Hotărârea nr. 269/2013

HOTARAREnr. 269 din 2013-10-31 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU STRAZILE SITUATE IN ZONA C DIN CARTIERUL CONSTANTIN BRANCUSI, SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri pentru străzile situate în Zona C din Cartierul Constantin Brâncuși, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizui Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului București nr. 2/15.10.2013;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 31/2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se atribuie străzilor situate în Zona C din Cartierul Constantin Brâncuși, sector 6, București, următoarele denumiri:

-    Aleea Cumințenia Pământului (operă a sculptorului Constantin Brâncuși), pentru artera de circulație care începe din drumul Valea Doftanei;

. Aleea Pasărea în Văzduh (operă a sculptorului Constantin Brâncuși), pentru artera de circulație care începe din drumul Valea Doftanei și se termină în aleea Cumințenia Pământului;

-    Aleea Pupăza cu Moț (operă a sculptorului Constantin Brâncuși), pentru artera

de circulație care începe din aleea Pasărea în Văzduh și se termină în aleea Cumințenia Pământului,    . ......

'    (2) Străzite mșjațlpnăte îaAaJțrk (1) se identifică potrivit planului de

situație anexat care face foarte integrantl 'bîrt/prezenta hotărâre.

Splaiul Independențe -j


p;;-.    '

[6. București, România; teX:'4-4021 305 55 00: ww b


Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Direcția Generată de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sector 6, Administrația Domeniului Public Sector 6, Compania Națională Poșta Română S.A., Oficiul Naționa1 al Registrului Comerțului, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-c

Pag 2


/ /1 n a —11    , /vZ    //A Jf .
Sittirtla A cA’Jfcli


rjr

| H ir pi ii In In

CaU^DNA

Descriere? imobilului

Nr.

Suprafața

Categoria

r ai 1

j    "i|i

Llc

cad

mp

dt

rfci l-n s nifl

folosința

-l iilf'J J i"

1 J

< <

Tți-ți* 1 flli i* lin n. »ll ii" * In B ucu f* lUrtl if <, BdvJ- Tlm l«< fd,

Sd 4tf/(Zip/I

1691

i

nr.J’, p *• un ol «nr iliur ile vecin* lui ll dlmi ni]up| pe t«{lir| s

- M OR 0 - CftrritrCojitUnlEi Srvitcusl [ li 9J6m );

1

1,

• BS“" - Cârtii r CofuImUji Briciul "ZONA A ( J4?.S4m, K

3J#/lyii)/l

442

- l>IU> - l*tr, Vrii» DqIIijilI { JJ^clllm );

1

■ V IT.5T - p|'fl pr 1 e'ft f 1 prl1 * 3 J t J Jin ),

-

’ -4JQ-

Cc

^«O/i/ț/4

! I] 7

Ci

5rf€f\Wft5 v-i

^^94

Ce

'■ \


Si(ui(ic viltnflfe f tfupj tfcrfrj^re)


OT/, lDescrie re si irripbiiu Ici

Tc ren In rr-n vJI**i, ihi> «I In llu furcrtls m I nr £, FMu |, TI ulm r nr Silul I, r nO vrt In hEr illnl dlrncnim aiVl■.- pi- înduri ihn Ahcjr

rcren 5n |Tj|vllinț|ifliiM H Biiriirqa<L R»<Uir 6, rt J.i I ITui

. 'i ti'Y S. ■ t»L|i,l vni» Ch<    •/.< in i" 11 'J*n

Anii * IC

Terțn Iftfîiyjiurt,,hUijii, In Giicinstl, lEfim* * st*J ii '■ iFT-i>™n

l*r,S\ J •! >1 J. i*rn(/vțeliT«lwNI«r, (JjnmiîHiiîili pi IH I h r i JI ii A rtțin I fi

Tc r qn Fu n e un n, îl Iu Dl In I* ucu re-jțf I, ier lor fi. El il h I I hn so *' nr, 99.1.01 J , *V Jiltl *Cf Ijr r| j P|l< || t# hn<u 1»ir rilK- fi< In Pir I U In Ane in ir»

Tc rii) Irt [rflvlh n, »n U h( In IJucUfciU, Kelo.' -6, Uilnl. I linl,n»r H r. fi 3, I. < >T ,E., ji * A r, il - f d n mi r 11 < il J 1 n i eu țhi n i I r j i u I >i I ii ri ■ N n Ane țt 1 6

Ti ren In hr*vllR <i r ihmS Tn Uu<o r(i(], aed or fl, ]] ihiJ 'J'Iji^oh r nr-99, 1,0 f fi, •vaod rc<|«    ® <# IrnUUtlmiFfir pr tu Ju -• Un

AhrU ^4

Tc rcr In tr*v In™.    »Hm m In îl wci- r«[F»    a< t 'u r    <h    II Un I- I Inii ’u îi i l

nj-.aD. LOT7, hvniiij v<cFq Rmdlc id S    jic h lupi din

_ £Ș_____~___________

Te rej, In Cr'i v Dr n,    xElu r1 In |J mu m(L    jctțur    fi,    |Fdn L 'I îr>l im

nr.Sfl LOT 1,    *«liijdjtde ierF ithimIr    irllq    i>ț Jn iMi iJIri

j-a^rggr^_______________

T< r rti In (rn rlh n, ;(j n Hr In [| nrn r<nl I, irf["i 6, M ilnii.


|' l’l I llSri ^1, <i ipii mic


\ f    rtKJ?9i LO'I y, j-e[u-ciȚ(i*rrtiiLl i;ii|I<: O? h cțcj, fruiii

\/__vcrljj ^-ywjțrtjkec-ln îtn Htț jl di^pn ihmJl■Q»c hIum tflh /Vj-o» f6


,-t/ 11 •