Hotărârea nr. 266/2013

HOTARAREnr. 266 din 2013-10-31 PRIVIND APROBAREA INTELEGERII DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI DIN ROMANIA SI GUVERNORATUL BAGDAD DIN IRAK

Consiliul General al Municipiului București


H OTĂRÂRE

privind aprobarea înțelegerii de cooperare între Municipiului București din România și Guvernoratul Bagdad din irak

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Afaceri Externe și Protocol;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/4092/20,09.2013 și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 75258/14.10.2013;    ’

• în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) fit, e), alin. 7 lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înțelegerea de cooperare între Municipiul București din România și Guvernoratul Bagdad din irak, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București va semna pentru și în numele Municipiului București protocolul prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 31,10.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor Toma


București'31.10.20’ Nr. 266Splaiul Independenței 291-293, sector S, București, România; tei.: +4021 305 55 00:

I

înțelegere de Cooperare

între Municipiul București și Guvernoratul Bagdad

Municipiul București și Guvernoratul Bagdad vor fi denumite în continuare Părți. Având în vedere dorința celor două Părți de a întări legăturile de prietenie, cooperare și înțelegere reciprocă dintre cele două autorități ale administrației publice locale în domeniile culturii, științei, educației, sănătății, sportului, turismului, mediului și comerțului, în ben^imAțn^elor părți,

Articolul -1 -

Părțile vor dezvolta relațiile de colaborare în mai    oi^nii, potrivit

competențelor de-care dispun și în conformitate cu legisîăWe în vigoare în România și Republica Irak.


Articolul - 2 -

-.:_V


Cele două autorități vor încuraja cooperarea în domeniul culturii, artelor și științelor prin schimburi de delegații și experiență și prin organizarea de expoziții, festivaluri, seminarii și conferințe.

Articolul - 3 -

Autoritățile administrației publice locale reprezentative vor sprijini cooperarea în domeniul educației prin schimburi de delegații și experiență.

Articolul - 4 -

Părțile vor încuraja cooperarea în domeniul muzeelor și patrimoniului prin

schimburi de delegații, studii și experiențe și prin participarea la conferințe

care au loc în ambele țări,

/

Articolul - 5 -

Autoritățile administrației publice locale vor promova cooperarea în domenii precum sportul, turismul, tineretul, asistența socială prin schimburi de delegații și prin organizarea de tabere de instruire.

Articolul - 6 -

Părțile vor sprijini cooperarea în domeniul managementului și conservării mediului prin schimburi de delegații și experiență cu privire la activitățile relevante.

Articolul - 7 -

Autoritățile administrației publice locale vor jțncuraja cooperarea în domeniul construcțiilor, investițiilor și consultăriloF^Hiățiffe^^gineriei și tehnologiei.Articolul - 8 -

Părțile vor încuraja cooperarea în domeniul dezvoltării și vor întări relațiile comerciale prin schimburi de experiență și de delegații între cele două părți.

Articolul - 9 -

Autoritățile administrației publice locale vor stabili la sfârșitul fiecărui an programul de cooperare pentru anul viitor, domeniile cooperării și vizitele bilaterale preconizate a avea loc.


Articolul -10 -

Orice diferende care vor apărea în implementarea prezentei înțelegdâ> rezolvate amiabil, prin dialog între Părți.

- ■    Articolul -11 -

Prezenta înțelegere poate fi modificată numai cu acordul ambelor Părți,

Articolul -12 -

A

Această înțelegere întră în vigoare la data semnării sale de către ambele Părți, înțelegerea se încheie pe o durată nedeterminată. înțelegerea poate fi modificată prin acordul scris al celor două Părți.

Fiecare Parte poate denunța Înțelegerea de cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți.

r

Denunțarea își produce efectele după 3 (trei) luni de Ia primirea respectivei notificări.

înțelegerea de cooperare între Municipiul București și Guvernoratul Baghdad nu reprezintă un tratat în sensul dreptului internațional public.

Prezenta înțelegere a fost semnată la........................, pe data de...............

în două exemplare originale, fiecare exemplar fiind în limbile română, arabă și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de divergență de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Primar General al Municipiului București

Guvernator Bagdad3

2,