Hotărârea nr. 271/2013

HOTARAREnr. 271 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2014


Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București pentru

’    anul 2014

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 33034/2013 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2} lit. a), alin. (3), lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:    .

Art.t Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General


\    \ SECRETAR GENERAL

Angelescu Ramj&teob


București, 31 .M 0.201 Nr. 271


\ JAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ‘    Tudor Toma


Splaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00:    .cjcLi;e=,::    i

Anexă la HCUMB nr.PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE

DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL 2014FUNCȚIA PUiy.lCÂ

I

NX MAXJM

DE

Ftrucpi

publice

Nft DE

FUNCȚII

PUbLlCE

OCUPATE

Nft DB funcții PUBLICE VACAMÎB

NR. MAXIM DE FUNCȚII pUUUțCE CARE VOR H

JTJ FIINȚATE

N3 MAXIM OE )

FUNCȚII PUBLICE SUPUSE

reorganizării

KR. MAXIM JL FUNC PI PUBLICE RGZEKVAȚF PROMOVĂRII

NFL MAXIM. DE

FUNCȚII PUBLICE rezervate promovări rapide

MR MAXIM DE FUNCȚII FU0LLCE CARE VOR FI OCUPA rf PWN recrutare

DIRECTOR GENERAL

1

I

l .

DIRECTOR. GENERAL ADJUNCT

n

t

2

D

WC TOR EXECUTIV

2

1

1

_

--—

!

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

5

n

J

2

2

2

_

“ Wturvou

20

20

2, oU'Ct '-

4 A

X ,~o\

4

4

: i

,    &ĂTEGOR1E

; -EîfKCȚE^AEI Pli’i.H'I DE trD^DG^EfiE

34

1

1

l

3

2

0

2

0

1

. pWJD^ĂX CLASA I GRAD PROFESIONAL = tNLteni'

1

1

auditor CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

1

l

1

i

1

AUDITOR CLASA 1 GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

1

1

1

1

1

jCONSLi IER JURIDIC CLASA ! GRAD IPRDTF.SLONaL PRINCIPAL

1 2

2

2

_


*b'CPage 1

FUNCȚIA PUBLICĂ

MEC MAXIM

DL

funcții

PUBLICE

NK DE

FUNCȚII

publice

OCUPATA

NR DE

FUNCȚII

PUBLICE

VACANTE

NK MAXIM DE

FUNCȚII PlWCE Care vor fj

înființate

NR, MAXIM DE

FUNCȚII PUBLICE SUPUSE

reorgantzAr.ii

NR, MAXIM DE

FUNCȚII PUBLICE REZERVATE

PROMOVĂRII

NR. MAXIM DE

FUNCȚII PUBLICE

rezervate

PROMOVARE! RAPIDE

NR MAXIM DE FUNCȚU

publicl care vor n

OCUPATE PRIN

RECRUTARE

CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

1

1

2

2

INSPECTOR CLASAI GRAD PROFESIONAL ASISTENT

38

38

4

10

4

V

INSPECTOR CLASA 1 GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

12

12

10

10

10

_

INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

10

10

10

10

POLIȚIST LOCAL CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT

18

18

31

18

31

POLIȚIST LOCAL CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

34

32

2

18

23

18

2

POLIȚIST LOCAL CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

55

55

23

23

TOTAL FUNCȚII PUBLICE CLASAI

173

170

3

100

65

100

3

FUNCȚII PUBLICE SPECIFICE CLASA

I (POLIȚIST LOCAL)

107

105

2

72

41

72

■REFERENT DE SPECIALITATE CLASA II GIW^PROFESIONAL SUPERIOR

1

1

__

1

A^7$fiL£0C4£ CLASA 11 GRAD ȚROȚESt^AL SUPERIOR

O

<2,

2

I

^TA^țlWCȚII PUBLICE

'CLfați/l

3

3

0

2

EUfȚCjLl PUBLICE SPECIFICE CLASA lljpOLîTIST LOCAL)

2

2

0

1

REFERENT CLASA III GRAD PROFESIONAL ASISTENT

2

2

2

REFERENT CLASA III GRAD profesional principal

6

6

2

5

2

-

REFERENT CLASA Iii GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

9

9

5

5

ȚT2

ic %■,

POLIȚIST LOCAL CLASA IlfcElO profesional asistent

1

6

1 6

-

-

5

-

r -FUNCȚIA PUBLICA

NR. MAXIM j OH

FUNCȚII

PUBLICE

NR. DE

FUNCȚ]]

PUBLfCG

OCUPATE

NR. DE

FUNCȚII

PUBLICE

VACANTE

NK MAXIM DE

FUNCȚII PUBLICE CARfeVORFl

INHINȚME

NR. MAXIM DE

FUNCȚII PUBLICE SUPUSE

reorganizării

NR MAXIM DE

FtTJCȚU PUBLICE REZERVATE

PROMOVĂRII

NR. MAXJM DF

FUNCȚ]] PUPLLCH

R£cBR VATE

PROMOVĂRII RAPIDE

NR MAXIM DE FUNCȚII

PUBLICE CARE VOR FE

OCUPATE PRIN

RECRUTARE

POLIȚIST LOCAL CLASA UI GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

34

34

5

26

5

__

POLIȚIST LOCAL CLASA IU GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

119

119

26

30

26

TOTAL FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE CLASA III

176

176

0

38

71

38

TOTAL FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE SPECIFICE (POLIȚIST LOCAL)

159

159

0

31

61

31

TOTAL FUNCȚII PUBLICE    an

567?

6

f.ît-j.K? ; '    ȚtoT --i ■ți.

140

-

4

Notă

- * (coloana ut. 6) la funcțiile inspector (S) clasa I, grad profesional asistent ți polițist local (S) clasa I, grad profesional asistent, sunt prevăzute promovările în clasă;