Hotărârea nr. 268/2013

HOTARAREnr. 268 din 2013-10-31 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2014


•f


Consiliul General al Municipiului București "“hTorTRTRT^^

privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București, pentru anul 2014

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Economică - Direcția Venituri;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pentru anul 2014 prețurile medii ale produselor agricole pentru municipiul București sunt următoarele:

-    grâu:    0,85 lei/kg

-    porumb boabe:    0,89 lei/kg

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București,

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu Ramir&RoberW£au$rd