Hotărârea nr. 274/2013

HOTARAREnr. 274 din 2013-10-31 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE UNITATE DE INVATAMANT AFLAT IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației unui imobil cu destinația de unitate de învățământ aflat în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local Sector 3 București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 10908/28.09.2012;

în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin.' (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbarea destinației imobilului aflat în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 3, compus din clădire - C1 și curte - C5, împreună cu terenul aferent, care aparțin Școlii Gimnaziale nr. 80 situată în Calea Dudești nr. 191, sector 3,

București, din unitate de învădămppTîci^spațiu auiniiiiotiauv jghiu mmciiici Sector 3, identificat ^nfor^a^xeiÂcareX^ce parte integrantă din prezenta hotărâre. /I,    // /o ''    '


ntei 291-,

--Tv/Sa A fLJL    /Pi //.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 rămâne în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr, 186/2008 cu modificările și completările ulterioare, cu destinația de spațiu administrativ, poziția nr. 3884 din anexa la această hotărâre modificându-se în mod corespunzător.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primarul Sectorului 3 și Consiliul Local Sector 3, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Angelescu Ram'^i Rob^rt Eduâw


/V

/O X


RETAR GENERAL AL

\ Municipiului bucurești



București, 31? Nr. 274


0R1G



Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

/ / o    0 ctTtJL    /Q~\. if „ /x ,t