Hotărârea nr. 260/2013

HOTARAREnr. 260 din 2013-10-31 PRIVIND TRANSMITEREA SOLICITARII CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI REFERITOARE LA TRECEREA UNEI SECTIUNI DIN IMOBILUL SITUAT IN DRUMUL TABEREI NR. 7B, SECTOR 6, COMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 1535 MP SI CONSTRUCTIE, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMAN SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6

Consiliul Genera! aî Municipiului București

< rrt    )oro< [MT m nfflFf ^^nrrii-,1--- rx irnmrm wnoin u* o uj'il_


HOTĂRÂRE

privind transmiterea solicitării către Guvernul României de emitere a unei hotărâri referitoare la trecerea unei secțiuni din imobilul situat în Drumul Taberei nr,7B, sector 6, compus din teren în suprafață de 1535 mp și construcție, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri referitoare ia trecerea unei părți din imobilul situat în Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, compus din teren în suprafață de 1535 mp și construcție - Pavilionul V, din domeniu) public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului


identifică potrivit Planului de rmează a fi predat, întocmit

JCU’


de expert tng Marin Alniței, ce constituie anexa la hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art.3 Imobiiui va fi transmis în administrarea Consiliului Loca' al Sectorului 6 cu destinația de locuințe și va fi utilizat în scopul rezolvării cu prioritate a situației locative a locatarilor spațiilor aferente.

Art.4 Schimbarea destinației imobilului prevăzut la art. 1, atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.

Art.5 Primarul General al Municipiului București, prin direcțiile de specialitate și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.10.2013.

Splaiul independenței 291-293, sector 6, bucurești, România te,: MQ21 305 sg QQ; //w w. buce rest i-primar,a.ro    Pag 2

z

fl fi SrfL.'W fr sj- sJL- fa (f. ifafa,