Hotărârea nr. 253/2013

HOTARAREnr. 253 din 2013-10-31 PENTRU MODIFICAREA ART. 6 ALIN.6.2.6 DIN ANEXA 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 97/2013 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE MODIFICA HCGMB NR. 97/2013

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 6 alin. 6.2.6 din anexa 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație

al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ou modificările și completările ulterioare;

-    Art, 41 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciaie, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 aîin. (2) lit. a), alin. (3) lit, c) și art, 45 alin, (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 6 alin. 6.2,6 din anexa 2 la Hotărârea C.G.M.B nr. 97/2013 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Articolul 6 alin. 6.2.6 - să aprobe împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) și statul de funcții ale RADET București".

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/2013 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 201/2013 rămân neschimbate.

Art.HI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General at Municipiului București și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București -RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Tudor Toma


București, 31140,2013 A    .

Nr. 253    XM i '

SpJaiui Independenței 291-293, sector S, București, România, tel.: +4021 305 55 00; ^■'.■wv.bueL:r&.3t,-rinr7-,a