Hotărârea nr. 276/2013

HOTARAREnr. 276 din 2013-10-31 PRIVIND EXPERTIZAREA IN VEDERA STABILIRII PRETULUI SI CUMPARAREA UNUI NUMAR DE 18 APARTAMENTE SITUATE IN SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 16 SI 16A, SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind expertizarea în vederea stabilirii prețului și cumpărarea unui număr de 18 apartamente situate în Șoseaua București - Târgoviște nr. 16 și 16A, sector 1 București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții -Direcția Investiții;

Văzând’raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă expertizarea unui număr de 18 apartamente proprietate particulară situate în Șoseaua București - Târgoviște nr. 16 și nr. 16A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii valorii de piață a acestora.

Art.2 (1) Se aprobă achiziționarea celor 18 apartamente prin negocierea prețului fiecărei unități locative, având ca bază valoarea stabilită pentru acestea în expertiză.

(2) Negocierea prețului de achiziție pentru apartamente se va face de către o comisie ale cărei atribuții, componență și număr de membrii vor fi stabilite prin dispoziție a Primarului General al Municipiului București.

Ârt.3' Direcțiile din cadrul aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2013.


PREȘEDINTE DE ȘJDINȚA, //><■

i

AngelescuSECRETAR GENERAL

z ' 'W. YsG AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, <, £    :' _■ -i _---lutfer-fomaBucurești,< 10.20 Nr. 276


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.; +4021 305 55 00; vwvy.bucuresti


-primaria.ro


nlnifah'Stfe'r nĂ /(A /hflnjO-,


ANEXA NR. 1 la H.C.G.

Nr.

crt.

Nume și prenume

Proprietar actual

Prpp.riâăr'

vânzafM±Lfmpărare C*

Bloc

Scă......

Etaj

Apart.

Nr.

camere

Suprafața utilă apartament + terasă

Nr./

Supraf boxă

Nr./

Supraf. utilă garaj

1

ANDRONESCU Elena

ANDRONESCU    O

Elena

1

A

3

17

2

78,99

2

TUTOVEANU

Alina

TUTOVEANU

Alina    X,,

1

C

1

7

2

76,42

3

NICOLAU

Chriști na

ANDRONE-HARNAGEA Christina    \

2

C

P

2

2

70,35

-

-

4

CIURARU

Aurora

CIURARU    \

Aurora

2

c

P

5

1

41,49

5

BĂLĂNEL

Dumitru

BĂLĂNEL

Dumitru

2

A

P

3

2

61,79

-

6

TEMMEL Anelize-Diana/TEMMEL Karl

Siegfried

TEMMEL Anelize-Diana/TEMMEL Karl

Siegfried

1

c

3

18

3

85,04

26

5,20

11+12

35,87

7

CONSTANTINESCU

Irina Carmen

CONSTANTINESCU

Irina Carmen

1

c

3

19

2

76,42

28

5,19

10

17,90

8

MARICA Iulian/ MARICA Nicoleta

MARICA Iulian/ MARICA Nicoleta

1

c

P

3

2

84,07

23

5,41

13

18,08

9

CLIPICl-CÂMPEANU

Andreea-Cristinne

Cabinet de avocat Andreea-Cristinne CÂMPEAN

1

B

P

4

3

112,88

-

10

ISSA Cristina Floreta/ISSA Fadellah

ISSA Cristina Floreta/ISSA Fadellah

2

C

P

4

2

66,47

-

11

MIHAI

Călin

MIHAI

Călin

2

A

1

12

2

67,73

-

-

12

FODOROIU

Ion

FODOROIU

Ion

1

C

1

8

2

86,49

-

-

BUJOR Aurica

BUJOR Aurica

1

A

1

5

2

78,99

-

51

17,82

V

TODERAȘCUAdrian/ TODERAȘCU Daniela

TODERAȘCUAdrian/ TODERAȘCU Daniela

1

A

2

12

3

85,04

i15

1

HAN

Eugenia Simona

HAN

Eugenia Simona

1

A

2

11

2

78,99

53

17,82

f6

IONIȚĂ

Claudia

NIȚU

Claudia

2 •

A

P

2 f

/XV'.

5^,19

--A

\\

J 17

TABARCEA Dan Leonard/ TABARCEA

Gabriela

TABARCEA Dan Leonard/ TABARCEA

Gabriela

1

C

2

li

>

//    â

r

S.C. ELECTRIC MAN S.R.L. Sibiu prin administrator

MAN IȚI U Ștefan

S.C. ELECTRIC MAN S.R.L. Sibiu

1

A

2

X . >    <

3

10    -7

5,22

'23 9 ew

17,96 Â W

// Ț Jl f \    -—