dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă; în acest' caz se admite o retragere față de limitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la


Ijlter Ego


32’SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIArt.7

(1)

Amplasarea

clădirilor unele

(2)

față de altele pe

aceeași parcelă

(3)


cornișe, dar nu mai puțniJdfî5,00

e)    clădirile se vor retragâ'făț^dri^rfffta posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

f)    se interzice construirea pe limita posterioarăa parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;

g)    balcoanele și/sau bovindou-urile de fațadă, deasupra străzii, trebuie retrase cu 1,00 metri de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi prelungite până la limita laterală de proprietate cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă balcoanele trebuie să fie în aceeași linie orizontală;

h)    pe străzile cu distanța între alinierile fațadelor sub 10,00 metri se admit balcoane și/sau bovindou-uri pe fațadele spre stradă, numai când depășesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30 metri;

i)    proiecția balcoanelor și/sau bovindou-urilor pe fațada respectivă nu trebuie să depășească 1/3 din suprafața acesteia. Suprafața fațadei se consideră socotind lungimea totală a fațadei proprietății și înălțimea maximă reglementată pe strada respectivă.

Art. 8

Circulații și accese


clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișe a celei mai înalte dintre ele;

distanța se poate reduce Ia 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 6,00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumina naturală;

curțile pot fi construite în proporție de 75 % compact între aliniamentul posterior situat la •20,00 metri de cel principal și limitele parcelei, cu condiția să nu se depășească înălțimea de 2 niveluri (maxim 8,00 metri).


(1)    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri

dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

(2)    în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

(3)    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți de deplasare.

staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor pjmlice;

. cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale, amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv. Aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150,00 metri.


Art. 10 înălțimea admisibilă^


clădirildr\<


înălțimea maximă admisibilă' este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00 metri continuat cu Uangenta sa la 45 grade;

1

Lățimea străzii între aliniamente (metri)

/ profite standard actuale

înălțimea

maximă

admisă

(metri)

Număr niveluri convenționale (3,20 metri)

Număr    niveluri

suplimentare admise *)•’

(A)    retrase    în

interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45

0 la acesta

(B)    în-planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

Sub 9 m

7-10

P+l+M, P+2

(A)    - Tnivel;

(B)    - 1 nivel


r-    DIRECȚIA URBANISM

iter.tgo *

| AV12

K/o,    i veĂt sprs meschkâre


0

ui


pi


'■i-J


f:q f- ■!


kJ


r-u

Ui


L:3
9,01-11,0^^^'    1

Carosabil    + troțUarej

2x1,5 m =lO'îiî^Ssț&^0i'îâ'ilI)

if.................

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 1 nivel

11,01 -13,00

Carosabil 7 m + trotuare 2x3 m=13 m (categoria HI)

13

P+3

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 1 nivel

13,01 -16,00 m

16

P+4

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 1 nivel

16,01 -19,00 m

19

P+5

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

19,01 - 22,00 m

Carosabil - 14 m + trotuare 2x4 m- 22 m (categoria II)

22

P+6

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

22,01 - 25,00 m

25

P+7

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

25,01 - 27,00 m

Carosabil - 14 m + trotuare 2x6 m= 26 m (categoria II)

27

P+8

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

27,01-30,0 m

30

P+9

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

30,1 - 33,00 m

Carosabil - 21 m + trotuare 2x6m= 33 m (categorial)

33

P+10

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

33,01-36,00 m

36

P+ll

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

36,01-39,00 m

39

P+12

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

39,01 - 42,00 m

42

P+13

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

42,01- 45,00 m și peste Carosabil - 28 m + trotuare 2x8 m = 44 m

45

P+14

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

, cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,00 metri ijkcă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,00 metri dacă strada are Sre de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în Inepte;


'pentru clădirile foarte înalte (peste 45,00 metri) se va prezenta prin P.U.Z. justificarea configurației de ansamblu ținându-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație.'    •


pectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor zonei mixte, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de covizibilitate;

ectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde


exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”; se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

se- interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor,.parapete, balcoane etc.;

se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare;

orice construcție nouă, sau modificare a uneia existente, trebuie să se înscrie-armonios în zonă; fiind-posibilă și armonia prin contrast. In acest sens la solicitarea autorităților


f2|lterEgo


KcGULA^ENT LOCAL DE,URBÂȘflSF4 V AVU


it,-fi. avizate de,cătoe;o comisie tehnică de specialitate-abilitatăjc,-^    :V • ■    ’

(8)    sunt interzise imitațiilmde materiale ca: piatra falsă, cărămida falsă, lemn fals, folosirea în exterior a unor materiăîâSMâcate pentru interior și materialele de construcție precare (de tip azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat, etc.).

(9)    vor fi menținute si restaurate, în funcție de nevoie, următoarele categorii de imobile:

a)    imobilele sau fragmentele de imobile înregistrate ca monumente pe listele Comisiei Monumentelor Istorice;

b)    pasajele de trecere (gangurile) pe sub imobilele enumerate mai sus;

c)    elementele de mobilier urban (sculpturi, feronerii, împrejmuiri din fier forjat), amenajări ale spațiilor publice aferente imobilelor menționate mai sus.

(10)    pentru imobilele înregistrate ca monument, măsurile de conservare și protejare cuprind și elementele de arhitectură interioară precum: scări, picturi interioare, decorațiuni, lambriuri și toate elementele decorative aparținând imobilului. Menținerea în situația originală și restaurarea lor vor trebui asigurate în aceleași condiții ca și pentru elementele exterioare;

(11)    pentru imobilele înregistrate ca având calitate arhitecturală sunt permise lucrările de reconversie funcțională și modificări interioare cu condiția păstrării aspectului exterior;

(12)    înlocuirea sau extinderea imobilelor - acolo unde sunt permise - se pot face cu condiția ca noile construcții să fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;

(13)    sunt interzise lucrările de îmbunătățire asupra construcțiilor incompatibile din punct de vedere funcțional sau arhitectural cu zona, altele decât cele menite să contribuie la schimbarea cu o funcțiune' compatibilă cu zona și armonizarea plasticii exterioare cu caracterul zonei;

(14)    'descoperirea în cursul lucrărilor a unor fragmente de arhitectură veche (bolți, sculptură, decorații) necunoscute în momentul autorizării trebuie declarată imediat emitentului autorizației-, conform prevederilor legale. Lucrările nu vor putea fi continuate decât în măsura în care ele nu vor prejudicia cercetarea, conservarea sau punerea în valoare a vestigiilor descoperite;


(15)    cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor vitrine noi, trebuie însoțite de un dosar conținând toate elementele necesare unei bune cunoașteri a stării actuale a parterului, a contextului (fațada totală a imobilului și a celor alăturate) precum și a situației sale originale. Este admisă și recomandată reconversia funcțiunilor de

'' la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea

■    <))de vitrine spre domeniul public;

(16)    JLuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare. Singurele ce pot fi autorizate /'} Jri âunt amenajările temporare reduse la simple etalaje mobile în măsura în care ele nu i-(Z >? juncomodează circulația pietonală;

XlSTriAistemele de protecție împotriva furtului și de închidere, trebuie să fie complet ascunse OlXatunci când magazinul este deschis.

Art. 12 Condiții de echipare edilit(5)

(6)


/Apă potabilă: orice construcție nouă de locuit și orice local putând servi pentru muncă,

odihna sau agrement, trebuie să fie racordată la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Direcției de Sănătate Publică București;

Canalizare menajeră: racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație nouă;

Canalizare pluvială: amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publică colectoare a acestora; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

Rețele electrice, telefonice si CATV: cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca și iluminatului public, de asemenea și rețelele de telecomunicații trebuie introduse în subteran. In caz de imposibilitate tehnică și numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornișă alerimobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor; branșamentele, pe cât posibil trebuie ascunse; în caz de imposibilitate-tehnică majoră, ele trebuie plasate la_extremitățile-fațadelor și vopsite în tonul fațadelor pe care se aplică;

Gaze: toate conductele în afara imobilelor-vor fi amplasate în subteran;llter Ego

1 group


DSFEGTI& REGULAT local"ave1    2


Art. 13

Spații plantateunitate cu    odihnă-sau-reereere; trebuie sa fie prevăzute cu

amenajări pehțrricolectarp^’deșemlor menajere în containere.Arț.^t4 \ /

împu^jmhfrr'^ 'i +


(1)    spațiile neconsfruît'l.-g^aeo'cupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate

cu un arbore la fiecare 40,00 mp;

(2)    se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

(3)    se recomandă înverzirea teraselor neutilizabile cu înălțime mai mica de P+2 niveluri în proporție de 70%;

(4)    parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime;

(5)    spațiile libere din fața construcțiilor cu front continuu vor fi tratate în mod obligatoriu în continuitate cu spațiul public chiar și atunci când frontul este retras de la aliniament și nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare decât dacă retragerea este mai mare de 11,00 metri și dacă o bandă de cel puțin 5,00 metri paralelă cu fațada este tratată ca spațiu liber circulației pietonale sau spațiu plantat;

(6)    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate și domeniul public) și alinierea principală a clădirilor va fi tratat în mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale;

(7)    se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15,00 cm.

(8)    în cazul tăierii unui arbore se vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 6.

(9)    în grădinile-de fațade ale echipamentelor publice minim 40% din suprafața va fi prevăzută cu plantații înalte;

(10)    realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului; realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri care sa permită dezvoltarea vegetației de falia arbuștilor, și

■ ■ condiții de drenare a excesului de umiditate.


: împrejmuirile spre stradă sau spre domeniul public vor fi .transparente, cu o înălțime de maxim 2,00 metri realizate din fier forjat și cu un soclu de.0,60 metri din piatră sau beton mozaicat;

în cazul unificării funcțiunilor interioare a mai multor clădiri se va menține prin tratarea terenului spre domeniul public și a împrejmuirilor amprenta parcelarului tradițional; în toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la stradă. Se interzice vopsirea în culori stridente și strălucitoare a împrejmuirilor;

se recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de maxim 2,00 metri înălțime, din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu;

spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.


SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZAREA A TERENULUI


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului


(1)    P.O.T. maxim = 60% pentru clădirile sub 6 niveluri cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8,0 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole .etc.;

(2)    în mod excepțional în cazul construcțiilor care sunt delimitate pe toate laturile de domeniul public și de calcane ale unor construcții existente valoroase sau refac o construcție valoroasă dispărută P.O.T. poate ajunge până lal00%.


-Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1)    pentru "clădiri cu 6 niveluri și peste, C.U.T. maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren;

(2)    pentru clădirile sub 6 niveluri,. C.U.T. maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

(3)    pentru parcelele cu suprafața mai mică de 350,00 mp sau cu raport al laturilor mai mic de 1/5 coeficientul de utilizare a terenului se stabilește la maxim 1,9 mp. AP C / mp. teren;


Biter Ego

“ group
în cazul accentelor ^țeste^S^t meț^fc.C .T. se va justifica prin P.U.Z.;

pentru funcțiunile publice se voprespecta normele specifice sau tema beneficiarului. Posibilități de depășireă-^fefrr

- proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului dea transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferata în domeniul public.

condiții de calcul a C.U.T.:

a)    C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1.

b)    în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de -teren afectate fără a cere despăgubiri.


cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.

FIA Ș jPPAWi-Sss’î |


member of


Iter Ego

arouo


RI . COORDONATOR SECTOR 6

1.2. CB - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE IN AFARA


sl^rbroti

CB


--SUBZONA SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL^CĂRE'"GRUT$AZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ^jnNlfĂ'"

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a municipiului situate în afara zonei centrale, care vor putea conferi Capitalei un nou prestigiu, o echilibrare funcțională și noi calități estetic-configurative, în condițiile unei oferte diversificate și parțial imediat accesibile investitorilor.

Pentru orice noi intervenții, vor fi necesare planuri urbanistice special elaborate de tipul P.U.D. sau P.U.Z., conform legislației în vigoare.
1.2.1. CB1SUBZONA SERVICnL^^^tlcM^1® PROTEJATE

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art. 1.

Utilizări admise


(1) instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


Art. 3

Utilizări interzise


(1)    extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția să nu incomodeze prin poluare și-trafic funcțiunile învecinate;

(2)    se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilități;

(3)    în proximitatea aeroporturilor se vă respecta avizul autorității aeronautice privind condițiile impuse de culoarul de zbor;


(1)    orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă

riscul îndepărtării investitorilor interesați;

(2)    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

(3)    construcții provizorii de orice natură;

(4)    depozitare en-gros;

(5)    depozitări de materiale refolosibile;

(6)    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

(7)    lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

(8)    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


(1) se vor rezerva terenuri pentru instituții și servicii publice parcelate în module având

suprafața minimă de 1.000,00 mp și un front la stradă de minim 30,00 metri.

Art. 5

Amplasarea clădirilor fată de aliniament


(1)    serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,00 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

(2)    clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20,00 metri;

(3)    banda de construibilitate a clădirilor retrase față de aliniament este de 20,00 metri de la alinierea clădirilor;

serviciile publice vor fi amplasate pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă ș, la cornișe nu depășește distanța dintre aliniamente;

\dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre iniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minimă egală cu oftlusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu cu puțin de 4,00 metri, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele

ăturate;

fac expepție de la aceasta regulă numai situațiile de marcare prin plus de înălțime a ințefsecțiilor și racordările de înălțime a clădirilor între străzi cu lățimi diferite.


Art. 6.

Amplasarea clădirilor față de Iimifesle lațpr: și posterioare\[e parcelelor


(4)

(5)


Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe


ădirile publice se vor amplasa, de regulă, în regim izolat; clădirile care vor alcătui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri la aliniament;

'în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin-jumătate din înălțimea clădirii-măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri; distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și cea posterioară ale parcelei este de minim 10,00 metri.

clădirile v-or-respecta -între ele distanțe egale' cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele;

distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6,08 metri


MRECȚIÂ UEBAHsShS REGULAMENT LOCAL DE UR3AW.iS?iArt. 8

Circulații si accese


(1)    parcerâ'&sfeiGenstrLiibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publică;

(2)    în cazul fronturilor-continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea rposterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament, nu va_depăși 30,00 metri;

(3)    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități.


Art. 9

Staționarea

autovehiculelor


(1)    staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

(2)    locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra/subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 metri înălțime;

(3)    în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare norniate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 150,00 metri.


Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


(1) înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar imul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.Lățimea străzii între

aliniamentețmetri) y profile standard

y^ctuale

i

înălțimea

maximă

admisă

(metri)

Număr niveluri convenționale (3,20 metri)

Număr    niveluri

suplimentare admise *):

(A)    retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45la acesta

(B)    în planul fațadei Ia clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

Sub 9 m

7-10

P+l+M, P+2

(A)    .- 1 nivel;

(B)    - 1 nivel

9,01-11,00 m Carosabil - 7 m + trotuare 2x1,5 m^= 10 m (categgritlIII)

11

P+2+M

(A)    - 2 niveluri;

(B)    -1 nivel

11,01^11,00 m

JSdrosabil 7 m + trotuare 2x 3 m \13 m (categoria III)

13

P+3

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 1 nivel •

13,01-16,00 m

16

P+4

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 1 nivel

16,01 -19,00 m

19

P+5

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

19,01 - 22,00 m Carosabil - Hm + trotuare 2x4 m = 22 m (categoriali)

22

P+6

-(A) -2 niveluri;

(B) - 2 niveluri

22,01 - 25,00

25

P+7    ,

(t

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2/iivețuri    /Iter Ego

group
£.yj


P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6

( I


25,01W,0(K^

Carosabile,,! 4 mfâ. trotuare

26 tn (categoria II)

3T' E

CIT *

P+8

"(A'j - 2 niveluri;

(B) - 2 niveluri

27,01 - 30,0 m

30

P+9

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

30,1-33,00 m Carosabil — 21 m + trotuare 2x6 m = 33 m (categorial)

33

P+10

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

33,01-36,00 m

36

P+ll

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

36,01 - 39,00 m

39

P+12

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

39,01 - 42,00 m

4Z

P+13

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

42,01- 45,00 m și peste

Carosabil - 28 m + trotuare 2x8 m = 44 m

45

P+14

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri*) în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade, se admite mansardarea.-

(2)    pentru clădirile foarte înalte (peste 45,00 metri) se va prezenta justificarea .'configurației de ansamblu ținându-se seama de modul de percepere de pe

principalele trasee de circulație, de pe splaiuri și de pe cornișele Dâmboviței;

(3)    în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de


Art. 11

Aspectul exterior afl ... clădirilor

Art. 12    V7

Condiții de echip edilitară>50,00 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,00 metri .    strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri,

. '',\ir,ăcțffdarea se va face în trepte.


a'șpectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii șl Q'l tind seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din yegmătate cu care se afla în relații de covizibilitate.


tte clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții.


Art. 13

Spații plantate


(1)    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore Ia fiecare 100,00 mp;

(2)    se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii

importanți existenți având-peste 4,00 metri-înălțime și diametrul tulpinii peste-15,00 cm;__

(3)    în cazul tăierii unui arbore, se vor planta în compensare alți 10 arbori-pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o-suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri. șL Agrement București sau de Primăria Sectorului 6;DKEG'pA URQâWsSRS

/I o REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

'IOT SPRE NESCHMSARE


(4)Art. 14 împrejmuiri


(5)

(0


(7)

(8)


pentrtțiȚmbunafățirearinicrocl imatulni^șr pentru- protecția construcțiilor se va evita

impermeabilizarea' terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime; în zona cu terenuri contrariile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Colentinei și Dâmboviței se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor;

realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului; realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1000 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime de 2,00 metri a solului care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare a excesului de umiditate.


(1) împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri, partea superioară fiind realizată din fier forjat san plasă metalică și vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare, împrejmuirile vor fi opace cu înălțimi de 2,50 metri.


SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului


(1) Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice san tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru P.O.T. maxim = 50%.


Art 16 .

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1)C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren pentru funcțiunile publice, se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, dar fără a se depăși C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și ’C.U.T. maxim = 2,2 mp. ADC/mp. teren pentru clădiri cu 3-5 niveluri; posibilități de depășire a C.U.T.:

- proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o

■    dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer

■    jește făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea'primăriei. Actul > notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. Țînțsjdomeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de -depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața .transferată în Țfameniul public.

^Condiții de calcul a C.U.T.:

" a) C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă /raportul dintre suprafața desfășurată construită și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1.

parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către^riomeniul public, C.U.T. se calculează având la baza suprafața terenului mute de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate fără a cere despăgubiri.

k^>în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.


DIRECȚIA URBANISM REGULAȘ&WT LOCAL

MESCFORfiBÂREBiter Ego

“ group -


instituții și servicii pubhc&ls,uftrăgLuhicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

(2)    servicii fînanciar-bancare și de asigurări, poșta și telecomunicații (releu infrastructură), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe, locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, învățământ superior și de formare continuă;

(3)    unități mici și mijlocii, specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje multietajate.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


(1)


(2)

(3)

(4)

întrucât-realizarea acestor obiective se va derula în timp, terenul rămas neafectat în prima etapă și păstrat în rezervă va fi amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei;

se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu dizabilități;

în proximitatea aeroporturilor se va respecta avizul autorității aeronautice privind condițiile impuse de culoarul de zbor;

se vor asigura circulații și piațete pietonale, precum și scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban, în pondere de minim 10% din suprafața de teren.


Art. 3

Utilizări interzise


Art 4

Caracteristic1' parcelelor (suprale forme, dimensiuni)orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul

îndepărtării investitorilor interesați;

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură; depozitare en-gros;

depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

' lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate; ferice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine -gau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


în zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă

următoarele condiții: zhclădiri sub P+4 niveluri

£s pentru funcțiunea de birouri până la P+4 niveluri = 200,00 metri; o front minim la stradă = 8,00 metri; o raportul între laturile parcelei nu depășește raportul 1/3; b) clădiri peste P+4 niveluri

• o pentru funcțiunea de birouri - suprafața minimă = 350,00 metri; o front minim la stradă = 12,00 metri; o raportul între laturile parcelei nu depășește raportul 1/3.

pentru reconstruirea zonelor destructurate, pentru terenuri libere sau cu statut juridic mixt, se vor întocmi documentații P.U.Z. sau P.U.D., cu recomandarea unei lotizări-cu parcele de minim 800,00 mp și un front la stradă de minim 18,00 metri, în cazul fronturilor continue, și de minim 24,00 metri, în cazul fronturilor discontinue.


în zonele constituite retragerea va fi de minim 6,00 metri de la aliniament;

pentru zonele destructurate în reconstrucție, pentru operațiuni perterenuri l'ibere-sau

c-u statut juridic mixt, retragerea clădirilor publiee-va fîde-10,00 metri;

clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o-adâncime maximă față de_ aliniament care nu va depăși 20,00 metri.

amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzrcu un strat de pământ vegetaLcu o


[ter Ego ,


DSKECȚJA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

’SS. TL? A

» UJM ■CJÎ'‘su.    tisiSiUfA5S.il-

43
P.U.Z. 'COORDONATOR SECTOR 6


i'4

i

N

n

L-J

î '1

A

fB

H

Art. 6

Amplasarea clădirilor

fată de limitele laterale

>

și posterioare ale parcelelor

(1)    clădiril^ie yprpje^age ^laîimiteie lateraleria b distanță egală cu 1/3 din înălțime,

dar nu căyniai gflțin de^)OO metri;

(2)    clădirile s&;yi)p-rețratWiață de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată ia cornișă, dar nu mai puțin de 5jG0 metri;

(3)    distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale șLcea posterioară ale parcelei este de minim 10,00 metri.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1)    clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele;

(2)    distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6,00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activități permanente ce necesită lumină naturală.

Art. 8

Circulații și accese

(1)    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publică;

(2)    în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj cu dimensiunile de min. 4,00 metri lățime si 4,50 metri înălțime astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje, măsurata pe aliniament, nu va depăși 30,00 metri;

(3)    circulațiile carosabile din campusuri și subzonele de cercetare vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea vitezei autovehiculelor.

(4)    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

(2)    locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 metri înălțime;

(3)    în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 150,00 metri.

Art^îtf^

înăJțKheă maximă i ?; adigisiQilă ;ă eîâdirilors

(1) nu se limitează înălțimea clădirilor.

A

.A    •

Asp^țm\£3âeî;igr;.al/^'' clădirrtor"--bbA sj/

j(l)    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifi'cg'unei diversități de funcțiuni și

l)    exprimării prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri), cu condiția

realizării unor ansambluri- compoziționale care să țină seama de caracterul general al

A    zonei sprie arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de

\    cojAribilitate.

Art. 12    «

Condiții de echi nare edilitară    \ 1 \

ăr \ ț

i(l)xribate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare pubbce și la sistemele yj modeme de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

)ț2A în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente

administrează resursele de apă;

"(3) se interzice dispunerea antenelor TV-satebt în locuri vizibile din circulațiile pubbce și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

(4)    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

(5)    dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canabzarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții.

Art. 13

Spații plantate

(1)    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp.;

(2)    se vor identifica, păstra și proteja în timpul- executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4,00 metri înălțime și diametrahtulpniii-peste 15,00 cm;

(3)    în cazul tăierii unui arbore, se vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul


llter Ego

L group-
AV2
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUIfBIJCURESȚI tf* \ —,P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6


Sj'Șr în căzui în. pate nu-există aceașfă posibilitate, plantarea se va executa pe o |ă deț^ț^ren indicată de' către Xdmihi!strația Lacuri Parcuri și Agrement său/tle Primăria Sectorului 6;

(4)    penfttrfifibunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeăbilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

(5)    parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime;

(6)    în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale comișei Dâmboviței se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor;

(7)    realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului.

(8)    realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi lă sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare a excesului de umiditate.Art. 14 împrejmuiri


(1)    gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri, partea superioară fiind realizată din fier foijat sau plasă metalică și vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare, gardurile vor fi opace cu înălțimi de 2,50 metri;

(2)    spre trotuare și circulații pietonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.


SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului(1)


IX 1VXAL-A.XXVXJA UUUrARU Dl UI XIuXZjZULXJJz 2-a XUzJXKrlN UUU1_

P.O.T. maxim = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80

% cu clădiri cn maxim 2 niveluri (8,00 metri) pentru diferite utilizări.


(1)    C.U.T. maxim = 4,5 mp.ADC/mp. teren. Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

(2)    posibilități de depășire a C.U.T.:

'proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferată în domeniul public.

(3)    condiții de calcul a C.U.T.:

a)    C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată construită și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1;

b)    în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate fără a cere despăgubiri.

c)    în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nn sunt de acord cn transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T.-se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de-obiectivele de utilitate -publică.


DIRECȚIA URBAiMSSM

REGULAMENT LOCAL DE URSAHiSM ---


ora» ALTER EGO member of Concept


>r Eqo

group


CAPITOLUL II

ZONA MIXTA CONȚINÂND INSTITUT!!, SERVICII SI ECHIPAMENTE|TUBLICp^ERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE,'SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE) ACTIVITATI PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE SI LOCUINȚE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Preluând elementele specifice exprimate în Regulamentul Local de Urbanism al municipiului București aferent Planului Urbanistic General „Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes .general și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul principal de circulație și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii și de producție concretă și abstractă, în lungul principalelor artere de penetrație în oraș și al inelelor exterioare de circulație. Totodată, zona mixtă prelungește zona centrală și principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gări, autogări, zone de activități etc.) și completează funcțiunea centrelor de cartier.”

Zona mixta cuprinsa în interiorul limitelor Sectorului 6 al Municipiului București, în înțelesul prezentului regulament este definită ca o zonă în care alături de locuire, într-o proporție însemnată, se găsesc dotări de folosință periodică sau rară, servicii care se adresează unei populații mai numeroase decât din zona de servire directă, birouri, restaurante etc.

Zona mixtă se poate regăsi, diferențiată ca statut, amploare și grad de complexitate, atât în perimetrul central al municipiului București, cât și- în exteriorul acestuia; de asemenea, se poate identifica o zona mixtă în curs de așezare adiacent principalelor artere stradale și penetrații rutiere în oraș, sau punctual, în zone industriale care prezintă tendința de reconversie funcțională și atractivitate pentru comerț, birouri, servicii.

In cuprinsul perimetrului Sectorului 6 al Municipiului București - așa cum este marcat în Planul de reglementări și zonificare funcțională - se pot întâlni următoarele diferențieri:

> Diferențieri din punct de vedere al statutului actual al zonei:

a)    zone mixte constituite și funcționând ca atare și în prezent;

b)    teritorii ocupate și destinate inițialm exclusivitate funcției rezidențiale, dar care prin dezvoltarea orașului se găsesc în prezent pe trasee importante de legătură între zona centrală și alte zone funcționale

^ mȚpojlante ale orașului constituind potențiale dezvoltări direcționate ale zonei centrale; z,c)#*‘-^eritftni§îto.te în imediata apropiere a zonei centrale, ocupate cu funcțiuni incompatibile cu aceasta în car-e-este neiiȘesară reconversia funcțională în funcțiuni de dotări, servicii și locuire. în același timp dîinșnsiiÎHiW și situarea lor în oraș nu le permite deocamdată să aspire la găzduirea unor funcțiuni de^importanța'.s'uprâmunicipală și municipală.


nțiâj'.din.pbiKcț'dș vedere al potențialului de dezvoltare viitoare:

ate mixtă existentă sau viitoare situate în zone cu infrastructură puternic să asigure accesibilitea și staționarea în zona a unui public numeros și o utilizare

funcționalitate mixtă, situate în zone preponderent constituite cu un cadru construit existent cu


“ambientală ridicată, atractive pentru amplasarea de birouri și servicii, dar cu potențial redus al laie existente de a asigura fluxuri sporite de trafic și staționare auto - aceste teritorii au afabilități limitate de transformare a cadrului spațial fără a distruge valorile ambientale amintite exterior - în aceste zone deși mixitatea este acceptată sunt stabiliți coeficienți de utilizare a terenului care

^să descurajeze apariția unor fenomene de speculă imobiliară.


> Strategia generală propusă prin P.U.Z. și Regulamentul local de urbanism urmărește:

a)    Păstrarea, încurajarea și întărirea mixității funcționale precum și diferențierea justă a zonei mixte -funcție de locația și rolul său în-teritoriul sectorului;

b)    Conturarea zonei mixte ca o zonă de dezvoltare direcționată a Bucureștiului în lungul unor artere de legătură- cu alte zone funcționale importante ale acestuia, valorificând mai bine 'în acest- scop infrastructura-existentă;

c)    - înlocuirea funcțiunilor incompatibile și transformarea brînZeone funcțional© mixte, dinamicerși capabile

să asigure rapid reconversia funcțicmală dp?îtă.(/ l(\ AnZc fa-//'member of


iPer^go^. &>3REGULASOiT LOCAL DE IjRGÂNiSftS , AVÎZNR.^


46


xA


fftU.Z. COORDONATOR SECTOR 6

§7

indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.)


Pentru realizarea acestei strategii prezentul regulament p: diferențiați, care, utilizați în paralel cu alte instrumente (taxe și’impozitF'Hîferențiate)_yor_pennite„CQnșiliului Local al Sectorului 6 să pună în practică o politică urbană.    •    . ȚȚȚC JJj j

în interiorul zonei mixte alături de construcții existente cu certa valoare arhitectaraRurbunistică sau de întrebuințare există numeroase imobile în stare rea, lipsite de valoare, care subutilizează un teren extrem de prețios pentru oraș. Regulamentul urmărește valorificarea terenurilor'de acest feLprin realizarea unor construcții noi alături de fondul construit existent care să permită armonia prin contrast, utilizarea unui limbaj formal și a unor materiale de construcție pe deplin contemporane.

Pentru a face posibile diferențierile urmărite-prin regulament zona a fost împărțită în următoarele zone:

M2


- SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, CU CLĂDIRI AVÂND

REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14

NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE *

* in care regulamentul urmărește întărirea mixitătii funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre alte zone de interes urban - în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a terenului necorespunzătoare cu situarea in cadrul orașului - în teritoriile destructurate


IONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, AVAND REGIM DE tfJIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI** \regulamentuc urmărește întărirea mixității funcționale ca o prelungire a zonei centrale a orașului spre ■es urban - în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a terenului situarea in cadrul orașului - în teritoriile destructurate.

HRECȚIA UR8AH18SS

REGULAfcOlT LOCAL DL yHOAMLVL


Iter Ego

group ,
47


2.1. M2


SECȚIUNEA I -UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art. 1

Utilizări admise


2

Utilizări admise cu condiționări


Art. 3

Utilizări interzise
SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ ÎN AFARA UMITEI/JÎt^O^EÎ PROTEJATE, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și'înălțiaR îhax'ime de P+14 niveluri cu accente înalte*.    :    '

*în care regulamentul urmărește întărirea mixității funcționale ca o prelungire a zonei centrale, a orașului spre alte zone de interes urban - în teritoriile structurate și încurajarea schimbării utilizării actuale a terenului necorespunzătoare cu situarea în cadrul orașului -în teritoriile destructurate.


(1) Sunt admise următoarele utilizări funcționale:

a)    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipai, municipal, de

sector și de cartier;    " ’’':N

b)    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

c)    servicii sociale, colective și personale;

d)    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

e)    lăcașuri de cult;

f)    comerț cu amănuntul;

g)    depozitare mic-gros;

h)    hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

i)    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

j)    sport și recreere în spații acoperite;

k)    parcaje la sol și multietajate;

l)    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

m)    spatii plantate - scuaruri;

n)    locuințe cu partiu obișnuit;

o)    locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale, p) activități manufacturiere;


(1)    toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare;

(2)    se admit activități în care accesul publicului nu este liber numai cu condiția ca să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă; în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30% din ADC pe parcela în)\Ese admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția ■" , \ sa-'Se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare și să se respecte ,■ ■■ ; cerințele de protecție a clădirilor existente;

(?)/. mențin unitățile productive actuale cu condiția să nu fie poluanta, să nu prezinte Ț^IN'Țrțsc tehnologic sau să fie incomode prin traficul generat și să fie compatibile ca jȚ^C^fbncționare și aspect cu zona mixtă și a obținerii avizului Agenției pentru Protecția 1 ' Mediului a Municipiului București;

se admitgtații de întreținere auto si spălătorii cu capacitate de până la 5 posturi cu condRîaobținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București; onstrucții provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de șantier pe durata existenței șantierului, cu respectarea legislației în vigoare; stații de alimentare cu carburanți cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București și cu condiția respectării prevederilor Normativului NP 004 din 2005 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție carburanți la autovehicule și a H.C.G.M.B. nr. 120/2012 privind regimul de amplasare a stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul București.


(6)


(8)


activități productive poluante cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; depozitare emgros;

activități care utilizează pentru' depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice-sau din instituțiile publice; depozitari de materiale refolosibile;. platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și


^jlter Ego

group48vI-wț i ,Elî't''kî‘îiO KnC'&UriiK'ii.ERiNiiȚconstrucțiile de pe parcelel^-'adi^cent^

(7)    orice tip lucrări de terasamenriea^^fsă prcfvoace scurgerea apelor'pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

(8)    curățătorii chimice;

(9)    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice - altele decât stațiile de alimentare cu carburanți;

(ÎO) dispunerea de panouri de afîșaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

(11) se interzice realizarea unor mansarde false.


SECȚIUNEA n - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)(1)    Pentru a fi construibile direct, in baza prezentului regulament, o parcela trebuie sa

îndeplinească următoarele condiții:

1.    îh cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri:

a)    să aibă o suprafață minimă de 150,00 metri;

b)    să aibă un front la stradă de:

-    minim 8,00 metri în cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale);

-    minim 10,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă laterală);

-    minim 12,00 metri în cazul construcțiilor izolate (patru fațade).

2.    în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1.000,00 mp, cu un front la strada de minim 30,00 metri;

(2)    nu se acordă autorizație de construire locuințe pe parcelele care nn sunt construibile conform prevederilor prezentului articol - aceeași prevedere se aplică parcelelor care devin neconstruibile prin apariție în urma unei împărțiri de teren (ieșire din •indiviziune, înstrăinare, moștenire);


• pej?arcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol, Consiliul Local aLS.ectorului 6 poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui 'Plăți urbanistic de detaliu și a unei ilustrări de arhitectură care să demonstreze .^posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului 'regulament;

următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de extindere:

a)    în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1.000,00 mp, cu un front la stradă de minim 30,00 metri;

b)    pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500,00 mp și un front la stradă de minim 12,00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și.de minim 18,00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități, vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

c)    în cazul parcelarului existent, suprafața minimă a parcelei construibile este de 300,00 mp;

d)    terenul neconstruit dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri se va reglementa printr-o documentație de urbanism însoțită de o ilustrare de arhitectură, prin care se va ■ asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți, cu respectarea legislației în rigoare.


Art. 5

Amplasarea clădirilor fată de aliniament


(1)    racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 12,00 metri pe străzile de categoria I-a și a Il-a și de 6,00 metri pe cele de categoria a IlI-a;

(2)    clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de Ia aliniament, la e distanța de minim 6,00 metri cu condiția să nu lase vizibile calcane„-afe clădirilor obligatoriu-de-menținut situate pe limitele laterale ale parcelelor;

(3)    în raport cu caracterul străzilor-existente clădirile-pot fi-dispuse pe aliniament sau pot fi retrase _cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse _a fi -menținute datorită valorii lor- .arhitectural urbanistice sau de întrebuințare;Iter-Ego

groupREGULAMENT LOCAL -DE URGISI»

;’s.îuKi îjr’Kh f’sCbGHhvILîARS


ra


li 'i


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUfURȘȘy£

(4) retrlj


Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor^4'saa i^și^SeUa Mvelele’ de- -deasupra .parterului în. afara alinierii pot fi autori'z^freujpjmdîția să s® înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei distanțe de minim 4,50 metri față de nivelul terenului și avizării documentației de către Direcția Generală Arhitect Șef a Primăriei Sectorului 6;

(5)    în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

(6)    în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri;

(7)    balcoanele sau bovindou-urile pot depăși cu maxim 0,90 metri alinierea spre stradă;

(8)    cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzii și fără a depăși 1,20 metri adâncime;

(9)    amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri.


(1) clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe ce alcătuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate, vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o' distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament, după care se vor retrage cel puțin de una din limitele de proprietate putând ajunge astfel până la maxim 40,00 metri lungime;

clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună și sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)    parcela alăturată este liberă de construcții;

b)    peretele realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul public va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte fațade.

în cazul retragerii de la limita laterală de proprietate aceasta va fi de minim 3,00 metri pentru clădiri până la P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la x <//fAî&căperile principale);

(4). •șse interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de t i Ț --separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă; în țabest caz, se admite o retragere față de limita respectivă a parcelei de minim 4,00 iietri;

distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10,00 metri;

clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurate la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

mice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;

balcoanele și/sau bovindou-urile de fațadă, deasupra străzii, trebuie retrase cu 1,00 metru de la limita laterală de proprietate - ele pot fi prelungite până la limita de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, in acest caz, balcoanele trebuie să se încadreze în aceeași linie orizontală;

pe străzile cu distanța între alinierile fațadelor sub 10,00 metri se admit balcoane sau bovindou-uri pe fațadele spre stradă, numai când depășesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30 metri;

proiecția balcoanelor și bovindou-urilor pe fațada respectivă nu trebuie să depășească 1/3 din suprafața acesteia-- suprafața fațadei se considera socotind lungimea totală a fațadei proprietății și înălțimea maximă reglementată pe strada respectivă;

se recomandă ca, pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de


(2)imSj ALTER EGO member'of ConceptREGULAS^ElJT LOCAL DE

(VjZAl4W.E KEgeuSSâGm


50


pe tațao^siațprwj'aie clădirilor din zona mixtă, cu alte funcțiuni decât locuințe, care sunt 'oridtrtafe spre locuințele de pe parcelele laterale, situate la mai puțin de 10,00 metri să aibă parapetul ferestrelor la- minim 1,90 metri de la pardoseala încăperilor.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


Art. 8

Circulații și accese


Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


(1)    clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai

înalte dintre ele;

(2)    distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi, fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală;

(3)    în cazul adăugării unui corp nou la o clădire existentă, noua construcție nu va ascunde elemente de arhitectură veche, de interes arheologic sau estetic, înscrise în lista CMI sau descoperite în timpul lucrărilor - se va urmări dimpotrivă, punerea lor în valoare.

(1)    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate - caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor - când lățimea accesului este mai mică de 4,00 metri, este obligatorie obținerea avizului ISU a Municipiului București;

(2)    în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30,00 metri;

(3)    numărul și configurația acceselor se vor încadra în prevederile Anexei ar. 4 a Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996;

(4)    șe pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului, permanent sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accese de serviciu;

(5)    în toate cazurile, este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități.


staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite

numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250,00 metri;

se recomandă ca gruparea prin. cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate; •

calculul capacității de parcare în funcție de obiectiv, modul de amplasare și detaliile de proiectare se vor asigura în conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” (indicativ P132-93), a Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme (indicativ NP 24-97), Anexa nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 și conform cu Anexa 1 la H.C.G.M.B. 66/06.04.2006 Norme privind asigurarea numărului minim-de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București;

normele indicate anterior sunCaplicabile pentru orice clădire nouă sau -extindere a suprafeței utile pentru o clădire existentă. In cazul schimbării-fimcțiunii unei clădiri existente, numărul minim-de locuri de parcare va fi corespunzător noii funcțiuni.

(1) înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși’ distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate- suplimentar unul -sau două-mveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestoraîn limitele unui arc de cerc cu raza deA,00 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.


REGULA8RENT LOCÂL GE BRBAMlS&ă I

î V§2T0 4- '

)ORB

!ULățimea străzii între

alini amente(metri)

/ profile standard actuale

înălțimea

maximă

admisă

(metri)

Număr niveluri convenționale (3,20 metri)

=Ntîmăr    niveluri

suplimentare admise *):

(A)    retrase    în

interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45

0 la acesta

(B)    în-planul fațadei la clădirile de colț pe 0 lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

Sub 9 m

7-10

P+l+M, P+2

(A)    - 1 nivel;

(B)    - 1 nivel

9,01 -11,00 m

Carosabil - 7 m + trotuare 2x1,5 m =10 m (categorialii)

11

P+2 +M

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 1 nivel

11,01 -13,00 m Carosabil 7 m + trotuare 2x 3 m =13 tn (categoria III)

13

P+3

(A)    - 2 niveluri;

(B)    -1 nivel

13,01 -16,00 m

16

P+4

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 1 nivel

16,01 -19,00 m

19

P+5

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

19,01 - 22,00 m Carosabil - 14 m + trotuare 2x4 m = 22 m (categoria II)

22

P+6

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

22,01 - 25,00 m

25

P+7

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

25,01 - 27,00 m Carosabil - 14 m + trotuare 2x6 m = 26 m '^categoria II)

27

P+8

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

/27.01-30.0 m.

30

P+9

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

30,1 - 33,00

Carosabil - 21 m + trotuare 2x6 m = 33 m (categoria I)

33

P+10

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

"Wll- 36,00 m

36

P+ll

(A) - 2 niveluri;

(B.) - 2 niveluri

; =16,01- 39,00 m

39

P+12

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

39,01—42,00 m

42

P+13

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

42,01- 45,00 m-și peste Carosabil - 28 m + trotuare 2x8 m~=-44 m

45

P+14

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

*)-în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade-, se admite mansardarea.


ALTER EGO rnember of Concepi


liter Ego

groupREGULA^EMT LOCAL DE UpBAMiSM


tu. A.rrTxDD


(2)


(5)


Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor


(1)în cazul racordării î^e străz^u lățimi diferite,-Gu-clădiri’javând regim diferit de înălțime, se va prelufigir^j^ul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,00 metri dacă stradărire 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,00 metri dacă strada are 2 fire de circulație; dacă diferența este mai mare de două-ni-veluri, racordarea se va face în trepte atunci când noua construcție depășește ca înălțime construcția alăturată propusă a fi menținută, este obligatoriu ca volumul care se înalță să fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca fațadă conform Codului Civil. Pentru construcțiile cuplate la calcanul unei clădiri existente, este obligatorie preluarea “amprentei” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;

motivele de decorațiune ale acoperișului, lucarne etc. trebuie să fie înscrise într-un gabarit paralel cu acela al părții superioare a clădirii, situat la 1,50 metri depărtare de acesta;

se admit accente înalte peste 45,00 metri în localizările precizate pe Planul de reglementări urbanistice, zonifîcare funcțională, căi de comunicație, interdicții de construire;

pentru clădirile foarte înalte (peste 45,00 metri) se va prezenta priri P.U.Z. justificarea configurației de ansamblu ținându-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație, de pe splaiuri și de pe cornișele Dâmboviței.aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitnlui, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de covizibilitate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”; se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

se va acorda atenție modului de tratate a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

orice construcție nouă, sau modificare a uneia existente trebuie să se înscrie armonios în zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast. în acest sens, la solicitarea Direcției Generale Arhitect Șef a Primăriei Sectorului 6, proiectele pentru autorizare pot fi avizate de către Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului; sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsă, cărămida falsă, lemn fals, folosirea în exterior a unor materiale fabricate pentru interior și materialele de construcție precare (de tip azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat etc.); se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea eu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel;

Reguli particulare pentru comerț

a)    cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor vitrine noi, trebuie însoțite de un dosar conținând toate elementele necesare unei bune cunoașteri a stării actuale a parterului, a contextului, precum și a situației sale originale; este admisă și recomandată reconversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public;

b)    ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în rigoare, singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la mici standuri pentru comerțul stradal, mobile în măsura în care ele nu incomodează circulația pietonală, precum și terase ale unor-cafenele si cofetării.


-Art. 12_

Condiții de-echipare edilitară


(1)    Apa potabilă - orice construcție nouă de locuit- și orice local putând servi pentru

muncă; odihnă sau agrement, trebuie _să fie racordată la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Direcției de Sănătate Publică București;

(2)    Canalizare menajeră - racordarea la rețeaua de canalizare este obbgatorie-pentru orice construcție-sau instalație nouă;

(3)    Canalizare pluvială - amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât săEgo

groupREGUUWNT LOCAL DE BRBÂMiS&ș

7IVEMÎ SPRE


’"v£Ș\

^''1 //&    -'T 'V-\

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

C&URDONMQR SECTOR 6

i

pennită scurgerea apelor meteorice ^pre'^eâuaMtfî^că coleștșâre a acestora -racordarea burlanelor la canalizarea pluviala '.festa ofe'îigafâft^^fie făcută pe sub

trotuare pentru a se evita producerea gheții;

(4)

Rețele electrice, telefonice și CATV - cablurile de alimentare cu energie^eiectrică destinată consumului particular ca și iluminatului public, de asemenea, și rețelele de telecomunicații trebuie introduse în subteran - în caz de imposibilitate tehnică și numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornișă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor; branșamentele, pe cât posibil trebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele trebuie plasate la extremitățile fațadelor și vopsite în tonul fațadelor pe care se aplică;

(5)

Gaze - toate conductele în afara imobilelor vor fi amplasate în subteran;

(6)

Salubritate - orice clădire de locuit (locuințe individuale și/sau colective) precum și orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie să fie prevăzute cu amenajări pentru colectarea deșeurilor menajere iu containere.

Art. 13

(1)

spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și

Spatii plantate

plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp;

(2)

în cazul tăierii unui arbore se vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 6;

(3)

se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor, arborii importanți existenți având peste 4,00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore, se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spațiile plantate publice din proximitate;

(4)

se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

(5)

se recomandă înverzirea teraselor neutilizabile ale clădirilor cu înălțime mai mică de P+2 niveluri în proporție de 70%;

(6)

parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 4 locuri de

. ?U"-,

parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime;

h

■,(7)

spațiile libere din fața construcțiilor în front continuu vor £• tratate în mod

1

...

\

obligatoriu în continuitate cu spațiul public chiar atunci când frontul este retras de la

aliniament și nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare decât dacă

k

£Jk;-

retragerea este mai mare de 11,00 metri și exista o bandă de cel puțin 5,00 metri

îf'_ *£:Ș

c-kâ

&

paralelă-cu fațada este tratată ca spațiu liber circulației pietonale sau spațiu plantat;

O

>)

spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate și domeniul public) și alinierea

1    ’• r\'> /

/principală a clădirilor va fi tratat în mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber

i

circulației pietonale;

în grădinile de fațade ale echipamentelor publice, minim 40% din suprafața va fi prevăzută cu plantații înalte;

(10)

în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Dâmboviței se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor;

(11)

realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului.

(12)

realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care sa permită

•--

dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare- a excesului de umiditate.

Art. 14

-y-n

< z

împrejmuirile- spre stradă-sau spre domeniul public vor fitransparente, cu o Jmălțime

împrejmuiri

de maxim 2,00 metri și cu un soclu opac de 0,60 metri;

;(2)

în- toate ucazurile se va- asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere lâ stradă; se interzice vopsirea în culori stridente și strălucitoare a împrejmuirilor;"(3) spațiifelcom^cialerșî^lte /efyicîi retrasa de lâ?afiîu?fcaent pot fi lipsite de gard, pot fi sepa^âtdLbu-^prduri sau cu garduri vir'șF'p'ot' fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;

(4)    se recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice-și bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu pe limita dinspre stradă și cu garduri opace cu înălțimea de 2,50 metri pe limitele laterale și spate ale terenului;

(5)    -împrejmuirile limitelor laterale si posterioare ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de 2,50 metri.


SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1) P.O.T. maxim = 70% cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8,00 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc. Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.


(3)

(4)


(5)C.U.T. maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren

în cazul accentelor peste 45,00 - 50,00 metri, C.U.T. maxim se va justifica prin

P.U.Z.;

pentru funcțiunile publice, se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;

C.U.T. poate fi majorat cu maxim 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi (parcelele de colț, sau în cazul intersecției în T parcela situată în dreptul străzii care nu se mai continuă);

posibilități de depășire a C.U.T.:

- proprietarii parcelelor care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer .este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferata în domeniul public.

condiții de calcul a C.U.T.:

a)    C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1;

b)    în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public', doar dacă proprietarul, în baza

' unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren

''afectate fără a cere despăgubiri;

'cKîn cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer 'iLeafre domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul i ^terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la ./ bĂ^ă suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.

în calculul suprafeței construite desfășurate nu este considerată decât jumătate

ăin suprafața ocupată la parter de funcțiunile deschise publicului pe o adâncime de maxim 20,00 metri de la aliniament.


KREGȚÎÂ URBANISM REGULAMENT LOCÂL-DE UKBÂ&iS&S VIzkîWRE NESCHK^ÂKEIter Ego

group
fi


re;

Li


f' i i? -i tJ


ij*


2.2. M3

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art. 1

Utilizări admise


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


MIXTĂ SITUATĂ Î^ȚWRAf LIMIȚELQR ZONEI PROTEJATE, fi'â^ănd răgim de construire continuu, «au discontinuu și înălțimi maxime de P+4 tiîVeliuri^Ț,    -- -X__________2Z!

■*.* în.sfațs regulamentul urmărește întărirea mixității funcționale ca o prelungire a zonei â-orașului spre alte zone de interes-urban -- în. teritoriile structurate și'încurajarea

schimbării, utilizării actuale a terenului necorespunzățoare cu situarea în cadrul orașului în teritoriile destructurate.    ■


(1) Sunt admise următoarele utilizări funcționale:

a)    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

b)    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

c)    servicii sociale, colective și personale;

d)    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

e)    lăcașuri de cult;

f)    comerț cu amănuntul;

g)    activități manufacturiere;

h)    depozitare mic-gros;

i)    hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

j)    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

k)    sport și recreere în spații acoperite;

l)    parcaje la sol și multietajate;

m)    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

n)    spații plantate - scuaruri;

o)    locuințe cu partiu obișnuit;

p)    locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcțiuni care admit, accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare; se admit activități în care accesul publicului nu este liber, numai cu condiția ca să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă; în zonele existente, se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30% din AlDC pe parcela în • • pauză;

_se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri, cu Ț'sondiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare și să se Respecte cerințele de protecție a clădirilor existente fără a fi afectate spațiile verzi istente;

mențin unitățile productive actuale cu condiția să nu fie poluante, să nu prezinte


risc tehnologic sau să fie incomode prin traficul generat și să fie compatibile ca funcționare și aspect cu zona mixtă și a obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București;

se admit stații de întreținere auto si spălătorii cu capacitate de până la 5 posturi cu condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului a Municipiului București;

construcții provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de șantier pe durata existenței șantierului, cu respectarea legislației în vigoare; stații de alimentare cu carburanți cu -condiția obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului București și cu condiția respectării prevederilor Normativului NP 004 din 2005 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție carburanți la autovehicule și a H.C.G.M.B. nr. 120/2012 privând regimul de amplasare- a stațiilor de distribuție a carburanților -pentru alimentarea autovehiculelor-în-municipiul București.


activități-productive poluante, cu-risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; depozitare en gros;

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil dirrcirculațiile publice sau din instituțiile publice;


ISiter Ego

group

(4)    depozitari de materiale refolo

(5)    platfonne.de precolectare a de^tfr^lor urb

(6)    lucrări de terasament de naturâ^dg construcțiile de pe parcelele adiacente;

(7)    orice tip lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele


vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

(8)    curățătorii chimice;

(9)    depozitarea pentru vânzare.a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

(10)    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

(11)    se interzice realizarea unor mansarde false._


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)Art. 5

Amplasarea clădirilor fată de aliniament


(1)(4)


pentru a fi construibile direct, parcelele noi rezultate în urma unor dezmembrări sau

lotizări, în baza prezentului regulament trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)    în cazul clădirilor cu înălțimi sub P+4 niveluri: o să aibă o suprafață minima de 150,00 metri;

o să aibă un front la stradă de:

S minim 8,00 metri în cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale);

•/ minim 10,00 metri în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral, o fațadă laterală);

S minim 12,00 metri îu cazul construcțiilor izolate (patru fațade).

b)    în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000,00 mp, cu un front la strada de minim 30,00 metri;

nu se acordă autorizație de construire locuințe pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol - aceeași prevedere se aplică parcelelor care devin neconstruibile prin apariție în urma unei împărțiri de teren (ieșire din ' indiviziune, înstrăinare, moștenire);

pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol, Consiliul Local al Sectorului 6 poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui Plan urbanistic de detaliu și a unei ilustrări de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament;

cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de extindere: •    '

a)    în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1.000,00 mp, cu un front la stradă de minim 30,00 metri;

b)    pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500,00 mp și un front la stradă de minim. 12,00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18,00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități, vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

c)    în cazul parcelarului existent, suprafața minimă a parcelei construibile este de 300,00 mp;

d)    terenul neconstruit dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri se va reglementa printr-o documentație de urbanism însoțită de o ilustrare de arhitectură, prin care se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți, cu respectarea legislației în vigoare.


(1)

(2)

(3)


racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 12,00 metri pe străzile=de categoria I-a și a Il-a-de 6,00 metri pe cele de categoria a III-a; clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament Ta o distanță-de minim ~6,0Q metri cu condiția -să nu lase vizibile calcane_ale clădirilor obligatoriu de menținut situate pe limitele laterale ale parcelelor;

în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sauItprFnn    DIRECȚIA URBANISM

OCI 1—Ri-G’ii ARfirafț' S f'V.A! fspiJpjMKSB


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI/BUCURESȚr

!p> Wli.Mil 13

"'î'V0iKH31¥lN3iT3^fi reîrase cu^e^ndilia să nu- rabe’!3ăpâfehte calcane ale clădirilor învecinate prdnușe a fi^mentinute datorită valorii lor arhitectural urbanistice sau de

hWr ..

(4)    retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă; în condițiile păstrării unei distanțe de minim 4,50 metri față de nivelul terenului și avizării documentației de către Direcția Generală Arhitect Șef a Primăriei Sectorului 6;

(5)    în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

(6)    în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri;

(7)    balcoanele sau bovindou-urile pot depăși cu maxim 0,90 metri alinierea spre stradă;

(8)    cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzii și fără a depăși 1,20 metri adâncime;

(9)    amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor(1) clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe ce alcătuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate, vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament, după se vor retrage cel puțin de una din limitele de proprietate putând ajunge astfel aTa maxim 40,00 metri lungime;

diril^se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire ae realizat pe parcela alăturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri ■ 'alăturate protejate sau în stare bună și sunt îndeplinite următoarele condiții:

•a) ’ parcela alăturată este liberă de construcții;

peretele realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil din public va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și sj^eîalte fațade.

Ap^în cazul retragerii de la limita laterală de proprietate aceasta va fi de minim 3,00 metri pentru clădiri până la P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la încăperile principale);

se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă; în acest caz, se admite o retragere fața de limita respectivă a parcelei de minim 4,00 metri;

distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10,00 metri;

(6)    clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate ‘ din înălțimea clădirii măsurate la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

(7)    se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;

(8)    balcoanele și/sau bovindou-urile de fațadă, deasupra străzii, trebuie retrase cu 1,00 metru de la limita laterală de proprietate - ele pot fi prelungite până la limita de proprietate, cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă balcoanele trebuie săfie în aceeași linie orizontală;

(9)    pe străzile cu distanta între alinierile fațadelor sub 10,00 metri se admit balcoane sau bovindou-uri pe-fațade spre stradă) numai când depășesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30 metri;

(-10) proiecția balcoanelor și bovindou-uritor pe fațada respectivă nu trebuie sa depășească 1/3 din suprafața acesteia - suprafața fațadei se consideră socotind

ALTER ESO member of ifflSr Concept


lliter Ego

" group


REGULAKffirif LOCAL DETKOANffitS


589sd&>


Art.T’

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


Art. 8

Circulații și accese
*\\

-O! |

<<{/ -    1


fiițfâ reglfemtintâta.-pb strada \\-b?    -7/Z

(11) se recomandă ca, pentru- respectarea intimității locuințelor, pa^ăpeteîijH'&strelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixtă, cu alte funcțmnTdecât locuințe, care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale, situate la mai puțin de 10,00 metri să aibă parapetul ferestrelor la minim 1,90 metri de la pardoseala încăperilor.


lungimea totală a fațadei proprietății-și îhălțimeaîm, respectivă.


(1)    clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte dintre ele;

(2)    distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi, fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală;

(3)    în cazul adăugării unui corp nou la o clădire existentă, noua construcție nu va ascunde elemente de arhitectură veche, de interes arheologic sau estetic, înscrise în lista CMI sau descoperite în timpul lucrărilor - se va urmări dimpotrivă, punerea lor în valoare.(1)    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00

metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate - caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor, când lățimea accesului este mai mică de 4,00 metri, este obligatorie obținerea avizului ISU a Municipiului București;

(2)    în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30,00 metri;

numărul și configurația acceselor se vor încadra în prevederile Anexei nr. 4 a Regulamentului General de Urbanism aprobat cu H.G. nr. 525/1996; se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului, permanent sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accese de serviciu;

în toate cazurile, este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități.


(5)


X’ ;4 ' J.ALTER EGO memberof Concepi


staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite

numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei- locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj îh cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250,00 metri;

se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor lâ sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate;

calculul capacității de parcare în funcție de obiectiv, modul de amplasare și detaliile de proiectare se vor asigura în conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” (indicativ P132-93), a Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme (indicativ NP 24-97), Anexa nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/1996 și conform cu Anexa 1 la H.C.G.M.B. 66/06.04.2006 Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a -prospectelor necesare unei corecte- funcționări a arterelor de circulație -pe-teritoriul Municipiului București;

normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire nouă sau extindere-a suprafeței utile pentru o clădire existentă. în cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va.cere un număr de-locuri de-parcare corespunzător-noii funcțiuni.


llter Ego

1 group


UliritCX Șl ■!/ !. &JS'.S3AWSO!«j REGULAffiBiT LOCAL CE URBANiSM


-Ojț


Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


(1) înălțimea maximă admisibilă m'“plantrl

aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul s


iopă niveluțr/în funcție de volumetria caracteristică- străzii, cu condiția retragerii a^ț<O3^î&itele unui arc


£

A

5, j

B

F;


f'V;


CJ


ALTER EGO member of Concept


Lățimea străzii între

aliniamentețmetri)

/ profile standard actuale

înălțimea

maximă

admisă

(metri)

Număr niveluri convenționale (3,20 metri)

Număr    niveluri

suplimentare admise *):

(A)    retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 0 la acesta

(B)    în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A)

Sub 9 m

7-10

P+l+M, P+2

(A)    - 1 nivel;

(B)    - 1 nivel

9,01 -11,00 m Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m ~10m(categoria III)

11

P+2+M

(A)    - 2 niveluri;

(B)    -1 nivel

11,01 -13,00 m Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 m ~13 m (categorialii)

13

P+3

(A)    - 2 niveluri;

(B)    -1 nivel

13,01 -16,00 m

16

P+4

(A)    - 2 niveluri;

(B)    -1 nivel

. 16,01 -19,00 m

19

P+5

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

19,01 - 22,00 m Carosabil - 14 m + trotuare 2x4 m- 22 i m(categoria II)

22

P+6

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

i 22,01-25,00 m

25

P+7

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

25,01-27,00 Carosabil - 14 m + trotuape 2x6 m= 26 țplcategoria II)

27

P+8

(A)    - 2-niveluri;

(B)    - 2 niveluri

- x 27,01-30,0 m

30

P+9

' (A) - 2 niveluri;

(B) - 2 niveluri

-_M50,l-33,00 m

Carosabil - 21 m + trotuare 2x6 m= 33 m (categorial)

33

P+10

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

33,01 - 36,00 m

36

P+ll

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

36,01-39,00 m

39

P+12

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

39,01 - 42,00 m

42

P+13

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

42,01- 45,00 m și peste

Carosabil — 28 m + trotuare 2x8 m - 44

m

45

P+14

(A)    - 2 niveluri;

(B)    - 2 niveluri

îmcazul racordării între-străzi cu lățimi diferite, înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre

cu clădiri având regim diferit de strada secundară pe o lungime de


lllter Ego

" group


60A'dZ


,, IV Ș 7i&fTi P K? F H î= Q f- l s i și-s » /; p e


CA


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘT^* v0;3h;a3    2

feboMiaivLfi-i K" vsSdiQ


50,00 metri dâăfstrada are <^Ku fire de circulație și-!pe o lungime de 25,00 metri dacă strada are^fe^^c^ulație; dacă diferența este mai mare de două niveluri, racordarea se va face'îrrtfepte;

(3)    în cazul racordării între străzi având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,00 metri, dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,00 metri dacă strada are 2 fire de circulație;

(4)    motivele de decorațiune ale acoperișului, lucarne etc. trebuie să fie înscrise intr-un gabarit paralel cu acela al părții superioare a clădirii, situat la 1,50 metri depărtare de acesta;

(5)    se admit accente înalte peste 45,00 metri în localizările precizate pe planul de reglementări;

(6)    pentru clădirile foarte înalte (peste 45,00 metri) se va prezenta prin P.U.Z, justificarea configurației de ansamblu ținându-se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulație, de pe splaiuri și de pe cornișele Dâmboviței.


<T


Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor


(1)


(2)

(3)

(4)

(5)aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni

și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de covizibilitate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”; se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

se va acorda atenție modului de tratate a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o'perspectivă descendentă din clădirile înalte;

orice construcție nouă, sau modificare a uneia existente trebuie să se înscrie armonios în zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast. In acest sens, la solicitarea Direcției Generale Arhitect Șef a Sectorului 6, proiectele pentru autorizare pot fi avizate de către Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului; sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsă, cărămida falsă, lemn fals, folosirea în exterior a unor materiale fabricate pentru interior și materialele de construcție precare (de tip azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat etc.); se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel;

Reguli particulare pentru comerț:

a)    cererile de certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor vitrine noi, trebuie însoțite de un dosar conținând toate elementele necesare unei bune cunoașteri a stării actuale a parterului, a contextului sau precum și a situației sale originale, este admisă și recomandată reconversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public;

b)    ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare, singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la mici standuri pentru comerțul stradal, mobile în măsura în care ele nu incomodează circulația pietonală, precum și terase ale unor cafenele si cofetării.


Apa potabilă - orice construcție nouă de locuit și orice local putând servi pentru muncă, odihnă sau agrement, trebuie să fie racordată la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar București;

Canalizare menajeră - racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie-pentru orice construcție sau instalație-nouă;

Canalizare pluvială - amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publică colectoare a acestora -racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută-pe-sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

Rețele electrice, telefonice și CATV- cablurile de alimentare cu energie electrică
Iter Ego

URBANISM

GULARBEJIT LOCALDEjURSAWSSS


/a


SI

I


WiZMSPEE ^ESGH^BÂRE


..O’

0P.U.Z, COORDONATOR SECTOR 6 ^3ic^ăe^^a dbnsumului particular ea și-iluminâtiihii public, de asemenea, și rețelele de telecohruiftcații trebuie introduse în subteran - în caz de imposibilitate tehnică și ^(oiNÎ^rai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de comisă ale

" 'imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor; branșamentele, pe cât posibil trebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele trebuie plasate la extremitățile fațadelor și vopsite în tonul-fațadelor pe care se aplică;

(5)    Gaze - toate conductele în afara imobilelor vor fi amplasate în subteran;

(6)    Salubritate - orice clădire de locuit (locuințe individuale și/sau colective) precum și orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie să fie prevăzute cu amenajări pentru colectarea deșeurilor menajere în containere.

Art. 13

Spații plantate


(1)    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp;

(2)    se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor, arborii importanți existenți având peste 4,00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15,00 cm;

(3)    în cazul tăierii unui arbore se vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 6;

(4)    se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impeimeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

se recomandă înverzirea teraselor neutilizabile ale clădirilor cu înălțime mai mică de P+2 niveluri în proporție de 70%;


parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la fiecare 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri înălțime; spațiile libere din fața construcțiilor în front continuu vor fi tratate în mod obligatoriu în continuitate cu spațiul public chiar atunci când frontul este retras de la aliniament și nu poate fi utilizat pentru amenajarea de locuri de parcare decât . retragerea este mai mare de 11,00 metri și o bandă de cel puțin 5,00 metri paralelă 'cu fațada este tratată ca spațiu liber circulației pietonale sau spațiu plantat; spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate și domeniul public) și alinierea 'principală a clădirilor va fi tratat în mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber ’ circulației pietonale;

în grădinile de fațade ale echipamentelor publice minim 40% din suprafața va fi prșsdrzută cu plantații înalte;

zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot

mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare, iar în zonele de versanți ale cornișelor Dâmboviței se recomandă speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor;

realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului; realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate.

împrejmuirile spre stradă sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o înălțime de maxim-2,00 metri și cu un soclu opac.de 0,60 metri;

în toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la stradă- se interzice-vopsirea în culori stridente și strălucitoare-a împrejmuirilor; spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate _cu-borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc;

se recomandă sepacarea_terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cmgarduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard

lllter Ego

group1 î_Ov


.Q&.&


SECȚIUNEA III -POSIB


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului
mita dinspre stradă;și..'.cu garduri opace: cu înălțimea de 2,50 metri pe lifirifele/laterale și spate ale terenului;

(5) împrejmuirile spre limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi opace cu iTgLjS-Lînălțimi de 2,50 metri.


LITAȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


P.O.T. maxim = 60% cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75%

cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8,00 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc. Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.


(1)

(2)

(3)


(4)


(5)C.U.T. maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren

pentru funcțiunile publice, se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului;

C.U.T. poate fi majorat cu maxim 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi (parcelele de colț, sau în cazul intersecției în T parcela situată în dreptul străzii care nu se mai continuă);

posibilități de depășire a C.U.T.:

- proprietarii-parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferată în domeniul public.

condiții de calcul a C.U.T.:

a) C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1;

'b) în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având' la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate fără a cere despăgubiri;    • .

c) în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.CAPITOLUL HIGENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

a) Diferențieri din punct de vedere al gradului de protecție al acestora:

- zone rezidențiale situate în afara perimetrului zonelor Gonstruite protejate și în care intervenția este menită să-contribuie la ridicarea valorii arhitectural ambientale a zonei, la constituirea unui caracter, a unei particularități a acesteia


b)    Diferențieri din punct de vedere al tipologiei fondului construit existent:

-    zone rezidențiale cuprinzând locuințe individuale, cu înălțime mică, cu parcela individuală:

o parcelări tradiționale, spontane rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari-dimensiuni; o parcelări planificate, rezultat al unei intervenții pe bază de regulament corect pus în aplicare.

-    zone rezidențiale cu locuințe colective în blocuri:

o locuințe de înălțime medie - blocuri cu până la P+4 niveluri; o locuințe înalte - blocuri cu înălțime de P+8-P+14 niveluri.

c)    Diferențieri din punct de vedere al parcelarului - existent și propus prin viitoare operațiuni urbanistice:

-    zone rezidențiale cu locuințe individuale și colective mici pe parcelări tradiționale, spontane;

-    zone rezidențiale cu locuințe individuale și colective mici situate în noile extinderi sau enclave neconstruite - în care se aplică un sistem de parcelare propus prin prezentul regulament (adaptare după Regulamentul Local de Urbanism din 1935);

-    zone rezidențiale cu locuințe individuale mici situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei - conform P.U.G.;

-    zone rezidențiale cu locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fără rețele edilitare - în care regulamentul cuprinde prevederi speciale pentru ameliorarea parcelării și a infrastructurii.


d) Strategia generală propusjppninULL.Z. și Regulamentul Local de Urbanism referitor la zona de locuit cuprinsă în interiorul perimetrițluiȘeGt’OruluiAal Municipiului București urmărește: încurajarea, protejarea^ mbjnrătățireaTtmsției rezidențiale în acest perimetru - cu diferențieri după morfogeneză, tipologie și grad de prpta(ție'și/cu«grija evitării segregării spațiale și sociale;

'    ,1 '/țeridențiale a funcțiunilor complementare asociate locuirii-și descurajarea amplasării de

.etennina schimbarea caracterului acesteia;

<^jna,=fezidențială cu locuințe colective în blocuri și favorizarea amenajării de io^iiț'-șpății favorizând contactele sociale, nuclee de ambianță locală; istfî^T^ementări care să permită existența unor spații plantate în interiorul loturilor barcSț^ir^vîduală lipsite de spații verzi publice amenajate (în mod special în zona de nord-est


-    acceptarea în ulteriorul funcțiuni incompatibil

-    protejarea sp spații verzi, li

-    stabilirea um în zonele cu a perimetrului

-    menținerea și dar și de exist)


eatorf


istcvfev


spejubCului Bucureștiului de “oraș gradină”, caracter dat atât de spațiile verzi publice existente, :one rezidențiale cu clădiri cu front întrerupt și cu grădini vizibile din stradă-,


ZONA DEUSOCUIT CUPRINSA IN INTERIORUL PERIMETRULUI SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SE COMPUNE DIN URMĂTOARELE SUBZONE:


LI_ - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2+M NIVELURI


Lla


- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara protecție;


perimetrelor de


L2


- SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU P-P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI ANTERIOARE


L2a
54


L3


■ f .ȚA Ț" ITq :l ' 1

- SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E) SITUATE PREPONDERENT REZIDENȚIAL


L3a- locuințe colective medii cu P+3E - P+4E formând ansambluri preponderent rezidențim^sîtâute^în afara zonei protejateDIRECȚIA URBANsS?^ ]

REGULAMENT LOCAL -DE URBANISM |VKA^SPRE HESCH^BARE


member of | Iter Ego LSJP" group

3.1. LI


GENERALITĂȚI:

caraGterul

ZONEI


3.1.1; Lla


SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE ȘICQLEGTIVE P+2+MNIVELURI    ■    " ' '' ''"UiAJ- • U V ' NANA ■ •


îțuate în afară

'''''^'•ădisijbzdăa,


locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2+M niveluri perimetrelor - de -protecție, pe parcelari tradiționale, spontane: în regulamentul de față urmărește încurajarea comasării parcelelor pentru a se~ajunge la dimensiuni, convenabile realizării unor clădiri care să corespundă normelor și cerințelor actuale de igienă și confort, dauare în același timp elasticitatea necesară pentru a permite construirea pe parcele atât de diferite ca dimensiuni .și configurație, evitând crearea de zone de abandon;    ’i


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE ÎN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE, CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU (ÎNȘIRUIT) SAU DISCONTINUU (CUPLAT, IZOLAT) DEZVOLTATE ÎN TIMP PRIN REFACERI SUCCESIVE, ACESTEA PREZENTÂND O DIVERSITATE DE SITUAȚII DÎN PUNCTUL DE VEDERE AL CALIIÂPI $1 AL VIABILII ĂȚH    ' i-U    A


Art. 1

Utilizări admise


Se admit următoarele utilizări funcționale:

(1)    locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2+M niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat);

(2)    echipamente publice specifice zonei rezidențiale;

(3)    scuaruri publice.


Art. 2

Utilizări admise cu condiționăriArt. 3 Utilizări interziseși,-(1)    se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă până la 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria construită;

(2)    se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250,00 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

(3)    funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250,00 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații P.U.D.;

este admisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, ^meșe, învățământ, culte, sport - întreținere - în baza P.U.D. aprobat;

!)+,..'am zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor

îndeplinesc condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea ; (construcțiilor se poate face direct sau în baza unor documentații P.U.D. (după caz); (6) . 'Construcții provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de șantier pe

tăiata existenței șantierului, cu respectarea legislației în vigoare.


bncțiunipomerciale și servicii profesionale care depășesc suprafață de 250,00 mp generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit

upă orele 22:00, produc poluare;

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care simt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin .tilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin


programul de activitate prelungit după orele 22:00;

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; instalarea în curți a panourilor pentru reclame; dispunerea de panouri de afîșaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

depozitare en-gros

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități productive care utilizează pentru depozitare și producțierterenul vizibil din circulațiile publice;'

stații de betoane; autobaze;.AOEREGO member of 1 ^IIISf EClO r Concept    f    GjfOUp *


DSRECȚiA URSăWsSM REGl’L^ferr LOCAL DE IjESANISiS

i AVG. UR.


■ffi


PJIZjCOQRD-ONATOR SECTOR 6


(13)    stații de întreținere auto cu capacitate de peste"3-posthfljri/

(14)    spălătorii chimice;

(15)    se interzice realizarea unor mansarde false;

(16)    lucrări de terasament de natură- să afecteze amenajările construcțiile de pe parcelele adiacente;

(17)    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A'CLADIKILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


(1)


se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: a) dimensiuni minime:

Regimul

• de

construire

Dimensiune minimă în cazul ’ concesionării terenului

Dimensiune    minimă    în

subzona LIa

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

150

6

Cuplat

200

12

150

9

Izolat

200

12

150

12


(2)

(3)


Art. 5

Amplasarea clădirilor fată de aliniamentb) adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia, parcela poate fi adusă în condiții de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta;

pe parcelele neconstruibile, sub 150,00 mp, conform prevederilor prezentului articol Consiliul Local poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării și aprobării unei documentații de urbanism P.U.D. însoțit de ilustrare de arhitectură care s.ă demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului.

aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament ca fiind linia de

demarcație între domeniul public și proprietatea privată;

la intersecția dintre străzi, aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,00 metri pe străzile de categoria I-a, a Il-a și de 6,00 metri pe străzile de categoria a IlI-a; clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul în care sunt retrase de la aliniament, acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate'în stare bună sau cu valoare arhitectural urbanistică;

1.    în cazul regimului de construire continuu (înșiruit) clădirile se dispun față de aliniament:

a)    pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane vizibile;

b)    retras față de aliniament cu minim 3,00 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitară, iar străzile au profîle minime de 6,00 metri carosabil cu trotuare de 1,50 metri;

c)    distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;

d)    se recomandă retrageri față de aliniament de minim 4,00 metri pe străzi de categoria III și 5,00 metri pe străzi demategoria Ușii;

e)    banda de construibilitate a clădirilor cu regim de construire continuu nu va depăși adâncimea de 15,00 metri de la alinierea clădirilor;

f)    în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție-cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri—înălțime față de cota terenului anterioară^ lucrărilor de terasament.

2.    în cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat)-clădirile se dispun față de aliniament-:

a) pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

-h) retras față de aliniament cu minim 4,00 metri-p-s străzi de categoria III și 5,00


BsREGȚIâ URBANISM REGULÂBfl&HT LOCAL


fgfa    gZAȚSrRpgSCaKBARE


(4)


(5)

(6)

(7)Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor    A*P.U.Z. COORDONATOR ȘEj&TQR 6 --------    * «xs-


metri pe străzi de categoria II și I;    ? '■ ' -i    // • - -

c)    retras față de aliniament cu minim 3,00 metn^lâmeazul iotizărilfe parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construimlitar^gi echipare; edilitare, iar străzile au profile minime- de 6,00 metri carosabr/cu trot^^^Ș 1;5£U metri;

d)    distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;

e)    în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor, nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

ieșirile în consolă la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei distanțe verticale de minim 4,50 metri față de nivelul terenului amenajat și avizării documentației de către Direcția Generală Arhitect Șef a Primăriei Sectorului 6;

balcoanele sau bovindou-urile pot depăși cu maxim 0,90 metri alinierea spre stradă; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzi și fără a depăși 1,20 metri adâncime;

amplasarea de funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării unei suprafețe de minim 20% din suprafața parcelei cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri;

balcoanele sau bovindou-urile de fațadă, deasupra străzii, trebuie retrase cu 1,00 metri de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi prelungite până la limită cu acordul notarial al proprietarilor imobilului învecinat, atunci însă balcoanele trebuie să fie în aceeași linie orizontală;

pe străzile cu distanța între alinierile fațadelor sub 10,00 metri se admit balcoane sau bovindou-uri pe fațadele spre stradă, numai când depășesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30 metri.


IkT '


clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15,00 metri, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi; •

se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire cu acces public dispusă izolat;


(3)    ^hțn cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi 1 A retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la

' • ,Icpmișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri;

(4)    '-se va respecta aceeași prevedere și în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o 'funcțiune publică sau cu o unitate de referință, având regim de construire

'■A^țdiscontinuu;

dîfile construite în regim cuplat se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună și sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)    parcela alăturată este liberă de construcții;

b)    peretele realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul public va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte fațade;

c)    clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de_cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri;

d)    _ în cazul-în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu-clâdîri-retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

e)    clădirile -izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cumarpuțin de 3,00 metri.

(6) retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea■p/z    RP-îțf fjpttnMg&îpîîjjîyp


68


la cornișă, măsurată în punctul cel .mai înalt, fața de teren, dar/

puțm/dp"5>00»

C’ 3rioară'.a/ sii


metri;    .    . .''AA'’    J

(7) în cazul loturilor puțin adânci se acceptă cuplarea clădirilor pe lat'

parcelei numai în cazul în care pe această limită există-deja calcamst^reaciaQîn principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea acestuf "calcan, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje. De asemenea, este admisă așezarea construcțiilor pe limita posterioara a parcelelor, care Ia data intrării în vigoare a prezentului regulament au mai puțin de 12,00 metri adâncime.

Art.7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


(1)    distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte pentru fațadele cu camere locuibile; distanța se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puțin de 4,00 metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile;

(2)    garajele și alte anexe se pot amplasa pe limita de proprietate cu condiția să nu depășească înălțimea gardului către parcelele învecinate (2,50 metri)

parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00

metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Când lățimea accesului este mai mică de 4,00 etri este obligatorie obținerea avizului ISU a Municipiului București;


Art. 8

Circulații și accese


locuințele înșiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 2,50 metri;

în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară priutr-un pasaj cu dimensiunile de min. 4,00 metri lățime si 4,50 metri înălțime astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30,00 metri; numărul și configurația acceselor se vor încadra în prevederile Anexei nr. 4 a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996; se pot realiza pasaje și curți comune private accesibile publicului permanent sau num ai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități.Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci, în afara

circulațiilor publice.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 niveluri (11,00 metri);

(2)    se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

(3)    se admite un nivel suplimentar la construcțiile de colț în cazul intersecțiilor în care cel puțin una dintre străzi este de categoria I-a și a D-a;

(4)    se admit depășiri de 1,00-2,00 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1)    clădirile noi sau modifîcările/reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje;

(2)    se interzice realizarea unor mansarde false;

(3)    garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

(4)    se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1)    toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

(2)    -l-a clădirile dispuse-pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe snb-trotuar.e=p.entm a-_s-e evita producerea gheții;

(3)    se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

(4)    'toate noile branșamente pentnrelectricitate și telefonie vor-fi-realizate îngropat;

(5)    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile dimcirculațiile publice și se recomandă evitarea dispunem vizibile ajcablurilor CATV.

Iter Ego

. -group'Ț

A    I rj«.p R î fri-- liolp

Art. 13

Spații plantate


Art. 14 împrejmuiri(1)    spațiile libere vizibile din circulațiile 'publice..vo.ț,fi tiatate bâ gra<

(2)    spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare degârdă ve și cu un arbore la fiecare 100,00 mp;

(3)    în cazul tăierii unui arbore se vor planta în compensare alți 10 arbori'"p'bȚ^fenuLpropriu, dar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 6.

(4)    se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

(5)    realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului.

(6)    realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate.


(1)    împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri și o parte transparentă dublată cu gard viu;

(2)    împrejmuirile spre limitele laterale și spate ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,50 metri.


SECȚIUNEA HI - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 15    (1)

Procent maxim de    (2)

ocupare a terenului


P.O.T. maxim = 45%;

în mod excepțional, în cazul construcțiilor cu funcțiune.diferită de locuire care sunt delimitate pe toate laturile de domeniul public și de calcane ale unor construcții existente cu valoare de patrimoniu sau refac o construcție cu valoare de patrimoniu dispărută, P.O.T.-ul nu este limitat, putând ajunge până la 100%.


Art. 16    (1)

Coeficient maxim de    (2)

utilizare a terenului    (3)C.U.T. maxim pentru înălțimi P+l = 0,9 mp. ADC/mp. teren;

C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren; în cazul mansardelor, se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 60% din A.C.

C.U.T. poate fi majorat cu maxim 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi

^(parcelele de colț, sau în cazul intersecției în T, parcela situată în dreptul străzii care nu •Ușe mai continuă);

"posibilități, de depășire a C.U.T.:

proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către

'/domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal-cu o dată " ' de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z, în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobăm unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal o dată suprafața transferata în domeniul public.

b) pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent, pentru parcelele pe care este permisă și recomandată desființarea construcțiilor existente având un P.O.T. și C.U.T. superior celui permis prin prezentul regulament, noile construcții vor putea menține P.O.T.-ul și C.U.T ,-ul existent, anterier desființării, cu încadrarea în celelalte prevederi ale regulamentului, conform documentației cadastrale întocmită înaintea desființării construcțiilor.

Condiții de calcul a C.U.T.:

a)    C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1;

b)    în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având la baza suprafața terenului înainte de a fi Scut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate fără a cere despăgubiri.

c)    în cazul parcelelor din care prin P;U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu simt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectalde obiectivele de utilitate publică.member of


lllter Ego

a* groupxkauLMSSENT LOCAL DE UBSAH1SK

_ ufii» } l's'Ț'1    n"-' W - l'Ț’    C,jî r-i U%V! A, S'*?*'1'

5S

70


3.2. L2

SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE fiȚz COLECTIVEMECIt CU P-P+2 NIVELURI REALIZATE TE BAzWbQ&P&T&ĂRI ANTERIOARE - J

Generalități: Caracterul zonei

•lÂÂl&L

.• .•.'.u’.r.    •.'••••.'• ■ •.- vo .'    •- ■: ■

WiOft WS v- -W-IftSS

î?Sî.'Pu';.p ': 4*

locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cuP - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate;

Obiectivul general al regulamentului cu privire la această zonă este păstrarea caracterului parcelării inițiale, menținerea și creșterea gradului de confort-al zonei și se compune din:

•• tipuri de lotizări anterioare, reglementate sau proiectate cu locuințe individuale și colective mici realizate independent sau prin operațiuni urbanistice cu locuințe standard;

•    locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate.

•    problemele ridicate de această subzonă sunt variate, unele lotizări constituind repere pentru nivelul de locuire al clasei favorizate sau medii, motiv pentru care sunt protejate, altele, mai modeste, fiind viabile sau aflându-se într-un stadiu avansat de uzură;

•    toate dimensiunile loturilor precum și regulile după care au fost realizate inițial, rămân și astăzi valabile. în timp, în unele cazuri, au apărat modificări, adăugiri și inserții de alte clădiri, generând situații necorespunzătoare pentru vecinătăți;

•    procesul de reconstrucție și modernizare a locuințelor de pe aceste lotizări este normal și inevitabil, dar tranziția la case mult mai mari și cu un număr mai ridicat de niveluri este considerată ca fiind o potențială cauză de deteriorare a calității locuirii și de nemulțumiri ale locuitorilor din cauza reducerii însoririi, iluminării naturale, intimității locuințelor și apariției disonanțelor într-o zonă coerentă, toate acestea având efecte negative asupra valorii

' proprietății și indirect asupra veniturilor la bugetul local;

•    cea mai dificilă problemă este ridicată de lotizările cu case standard cuplate în care refacerea.unei unități de locuire semi-cuplată impune lucrări similare pentru unitatea cu care se cuplează, mai ales dacă între cele două construcții există numai un zid comun;

•' Din aceste motive, pentru eliberarea autorizației de construire, se impune prezentarea unui plan de situație cu întreaga lotizare care să ilustreze respectarea regulilor proprii lotizării respective.

3.2.1,-'L2a' / •',L Ț

Locuințe individuale și colective mici realizate, pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei pro tej ate +

SECȚIUNEA 1 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise v\

Se actidit următoarele utilizări funcționale:

fl) / locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Art. 2    \\

Utilizări admise cu\\ condiționări    \

zzm voCSs/\''

(U 1    ,

Xg^ cj

(y se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități / manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250,00 mp ADC /    și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei;

(2)    funcțiunile comerciale,- serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250,00 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații P.U.D.;

(3)    A'^se admite pentru modernizarea dotării locuințelor cu băi și grupuri sanitare,

■ j L fifextinderea clădirii în partea posterioară cu o suprafață construită la sol de maxim :-U f Xj.2,00 mp;

admite mansardarea în interiorul volumului acoperișului și suplimentarea pentru aceasta a ariei desfășurate cu maxim 60% din aria construită la sol, fiind interzise falsele mansardări;

(5) construcții provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de șantier pe durata existenței șantierului, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 3

Utilizări interzise

Se interzic următoarele utilizări:

(1)    funcțiuni comerciale- și servicii profesionale care depășesc suprafața de 250,00 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după ora.22:00, produc -poluare;

(2)    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; .(3) depozitare en-gros;

(4)    stații de întreținere auto cu capacitate de peste 3 posturi;

(5)    depozitări de materiale refolosibile;

(6)    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

REGULAMENT LOCAL Dfc yRBAMiȘM

/ „„,„26^881

71


Iter Ego ' A//.f'./yT^T^H.-Zr-COORDUN^fORSECȚORâ

‘«'-'î î zzjD ’Vî-./A- TA


ilîiU


(7)    creșterea animalelor pentru subzistența;

(8)    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de subMffițe^^nabtîeSâuToxice;

(9)    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul ^^bil,4iJ1eTcUiaU^publice sau din instituțiile publice;

(10)    stații de betoane;

(11)    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

(12)    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.SECȚIUNEA n - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici' ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


(1)    se mențin dimensiunile și forma parcelarului inițial care variază între 300,00 și 500,00 mp;

(2)    dacă o parcelă neconstruită dintr-o lotizare are o suprafață și un front de dimensiuni mai mici decât celelalte parcele (de exemplu parcelele de colț), aceasta se poate considera construibilă numai dacă terenul nu provine din subîmpărțirea anterioară a unei parcele de dimensiuni normale pentru lotizarea respectivă, are o suprafață mai mică cu cel mult 50,00 mp și un front la stradă (sau ambele fronturi în cazul parcelelor de colț) mai redus cu cel mult 25%.


Art. 5

Amplasarea clădirilor fata de aliniament(1)    clădirile se dispun cu retragere de la aliniament conform alinierii spre strada existentă în zonă și pe parcelele alăturate;

(2)    se menține limita până la care se consideră în planurile inițiale parcela construibilă (aliniament posterior);

(3)    ieșirile în consolă la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei distanțe verticale de minim 4,50 metri față de nivelul terenului amenajat și avizării documentației de către Direcția Generală Arhitect Șef a Primăriei Sectorului 6;

balcoanele sau bovindou-urile pot depăși cu maxim 0,90 metri alinierea spre stradă; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maxim 1/10 din lărgimea străzi și fără a depăși 1,20 metri adâncime;

amplasarea de funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării unei suprafețe de minim 20% din suprafața parcelei cu un strat de pământ vegetal cu o x A grosime de minim 2,00 metri;

\7)Nibalcoanele sau bovindou-urile de fațadă, deasupra străzii, trebuie retrase cu 1,00 i j-lîmetri de la limita laterală de proprietate - ele pot fi prelungite până la limită cu .1 notarial al proprietarilor imobilelor învecinate, atunci însă balcoanele uie să fie în aceeași linie orizontală;

pe străzile cu distanță între alinierile fațadelor sub 10,00 metri se admit balcoane sau bovindou-uri pe fațadele spre stradă, numai când depășesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30 metri.

amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri.•


Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


(1)    clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării;

(2)    retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12,00 mp construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

(3)    -clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși

15,88 metri de la aliniere, cu o retragerevfață de limita laterală-opusă- a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 metri;

(4)    se interzice dispunerea clădirilor semi-cuplate cu calcanul vizibil din circulația publică cu- excepția cazului în care una- dintre clădirile existente pe loturile învecinate încalcă regula de cuplare, iar noua clădire respectă regula valabilă pentru întreaga lotizare;—
lilter Eg©

group


7?/T>.V


(5) în cazul unui lot remanent impar, în care clădirile.'de'.pe amb)ei^arcelWâterâ-le)șunt cuplate și sunt retrase de la limita parcelei prezentând fațadeton-Țerestre,. ale'Tinor încăperi locuibile, clădirea se va realiza izolat și se va retrage d^W^WWeTaterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri, dacă frontul parcelei este de minim 12,00 metri.


Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


Art. 8

Circulații și accese


Art. 9

Staționarea

autovehiculelor


(1) garajele și alte anexe se pot amplasa pe limita laterală sau posterioară de proprietate

cu condiția să fie retrase de la aliniament cu distanța obligatorie pentru clădirea de locuit și să nu depășească-înălțimea gardului către parcelele învecinate (2,50 metri).


(1)    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,50

metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

(2)    caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor - când lățimea accesului este mai mică de 3,50 metri este obligatorie obținerea avizului ISU a Municipiului București;

(3)    în cazul fronturilor continue Ia stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30,00 metri;

(4)    numărul și configurația acceselor se vor încadra în prevederile Anexei nr. 4 a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996;

(5)    se pot realiza pasaje și curți comune private accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

(6)    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți de deplasare.stationarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci îh afara

circulațiilor publice.


(8)


(9)


înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta

înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării;

înălțimea clădirilor la cornișă nu va fi mai mare decât distanța până la alinierea spre strada admisă pentru clădirile situate pe frontul opus al aceleiași străzi; înălțimea construcțiilor va respecta “planul înălțimilor” care face parte integrantă din prezentul regulament;

se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii;

se admite realizarea unor clădiri cu înălțime mai mare pe parcelele care respectă dimensiunile menționate anterior și care sunt situate în amplasamente care necesită a fi subliniate (intersecții de străzi, piațete, cornișe), amplasate în baza unor P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri aprobate cu respectarea legislației în vigoare;

în cazul racordării între străzi având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,00 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe o lungime de 25,00 metri dacă strada are 2 fire de circulație;

atunci când noua construcție depășește ca înălțime construcția alăturată propusă a fi menținută, este obligatoriu ca volumul care se înalță să fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca fațadă conform Codului Civil. Pentru construcțiile cupi-ate la calcanul unei clădiri existente este obligatorie preluarea “amprentei” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;

motivele de decorațiune ale acoperișului, lucarne etc. trebuie să fie înscrise într-un gabarit paralel cu acel al părții superioare a clădirii, situat la 1,50 metri depărtare de acesta;

se -interzice supraetajarea clădirilor standardizate cuplate, dacă nu se respectă Articolul-5 și dacă nu se realizează simultan supraetajarea ambelor clădiri cuplate.


Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor


(1)    clădirile noi sau modificările ori reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în car-acterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și-finisaje;

(2)    clădirile vor fi.prevăzute sau nu cu acoperiș,.funcție de caracterul inițial al lotizării;


—«e&>sH    EGO member-of

yffifglfoy Concept


ifer Ego = <<


DIRECȚIA UfiaANiSWl regulament local de urbanism , . S AVIZ


73


r.”,i

î..


b. i


P.U.Z. CG'QRDONATîîR SECTOR 6

.....sjiraor ati^rirza c^jfinisaje și


garajele și anexele vizibile din’ circulațiile' pul arhitectură cu clădirea principală;    •    > v

(4) se interzice folosirea azbocimentului și tablei strălucitsâ^Țțde^âujhiniu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.


Art. 12

Condiții dnechipare edilitară


Art. 13

Spații plantate


Art. 14 împrejmuiri


(1)    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

(2)    se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare; (31 toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

(4)- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.


(1)

(2)

(3)


(4)


(5)

(6)


spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și .plantate cu cel puțin un arbore la fiecare 100,00 mp;

în cazul tăierii unui arbore se vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 6;

se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului; realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor,’ și condiții de drenare a excesului de umiditate.


(1) se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

a)    gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea maxim 2,00 metri înălțime din care un soclu opac de 0,60 metri și vor fi dublate de gard viu;

b)    gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălțimi de 2,50 metri pentru a masca spre vecini garaje, sere, anexe,


SECȚIUNEA HI ^SSBILH^MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR


Art. 15 A'^r Procent maxijnrrie, ocupare a ter__

Art 16    îl O

Coeficient ma utilizare a tferețmluiC.U.T. maxirnjgaritru înălțimi P+1E = 0,9 mp ADC / mp. teren;

.C.U.T.maxitiapentruînălțimiP+2E ~ 1,3 mp ADC /mp. teren, j.^osjbiîrtăți de depășire a CU.T.:

^proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o data suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va_conține


acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferata în domeniul public.

Condiții de calcul a C.U.T.:

a)    C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1;

b)    în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculeaz-ă având la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acorduMreeerii în domeniul public a suprafeței de teremafectate-fără a cere despăgubiri;

c)    în--cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente .spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în -domeniul pubiic/fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de" obiectivele de utilitaterpublxcă.


Biter Ego

81 group
3.3. L3


SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE


Generalități: Caracterul zonei


3 3.1. L3a


(P+3-4Bfe SITUATE W \    *~b

V‘ W. 'ti- »f!


rnu&d ansambluri


subzona locuințelor colective medii cu P+3E - P+4E preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate.

Pentru ansamblurile existente, noile cerințe ale locuitorilor și d^funcționalitățile cauzate de nerespectarea proiectelor inițiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit și amenajat vor impune intervenții corective pentru care va fi necesar să se elaboreze P.U.D.-uri parțiale în condițiile explicitate în Regulamentul Local de .Urbanism aferentP.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6.

Pentru noile ansambluri rezidențiale situate în extinderea intravilanului se vor realiza operațiuni urbanistice pe baza unor documentații de urbanism P.U.Z. sau P.U.D. cu următoarele recomandări:

operațiunile să se realizeze în parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i responsabilități privind operațiunile funciare prealabile, lucrările principale de infrastructură, echipamentele publice, locuințele sociale și amenajările plantate publice precum și garantarea calității generale a operațiunii în care intră bani publici;

mărimea unei operațiuni să nu depășească un număr de maxim 1.000 de locuințe; locuințele sociale să fie integrate într-o pondere de maxim 20% în orice operațiune de construire a locuințelor.

Enclavele de lotizări existente menținute vor respecta regulamentul zonei Lla.


SECȚIUNEA I - UTILIZARE- FUNCȚIONALA


SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII CU P+3E - P+4E FORMÂND

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE ÎN AFARĂ zoneîProtejate    lua. țo’;.    an.-.Art. 2v    —^4.

Utilizări- adthis&cu s.

yu t.i „' -’

concjțmna


e admit următoarele utilizări funcționale:

(1) locuințe în proprietate privată;

construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri;

este admisă terminarea locuințelor colective ale căror structuri au fost începute înainte de 1989, dacă prin aceasta nu sunt mascate clădiri de cult existente; sunt admise locuințe noi numai în baza unor documentații de urbanism, conform legislației în vigoare;


locuințele din clădirile colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;

locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în proprietate privată;

în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

a)    dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

b)    creșele și grădinițele să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100,00 mp pentru jocul copiilor;

conform DPG nr. 1431/2000:

a)    se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare, agenții de turism/voiaj etc., cu condiția asigurării unui acces-din zona windfang-ului sau a holului comun;

b)    se permite schimbarea’ destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile-descrise’ mai sus, precum și pentru cele cu caracter-comercial, cum arfi-comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;
/C?'


fe,

-AA.


c) lucrări^âpjple de.rȘAodeiare a fafadelor5~ăecesâig/ sau spațiilor publice pot fi aprobate lîtan^Cjn. Pondițple promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin-o-scară comună;

(5)    în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă;

(6)    se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului/portarului angajat permanent.

(7)    construcții provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de șantier pe durata existenței șantierului, cu respectarea legislației în vigoare.


Art. 3

Utilizări interzise


(1)


(2)în conformitate cu DPGnr. 1431/2000:

a)    se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfa, ateliere de reparații etc.;

b)    se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale -imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor etc.;

se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective în alte funcțiuni sau construirea unor locuințe colective mixate cu alte funcțiuni cu excepția celor specificate la Art. 2;

se interzice utilizarea spațiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru: depozite, alimentație publică și alte activități de natură să incomodeze locuințele; se interzic la nivelul ansamblului următoarele activități și lucrări:

a)    curățătorii chimice;

b)    construcții provizorii de orice natură; b) depozitare en-gros sau mic-gros;


"4) depozitări de materiale refolosibile; e) platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

<• Uf) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

g)    autobaze;

h)    stații de întreținere auto peste 5 posturi;.

i)    stații de betoane;

j)    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

k)    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora..


SECȚIUNE    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONHGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


(1)    clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private;

(2)    parcelele considerate reminiscențe ale demolării se vor lotiza conform prezentului regulament - subzonele L2;

(3)    se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuințe colective enclavele de lotizări existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

(4)    în cazul unor repuneri în posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizată numai în urma elaborării și aprobării unui Plan urbanistic de detaliu. Documentațiile vor fi supuse aprobării numai în cazul în care suprafața parcelelor rezultate este- de peste 300,00 mp, cu excepția zonelor ce pot fi considerate enclave și nu afectează rețelele, circulațiile, -parcajele și localizările prevăzute în planul ansamblului-pentru echipamente publice și pentru spații plantate publice.


Art. 5

Amplasarea clădirilor Tată de aliniament


(1)    clădirile se vor dispune izolat și se vor retrage de la aliniament cu minim 5,00 metri pe străzile de categoria a IlI-a și 6,00 metri pe cele de categoria a H-a sau a I-a, dar _nu cu mai puțin decât diferența dintre înălțimeamonstrucțiilor și distanța* dintre

aliniamente;

(2)    în cazul enclavelor de loti-zări existente menținute, retragerile de la aliniament vor


ALTER EGO member of Concep:


Biter Ego

“ group
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURES'TF^AX '

ho

Ego
respecta ca^țerul î&ițialj;âlya®estora (minim 3,00'/metri sau minim 4,00 metri, conform regiă^șțțțț^Uj^f^riojț în vigoare la data parcelării).

(3) amplasarea de g'âq-eAîfnncțiuni tehnice în subteran este permisa pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00~metri.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1)    clădirile izolate vor avea fațade laterale-și se vor-retrage de la limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren; această distanță se poate reduce la jumătate dacă segmentele de fațadă care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit;

(2)    retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu_ mai puțin de 5,00 metri;

(3)    clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15,00 metri de la aliniament, fiind retrase față de cealaltă limită laterală cu o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

(4)    clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15,00 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepția parcelelor de colț unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1)    între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu

înălțimea clădirii celei mai înalte;

(2)    distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai . ferestre ale dependințelor și ale casei scării.

Art. 8

Circulații și accese

A

/> ./-TT"

(1)    clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie

.direct, fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private;

*(2J\, în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a ^persjzlanelor cu dizabilități.

Art 9    IIK / (A-

Staționarea    /1a5

’    r) 14 \ :

autovehiculelor \ K\ e

, (T). c '/Spionarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice.

Art. 10 W A VA,

*    v/V    v-A

înălțimea maximă yxf C> admisibilă h cțaămlițfcxf

) (tâ Ahălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente;

^XV^lepășirea acestei înălțimi este posibilă numai când prin aceasta nn se realizează un calcan spre o clădire protejată sau aflată în stare bună și menținută numai prin

\    documentații de urbanism, cu respectarea legislației în rigoare, aprobate cu

următoarele condiționări:

a)    în cazul în care înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distanță egală cu diferența dintre acestea, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

b)    se admite depășirea cu maxim două niveluri numai cu condiția ca acestea să fie retrase în interiorul unui arc de cerc și a tangentei la acesta, la 45 grade.

(3) în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, înălțimea clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (11,00 metri).

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1)    se va urmări condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate;

(2)    terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafață;

Art. 12

Condiții de echipare edilitară-

(1)    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

(2)    se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

(3)    se interzice dispunerea, antenelor TV-satelit în locuri rizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor'CATV;

(4)    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți- zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

Art. 13

Spații plantate

(1) terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și trotuarelor, va fi plantat cu un arbore-la fiecare 100,00 mp;

REGDLA88£HT LOCAL OL URBANISM

77(2)    In cazLlTăierii Unui arbore

iar în câZplri,p,jcaxe-nfi'exis^. această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață de teren maieniăide către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 6.

(3)    terenul amenajat ca spații de joc, de odihna și grădini de fațadă decorative va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului liber;

(4)    în orice operațiune efectuată pe un teren mai mare de 5,000,00 mp, se va prevedea ca din aceste spații minim 10% să fie destinate folosmței în comun.

(5)    realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului.

(6)    realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare a excesului de umiditate.


vor planta în compensare alîflO arbori pe terenul propriu,


Alt. 14 împrejmuiri


(1)    în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri din care soclu opac de 0,40 metri, partea superioară fiind realizată din fier sau plasă metalică și dublate de un gard viu;

(2)    împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi opace din zidărie sau lemn, vor avea înălțimea de 2,50 metri, iar panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii;

(3)    se admite ca în noile grupări de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0,60 metri, dublat de un gard viu,


SECȚIUNEA ni - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului(1)    P.O.T. maxim P+3-4E = 40%;

(2)    P.O.T. maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 45%.


C.U.T. maxim = 2 mp. ADC/mp. teren;

Pentru parcelele cu suprafața mai mică de 300,00 mp sau cu un raport al laturilor mai mic de 1/5, C.U.T. se stabilește la maxim 1,50 mp. ADC/mp. teren;

.C.U.T. maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1,3 mp. ADC/mp. Uțeren.    •    •    ,.;

Posibilități de depășire a C.U.T.:

a)    'proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către


! ^domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată

supiafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut ă de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei.’ Actul notarial va conține ifdul proprietarului de a. transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate


admise egal o dată suprafața transferata în domeniul public.

b)    pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent, pentru parcelele pe care este permisă și recomandată desființarea construcțiilor existente având un P.O.T. și C.U.T. superior celui permis prin prezentul regulament, noile construcții vor putea menține P.O.T.-ul și C.U.T.-ul existent, anterior desființării, cu încadrarea în celelalte prevederi ale regulamentului, conform documentației cadastrale întocmită înaintea defunțării construcțiilor.

condiții de calcul a C.U.T.:

a)    C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1;

b)    în cazul parcelelor care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având la baza suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate fără a cere despăgubiri;

c)    în cazul parcelelor care-prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre riransfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în. domeniul public “fără a- cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.Hlter Eqo


|!iM

3 LOCaL Dfc.


78


3.4. L4

SUBZONA U^jCUlWEtOR COLECTIVE ÎNAUTE> (^+5 - P+10E), SITUATE ÎN ANSAMBLuRERREPONDERENT REZIDENȚIALE.....

Generalități: Ca¥ântB:fli£zdfiei

subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+1G niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate.

Noile cerințe ale locuitorilor, dîsfuncționalitățile existente și costurile mai ridicate de întreținere a acestor locuințe vor impune intervenții corective pentru care va fi necesar să se elaboreze P.U.D.-uri sau P.U.Z.-uri parțiale având următoarele obiective:

-    ridicarea acestei categorii de locuințe la un standard ridicat sau chiar de lux;

-    clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spații plantate publice, fâșii de teren aferent rețelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni în indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociațiile de proprietaridocatari sau diverse societăți economice mixte;

-    eliminarea cauzelor disfuncționalităților și poluărilor care nemulțumesc locuitorii;

-    refacerea amenajărilor exterioare și în special a spațiilor plantate și de joacă pentru copii;

-    extinderea și completarea echipamentelor publice deficitare;

-    ameliorarea aspectului clădirilor si amenajărilor;

-    diminuarea insecurității prin delimitarea și marcarea/îngrădirea spațiilor aferente locuințelor colective pe grupări de blocuri sau blocuri izolate;

-    introducerea unor rezolvări alternative civilizate la proliferarea abuzivă a garajelor individuale;

-    -adecvarea la situația de localizare îh zona de protecție a monumentelor de arhitectură.

3/4Ț;ȚL4ă/g țĂȚȚO

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+5-P+10 NIVELURI,

Formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate : în APĂRA ZONEI PROTEJATE Ț'' .a u, \    / n    dA

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art. 1

Utilizări admise

Se admit următoarele utilizări funcționale:

(1)    locuințe în proprietate de standard ridicat;

(2)    amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje semi-îngropate și subterane, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, spații pentru sport și recreere (eventual piscină descoperită), construcții pentru echiparea

f' tehnică, împrejmuiri.

Art. 2

Utilizări admise cil \ condiționări    \A ,

■ 8s.U!'W

\\% A\\--    ■/

* r'1 " '*■

fî) se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente

/    proprietate privată, eventual cu locuința administratorului/portarului angajat

'    permanent;

(2)    conform DPG nr. 1431/2000:

a) se permite schimbarea.destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de < i-A avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții \ >11 imobiliare, agenții de voiaj/turism etc.;

y * 1 b) se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru '    / categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial cum ar fi

v zz comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri >    foto, case de schimb valutar etc. cu condiția asigurării unui acces din windfang sau

holul comun;

c) lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau a spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;

(3)    în cazul existenței unor- echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

a)    dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

b)    creșele și grădinițele să-aibă un-acees separat de cel al locatarilor și să dispună. în utilizare exclusivă de o suprafațănninimă de teren de 100,00 mp pentru jocul copiilor;

(4)    în cazul unor enclave de lotizări existente în ănsaniblurile /^locuințe; colective, acestea vor fî considerate funcțional și urbaniști c-simil^zonei U2 și șe vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă?' <:Ț..

(5)    construcții provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru orgaaizaraa'de șantier pe durata existenței șantierului, cu respectarea legislației în rigoare.

Art 3

Utilizări interzise

X

(1)    în conformitate cu DPG nr. 1431/2000:

a)    se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi- funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfa, ateliere de reparații;

b)    se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație (holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor, etc.);

(2)    se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective în alte funcțiuni sau construirea unor locuințe colective mixate cu alte funcțiuni cu excepția celor specificate la Art. 2;

(3)    se interzice utilizarea spațiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru: depozite, alimentație publică și alte activități de natură să incomodeze locuințele;

(4)    la nivel de ansamblu, se interzic următoarele lucrări:

a)    construcții provizorii de orice natură;

b)    depozitare en-gros sau mic-gros;

c)    depozitări de materiale refolosibile;

d)    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

e)    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

f)    autobaze;

g)    stații de întreținere auto cu capacitate peste 3 posturi;

h)    stații de betoane;

i)    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

===='j) orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor ® Jt^mptearice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

SECȚIUNEA H - ^ONDTHÎUtETtMEMSARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4    /

Caracteristici ale Ș.( fi-parcelelor (supr^tețaK \ forme, dimensiuiiij'. l .

x(lji^,îWâdifilșYe locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o

;•    publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele

;.‘âsmorăte/din circulația publică prin intermediul unor circulații private;

(2) se^qfMiențme în cadrul ansamblurilor de locuințe colective enclavele de lotizări

,•f. jrpaîâstepîe care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

.X^rT^&jp^ul unor repuneri în posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fî ''^precizată numai în urma elaborării și aprobării unei documentații de urbanism P.U.D. Documentațiile vor fi supuse avizării numai în cazul în care suprafața parcelelor rezultate este de peste 300,00 mp, nu afectează rețelele, circulațiile, parcajele și localizările prevăzute în planul ansamblului pentru echipamente publice și pentru spații plantate publice.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1)    clădirile se vor dispune izolat și se vor retrage de la aliniament cu minim 5,00 metri pe străzile de categoria a III-a și 6,00 metri pe cele de categoria a H-a sau I-a, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre înălțimea construcțiilor și distanța dintre aliniamente;

(2)    în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora (minim 3,00 metri sau minim 4,00 metri, conform regulamentului anterior în vigoare la data parcelării).

(3)    amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării- suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat ds-pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioareale

(1) clădirile izolate vor avea fațade laterale și se-vor retrage de la limitele parcelei la o distanță, cel puțin egală cu-jumătate din, înălțimea la cornișă~a clădirii măsurată în punctul cel-mai înalt față- de teren; această distanță se poate reduce îa jumătate -dacă segmentele de fațadă care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit;

parcelelor(2) retragerea față de limita posțerioără a parcelei, «ya fi ^U^p™A/egalăfeiîJ'un?:ăiate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în-punctai cel mai în^față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri. t'-

Art. 7    (1)

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe    (2)

aceeași parcelă


între fațadele spre care sunt orientate camere de locuit distanța var fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte;

distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării.

Art. 8

Circulații si accese


(1)    clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private;

(2)    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor

cu dizabilități.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor


(1)    staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara sp ațiilor publice;

(2)    calculul capacității de parcare în funcție de obiectiv, modul de amplasare și detaliile de proiectare se vor asigura în conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” (indicativ P132-93), Anexa nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 și H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

(3)    normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existentă. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, numărul minim de locuri de parcare va fi corespunzător noii funcțiuni;

(4)    se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


(1)Art. 11    (1)

Aspectul exterior al clădirilor    (2)


înălțimea clădirilor nu va fi mai mare decât distanța până la aliniamentul impus

pentru frontal învecinat al străzii. Se admite depășirea cu maxim 2 niveluri retrase față de planul fațadei in interiorul unui cerc cu raza de 4 metri si tangenta la 45 grade la acesta, pentru dimensiunile următoarelor parcele:

a)    minim 1.000,00 mp pentru clădiri cu până la P+9 niveluri;

b)    minim 2.000,00 mp pentru clădiri de P+10 niveluri sau mai înalte;

în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, înălțimea clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (11,00 metri).

se admite realizarea unor clădiri cu înălțime mai mare pe parcelele care respectă dimensiunile menționate anterior și care sunt situate în amplasamente care necesită a fi subliniate (intersecții de străzi, piațete, cornișe), amplasate în baza unor P.U.D.-uri aprobate;

în cazul racordării între străzi având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,00 metri, dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și, pe o lungime de 25,00 metri dacă strada are 2 fire de circulație; atunci când noua construcție depășește ca înălțime construcția alăturată propusă a fi menținută, este obligatoriu ca volumul care se înalță să fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca fațadă conform Codului Civil;

pentru construcțiile cuplate la calcanul unei clădiri existente este obligatorie preluarea “amprentei” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public; motivele de decorațiune ale acoperișului, lucarne etc. trebuie să fie înscrise într-un gabarit paralel cu acel al părții superioare a clădirii, situat la 1,50 metri depărtare de acesta.

aspectul exterior al clădirilor va îndeplini condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate;

terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafață.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară


(1)    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

(2)    se-va asigura evacuarearapidă'și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

(3)    se -interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilăsmablurilor-CATV;

(4)    cu excepția-telecoinunicațiilor speciale, se -interzice dispunerea de piloneți zăbreliți

(tripozi uniți cu-grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt telurice sau industriale.    ___—.
SI


Ârt. 13

Spații plantate


Art. 14 împrejmuiri
(1)    terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor.^ .^otâârâor va fi plantat cu un

arbore la fiecare 100,00 mp;    /

(2)    în cazul tăierii unui arbore se vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 6;

(3)    terenul amenajat ca spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă, -decorative, va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului;

(4)    în orice operațiune efectuată pe un teren mai mare de 5.000,00 mp, se va prevedea ca din aceste spații minim 10% să fie destinate folosinței în comun;

(5)    realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului;

(6)    realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar 'restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care sa permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare a excesului de umiditate.


(1)    în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri, din care soclu opac de 0,60 metri, fiind dublate de un gard viu;

(2)    împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea 2,50 metri și vor fi opace sau transparente, în funcție de preferințele de intimitate față de vecinătăți;

(3)    se admite ca în noile grupări de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0,60 metri, dublat de gard viu.


SECȚIUNEA ffl - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului.(1)    P.O .T. maxim = 20 %;

(2)    P.O.T. maxim pentru enclave de lotizări existente menținute 45%.


L4a - C.U.T. maxim = 1,4 mp. ACD/mp. teren;

C.U.T. maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1,3 mp. ACD/mp. A.Teren.

^Posibilități de depășire a C.U.T.:

a)    proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către iomemul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată

s ța de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe 8ază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va /'conțme acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul ■\ public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui șpor de depășire a suprafeței '•^desfășurate admise egal o dată suprafața transferata în domeniul public;

b)    pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent, pentru parcelele pe care este permisă și recomandată desființarea construcțiilor existente având nu P.O.T. și C.U.T. superior celui permis prin prezentul regulament, noile construcții vor putea menține P.O.T.-ul și C.U.T.-ul existent, anterior desființării, conform documentației cadastrale întocmită înaintea desființării construcțiilor.

Condiții de calcul a C.U.T.:

a)    C.U.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1;

b)    în cazul parcelelor care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate fără a cere despăgubiri;

c)    în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având- la-bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică.


Iter Eqo

group
82Iw UAjA'

Preluând elementele precizate în Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiul București, zona de activități productive se compune din „terenurile ocupate de activități productive de bunuri (producție “concretă” incluzând toate categoriile de activități industriale conform C.A-E.N.) și servicii (producție “abstractă” cuprinzând activități manageriale, comerciale și tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuție, expunere și comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariați și clienți etc.). Din această zonă fac parte atât unitățile existente care se mențin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profite industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuție și comercializare, cât și terenurile rezervate pentru viitoare activități productive și servicii.

In cadrul acestei zone se află obiective protejate aparținând patrimoniului construit; pentru orice intervenții în aceste zone protejate este necesară elaborarea unui P.U.Z., avizat de Ministerul Culturii._

Pentru toate U.T.R-urile sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare ale diferitelor tipuri de

uniți; în-cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților admise și/sau este necesară schimbarea destinației, este necesară realizarea unui P.U.Z. (pentru reparcelare/reconfigurare) elaborat și aprobat conform legislației în vigoare._______

Pentru toate platformele industriale va fi necesară elaborarea unor documentații de urbanism P.U.Z, sau P.U.D., conform legislației în vigoare. Documentațiile P.U.P. vor fi aprobate după obținerea avizului D.G.D.U. - P.M.B.

Zona de activități productive cuprinsă în perimetrul Sectorului 6 se compune din următoarele subzone/unități teritoriale de referință:

Al


SUBZONA PARCURILOR DE ACTIVITĂȚI


DIRECȚIA URBANISM REGLLÂftfO-Ț LOCAL DE,URBA&iSBS

f '"aviz

Vizfe SPRE MESCHKARE


member of 1 Iter Eqo

| AVȚSi group

4.1. Al


SUBZONA PÂRGUIRILOR DE ÂCTIVITATI U


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art.l

Utilizări admise


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


Art. 3

Utilizări interzise(1)    sunt admise activități productive din domenii de vârf/ser^șii. .pqirex&Ț'dercetare-

dezvoitare, formare profesională, transporturi, depozitare, ^expoziții, facilități pentru angajați și clienți;

(2)    se admit:

a)    parcaje la sol și multietajate;

b)    stații de întreținere și reparații auto;

c)    stații de benzină;

d)    comerț, alimentație publică și servicii personale;

e)    locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților.


(1) se admit numai activități care se situează în zona tehnologiilor de vârf.


(1)    se interzice localizarea unităților care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcționarea acesteia;

(2)    se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția locuințelor de serviciu,


SECȚIUNEA H - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


(1)    pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 3.000,00 mp și un front minim la stradă de 50,00 metri. Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activități productive.

, Dimensiunile se păstrează și în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea mor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.);

(2)    în cazai în care în momentul aprobării prezentului regulament parcelele an dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior, este necesară relocarea unităților productive respective în termen de 5 ani (de la data aprobării prezentului regulament).


Art. 5

Amplasarea clădirilor fată de aliniamentArt. 6 Amplasared clăd față de limiflele lai și posterioare ah parcelelo(1) prin documentații de urbanism, conform legislației în vigoare, se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de:

a)    10,00 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a;

b)    6,00 metri pe străzile de categoria a IH-a.

UMafintersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară

^pe^b'feectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12,00 metri pe •^/ȚȚ^sțrăz^âfe categoria I-a și a II-a și minim 6,00 metri pe străzi de categoria a IH-a. R'arriplaSîUtea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga

'.j'|uprafața a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția

Ăâsigurăm suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cn o osimffide minim 2,00 metri.


•pȚin^documentații de urbanism, conform legislației în vigoare, se vor preciza retragerile clădirilor fată de limitele laterale și posterioare, cu următoarele condiționări:

a)    clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic);

b)    în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6,00 metri;

c)    în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6,00 metri;

d)    în cazul' clădirilor-amplasate pe parcele situate către alte unități-teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone;

e)    se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 metri față de limitele-laterale și posterioare ale parcelelor;

f)    nu se admite amplasarea, pe fațadele laterale orientate spre alte unități teritoriale de referință (în special servicii publice și locuințe) a ferestrelor cn


lllter Ego

Ia grouplOCAL DE


VTOIURECTOR 6 Ari


Vf ♦»AtC;th»KÎ ijlz U î■'< s,îp.


VSZÂT SPRS NESCTLWi’BÂRE


parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului. '.. ..1    Z|5

(2) în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care/îsî|j3ăstre8-ză 'funcțiunea

dominantă existentă, retragerile de Ia limitele parcelelor \s^z.yor șțabțțl7 prin documentații de urbanism, conform legislației în vigoare, cu avizul

Art, 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1)    distanța între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 metri;

(2)    distanța de-mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădire și/sau dacă nu sunt ferestre care să luminez-e-incăperi în care se desfășoară activități permanente;

(3)    în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție și securitate împotriva incendiilor și de alte norme tehnice specifice.

Art. 8

Circulații și accese

(1) prin documentații de urbanism, conform legislației în vigoare, cu următoarele

condiționări:

a)    pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau șă beneficieze de servitute de trecere cu o lățime de minim 4,00 metri, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele;

b)    accesele la parcele, din străzile de categoria I-a și a Il-a se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulație (locală);

c)    se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1)    staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în

timpul funcționării clădirilor se va face în afara dramurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei sale spații de circulație, încărcare, întoarcere și pentru parcarea/staționarea autovehiculelor;

(2)    în spațiul de retragere față de aliniament, în limita a 40% din teren, se pot organiza parcaje, cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minim .1,20 metri.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    înălțimea clădirilor nu va depăși 12,00 metri;

(2)    înălțimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăși distanța dintre aliniamente;

(3)    în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor specifice.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

Zo^

(1)    volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu

vecinătățile imediate;

(2)    fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul-că acestea se pot percepe din ^Kcljjdirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice.

Art. 12    II

Condiții de echipare fe i-edilitară

w

clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va

asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din / lîntrefenerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme , i / exterioare;

(2) ' Aragazul alimentării cn apă îh sistem propriu se va obține avizul autorității ■' / ■ ■ competente care administrează resursele de apă.

Art. 13

Spații Wari&ate \    /

orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe

calea ferată, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității;

>Ț2) suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cn arbori în proporție de minim 40% formând, de preferință, o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

(3)    m cazul' tăierii unui arbore se vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea-se va executa pe o suprafață de teren indicată de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agremenri București sau de Primăria Sectorului 6;

(4)    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale-vor fi plantate-cu un arbore la fiecare 200,00 mp;

(5)    se vor prevedea plantații înalte în lungul limitelor hicintelor care reprezintă totodată linii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință.

DIRECst/

REGULARSENl

Art. 14 împrejmuiri


(1)    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente,'cu-îl^țiffi de    2,Q3p metri din

care un soclu de 0,60 metri, și vor fi dublate cu un g<t|/necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea Sgțe inlerîor hr.2,50 metri distanță, cu un al doilea gard- transparent de 2,50 metnm^flțimepîntre cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;    -

(2)    porțile de intrare vor fi retrase față-de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor -tehnice înainte de admiterea Tor în incintă și pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.


SECȚIUNEA HI - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenuluiLU.T. niaxpn volunieti'ic = 4,5 mc./mp. teren.4.2. A2


A2b


SUBZONA ACTIVITĂȚILOR PROBUG-TIVE-ȘI DE S


Subzona unităților predominant industriale


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


Subzona unităților industriale și de servicii


Art. 1

Utilizări admise


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări
(1)    pentru subzonele A2a și A2b se admit activități productive nepoluante desfășurate

în construcții agro-industriale mari, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren. Cuprind și zone de~parcare pentru angajați, accese auto sigure și suficient spațiu pentru camioane (încărcat/descărcat și manevre). în mod obișnuit sunt permise activitățile care necesită spații mari în jurul clădirilor și care nu generează emisii poluante:

(2)    în subzona A2a se admit activități industriale productive de diferite profîle (agroindustriale, industriale), în general unități de dimensiuni mari și mijlocii.

(3)    în subzona A2b se admit:

a)    activități industriale productive și de servicii, I.M.M.-uri desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren;

b)    servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare - în suprafață maximă de 3.000,00 mp ADC (1.500,00 mp suprafață de vânzare);

(4)    în subzonele A2a și A2b se admit:

a)    parcaje la sol și multietajate;

b)    stații de întreținere și reparații auto;

c)    stații de benzină;

d)    comerț, alimentație publică și servicii personale;

e)    locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților.(1)    în subzonele A2a și A2b unde se regăsesc zone industriale protejate, pentru orice

intervenții se vor respecta prevederile legale și se va obține avizul Ministerului Culturii;

(2)    terenurile accesibile pe cale ferată industrială vor fi rezervate activităților

^productive și de depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia

^prNiă și produse;

se'aumite depozitarea comercială și comerțul în suprafață maximă de 3.000,00 mp (1.500,00 mp suprafață de vânzare) pentru fiecare unitate și/sau mplasament;

cazul abandonării sau conversiei parțiale a profilului actual pot fi realizate, garaje și parcaje publice supraetajate;

activitățile funcționale Ia data aprobării prezentului regulament vor fi permise în ontinuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de

5 ani (de la data aprobării prezentului P.U.Z.);.

extinderea sau conversia activităților actuale va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării;

în subzonele A2a și A2b se pot localiza cu aceleași condiții de diminuare a poluării următoarele funcțiuni:

a)    birouri incluzând oricare din următoarele utilizări:

-    birouri profesionale sau de afaceri;

-    servicii pentru afaceri;

-    instituții financiare sau bancare;

-    poștă și telecomunicații;

b)    activități productive-și servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:

-    producție manufacturieră;

-    birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară;

-    activități de cercetare-dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

-    depozite și complexe cu vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;


lllter Ego

11 groupDIRECȚSA U?

' iTLOCĂSPRîE HESCLH’riBARE


Art. 3

Utilizări interzise


- depozite și complexe de vânzări en-detail-nuinaijpep.țru p^Mii'șe cape nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriiysaulețtfaxi.

(8)    în cazul conversiei funcționale se recomandă reabilitafbâ^Uăc§pfăfea clădirilor industriale abandonate;-

(9)    în cazul conversiei funcționale se recomandă identificarea și eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.


(1)

(2)


(3)


Pentru subzonele A2a si A2b se interzice:

localizarea activităților poluante și a celor care prezintă risc tehnologic; amplasarea unităților de învățământ preșcolar, școlar și gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general și a spațiilor pentru sport îu interiorul limitelor în care poluarea depășește C.M.A.;

amplasarea locuințelor, cu excepția locuințelor de serviciu.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


Pentru subzonele A2a si A2b:

(1) pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafață minimă de 3.000,00 mp și un front minim la stradă de 50,00 metri. Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activități productive. Dimensiunile se păstrează și în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, ete.). în cazul în care în momentul aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior, este necesară relocarea unităților productive respective în termen de 5 ani (de la data aprobării prezentului regulament).


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


Pentru subzonele A2a si A2b:

(1) prin documentații de urbanism, conform legislației în vigoare, se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare; ele vor fi însă obligatoriu mai mari sau egale cu:

a)    10,00 metri pe străzile de categoria I-a și a Il-a;

b)    6,00 metri pe străzile de categoria a IH-a.

la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12,00 metri pe străzi de categoria l-a și a H-a și minim 6,00 metri pe străzi de categoria a Hl-a; în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații de urbanism, conform legislației în vigoare, cu avizul D.G.D.U. -i.

sarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga ață a parcelei până la limita propusa pentru domeniul public cu condiția i suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu oțgjroȘițfle de minim 2,00 metri.


subzonele A2a si A2b:

umentații de urbanism, conform legislației în vigoare, se vor preciza clădirilor fată de limitele laterale și posterioare, cu următoarele condiționări:

a)    clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic);

b)    în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate diiLÎnălțime, dar nu mai-puțin de 6,00 metri;

c)    în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6,00 metri;

d)    în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea’clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone;-

e)    se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din-înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor;

f)    -nu se admite amplasarea, pe-fațadele laterale orientate -spre alte unități teritoriale de referință (în special- servicii publice și locuințe) a ferestrelor cu parapetul sub 1ț90 metri de la nivelul solului;


Iter Ego

group(2) în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale-'wa^]i®r^z£wnc,^uneyâ dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelorse/^r stabdRprin documentații de urbanism, conform legislației în vigoare, cu arizu]/p.G;ftlJyApM'B.

Art.7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași-parcelă

Pentru subzonele A2a si A2b:    »

(1)    distanța între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 metri;

(2)    distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt -accese în clădire și/sau dacă nu sunt ferestre care- să lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente;

(3)    în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și de alte norme tehnice specifice.

Art. 8

Circulații și accese

Pentru subzonele A2a si A2b:

(1)    pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă și având o lățime de minim 4,00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele;

(2)    accesele pe parcele, din străzile de categoria I-a și a Il-a se vor asigura dintr-o dublură (locala) a căilor principale de circulație;

(3)    se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

Pentru subzonele A2a si A2b:

(1)    staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere;

(2)    în spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minimum 1,20 metri.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Pentru subzonele A2a si A2b:

(1)    nu va depăși înălțimea de 20,00 metri;

(2)    înălțimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăși distanța dintre aliniamente;

(3)    în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor

Art. 11

Aspectul exterior ahz clădirilor    Z/Q _

VW

\\ V'

P enta^&țbzonele A2a si A2b:

^(<l)^nvîlumele^onstruite vor fi simple și se' vor armoniza cu caracterul zonei și cu /<■■ ,-Vecinătățile imediate;

^(2) fațadpfc posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada prmcip.aTa;y

-;(3) yfratdrea acoperirii clădirilor va ține seama (de faptul că acestea se percep din / '• - /. clădirilș/mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice.

Art. 12 \    \\    '1

Condiții aeVchiparb . edilitară V\

i -P.epfftf subzonele A2a si A2b:

/(1)    toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va

asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare;

(2) în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă.

Art. 13

Spații plantate

Pentru subzonele A2a si A2b:

(1)    orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație pubEcă, inclusiv de pe calea ferată, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al locaEtății;

(2)    suprafețele Ebere din spațiul de retragere față de ahniament vor fi plantate cu -arbori în proporție-de-minim 40%‘formând, de preferință, o perdea vegetală pe tot.

frontul incintei, cu lățimea de minim 15,00 metri;

(3)    în cazul tăierii unui. arbore se-vor planta în compensare alți 10 arbori pe terenul propriu, iar în cazul în care nu există această posibilitate, plantarea se va executa pe o suprafață-de teren indicată de-către Administrația. Lacuri, Parcuri și Agrement București sau de Primăria Sectorului 6;

DKE

REGUL#fe

JP.3A14!SfiS


[ter Ego


2y5

(4)t-j


ni


Art. 14 împrejmuiri


(5)

(6)

(7)

(8)


se impune ca în interiorul zonelor industriab unui spațiu verde compact de tip scuar de mii) respective;

suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp;

se vor prevedea plantații înalte îu lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată Unii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință; realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea de spații verzi cu suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului; realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare a excesului de umiditate.


Pentru subzonele A2a si A2b:

(1)    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălțimi de minim 2,00 metri din care un soclu de 0,60 metri, și vor fi dublate cu un gard viu. în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2,50 metri distanță, cu un al doilea gard transparent de 2,50 metri înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;

(2)    porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.


SECȚIUNEA III- POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUIPentru subzonele A2a si A2b:

C.U.T. maxim volumetric = 15 mc./mp. teren, pentru H maxim = 20,00 metri; posibilități de depășire a C.U.T.:

a) în subzonele A2a și A2b, proprietarii parcelelor din care, prin P.U.Z., sunt propuse fragmente de teren spre transfer către domeniul pubbc, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public, atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără a fi date despăgubiri din partea primăriei; actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în, domeniul public fără a serS.^ despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței hașurate admise egal cu o singură dată suprafața transferată în domeniul pubbc; j coâdjții de calcul a C.U.T. în subzonele A2a și A2b:

aj^CÂJ.T. în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre volumul pruit și suprafața parcelei, conform definiției din anexa 1; cazul parcelelor care prin P.U.Z. sunt propuse-fragmente spre trabsfer către

îomeniul public, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul pubbc, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, își dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeței de teren afectate fără a cere despăgubiri;

c) în cazul parcelelor din-care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul pubbc fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafața terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate pubtică;


REGULAS8ENT LOCAL DE

7/


NR.

VEÂtSPRE ^SCHIMBARE
CAPITOLUL V

|V    | ZONA SPAȚIILOR VEîSu

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes supramumoipal și mufiEȘal, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost, spații plantate de protecție.

Spațiile verzi din cuprinsul perimetrului Sectorului 6 al Municipiului București prezintă o serie de particularități si diferențieri în funcție de:

a)    situarea în oraș:

spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate situate în zona centrală; spații verzi situate în zona semicentrală; spații verzi situate la periferie.

b)    gradul de protecție: spații verzi protejate;

spații verzi situate în afara perimetrului de protecție.

c)    dimensiuni:

spații verzi de tip grădină sau parc cu suprafețe peste 1,00 ha și care au fost delimitate ca unități teritoriale distincte; spații verzi de tip scuar cu suprafețe sub 1,00 ha și care au fost incluse în subzonele mai mari în care se încadrează, dar fără a-și pierde caracterul de spațiu verde;

spații verzi de tip fâșie plantată de însoțire cu suprafața variabilă de la caz la caz - asigurând, prin plantarea mai consistentă și amenajări ambientale locale, legăturile necesare între diferite elemente naturale, pentru ecologizarea și ameliorarea cadrului de viață.

d)    profilul funcțional:

spații verzi de agrement, promenadă, însoțire trasee pietonale; parcuri de distracții specializate, poli de agrement (propus); complexe și baze sportive;

perdele de protecție (infrastructura edilitară, căi majore de comunicație, între funcțiuni parțial incompatibile).

e)    accesibilitatea:

spații verzi publice cu acces nelimitat;

spații verzi publice cu acces limitat de apartenența la cluburi sau baze sportive sau contra cost; spații verzi în incinte private.

Pentru a face posibile diferențieri specifice prin regulament, pentru spații plantate existente și propuse în interiorul perimetrului Sectorului 6, au fost evidențiate următoarele subzone și unități teritoriale de referința,

PUBLICE CU ACCES NELIMITAT

ilice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri, precum și plantații de


arterelor principale sau secundare, plantații aferente promenadelor pietonale, amenajări ambientale

g^âțiîlof-’verM-du accente volumetrice înalte, preluare conform

TERMODAL RĂZOARE-CALEA 13 SEPTEMBRIE”, sector 5/6, aprobat prin pEI.C.G.M.B. nr. 211/08.05.2008:

DNA SPAȚIILOR VERZI PUBLICE DE FOLOSINȚĂ SPECIALIZATĂ Sub zona spațiilor verzi publice cu acces limitat: grădina botanică

V3    SUBZONA SPATELOR VERZI PENTRU AGREMENT

V3al I Subzona bazelor de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement cu POT maxim = 30%

V3a2 "Subzona bazelor de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement cu POT maxim = 10%

-£-~


VAV3b 'Subzona complexelor și-bazelor sportive


SPATE VERZI PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APĂ PĂDURI ȘI FĂȘE PLANTATE DE PROTECȚIE SANITARĂ


dsecția. urbanism

REGbi&lUEn: LOCAL DE ORSANiSiM

■’iZAT SPRE KESCHiMBARE
ț;;jU.


GC-TIA

GSA« . 7.5 I

l-l

t;-;-

Î-î

u

5.1. VI

^SUBZONASPAȚIILORVERZrȚ-UBLlGU:GUAGCES:4vgUlIVÎliAT A

5.1.1. Via

Șubzona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, seuampi,> precum și

plantații de aliniament ale arterelor, principate sau secundare, pi^ăȘFfaferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale.    '    .

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

Se admit următoarele utilizări funcționale:

-(1) spații plantate;

(2)    circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și oglinzilor de apă;

(3)    drumuri de balaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de. tonaj ridicat;

(4)    mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

(5)    construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cn utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;

(6)    adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

(7)    parcaje.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1)    se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial șl care funcționează în acest scop;

(2)    se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața

:    acestora însumată la suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de

toate categoriile și a platformelor mineralizate, să nu depășească 15% din suprafața totală a parcului;

(3)    clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.

Art. 3

Utilizări interzise

(1)    orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;

(2)    orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate;

(3)    conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;

(4)    localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea spațiilor plantate adiacente trotuarelor;

(5)    tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II -CONDI

TII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)

(2)

conform stadiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare; lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice maj ore va respecta normele în vigoare.

Art. 5

Amplasarea clădirilo față de aliniament

(1)

conform stadjjlande specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.'

/XXX    ■

Art. 6

Amplasarea clădirile față de limitele latei; și posterioare ale / parcelelor    f ,

171

(1) \

conlopar^d£r®t~de-'bpecia'îitate aprobate, conform legislației în vigoare.

. X/

Art. 7

Amplasarea clădirilo unele față de altele p aceeași parcelă

r

e

\^,(1) conforml'gfadiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 8

Circulații si accese

7    5

(1)    conform- studiilor de specialitate-aprob ale, conform legislației îh-vigoare;

(2)    se va asigura accesul din- circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare-drum de balaj-) care vor fi tratate ca alei principale;

(3)    se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

- (1) parcajele se vor dimensiona și dispune- în afara circulațiilor publice conform normelor specifice" și proiectelor de specialitate legal aprobate.

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE U^GAMiSK

AVE NR.

92J-î-ter Ego

ls group
Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


(1)    cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu

(2)    U max. = 11,00 metri.ALORREeTOR 6


Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor


Art. 12

Condiții de echipare edilitară


Art. 13

Spații plantate


Art. 14 împrejmuiri


(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoaref

(2)    se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.


(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. Se vor asigura: alimentareamu apă-, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat în care este admis accesul publicului.

(2)    se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a-fi utilizate la întreținerea spațiilor plantate.


(1)    plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie

de spații plantate;

(2)    toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime;

(3)    se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofîle specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special;

(4)    pentru defrișarea vegetației din plantațiile de aliniament stradal situată la o distanță, față de imobil, gard împrejmuitor, etc., mai mică de 2,00 metri pentru arbori și 0,50 metri pentru arbuști, vegetație care se află în administrarea compartimentelor de specialitate (A.L.P.A.B., Primăria Sectorului 6, respectiv Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6), se va solicita emiterea avizului de defrișare și se va dispune plantarea în compensare în raport de 3 arbori la 1 arbore tăiat.


(1)    conform normelor specifice existente;

(2)    se recomandă împrejmuiri transparente de maxim 2,00 metri înălțime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu;

(3)    spre deosebire de parcuri și grădini, scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare, fie prin parapet de 0,60 metri înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica- poluarea provocată de scurgerea pământului pe trotuare.SECȚIUNEA III- \)SIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 15 Procent maxim de ocupare a terenulni


.T. maxim inclusiv construcții, circulații, platforme = 15%.


C.U.T. maxim = 0,2 mp. ADC/mp. teren.


REGULAWNTLOGALUE/iRBANlSBă

VIZÂFSFRE HSSCM8ÂRS
Iter Eqo


93


5.1.2. Vlm ..Zona Răzoare”

Spații 5 ei zi publice cu accente construite înalte    V //    < A

In „Zona Răzoare” se vor prelua reglementările pentru Vlm, conform R.L.U. aferent P.U/fi „NGDTNTERMODAL

RĂZOARE-CALEA 13 SEPTEMBRIE”, sector 5/6,_aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 211/08.05.2008, cu respectarea legislației în vigoare:

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

(1) Se admit următoarelemtilizări funcționale:

a)    circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;

b)    mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

c)    construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică, comerț și servicii;

d)    adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

e)    parcaje.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1) pentru clădirile ce constituie accente verticale sunt admise și funcțiuni de birouri si reprezentanțe, cu condiția ca suprafața ocupată la sol inclusiv alei și platforme să nu depășească 15% din suprafața parcelei, iar la parter să existe spații cu acces public cu vitrine luminoase.

Art. 3

Utilizări interzise

(1)    orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;

(2)    orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice;

(3)    conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;

(4)    localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea spațiilor plantate adiacente trotuarelor;

(5)    se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    pentru parcele cu suprafața mai mică de 3.000,00 mp - construibile conform R.L.U. aferent P.U.G. Municipiul București, pentru subzona Via;

(2)    pentru parcele cu suprafața mai mare de 3.000,00 mp - este obligatorie întocmire P.U.Z. cu ilustrare de arhitectură.

Art. 5

Amplasarea clădirilor fată de aliniament

9

(1) conform P.U.Z. însoțit de ilustrare de arhitectură cu respectarea alinierii date prin planșa de reglementări vizată spre neschimbare..

Art. 6

Amplasarea clădirilor

fată de limitele laterale^

>

și posterioare ale /Av parcelelor    jf U /

(1) conform P.U.Z. însoțit de ilustrare de arhitectură și studiilor de specialitate avizate conform legii.

Art. 7    // /V

Amplasarea clădirjlpr ț unele față de alteia gțeU ■, aceeași parceJăV

Ă|)?Ț-e^bfbrni'l\P.U.Z. însoțit de ilustrare de arhitectură și studiilor de specialitate

7 '    ''âprobăfejj conform legislației în vigoare.

T    /

Art. 8 ■    U

Circulații și acc

îșe

Jifâ ' accesul la construcțiile din Vlm va fi asigurat conform studiilor de specialitate

^~~2>avizate conform legii care să demonstreze posibilitatea infrastructurii propuse de a suporta încărcarea de trafic și impactul acestor încărcări punctuale în contextul orașului.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) parcajele se vor asigura în întregime în subteran - se pot construi pe toată suprafața parcelei cu condiția ca acest lucru să se facă la o adâncime care să permită acoperirea cu un strat vegetal propice-pentru creșterea arborilor maturi.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor^

(1)    pentru parcelele cu suprafața mai mică de 3.000,00 mp regimul maxim de înălțime este de P-fc2-niveluri;

(2)    pentru parcelele cu suprafața mai mare sau egală cu 3.000,00 mp regimul maxim de înălțime este de P+30 niveluri.

Art. 11

Aspectul exterior al. “dădirilor

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare, se recomandă, „adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

SULA^ENT LOCAL DE U


îARiSffls
(& Jh,{0c/Q1SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIR&ONATORISECTOR 6

~ - - c- \Art. 12 Condiții de edilitară


chip are


Art. 13

Spații plantate


Art. 14 împrejmuiri


(1)

(2)


(3)

(4)


conform studiilor de specialitate aprobate, coriEri^j^isfefei'îh.vî^'âie^Țy se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzateȘ,^l^fi)ni^.)lfi^jșfi iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de^^tfplantat în care este admis accesul publicului;

se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a-fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă.


(1)    plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie

de spații plantate;

(2)    se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice.


(1)    conform normelor specifice existente;

(2)    se recomandă împrejmuiri transparente de maxim 2,00 metri înălțime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu;

(3)    scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin

parapet de 0,60 cm înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare._


SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului


(1) P.O.T. maxim cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = 15%.


si)


Art. 16..

Coeficient maxim de utilizare a terenului(1)    C.U.T, maxim = 5,0 mp. ADC/mp. teren (conform P.U.Z. „NOD INTERMODAL RĂZOARE-CALEA 13 SEPTEMBRIE”) pentru parcele cu suprafața mai mare de 3.000,00 mp;

(2)    C.U.T. maxim = 0,2 mp. ADC/mp. teren pentru parcele cu suprafața sub 3000,00 mp.[fter Ego

1 -group


1 DIRECȚIA ORBANlSa

-REGULASflM'iT LOCAL BSLUR3AM1SB8

* 1

IVîZÂTSPRE KESCHiâsBARE


> //-


”5.2. V2

SUBZbOSPĂȚÎILOR VERZI PUBBÎUE.DE EQfiOSÎNȚĂ’»

5.2.1. V2a

Subzona spațiilor verzi publice cu-acces limitat: grădini îmtani’de șizăpîo^fee^r^TXx/,

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUN CȚIONALA    '    17Q 'J.

Art. 1

Utilizări admise

(1)    sunt admise numai construcțiile legate de programulx speclfie-ASmeți^iii

specializate.    /

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1)    orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele competente

în conformitate cu prevederile O.UIG. nr. 195/2CF05 și cu normele de protecție ; stabilite pe plan local.

Art. 3

Utilizări interzise

(1)    orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;

(2)    orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate;

(3)    conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;

(4)    localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea spațiilor plantate adiacente trotuarelor;

(5)    tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II - CONDU

DII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice majore va respecta normele în vigoare.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 6

Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale

5

și posterioare ale parcelelor

(.1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 8

Circulații și accese

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale;

ȚȚȚrU^Ua'âslgura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

Art. 9    /

Staționarea    1/

autovehiculelor    (1

1)^ parcaj elțNse vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform

/^'Bormploi?âpecifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

Art. 10

înălțimea maximă uo admisibilă a clădi: llâr

Jf

-> 1

TÎ; cu excejjția'înstalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

Art. 11    1 \ \

Aspectul exterionalu \ 1 clădirilor    \\ A \ .

i

1)'. Nfionfonnțștudiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

2J^-'~se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de ȚȚ-::;’sp ații plantate.

Art. 12

Condiții de echipaje \ edilitară

"Ți) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. Se vor

asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat în care este admis accesul publicului;

(2) se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate.

Art. 13

Spații plantate

(1)    plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de-spațiLplantate;

(2)    toate parcajele vor fi obhgatoriu’plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime;

(3)    se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, -utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter speciali

DIRECȚIA URBANSSa REGULÂRgENT LOCAL DE URBAMiSSl

Răltar Ego

/Or    4*' group'=?V z AVE w &/O2 • O». Ve£S96

«d^r* s^sr*?-* Fîc"p*i"»» iHjîKr's a («îi"    1SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIArt. 14 împrejmuiri


SECȚIUNEA III -POSIB


Art. 15

Procent maxim de ocup ar ea terenului


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1)

(2)

(3)


conform normelor specifice existente;

se recomanda împrejmuiri transparente de maxim 2,00 mo|dm^cme un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.    /

spre deosebire de parcuri și grădini, scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare, fie prin parapet de 0,60 metri înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea provocată de scurgerea pământului pe trotuare.


iLITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


(1) P.O.T. maxim cu construcții, circulații, platforme = 15%.


(1) C.U.T. maxim = 0,2 mp. ADC/mp. teren.DIRECȚIA URBA-ÎMISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

V1TaT    a


’AIW°


’âa/''

7A/A &o/y


i ■! i 'J

t.Âj

■'5.3. V3 11    ' !

SPĂȚn;ȚURZȚPENTRUAGREMENT    W

5.3.1. V3al

Baze de agrement, parcuri de distracții, poli de agrement ci/BOT maxim =30%

SECȚIUNEA I-UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

-(1) sunt admise construcțiile și instalațiile specifice conform proiectelor legal avizate.

Art. 2

Utilizări admise ca condiționări

(1) orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de or-ganele-competente în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 și cu normele de protecție ’ stabilite pe plan local.

Art. 3

Utilizări interzise

-(1) se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;

(2)    nu se admit nici un fel de intervenții care depreciază caracterul zonei protejate;

(3)    este interzisă îh perimetrul de protecție amplasarea de obiective și desfășurarea de

activități cu efecte dăunătoare asupra vegetației și amenajărilor;

(4)    se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și față de rețelele tehnice majore va respecta normele în vigoare.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în rigoare.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 8

Circulații și accese

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de balaj) care vor fi tratate ca alei principale;

(3)    se va asigura din drumul de balaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform ^^mormelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădiriloi

(

ri -

Ăî)x---peu-excb^&:instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

A

Art. 11 Aspectul ext clădirilor

jriiral

OE

&

'V

^(ijj. conform stMiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

jț2) se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de ; spățpplanțăte.

Art. 12 Condiții de < edilitară

ohm ara)

"(IȚ^confo^f^tudiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

^(2) se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate la întreținerea sp ațiilor plantate.

Art. 13 Spații planfi

Aat__

plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie-de spații plantate;

(2)    se vor amplasa perdele de protecție consistente, alcătuite din: două sau trei rânduri de arbori, un rând de arbori și unul san două rânduri de arbuști 'decorativi, în toate zonele potențial generatoare de poluare fonică amplasate lângă spații de. odihnă-relaxare șrcontemplare sau lângă amenajări peisagistice speciale;

(3)    toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard-riu de 1,20 metri înălțime;

(4)    se recomandă, din considerente ecologice și de-economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice.

ALTER EGO

Concept
Ilter Ego

18 group


iHlt.
.îs ăSă/.©]?. Uza-

........................... I<A


Art 14 împrejmuiri


SECȚIUNEA III -POSIB'


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului—EJLZ.


(1)    conform normelor specifice existente;- ' —

(2)    se recomandă împrejmuiri transparente de maxim 2, soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.


LITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


(1) P.O.T. maxim cu construcții, circulații, platforme = 30%.


ATOOECTOR 6


(1) C.U.T. maxim = 0,35 mp. ADC/mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii.DIRECȚIA URBANISM

REGULÂKOST LOCAL DEUJRBAM1SBS 1    •) ÂV32

Ivszm'spre heschsksâre

llter Eao

1 aroup

/AU"''    1

„COORDONATOR SECTOR 6

Z/A


(5i3;2fV3â2    | Baze de agrement,'parcuri de distra

cții^poîifr

re'hgțjSn

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

V’C*?-.    ■'C/ /

Utilizari admis


(1)    alei pietonale, respectiv: circulații exclusiv pietonale din materiale cu texturi și cromatică diversă (dale decorative, dale înierbate, pavele, covor asfaltic, pietriș, nisip, criblură etc.);

(2)    amenajări pentru sport, joc și odihnă :

a)    locuri de joaca pe categorii de vârstă;

b)    locuri dejoacă de mari dimensiuni, cu instalații și echipamente de joc speciale; amenajări pentru odihnă-relaxare și contemplare;

c)    terase-debarcader și puncte belvedere; zone cu jocuri de apă (fântâni, cascade, bazine decorative, jeturi de apă etc.);

d)    zone cu jocuri de lumină (iluminat special artistic);

e)    perdele de protecție;

f)    locuri de sport - agrement cu amenajări și platforme-pentru role, skate, piste biciclete, amenajări mountain-bike, karting, echipamente specifice sportului extrem (bungee-jumping, climb-up) etc.;

(3)    mobilier urban:

a)    amenajări peisagistice și spații plantate monumentale reprezentative;

b)    mobilier urban repartizat uniform pe teritoriul parcului și în stiluri care să nu afecteze (bănci în stil tradițional și modem, coșuri de gunoi, jardiniere, pergole, ziduri decorative, stâlpi de iluminat, afișaje, obiecte de artă plastică etc.);

(4)    construcții pentru expoziții și activități culturale:

a)    construcții cultural-expoziționale (săli expoziționale cu tematici diverse, mici pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici, biblioteci în aer liber etc.);

b)    construcții și instalații specifice pentru spectacole în aer liber și spectacole teatrale;

(5)    construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică:

a) mici puncte de alimentație publică și comerț în spații amenajate;

(6)    spații pentru întreținere :

a)    alei ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale;

b)    grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

c)    spații pentru rețelele telmico-administrative;

d) spații de întreținere și amenajări sere și grădini de răsaduri deschise publicului.


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări


(1)


. construcțiilor trebuie să aibă la bază un studiu de amenajare

icK ....

' V1......Gjbeisagiâ:

2y /dădjrîte^i ĂmEnajările pentru diferite activități se admit cu condiția de a nu avea ȘeparafiTi'zicc.cVs să impună interdicția liberei circulații pietonale.


iplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte A'tiăunăto'are/în perimetrul de protecție a Mănăstirii Chiajna;

Ț.'.'Se jntgHdcȚoric^/rntervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;

interzic'orice improvizații ale colectării apelor uzate ale construcțiilor lacustre;

"se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi;

se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore rutiere și feroviare; se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.


SECȚIUNEA IIN- CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

“Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiunii


(1)    suprafața minimă a unei parcele pentru amenajarea unui parc va avea cel puțin 10.000,00 mp;

(2)    suprafața minimă a unei parcele pentru alte utilizări funcționale va respecta normele și iegislația-în vigoare.


Art. 5

Amplasarea clădirilor fată de aliniament


(1) clădirile se vor retrage față de aliniamentlavo distanță de minim 4,00-metri.
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ORDONATOR SROTOR 6
yfllter Ego

group.


REGUlSsEKF LOCAL DE yRSAHjSfcS

1 â/?01

l/\ ÂVK .......

VEH SPRE MESCHSSAfffi


Ci

c.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și_posterioare ale parcelelor

(1)    retragerea față de limita posterioară a parcelei va 'fi c^puțih^gâWei^'Jîa^jătaie din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul ce^mai înalȚTaț^/eȚefmr; dar nu mai puțin de 5,00 metri;

(2)    clădirile se dispun izolat față de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00 metri.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1)    distanța minimă dinte clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la

cornișă a clădirii celei mai înalte pentru fațadele cu camere locuibile; distanța se poate reduce la jumătate, dar nu la-mai puțin de 3,00 metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile.

Art. 8

Circulații și accese

(1)    se vor reglementa prin documentații de urbanism aprobate conform legii;

(2)    se va asigura accesul, din circulațiile publice, ale aleilor ocazional carosabile (pentru înteținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tatate ca alei principale;

(3)    se va amenaja un drum de halaj de minim 5,00 metri lățime;

(4)    se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri;

(5)    circulațiile pietonale vor folosi materiale diverse : dale decorative, pavele, dale înierbate, piață, nisip, criblură.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice, perimetral

conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși 10,00 metri;

(2)    stabilirea înălțimilor maxime admise pentru construcții și instalații se va face în baza unui studiu peisagistic.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1)    nu se vor folosi materiale și cromatică care să contrasteze în mod neplăcut cu atmosfera și importanța reprezentativă a parcului;

(2)    sunt interzise improvizațiile cu materiale de slabă calitate;

(3)    se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații 'plantate.

Art. 12.

Condiții de echipare/' edilitară    /    ,

/(j/T^donțonn studiilor de specialitate avizate conform legii;

fc^2jt_ m pțbul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității . compgfripte care administrează resursele de apă.

Art. 13    ife-J

Spatii plantate jU 7! •' \\    L777    '

\ \    v.ț-’ ' • y

\ \ - /

(1)/ -'se, va amplasa în zona lacului vegetație lacustră pentru atragerea faunei specifice

/ lacujuij”' I    .    •

yț2) se y6r -amplasa perdele de protecție consistente, alcătuite din: două sau trei rânduri de arbori, un rând de arbori și unul sau două rânduri de arbuști decorativi, în toate zonele ■potenrim generatoare de poluare fonică amplasate lângă spatii de odlhnă-relaxare și -contemplare sau lângă amenajări peisagistice speciale;

(3)    ' ' toate parcajele vor fi înierbate și obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru

locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime;

(4)    se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofîle specifice.

Art. 14 împrejmuiri

(1)    conform normelor specifice existente;

(2)    se recomandă împrejmuiri transparente pentru vizibilitate de maxim 1,50 metri înălțime, fără socluri opace care obturează, dublate de vegetație ( arbori și arbuști ) în interiorul parcului și cu grupuri de arbuști ritmați în exteriorul parcului, dublați de aliniament de arbori de la caz la caz;

(3)    diferitele zone interioare parcului (locuri de odihna-relaxare și contemplare, locuri de joaca, zone speciale ) nu vor fi îngrădite dar pot fi separate de aleile pietonale fie prin parapet de 0,60 metri înălțime, dublat de arbuști pentru realizarea unei compartimentări în spațiu peisagistic;

(4)    îngrădirile nu vor obtura vizibilitatea și perspectiva către oglinda lacului.

SECȚIUNEA RI - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocup are-a- ter enului

(1) conform Regulamentului Local de Urbanism-, P.O.'T. cuprinde construcții, platforme-, circulații carosabile, ocazional carosabile și pietonale;

P.O.T. maxim = 10%.

Art 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1) C.U.T. maxim = 0,35 -mp- ADC/mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare și documentațiilor de urbanism .conform legii.

5.3.3. V3b

| Complexeșibaze sportive    ' "O,    • •

- UTILIZARE FUNCȚIONALĂ    ș'j

Art. 1

Utilizări admise

(1) sunt admise construcțiile și instalațiile specifice confofifepr6î|^îlpr RTgjil avizate.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1) orice intervenție necesită-documentații specifice aprobate de'nrgănele competente în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 și cu normele de protecție stabilite pe plan local.

Art. 3

Utilizări in terase

(1)    orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;

(2)    _nu se admit nici un fel de intervenții care depreciază caracterul zonei protej ate;

(3)    în perimetrul de protecție amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte dăunătoare asupra vegetației și amenajărilor;

(4)    tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 7 ••

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 8

Circulații și accese

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale; -

(3)    se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor pubhce conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

Art. 11    /

Aspectul exterior al C\ /A clădirilor    \\|R

^(1) XcoSprir^stihiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

?(^^x.^^b,pbmănâăVdecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de ; £ ((Ț sp ații jpîăptate?" )|

Art. 12    \    \U"

Condiții de eehipkre V edilitară    K\ \ ,

(1) \' confofiristudnlbr de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

• (2)    recQriianâă/ extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine

/ decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate.

Art. 13    \\ \ \ V/

Spații plantate\\ \ Vz

plaiitnțidriinalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie 2^" de spații plantate;

"■(2) toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cn cel puțin un arbore la 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime;

(3) se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuieElor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice.

(1) confonn normelor specifice, existente;'

Art. 14 împrejmuiri

.(2) se recomandă împrejmuiri transparente de maxim 2,00 metri înălțime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.

, i xhn Itar    REGULÂâRt.W î L<.    .

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A-


I y\',x    w?,


Art. 15

Procent maxim-de ocupare a terenului


(1) P.O.T. maxim cu construcții, circulații, platforme'= 30%.


sțrrr


C'WAA'

\'x'x


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1) C.U.T. maxim = 0,35 mp. ADC/mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare și documentațiilor de urbanism conform legii.REGULAsîrîîxN î LQoAu Lîx

-4

% p a -1 5=r^£=!-. yn, ’JT4 R; îi (•” (C6- 5 ’i S 'E .?• A îO '•'•-o

VU/wisrKt: kte»vnime>ArCc


Uter Eg.o

group\k\


5.4. V4 I    r SPAȚII .VERZI PENTRUPRO.ȚEGȚlA/UURSUÎSLG^ DE APĂ    T

SECȚIUNEAI - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ    =

Art. 1

Utilizări admise

(1) pe fâșia de protecție de 50,00 metri (30,00 metrftȘĂ-.mnelĂP.U.Z.-uri aprobate

anterior) din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, cu fuhdțiundpublică. ecologică și peisagistică, se admit următoarele: drum de halaj,-alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentație-publică specifice programului de parc.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1) orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele competente în

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/ 22.12.2005 și conform cu normele de protecție stabilite pe plan local.

Art. 3

Utilizări interzise

(1)    orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;

(2)    tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice majore va respecta normele în vigoare.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 8

Circulații și accese

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    se va asigura accesul din circulațiile publice pe aleile ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale;

(3)    se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) parcaj ele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform ■ normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor    /

(Jj^O^onform^pdiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

^^Ăitserreeomandm, adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de ĂĂ/^spațiLplâptme^,

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

ț

' (1)' conform1 studiilpr de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare. Se vor

■    ‘    \' asigură’/ alimgnțarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public

■>.' Ț 'cor^rm/cepitwlor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat în care este

■    p/V Țadmisacpe^publicului.

Art. 13    li

Spații plantat! R

(j^^toaț^^^ele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 4 locuri de

"parcUiĂși vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime;

(2) se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și-favorabile faunei antropofile specifice.

Art. 14

împrejmuiri ’j

(1)    conform-nonnelor specifice existente;

(2)    se recomandă împrejmuiri transparente de maxim 2,00 metri înălțime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.

DIRECȚIA URBANISM AE&»uLâMLfn’ LOCAL C£_î.iHBA?'iiSKs

I _    .104

Iter Ego

group


Ay!ZN^-^~~'SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


;P;UA.VTO&'SECTOR 6


SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE    A /Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1) P.O.T. maxim cu construcții, platforme, circulații carosab'iî^^jriefena^/Ă 15 %


(1) C.U.T. maxim = 0,2 mp. ADC/ mp. teren.


~jpN-ȘA1    îs iî -Ț? A 8 ® p

REGULA&lENTtâCAL DE/jRBÂMiSBS


I VIZAT SPRE KESCHSKBÂRG
Iter Eqo

PLi

5.6.V8.x    1    1 pășWWâșîireantăte;.Wpr61egț™^4nitaiîăj b?

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

(1) confomrlegilor și normelor specifice în vigoare.

Art 2

Utilizări admise cu condiționări

(1) orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/ 22.12.2005 și conform cu normele de protecție stabilite pe plan local.

Art 3

Utilizări interzise

(1)    se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare.

(2)    se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA H - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    conform stadiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    lățimea zonei verzi de protecție față de infrastructura de circulații și rețele tehnice majore va respecta normele în vigoare.

Art 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1) conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art. 8

Circulații și accese

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    se va asigura accesul din circulațiile publice pe aleile ocazional carosabile (pentru .întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale;

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1) parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1)    cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

Art 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1)    conform studiilor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spafii^lastate.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară    l\

(1)    studîrfor de specialitate aprobate, conform legislației în vigoare.

Art 13    \

Spații plantate    \

(jlj •“ /pjantațiilb.^yîte șevor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de

ț\ spații planfereJ S, j

(2). , U toate parbajelb yor â obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la 4 locuri de parcare și

. JF/^or-fiJncSnjurat^pe un gard~viu de 1,20 metri înălțime;

2(3)    lecpmand^ain considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de

îfiteți5ebs=dlȚ la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofîle specifice.

Art. 14

împrejmuiri    ’

(1)    conform normelor specifice existente;

(2)    se recomandă împrejmuiri transparente de maxim 2,00 metri înălțime din carerun soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.

SECȚIUNEA DI - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului

Nu este cazul.    *

Art. 1'6

Coeficientmaxim de utilizare a terenului

Nu este cazul.

" mAURBANSM REGI „ /1 'eT LOCAL de U6®AKiS8!

.ALTER EGO member of Conceptgrier Ego

aa group ___106iihG1


SUBZONA CONSTRUCȚIILOR ȘI AMENAJĂRILOR PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

G2


„SUBZONA CIMITIRELORDl R E CȚ1A U BA Ui

PPM    mv


member of


Iter Ego

group


6.1.G1

SUBZONA CONSTRUCȚIILOR ȘI AMENAJAlffiTOHvlEWMGOSPODĂRIE •'NU'    '    COMUNALĂ    ’

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA

Artl.

Utilizări admise

(1) construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală:

a)    birouri autonome;

b)    incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, transportul public urban, piețe comerciale, salubritate, întreținerea spațiilor plantate (tratate în R.L.U. la capitolul V- Spații verzi).

Art. 2.

Utilizări admise cu condiționări

(1) se vor asigura zonele de protecție prevăzute prin norme

Art. 3.

Utilizări interzise

(1) pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile pe care le generează.

SECȚIUNEA H - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    pentru diferite servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 400,00 mp și un front la stradă de minim 15,00 metri;

(2)    Pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurător, se vor elabora documentații de urbanism, conform legislației în vigoare și un studiu de impact asupra mediului.

Art. 5.

Amplasarea clădirilor fată de

î

aliniament

(1)    la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară

:    pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12,00 metri pe

străzi de categoria I-a și a H-a, iar pe străzi de categoria a IH-a de minim 6,00 metri;

(2)    clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi, decât acestea, se află în această situație, sau se vor retrage la o distanță de minim 6,00 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la stradă;

(3)    în cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 10,00 metri pe străzile de categoria l-a și a H-a și de minim 8,00 metri pe străzile de categoria a IlI-a.

Art. 6.

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1)    distanța clădirilor față de limitele parcelei, va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 metri;

(2)    sșNaSSfec^alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor cu

A Nnincțixmi pQm^și de locuit.

â^ivitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în wN ȚcareȚaȚUoc jtroeTeșe de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc IțT 2 jU§tiri!ogi$sp yorjespecta normele specifice în vigoare.

Art. 7.    \ U

Amplasarea , \ « a clădirilor unela mȚ de altele pe aaetnw parcelă

VlL^mștanța mjhmiă^mfre clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a

• elădiru'â'ebjrinjșț înalte, dar nu mai puțin de 6,00 metri; fimăLȚus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele ■^^^opuge1’. nujgjutiaccese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăpem mcare se desfășoară activități permanente;

(3) în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

Art. 8.

Circulații și accese

(1) se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică;

Art. 9.

Staționarea

autovehiculelor

(1)    staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;

(2)    locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice;

(3)    .în spațiul de retragere de la aliniament-din incinte se po-atemezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor-?

Art. 10.

înălțimea maximă admisibilă a -clădirilor

(1)    înălțimea clădirilor nu va'depăși înălțimea maximă admisă rin unitățile-de-referință adiacente, cu excepția instalațiilor și a coșurilor;

(2)    pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălțime maximă de 12,00“metri.

member of


ijlter Ego

“ group
regulament local ce •    \ AVIZ NR    O ‘

ViZAÎSPRE KESCHIKSARE


A Pjfe.Z. CoSpO^ATO^'ECTOR 6

F" -1' j2-Z n // "A    U-‘sl


Art. 11.

Aspectul exterior al clădirilor

(1)    volumele construite vor fi simple și se vor armoniza afâ$^ract^Mil’^dhdi și cu

vecinătățile imediate;    v

(2)    fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

(3)    tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile înconjurătoare mai înalte.

Art. 12.

Condiții de echipare edilitară

(1)    toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare;

(2)    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care-administrează resursele de apă;

Art. 13.

Spații plantate

(1)    orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe

calea ferată, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localității;

(2)    suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cuarbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp;

realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea de spații verzi pe :1 puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului;

r^^area unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi on^ponata de amenajarea de spații verzi pe cel puțin 30% din suprafața totală arcgjei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul (pe trucui) va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care să permită ';dezvo|tmea vegetației de talia arbuștilor, și condiții de drenare a excesului de unndîțațe.


/(lj.-.-'ț'împrejfeiuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de minim 2,00 metri, din

/ f ;j\\ca^un soclu de 0,60 metri, și vor fi dublate cu gard viu;

^T^m cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2,50 metri distanță cu un al doilea gard transparent de 2,50 metri înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;

în scopul de a nu incomoda circulația pe drumurile publice cu trafic intens și cu transport în comun, porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.


TBILITĂȚl MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


P.O.T. maxim = 50%.


Art. 16.

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1) C.U.T. maxim = 1,8 mp ADC/mp. teren.


DIRECȚIA USBAHlJSWÎ *

'-REGULAMENT LOCAL pt^RBAWîSws • 1- <

vs3m spre keschmârb
1096.2. G2 !    ? 1    1|    ' SUBZONA CIMITIRE]

loRînSfăka

' !-:W    //U*    A< A    cil

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

/    o?/

\V£?.    Sr/ CZ. A<. c

Utilizări admise

(1)

. .14


a)    - cimitire;    '    ->>.

b)    capelă mortuară;

c)    mausoleu - osuar;

A) circulații carosabile;

e)    parcaje;

f)    circulații pietonale;

g)    plantații;

h)    pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.


Art.2

Utilizări admise cu condiționări


(1)    se va asigura, conform normelor, o zonă de protecție de 50,00 metri;

(2)    se va asigura pentru noile cimitire o densitate a locurilor de veci conform normelor în vigoare, circulații carosabile și pietonale civilizate și o pondere mai ridicată a vegetației potrivit rolului de reculegere și respectului cuvenit.


Art. 3

Utilizări interzise


(1) se interzice densifîcarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea vegetației din lungul acestora sau din aria perimetrală.


SECȚIUNEA II - CONDIȚH DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


Nu este cazul.


Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament


(1) clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situație, sau se vor retrage la o distantă de minim 6,00 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la stradă.


Art. 6

Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele fa|ă de altele pe aci parcelă

Art. 8


yor fi respectate prevederile Normelor 'de igiena privind mediul de viață al populației asigurându-se între morminte și gard o distanță de minim 3,00 metri.


Circulații și ai

Art. 9 Staționarea autovehiculelor'se voT’riîsiguiircirculațiile carosabile și pietonale în pondere de circa 15% din

suprafața totală a cimitirului.___

staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;

locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

în spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor.


Art. 10

înălțimea maximă

admisibiln-a

clădirilor


Art. 11

Aspectul exterior al -dădirilor


Art. 12

Condiții de echipare edilitară


Nu este cazul.


(1) se va ține seama de caracterul sobru al funcțiunii.


(-1) se vor asigura puncte de apa din-rețeaua publică;

(2)    se va asigura minim un punct sanitarpentru fiecare incintă;

(3)    se va asigura un spațiu de depozitare a florilor ofilite și a altor deșeuri;

..(4)    se va asigura, colectarea și evacuarea rapida Ia rețeaua publică-de~canslizare a

apelor meteorice.


iter Ego

•group

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


fi".....

.Z&O^0’0NATOR SECTOR 6 Ăi


Art. 13

Spatii plantate

(1)    se vor asigura plantații înalte pe aleile princi]3de/i la'H^a^exteiȚoafă a incintei

în proporție de minim 5% din suprafața totală q^iniitiruluî?^'^^'

Art. 14

Impreimuiri

(1)    împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în

mod discret potrivitfuncțiunii, având înălțimi de maxim 2,00 metri;

(2)    se va acorda atenție modului de tratare arhitecturală a accesului.

SECȚIUNEA HI - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terepțilui

(1) suprafața totală pentru un ioc de veci va avea între 7,50 - 10,00 mp, din care 15% va fi rezervata circulaților carosabile și pietonale, 5% plantațiilor și 1% construcțiilor.

Art. 16    H

Coeficient marai de utili^arefN tereipițuipĂ

(11    C.U.T. maxim = 0,15 mp. XDC/mp. teren.


u

I

L;


A?


J-..V


VERN&


£


ALTER EGO member of Concept


^I^grLl90' QjuPb^r^/-CAPITOLUL VII


Au fost menținute toate localizările existente în prezent ale unităților cu destinație specială.

Eliberarea autorizațiilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice și cu avizele ministerelor

tutelare conform legilor în vigoare pe baza documentațiilor P.U.D. sau P.U.Z.

Zona cu destinație specială cu caracter urban este formată'din:

-    unități militare;

-    unități aparținând serviciilor speciale;

-    penitenciare;

-    unități de protecție civilă și de pază contra incendiilor;    ‘

-    unități de poliție.


SI < ; / u    | SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN A 5 i    J

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

fără precizări.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

fără precizări.

Art. 3

Utilizări interzise

fără precizări.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

fără precizări.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

fără precizări.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față d limitele laterale posterioare ale parcelelor

e

Și

fără precizări.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele de altele pe acef parcelă

faiă\ .

KW \    <

Ț, Ăfer^pfecizări7 Jh.

Art. 8    AVA

Circulații și accesfe~~x

fără precizări.

Art. 9    '

Staționarea

autovehiculelor

fără precizări.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

fără precizări.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

fără precizări.

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

fără precizări.    "    cP

Art. 13

Spatii plantate

fără precizări.    /

Art. 14 împrejmuiri

(1)    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente sau opace cu înălțimi de maxim 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri și vor fi dublate cu gard viu;

(2)    în cazul necesității unei protecții suplimentare conform unor norme specifice, se recomandă dublarea spre interior, la 2,50-5,00 metri distanță, cu un al doilea gard de înălțimea și opacitatea necesară, între cele două garduri fiind plantați în mod compact arbori și arbuști;

(3)    împrejmuirile către parcelele laterale .și posterioare vor fi opace, de 2,50 metri înălțime sau vor fi în conformitate cu normele specifice.

SECȚIUNEA IU - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenuipi

(1)    conform normelor specifice;

(2)    se recomandă P.O .T. maxim = 50 %.

_

Art. 16    l \

Coeficient maxini de utilizareKa terenuPpj /

(Tjj^cojSSrna^normelor specifice;

se recomandă C.U.T. maxim = 1,8 mp. ADC/mp. teren.

//"xX\ A

DIRECȚIA URBANISM REGULA^T LOCAL O^jRSÂ^sSfâ ,

•i

PRS HESCH^BARE


Uter Ego

group


A1


Z/>,


113


CAPITOLUL VUI


ZONA ECHIPAMENETELOR TEHNICE MAJORE
Zona conține construcții și instalații aferente infrastructurii tehnice majore, la nivel teritorial, național și regional, inclusiv sediile unor regii cu arii de competență supramunicipală. Nu fac parte din această categorie infrastructura de transporturi și nici rețelele tehnice de importanță locală-carersunt reglementate & cadrul zonei T și respectiv G.


8.1. R

- 1

ZONA ECHIPAMENETELOR TEHNICE MAJORE

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1

Utilizări admise

(1) construcții și instalații aferente echipării tehnice majore.

Art. 2

Utilizări admise cu condiționări

(1) se vor respecta normativele tehnice specifice.

Art. 3

Utilizări interzise

(1) pentru incintele situate în zone rezidențiale și mixte său în zone în care se produc aglomerări de populație se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activități sau prin transporturile pe care le generează.

SECȚIUNEA II -CONDI

ȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    se mențin incintele actuale cu condiția diminuării poluării și riscurilor tehnologice, în caz contrar se va avea în vedere relocarea acestora;

(2)    ’    pentru noi incinte și pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora

documentații de urbanism, conform legislației în vigoare;

(3)    pentru noi incinte se recomandă localizări în zona A;

(4)    pentru noi birouri sunt admise localizări și în zonele noilor poli urbani;

(5)    suprafața minimă a parcelei construibile va fi de 400,00 mp și front minim 15,00 metri.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1)    clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor noi se află în această situație, sau se vor retrage la o distanță de minim 6,00 metri în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de la stradă;

(2)    în cazul incintelor tehnice se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 10,00 metri pe străzile de. categoria I-a și a H-a și de minim' 8,00 metri pe străzile de categoria a Hl-a.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) distanțaTatăde limitele laterale și posterioare ale parcelelor va fi de minim jumătate dMmăliînen&lădirii, dar nu mai puțin de 6,00 metri.

(®^^Țeăte cazurile seĂor respecta normele tehnice specifice;

Art. 7

Amplasarea clădir unele față de altele aceeași parcelă '

net

cazul m-cari/ nu'wistă astfel de norme, distanța minimă dintre clădiri va fi egală Ăy ĂȚacti iumătate-din jhălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 metri;

, |Mji«i^^țâ'dintreriăuiri precizată mai sus, se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele ■    res'pectri-VmĂsunt accese în clădire și nu sunt ferestre care luminează încăperi în

care se desfășoară activități permanente.

Art. 8

Circulații și accese

(1) terenul este construibil numai dacă are acces direct dintr-o circulație publică.

Art. 9

Staționarea

autovehiculelor

(1)    staționarea pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice, prin retragerea porții de acces;

(2)    în spațiul de retragere al clădirilor de la aliniament se va rezerva maxim 40% pentru parcaje-destinate salariaților și-vizitatorilor.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși-distanța dintre alimumente-și-nici înălțimea maximă admisărin-unitățile de referință adiacente^ cu excepția instalațiilor tehnice,.

Art. 11

Aspectul exterior al

(1) volumele construite vor fi simple și. se vor .armoniza, cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

clădirilor

(2)    fațadele laterale și posterioare vor fi tratate arhitecturi?! lâ^^țaș;    cu fațada

principală;    /    '

(3)    tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea pot fi percepute din clădirile înconjurătoare mai înalte;

(4)    firmele vor fi dispuse pe treimea superioară a fațadei sau/și pe suport independent în spațiul incintei spre intrare.

Art. 12

Condiții de’echipare edilitară

(1)    toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se. va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații și diverse alte platforme exterioare;

(2)    în cazul alimentării cu apă în sistem propriu, se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă.

Art, 13

Spații plantate

(1)    orice parte a terenului vizibil dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată,

va fi astfel amenajată și utilizată încât să nu altereze aspectul general al localității;

(2)    suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40%, formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

(3)    în dreptul fațadei, parcajele vor fi înconjurate de un gard viu cu înălțimea de minim 1,20 metri și se va prevedea plantarea unui arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

(4)    suprafețele libere, neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 200,00 mp.

Art. 14 împrejmuiri

(1)    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri și vor fi dublate cu gard viu;

(2)    - în cazul necesității unei protecții suplimentare conform unor norme specifice, se

recomandă dublarea spre interior, Ia 2,50 metri distanță, cu un al doilea gard (conform normelor), între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;

(3)    împrejmuirile către parcelele laterale și posterioare vor fi opace, de 2,50 metri înălțime sau vor fi în conformitate cu normele specifice;

(4)    porțile de intrare vor fi simple și îh armonie cu împrejmuirea;

a nu incomoda circulația, se recomandă ca, pe drumurile publice cu trafic intOTS, porțile de intrare să fie retrase față de aliniament, pentru a permite

X""3fiîtâționare^ vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

SECȚIUNEA III - IMSfEl LI fĂTlLMM’iME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15    V    li A F |

Procent maxim de VA R ocupareca. terenuluiWvR

\ i\    xL#

\(1) r^trhliEicfflt^ tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

jvl y/a)./Lcu/l-3, niveluri și peste-P.O.T. maxim = 70%; b)_^teu 4<xiiveluri și peste - P.O.T. maxim = 50%;

■(2) ;a incinte tehnice în zone industriale - P.O.T. maxim = 80%;

X^ÎU^^r^mcinte de birouri cu 1-6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70%; yr a) birourile pot fi înscrise în fronturi continue, cu condiția de a nu se depăși o '    adâncime de 20,00 metri față de aliniament;

b) din restul curții o pondere de maxim 75% poate fi construită cu clădiri de cel mult 2 niveluri (8,00 metri).

Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului

(1)    incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

•cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1,0 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp. teren;

•cu 3 niveluri - C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 4-6 niveluri și peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren;

•incinte tehnice în zone industriale - C.U.T. maxim volumetric = 9 mc./mp. teren.

(2)    birouri:

•cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1,0 mp.-ADC/mp. teren;

•cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 3 niveluri - C.U.T-maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren;

•    cu 4-5 niveluri - C.U.T. maxim = 2,2 mp; ADC/mp. teren;

•    cu 6 niveluri și peste—G.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren.


întrucât aspectul general al municipiului București este puternic influențat de imaginile oferite către principalele căi de acces rutier și feroviar, ca și de legătura dintre aeroport și centrul localității, se va acorda o atenție sporită considerentelor estetice în acordarea autorizațiilor de construire pentru subzonele de transporturi.

Aspectul oferit de spațiul aferent căii ferate, constituind o carte de vizită pentru capitala, va fi necesar să facă obiectul unui studiu de ansamblu și a unor programe de ameliorare, în condițiile prezentului regulament, pentru întreg traseul căilor de acces în oraș, cuprins între gări și linia de centură, precum și pe tot traseul acesteia.

Totodată, având în vedere poluarea fonică a locuințelor, cauzată de distanța redusă a acestora față de linia ferată, va fi necesar ca, în sectoarele în care această distanță este sub 15,00 metri, să fie realizate ziduri antifonice sau construcții cu același rol, pe baza unor studii de specialitate.

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone:

TI


SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE

T2
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

P.U.Z. COORDONATORzSEETO^

9.1. TI

| SUBZONA TRANSPORTURILOR RUTIEREE

SECȚIUNEA I-

- UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1 Utilizări admise

(1)


(2)

(3)


a)    autogări și alte construcții și amenajări pentru gararea și întreținerea mijloâcet&rUe" transport rutiere cu tonaj și gabarit admis pe străzile din Municipiul București, pentru transportul de călători și mărfuri, precum și serviciile anexe aferente;

b)    construcții și amenajări pentru gararea și întreținerea mijloacelor de transport-greu rutier și pentru transferul mărfurilor transportate în mijloace de transport cu tonaj și gabarit care nu sunt admise în localitate, instalații tehnice de transfer, precum și serviciile anexe aferente, parcaje, garaje;

c)    construcții și amenajări pentru depozitarea, reambalarea și expedierea produselor transportate, spații și construcții de expunere și comercializare a produselor pentru comerțul en-gros și pentru comerțul en-detail numai cu mărfuri care nu pot fi transportate la domiciliu cu automobilul personal (elemente de construcție și finisaj, mobilier, ambarcațiuni și diverse alte produse pentru întreținerea grădinilor, camping ete.);

d)    servicii pentru transportatorii în tranzit: birouri, telecomunicații, moteluri, restaurante, destindere;

e)    vamă;

f)    unități de producție și' asamblare.

spații verzi amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătățirii calității mediului și aspectului peisagistic; parcaje pentru salariați și călători.


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări(1)    conform studiilor de specialitate și norme specifice;

(2)    parcajele publice vor fi plantate și înconjurate de gard viu de minim 1,20 metri înălțime;

(3)    lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie:

a)    să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen);

b)    sănu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluentă, siguranța);

c)    elementele căilor de comunicație în zona obiectivelor speciale să respecte legislația în vigoare..


(4)

(5)


orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de

modernizare sau extindere;

orice construcții sau amenajări, cu excepția celor provizorii, pe terenurile rezervate pentru:

a)    lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de centură și completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi (de centură și penetrațiile în municipiu);

b)    modemizarea intersecțiilor;

c)    realizarea pasaj elor supra și subterane;

1 d)realizarea spațiilor de parcare;

/în zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor și autostrăzilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:

a)    construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare impietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;

b)    panouri independente de reclamă publicitară.

cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației rutiere;

amplasarea în incintă unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții

care prin natura activităților desfășurate pot-produce poluare peste normele admisibile


SECȚIUNEA II-CON!

9IȚILDE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)-

(1)    pentru construcțiile de birouri parcela minimă construibilă este de 400,00 mp cu front

1-a-siradă de minim 15,00 metri;

(2)    pentru- normcinte și pentru extinderi ale incintelor tehnice-se vor elabora documentații de-urbanism, conform legislatiei-în vigoare;

1---"....... ,    A

-ALTER EGO member of Concept^IterEgo,, A wsrî-rf î rjCAÎ Dfc Ș/RBÂ-'tiStS

21/Ă17


KL COQRRONATOR SECTOR 6

JJIter Ego

88 group
Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1)    autorizarea clădirilor noi este posibilă numai â/baza^rțr âScîȘnefițății de urbanism

aprobate conform legislației în vigoare;    *

(2)    clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe-strada respectivă majoritatea clădirilor noi se află în .această situație sau se vor retrage la o distanță de minim 6,00 metri, în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de Ta stradă;

(3)    în cazul incintelor tehnice se recomandă retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 1-0,00 metri pe străzile de categoria I-a și a H-a și de minim 8,00 metri pe străzile de categoria a IH-a.

(4)    amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu_ o grosime de minim 2,00 metri.

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1) distanța față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 metri.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

(1)    în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice;

(2)    pentru clădiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt norme specifice, distanța minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 6,00 metri;

(3)    distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități permanente.

Art. 8

Circulații și accese

(1) se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică.

Art. 9

Staționarea

>

autovehiculelor

(1)    staționarea autovehiculelor se va asigura în afara circulațiilor publice;

(2)    în cazul străzilor cu transport în comun și a arterelor de penetrare în Municipiul București, staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;

(3)    hi spațiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și clienților.

Art. 10

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

(1) înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

Art. 11

Aspectul exter clădirilor

ior al

(, 1 i 1    r

1 n    F

1 ll    V--"?

V i    V*

(1) volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu j^A^X^mătățile imediate;

fhLadelQ posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada

;?(3')Xr^t^aVceperirii clădirilor va ține seama de faptul ca acestea pot fi percepute din ' • dățfiplejîncpijjurătoare mai înalte;

înjâzd,!' autogărilor noi din proximitatea locuințelor, zonelor comerciale și a polilor

1 furbatiij șeuțefcomandă soluționări care să permită acoperirea și închiderea spațiilor de jArcareCuti îmbarcare în autobuze pentru reducerea disconfortului utilizatorilor ■'XJ^dădjrifor învecinate.

Art. 12

Condiții de ecl edilitară

aip are

(1)    toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulații și platforme exterioare;

(2)    în cazul alimentării cu apă îh sistem propriu se va obține avizul autorității competente -care administrează resursele de apă.

Art—13

Spații plantate

(1)    rin fimitele-standardelor tehnice de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor libere și

amenajarea peisagistică a plantațiilor din aceste sub zone, (până la linia de centură), se subordonează exigențelor de calitate a imaginii Capitalei, fiind “porțile” reprezentative de intrare;

(2)    orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile-publice, inclusiv -de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze asnectul general al

ALTER EGO member of -JDoncept

/

118

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIlocalității;    "    n

(3)    se interzic depozitări de materiale, piese sau utilaje de^adateȚLegtun ^g'ajafenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, mehțiiîere'u^construcțiilor abandonate nerecuperabile, terenuri degradate și lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;

(4)    suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

(5)    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp și tratate peisagistic;

(6)    realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea de spații verzi pe cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului.

(7)    realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul (pe construcții) va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate.


Art. 14 împrejmuiri


(1)    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri și vor fi dublate cu gard viu;

(2)    în cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomandă dublarea spre interior, la 2,50 metri distanță, cu un al doilea gard transparent, sau de opacitatea necesară, de 2,00-2,50 metri înălțime, între cele două garduri fiind plantați dens arbori și arbuști;

(3)    .    porțile de intrare îri incinte vor fi tratate simplu, similar cu împrejmuirea;


SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI


Art. 15

Procent maxim de ocupare a terenului


Art. 16

Coeficient maxim de utilizare a terenului


(1)


(2)

(3)


incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

•    cu 1-3 niveluri - P.O.T. maxim = 70%

•    cu 4-6 niveluri si peste - P.O.T. maxim = 50%

' incinte tehnice in zone industriale - P.O.T. maxim = 80% birouri cu 1-6 niveluri si peste - P.O.T. maxim = 70%

•    birourile pot fi înscrise in fronturi continue, cu condiția de a nu se depăși o adâncime de 20,00 metri fata de aliniament;

•    din restul curții o pondere de maxim 75 % poate fi construita cu clădiri de cel mult 2 niveluri (8 metri);incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

• cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1,0 mp. ADC/mp. teren

Iveluri - C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp. teren C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren uri si peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren pe in zone industriale - C.U.T. maxim, volumetric = 12 mc./mp.


tercTi\

rrouri;

C.U.T. maxim = 1,0 mp. ADC/mp. teren ri- C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp. teren feluri - C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren cu 4-5 niveluri - C.U.T. maxim = 2,2 mp. ADC/mp. teren cu 6 niveluri si peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren


----- --a M5St5**$    I

L'r-r- I S-fit? «. BUS.fiî ■

REGULAR    M


LI


ALXER EGO member of Concept


llter-Ego

1 group9i2FI2


SUBZdNATBANSPORTURlUORFEW


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art 1

Utilizări-admise


Art. 2

Utilizări admise cu condiționări .


Art. 3

Utilizări interziseCOORDONATOR SECTOR 6


(1)    stații de călători, de mărfuri și de triaj cu instalații,'Corisfrucții, depozite și amenajări necesare-furrcționării serviciilor feroviare;

(2)    servicii publice și de interes general compatibile cu funcționarea serviciilor feroviare;

(3)    amenajări, lucrări de terasamente și infrastructură, spații necesare funcțional și pentru asigurarea securității transportului feroviar;

(4)    lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice etc.);

(5)    spații verzi amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătățirii calității mediului și aspectului peisagistic;

(6)    lucrări de terasamente și plantații necesare ameliorării aspectului peisagistic;

(7)    parcaje pentru salariați și pentru călători;

în scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de protecție a infrastructurii Căilor Ferate Române (C.F.R.). Prin zona de protecție a infrastructurii C.F.R. se înțelege terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100,00 de metri de la zona căii ferate, marcată corespunzător, precum și terenurile destinate sau servind, sub orice formă, la asigurarea funcționării infrastructurii căilor ferate române. Limitele concrete ale zonelor de protecție ale infrastructurii căilor ferate române se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor privind construcția și protecția căii ferate, prin standarde de stat și sunt aprobate prin Hotărâre a Guvernului. în zona de protecție a infrastructurii C.F.R se pot executa lucrări numai pe baza avizului S.N.C.F.R. și cu aprobarea Ministerului Transporturilor 2.


(1)    conform studiilor de specialitate și norme specifice;

(2)    construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul C.N.C.F. “CFR” și a Ministerului Transporturilor;

(3)    zona de protecție a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100,00 metri de la axa căii ferate;

(4)    depozitele și anexele C.F. vor respecta masurile și normele admisibile de poluare și de asigurare împotriva riscurilor de incendiu și explozie.


(1)

(2)

(3)


orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;

orice construcții sau amenajări, cu excepția celor provizorii, pe terenurile rezervate pentru:

a) modernizarea / realizarea traseelor de cale ferată și a stațiilor C.F. aferente; blmodemizarea / realizarea podurilor aferente căii ferate;

ranță și protecție aferenta infrastructurii feroviare publice este


erzisaj


următoarelor lucrări:


cu caracter provizoriu;

e ^tateriale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea

: libiei șan a serănelormroviare;

~e) price_Jii^faH/carejA)rin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau alLpîafea_stob-iîit|tiLsolului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuștilor ori extragerea imateriale decmfstrucții) sau modificarea echilibrului freatic;

^ p’zițareumecorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin

/normelor de protecție a mediului san care ar putea provoca degradarea infrastructurii Teroviare.

cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației feroviare; amplasarea în incintă unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și / sau prezintă risc de-incendiu / explozie.


! Legea nr.129 din 16 octombrie 1996 privind transportul pe căile ferate române, capitolul IV, art. 20, pct. 2.


ALXER EGO rnember of Concept


jlter Ego

RRECȚSÂ URBANiSM REGULASjjShT LOCAL DEjJLBÂNsSit

Fiu

VIZAT SPRE hESCiteiOARI

120SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


(U^UCOjOMQNA^'OR SECTOR 6

Iter Ego

groupVUAt îi»


?.l<:tZLC?ZC-C>


' SECȚIUNEA II- CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE^. CUWJMLQMy7

Art. 4

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

(1)    pentru construcțiile de birouri parcela minimă coirfcuibilă^estbăS^TOO^O mp cu front

la stradă de minim 15,00 metri;    H

(2)    pentru noi incinte și pentru extinderi ale incintelortelmice se vor elabora documentații de urbanism, conform legislației în vigoare;

(3)    conform- studiilor de specialitate.

Art. 5

Amplasarea clădirilor față de aliniament

(1)    autorizarea clădirilor noi este posibilă numai în baza unor documentații de urbanism

aprobate, conform legislației în vigoare;

(2)    clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor noi se află îri această situație sau se vor retrage la o distanță de minim 6,00 metri, în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de la stradă;

(3)    în cazul incintelor tehnice se recomandă retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 10,00 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a și de minim 8,00 metri pe străzile de categoria a IH-a;

(4)    conform normelor specifice și studiilor de specialitate.

(5)    amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00 metri. '

Art. 6

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

(1)    distanța față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu

mai puțin de 6,00 metri; -

(2)    • conform normelor specifice și studiilor de specialitate.

Art. 7

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

/*S

(1)    în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice;

(2)    pentru clădiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt norme specifice, distanța minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 6,00 metri;

(3)    distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități

^"^^mente;

b(4)pomorn^normelor specifice și studiilor de specialitate.

Art. 8    A .

Circulații si accese V /

/fl)C'''''r^^^i^ira accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică.

ZN)Z' ^ț'iop-arșal autovehiculelor se va asigura în afara circulațiilor publice;

Art. 9 i Staționarei . autovehicumlm

O AT

V#

\\a/r

\/\ )

>^2) . ni căzui străzilor cu transport în comun și a arterelor de penetrare în Municipiul A""    - Bupureștf, staționarea autovehiculelor pentru' admiterea în incintă se va asigura îri afara

f Ia 'șp ațiuLui circulației publice;

^^N^țîn^ațiul de retragere de la aliniament'se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și clienților.

Art. 10

înălțimea maxi admisibilă a clădirilor

njă

(1)    înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici

înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice;

(2)    conform studiilor de specialitate.

Art. 11

Aspectul exterior al clădirilor

(1)    volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

(2)    fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

(3)    tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea pot fi percepute din clădirile înconjurătoare mai înalte;

Art. 12

Condiții de echipare edilitară

(1)    _toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și-canalizare;

(2)    se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulațirșrplatfonne exterioare;

(3)    în cazul alimentării cu apă_în sistem propriu se va obține avizul autoritățircompetente care administrează resursele de apă.

Art. 13

- (1) în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor libere și

îFGWâfiEȘ’tf LOCAL. CE URBÂ^SK

Spații plantate

amenajarea peisagistică a plantațiilor"âitr aceste'-'-s^so^, WțsubSrdf-neți^/exigențelor de calitate a imaginii Capitalei, fiind “porțile” reprezem/ative Q^jntrarldj'j/

(2)    orice parte a terenului incintelor sau culoarelor viabile din circuîâȘfK publice, inclusiv de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localității;

(3)    se interzic depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, resturi de amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, menținerea construcțiilor abandonate nerecuperabile, terenuri degradate și lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;

(4)    suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontal incintei;

(5)    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200,00 mp și tratate peisagistic;

(6)    realizarea unei construcții noi va fi condiționată de amenajarea de spații verzi pe cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului.

(7)    realizarea unei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiționată de amenajarea unui spațiu verde de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi la sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului de 2,00 metri, care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor și condiții de drenare a excesului de umiditate.

Art. 14 împrejmuiri

(1)    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri și vor fi dublate cu gard viu;

(2)    în cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomandă dublarea spre interior, la 2,50 metri distanță, cu un al doilea gard transparent, sau de opacitatea necesară, de 2,00-2,50 metri înălțime, între cele două garduri fiind plantați dens arbori și arbuști;

(3)    porțile de intrare în incinte vor fi tratate simplu, similar cu împrejmuirea;

(4)    terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor pe baza unor modele standard;

(5)    oriunde distanța dintre calea ferată și locuințe este mai mică de 20,00 metri se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecție antifonică de minim 4,00 metri înălțime.

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15

Procent maxim ocupare a tereni

le

iluî

(1)    incinte principale ale transporturilor pe cale ferată - gări - P.O.T. maxim = conform

studiilor de specialitate;    /

(2)    incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de.birouri:    ;

• cu 1-3 niveluri-P.O.T. maxim = 70% r."

niveluri si peste - P.O.T. maxim = 50% mcîfrțe^phnice in zone industriale-P.O.T. maxim = 8.0%

(/)jx"I)xrquri cuyî-6 niveluri si peste - P.O.T. maxim = 70%

^•':’;bkpvrile^pt fi înscrise in fronturi continue, cu condiția să nu depășească o 21 (&" ădântâjS®ae20 metri fată de aliniament;

Ay'ii    curții o pondere de maxim 75% poate fi construita cu clădiri de celmult 2

'j./ri^^veluri[8 nutrii)

Art. 16

Coeficient maxi utilizare a teren

ȚțTfMfetCînîe^rm^ipale ale transporturilor pe cale ferată - gări - C.U.T. maxim = conform

UtafriloVue specialitate;

(2)    incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri:

•    cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1,0 mp. ADC/mp. teren

•    cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp. teren

•    cu 3 niveluri - C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren

•    cu 4-6 niveluri si peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren

•    Incinte tehnice in zone industriale - C.U.T. maxim, volumetric = 12 mc./mp. teren

(3)    birouri:,

e- cu 1 nivel - C.U.T. maxim = 1,0 mp. ADC/mp. teren

•    cu 2 niveluri - C.U.T. maxim = 1,6 mp. ADC/mp. teren

•    cu 3-niveIuri - C.U.T. maxim = 2,0 mp. ADC/mp. teren

•    cu 4-5 niveluri- C.U.T. maxim = 2,2 mp. ADC/mp,_teren

•    cu 6 niveluri si peste - C.U.T. maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren


UGR SEU


ANEXA 1 - DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI IN REGULAMENT AFERENT P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI în prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizați o serie de termeni în plus față de cei conținuți în “Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea regulamentului local de urbanism”, aprobat cu Ordinul MI,PAT nr. 80/N/l 996 -, sau a fost nuanțat înțelesul unora dintre aceștia, astfel:

APROBARE = opțiunea forului deliberativ al autorităților competente de încuviințare a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor județene sau locale, după caz) se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială și dezvoltare urbanistică, precum și a autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții.

AVIZARE = procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administrației publice locale ori a altor organisme centr-ale sa teritoriale interesate, având ca obiect analiza, soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism.

ACTIVITĂȚI TERȚIARE = activități de servicii de toate categoriile conform Clasificării Activităților din Economia Națională - Comisia Națională de Statistică, 1992.

ALINIAMENT = linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată. Se utilizează în reglementări și aliniam entnl “dgTrmTp^^aare stabilește linia până la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, în scopul de a se protejaxȚwL'bună    țațe de utilizare a interiorului insulei.

xEREA' QlJĂDIRIL6RrSriinia pe care simt dispuse fațadele clădirilor spre stradă și care poate coincide cu

JL.--    ,--------.------------------ ------------- .


clădi

împră

lucră


phtuL săli udate fi/rdtra£ăljfață de acesta, conform prevederilor regulamentului. In cazul retragerii obligatorii a Amfața- de aliniamenȚ Mterspațiul dintre aliniament și alinierea clădirilor este non aedifîcandi, cu excepția mirilcA acceselor și azteraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară 'terasamentU

r, ALEriîOCUINȚELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă independent de clădirea principală, $ite pdntru gararea a 1-2 mașini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafața acestora nu se

Lsiderare în calculul indicilor urbanistici P.O.Ț și C.U.T.; nu sunt admise în Capitală anexele de tip rural adăpostirea animalelor și produselor agricole pentru subzistență sau comercializare.

IRACTER DE REGLEMENTARE = însușirea unei documentații aprobate de a impune anumiți parametri soluțiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentațiilor de urbanism.

CENTRU COMERCIAL ȘI DE AFACERI = parte a zonei centrale care grupează cele mai importante servicii manageriale, tehnice și profesionale (grupate în clădiri specializate pentru birouri multietajate, dar recomandabil nu peste P+6 niveluri conform celor mai recente studii de marketing), servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru persoane fizice si juridice, poștă și telecomunicații, agenții diverse (imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre și galerii de artă, expoziții, hoteluri,-restaurante, comerț general, specializat și de lux, servicii colective și personale, activități ale diverselor organizații politice, economice, patronale și profesionale, recreere și sport în spații, acoperite, mici activități productive manufacturiere-specializate sau necesare pentru funcționarea a-ltor-activități din centrul de afaceri, depozite mic-gros, locuințe cu partiu special, în care sunt incluse spații pentru profesiuni liberale (birouri de avocatură cabinete medicale, 'birouri de consultanță financiar - contabilă etc.), străzi și piațete, pietonale, parcaje multietajate. Instituțiile -și- serviciile publice pot filocalizate-în-centrul de afaceri dar nu participă la definirea acestuia.-nici funcțional,-nici ca indici urbanistici utilizați pentru delimitare (C.U.T. exclusiv pentru comerț

lliter Ego

groupfi ?< fl nflSZIK e    - =r «r- ? R'-‘ * ti

■ ■■    w-p


2s>-t2


123


și servicii - mai mare de 1,0). Centrele de afaceri constituie în prezent principii cpimentrâre^e'locuri de muncă cu .    .    //    IJ-SJ/

calificare medie și superioară din localitate.    //

INDICATORI URBANISTICI = instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) - raportul dintre suprafața construita desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau in calculul suprafeței construite desfășurate: Suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenaj abile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție. în cazul mansardelor se consideră convențional o suprafață egală cu 60% din suprafața nivelului curent.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) - -reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

COMERȚ = structura actuală a marilor spații comerciale este următoarea: centre comerciale regionale supennagazine / hipermagazine mari magazine

centre comerciale locale magazine populare comerț specializat stații - service alte spații comerciale

COMERȚ EN GROS = mărfurilor către comercia


COMERȚ / D comercializare, centrală, în zon^J clienților.


ați comerciăîe^eațe se ocupă cu achiziționarea, depozitarea, reambalarea și distribuirea 1 \

’OZIT

;antită iixta\ ș:


(țfiC-lGROS “Mjlierjrmtermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de

_______î^luj j:amd pentru aprovizionarea magazinelor, care se localizează în zona

^Ddmțr.ele-rfe caWr; astfel de depozite pot asigura și aprovizionarea la domiciliu a

I.M.M. = întreprinderi mici și mijlocii compuse din: unitațuiicro - sub 10 angajați; unități mici - între 10 și 100 angajați; unități mijlocii - între 100 și 500 angajați.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR = exprimă în metri și număr de niveluri convenționale înălțimea maximă admisă’în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de terasament) și cornișe sau limita superioară aparapetului terasei.

hi cazul Municipiului- București, sunt caracteristice pentru țesutul urban constituit și în special pentru marile bulevarde - conform-regulamentelor interioare - o limitare a înălțimii în funcție de distanța dintre aliniamente, la care -se pot adăuga cel mult două niveluri retrase astfel încât și se înscrie în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri și a tangentei la 45 grade la acesta.    __


Lățimea străzii între aliniamente(metri)

/profite standard, o.ctuale

înălțimea

maximă

admisă

(metri)

Număr niveluri

convenționale

(3,20-metri)

Numă^mveluX^u^il&en^’e.ddmise:

(A)    retrase în infe^ofariaBa&6i -arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 0 la acesta

(B)    în planul fațadei la clădirile de colț pe o lungime de maxim 15 metri

Sub 9 metri

7-10

P+l+M, P+2

(A)    - 1 nivel

(B)    - 1 nivel

9,01-11,00

Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10 metri (categoria III)

11

P+2+M

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 1 nivel

11,01-13,00

Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri =13 metri (categorialii)

13

P+3

(A)    (A) - 2 niveluri

(B)    - 1 nivel

13,01-16,00

16

P+4

(A)    (A) - 2 niveluri

(B)    - 1 nivel

16,01-19,00

19

P+5

(A)    (A) - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

19,01-22,00

Carosabil - 14 m. + trotuare 2x4 = 22 m .(categoriaII)

22

P+6

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

22,01-25,00

25

P+7

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

25,01-27,00

Carosabil - 14 m. + trotuare 2x£=^~ T4»7Î

26 m. .(categoriali) .(categorialii)''

27

P+8

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

27,01-30,0

-A -Ai

P+9

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

30,1-33,00    .    M/a/

Carosabil - 21 un. + trwiare-i^^ 5=5 33 m. (categoria))    '

® A)

t/ / A%/

P+10

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

33,01 - 36,00 Y-i    ^42-. L !.

P+ll

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

36,01-Wito \J /

39

P+12.

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

39,01 -    //

42

P.+13

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

42,01- 45,06West^/

Carosabil -    + trotuare 2x8

metri = 44 m.

45

P+14

(A)    - 2 niveluri

(B)    - 2 niveluri

PLATFORME LOGISTICE = grupări funcționale de importanță regională / internațională, cuprinzând servicii, distribuție și producție, situate în exteriorul localităților în punctele de conexiune a mai multor tipuri de transporturi (rutiere, feroviare, navale) pe rute internaționale.

POLI URBANI / TERȚIARI = grupări complexe de activități predominant din sectorul terțiar care-au rol strategic în dezvoltarea localității, se situează în locuri privilegiate ca sit și ca accesibilitate, atât din exteriorul localității câLși-din zona centrală și compensează lipsa spațiilor din centrul de afaceri. Activitățile specifice polilor urbani-principali sunt:

servicii manageriale, tehnice, profesionale (specializate pentru întreprinderi), servicii financiar-bancare, societăți de asigurări-care sunt dispuse în clădiri specializate de birouri, în general înalte dar, recomandat prin


t -1

i’..7


-sau în clădiri de maxim P+3 niveluri; centre de conferințe; edituri, centre media; centre și galerii de artă, expoziții;

-    unități de cercetare-dezvoltare și învățământ superior; centre de formare și perfecționare;

unități productive cu tehnologii de vârf, nepoluante și fără transporturi grele;

unități productive mici manufacturiere pentru produse necesare altor unități și persoanelor care se află în cuprinsul polului terțiar;

comerț (mari magazine, comerț specializat atât de lux cât și de proximitate pentru locuitorii din zonă); servicii diverse - personale colective și sociale; restaurante de toate tipurile;

recreere în spații acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino etc.); hoteluri pentru afaceri;

-    locuințe cu partiu special, închiriate de către .firme pe termen lung sau care includ spații pentru profesiuni liberale;

mari parcaje multietajate și la sol, stații service;

-    . diverse alte activități compatibile.


FI

Lc'j


POLI / ZONE DE TRANSFER concentrări de activități legate de articularea dintre marile fluxuri de mărfuri de pe rute internaționale cu cele locale, destinate transferului mărfurilor de pe mijloacele grele de transport pe cele admise pe străzile localității; astfel de activități includ: depozitarea în spații acoperite și descoperite (cu vânzare numai pentru mărfuri aflate în campanii promoționale și mărfuri care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul personal), producție, montaj, facilități pentru transportatori, vamă, telecomunicații etc.)


PROTECȚIA MEDIULUI = ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului natural și construit în localități și în teritoriul înconjurător.

REGIMUL JURIDIC AL de deținerea sau exploatarăn.


U’


SERVICII ȘI ECE și sunt destinate structurate în rețe: cartier etc.


br R


;RENURIL0R = totăpSjțeamfej^erilor legale prin care se definesc și obligațiile legate terenurilor//,^/ /■'' 1

'^E.^.ăețyiciile pubFice^căre sunt finanțate de la buget, se stabilesc prin norme ilor; în mod'special, termenuwe echipamente publice se refera la serviciile publice /ona rezidențială,și .de ,c^gr - creșe, dispensare, grădinițe, școli, licee, biblioteci de


SERVICII DE I/D/pRES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societăți, companii, firme, asociații care asigură, contra cost sau în sistem non-profit, o largă gamă de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale.


STRATEGIE DE DEZVOLTARE = direcționarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu și lung,_a acțiunilor menite sa determine dezvoltarea umană


TERITORIU ADMINISTRATIV = suprafața delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: naționalTjudețeaii și aliuiităților adm-ini-strativ-teritoriale (municipiu, oraș, comună).
OîRECJSA. URBAHiSM -----[veAtspre WE^CHîMEARSSECTORUL 6 AL ^UNICIPIULUI BUCUREȘTI    '    '' /'


.fL '•

- TERITORIUL ADMINISTRATIV AL LOCALITĂȚII = suprafața consti    x______________ ,

pășuni, fânețe, vii și livezi), suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de ‘npșsțrim^Ț-Ți amenajări de infrastructură (căi de comunicație, echipare energetică,- lucrări de gospodărire a apelor), UâTțT'și suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), a căror carte funciară sau alte evidențe funciare au aparținut localității respective la data intrării in vigoare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;

ZONĂ FUNCȚIONALĂ = parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și .de urbanism, se determina funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din-mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi, etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

ZONĂ PROTEJATĂ = zonă naturală ori construită, delimitată grafic și/sau topografic, determinată de existența unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public și declarată ca atare pentru ari ugere a obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituti de intervenție legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și este stabilit prin documentații de urbanism specifice aprobate.

DhREpjm URBâHbS^ REGULAffiiâlT LOCAL DE URQÂIdSsșil


’Zl

127I yp e? r y p e a y îs,’ r a p s

1

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel.: 021/305 55 05; Tel. centrală: 021/305 55 00/55 int 1058; Fax: 021/305 55 00/55 int 1058

http://www.pmb.ro

2

Salubritate: orice clădire de locuit (locuințe individuale și/sau colectiveLpxecum-șj orice