Hotărârea nr. 273/2013

HOTARAREnr. 273 din 2013-10-31 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 237/2013 PENTRU MODIFICAREA PCT 3.11 ALIN. (4) DIN ANEXA 1A LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 3/29.01.2013 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2013 REVOCA HCGMB NR. 237/2013


Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 237/2013 pentru modificarea pct. 3.11 alin. (4) din Anexa 1a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit, b), alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2013 pentru modificarea pct. 3.11 alin. (4) din Anexa 1a la Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2013.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ram/o Rob


București, 3^ Nr. 273SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Tudor Toma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 OO;jvww.bucuresti-prlma

f rsT’yrzn/ rî/ /A. Qni