Hotărârea nr. 250/2013

HOTARAREnr. 250 din 2013-09-26 PRIVIND COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 SI NR. 2 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 161/2010 PENTRU APROBAREA LISTELOR CU ORDINEA DE PRIORITATE, IN VEDEREA ATRIBUITII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, BENEFICIARILOR LEGII NR. 341/2004 A RECUNOSTINTEI FATA DE EROII-MARTIRI SI LUPTATORI CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989, PRECUM SI FATA DE PERSOANELE CARE SI-AU JERTFIT VIATA SAU AU AVUT DE SUFERIT IN URMA REVOLTEI MUNCITORESTI ANTICOMUNISTE DE LA BRASOV DIN NOIEMBRIE 1987. SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 8/2015

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii C.G.M.B. nr.

161/204 0 pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii - martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și. raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii - martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie.' 1989 precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;

în temeul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință beneficie Legii nr. 341/20.04 a recunoștinței față de eroii - martiri și luptători car contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de-suferit în urma revoltei'-muncitoreștLanticomuniste da la Brașov din noiembrie 1987, cu dosarele-depuse până la 30.11.2011.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B; nr. 161/2010 rămân neschimbate.

Art.3 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2013.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Tudor TomaPag 2


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-priroaria.ro

2

Completare listă cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2013, a beneficiarilor Legii nr. 341/2004,

pentru atribuirea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu dosarele depuse până la

30.11.2011, conform H.C.G.M.B. nr. 242/2005    ’r_._____

Anexanr.l IaHCGMB

! OCjfypnjșr

.Comisia coustituită-în bazaD.P.-G. nr. 493/13.05-2013    Lpj 3

Mihai Peptan.- Consilier general în cadrul Consiliului General al MuniciuiumLlâ.u'ctifești;®

Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București Marian Alexandru - ConsilierJuridic - Direcția Juridic .M.B.    .

Elena Pârlea - SefServiciu I.U.C.I - A.F.I.


Marieta Baiu - Expert superior - Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație,^

... _ ... J2 S? /£>> Ifos sfe feîpfS

K? a/1?*

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr. si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

N rîprfcg. jș

424

Mihail Ion.

13800/9/07.08.1995

LRT-M

00224/13.07.2010

18

5

1383/29.04.2011

425

Chis Radu Doru

1325/31.08.1995

LRM-C

00500/02.12.2009

18

5

4680/25.10.2011

426

Stavri Cristian

Mihai

15855/9/13.09.1995

LRM-S

01132/01.04.2010

18

5

533/28.10.2010

427

Șerbănescu

Federico

3649/10.02.1996

LRM-S

01293/25.05.2010

17

5

541/28.10.2010

428

Dumitrescu

Niculae

15833/9/16.09.1996

LRM-D

00750/23.12.2009

17

5

477/28.10.2010

429

Negut Cristian

2662/6/06.12.1996

LRM-N

00433/07.12.2009

17

5

4481/14.10.2011

430

Visan Gheorghe Arthur

3227/23.12.1996

LKM-V

00381/08.12.2009

17

5

463/28.10.2010

431

Palmes Ioan

3524/28.0.1.1997

LRM-P

01278/23.04.2010

16

5

5539/30.11.2011

432

Teodoreanu Nick

2633/30.01.1997

LRT-T

00243/13.03.2008

16

5

1382/29.04.2011

433

Atudorei Dumitru Valentin

3739/17.02.1997

LRT-A

00070/28.02.2008

16

5

3025/21.07.2011

434

Tudor Ion

5197/25.06.1997

LRM-T

00664/23.12.2009

16

5

1584/29.12.2010

435

Palade Alexandru

5673/12.08.1997

LRM-P

00819/23.09.2009.

16

5

545/28.10.2010

436

Toroiman Tudor

5996/19.09.1997

LRM-T

00516/10.03.2010

16

5

562/28.10.2010

437

Radu cu Natali a

-8022/15.04.1998

LRM-R

00223/24.09.2009

15

5

461/28.10.2010

438

Raducu Constantin

8030/15.04.1998

LRM-R

00300/24.09.2009

15

5

478/28.10.2010

439

Lupu Viorica

8136/05.05.1998

LRM-L

00190/22.09.2009

15

5

552/28.10.2010

440

Lupu Ion

8136/05.05.1998

LRM-L

00532/17.02.2010

15

5

531/28.10.2010

441

Nicolaescu Ion

8229/15.05.1998

LRT-N

00012/09.03.2006

15

5

882/18.03.2011

442

Graur Dumitru

8553/17.06.1998

LRM-G

00392/21.09.2009

15

5

2757/08.07.2011

443

Cruceru Ștefan

9841/02.12.1998

LRM-C

01197/08.02.2010

15

5

914/15.11.2010

444

Vochin Ion

182/P/09.02.1999

LRM-V

00378/28.12.2009

14

5

503/28.10.2010

445

TataraViorel

377/15.02.1999

LRM-T

00798/14.05.2010

14

5

3011/21.07.2011

446

Capann Ilie

499/0-1.03.1999

LRM-C

011-61/24.12.2009

14

-5

2761-/08.07.2011

447

:Petculescu Ștefan

16942/11.03.1999

-LRM-P • ■ 00810/29.09.2009,

14

5

810/15.03.2011

448

/

Broasca Marian

/ > /

LRM-B    f

14

5

517/28.10.2010

SLl\


'^1


id poștalBi80042:.seefcir6iiauaițB5ti. România/ (_

Pi


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 493/13.05.2013    j U^lid»îs'&’%LuL

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juricțic-ș- P.M.B.

Elena Pârlea - Sef Serviciu I.tLC.I - A.F.I.

Marieta Baiu - Expert superior - Direcția Spațiu Locativ^fcmAItă Destinație, cod pbNr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr. 341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

(DSLSî)~-?.^

449

Dinu Alexandru

971/16.04.1999

LRM-D 00654

14

5

2759/08.07.2011

450

Vasile Marian

804/P/30.04.1999

LRM-V

00208/04.11.209

14

5

504/28.10.2010

1124/24.11.2010

451

Bogza Florica

2162/30.09.1999

LRR-B

00025/07.12.2009

14

5

2756/08.07.2011

452

Draghici Gheor-ghe

2184/05.10.1999

LRM-D

00578/16.09.2009

14

5

475/28.10.2010

453

Lipan Gheorghe

2368/29.10.1999

LRM-L

00153/22.09.2009

14

5

479/28.10.2010

454

Alexandru Florian

518/22.02.2000

LRM-A

00313/17.09.2009

13

5

514/28.10.2010

455

Trasca Ioan

881/27.03.2000

LRM-T

00619/02.12.2009

13

5

2209/10.06.2011

456

Bunea Mihai

Cristian

919/29.03.2000

LRM-B

00991/23.12.2009

13

5

512/28.10.2010

457

Sefer Cristian

George

1064/06.04.2000

LRM-S

00678/24.09.2009

13

5

569/28.10.2010

458

Ghetu Gheorghe

1125/12.04.2000

LRM-G

00412/21.10.2009

13

5

515/28.10.2010

459

Mihalachi Ionel

1487/23.05.2000

LRM-M

01782/25.05.2010

13

5

904/15.11.2010

460

Briceag Ștefan

1533/26.05.2000

LRM-B

01077/23.12.2009

13

5

566/28.10.2010

461

Negrau Aurelian

975/12.06.2000

LRM-N

00084/17.01.2009

13

5

513/28.10.2010

462

Susanu Gheorghe

1902/20.07.2000

LRM-S

00694/15.10.2009

13

5

1579/29.12.2010

463

Manole Cornelia

2300/08.09.2000

LRM-M

01245/02.03.2010

13

5

480/28.10.2010

464

Nicolae Nicolae

2479/28.09.2000

LRM-N

00465/23.12.2009

13

5

1574/29.12.2010

465

Stanciu Ion

2550/04.10.2000

LRM-S

01082/29.03.2010

13

5

474/28.10.2010

466

Mateescu Lucian

2850/08.11.2000

LRM-M

01313/08.03.2010

13

5

813/15.03.2011

467

Nechifor Virgil

32002/21.11.2000

LRM-N

00532/02.03.2010

13

5

518/28.10.2010

468

Ciucu Eugen

3576/19.12.2000

LRM-C

01531/14.05.2010

13

5

1592/29.12.2010

469

Tatarici Niculina

3715/22.12.2000 -

LRM-T

00550/05.11.2009

13

5

907/15.11.2010

470

TopalaFanuta

3740/27.12.2000

LRM-T

00871/14.05.2010

13

5

913/15.11.2010

471

Bursuc Ștefan •

151/18.01.2001

LRM-B

00772/16.09.2009

12

5

1591/29.12.2010

472

Crisu Nicolae

373/05.02.2001

LRM-C

0.1-378/08.03.2010

12

5

563/28.10.2010

473

Bordei Niculae-

1032/15.03.2001

LRM-B-

01060/28.05.2010-    „

12

5

3166/29:07.2011

-474

Stavar Emil-

//

o—

LRM-S    //

00997/02.03.2010 //

12

5

473/28.10.2010

74

Comisia constituita în bazalf.Jf.Cr. nr. 4y3/i3.l)5.2U13    if’g f fWtipc s" » »

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al Mmricipiulut-Bu&ureșto . Andrei Nicolae—Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București ■ Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic - P.M.B.


Comisia constituită în bazaD.P.G. nr. 493/13.05.2013o

-s»

Marieta Bă

u - Expert superior - Direcția Spațiu i

.ocativ și cu Altă Destinație,    '•

Nr. ■

Crt

Numele si prenumele

Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii"

Punctaj stabilit de comisie

NJjfmreg. V    z

ÎMI AD V A'A"''

475

Oniga Ioan

1247/03,04.2001

LRM-0

00258/29.04.2010

12

5

1371/29.12.2010

476

Cojanu Gheorghe

1496/27.04.2001

LRM-C

00902/16.09.2009

12

5

2310/16.06.2011

477

Muresanu Mircea

1506/02.05.2001

LRM-M 01578/

12

5

1129/24.11.2010

478

Cazac Laurentiu

Jean

•1676/17.05.2001

LRM-C

00808/18.09.2009

12

5

519/28.10.2010

479

David Vasile

1809/31.05.2001

LRM-D

00210/25.09.2009

12

5

1581/29.12.2010

480

Lipan Mihai

2138/12.07.2001

LRM-L

00648/14.05.2010

12

5

550/28.10.2010

481

Andrabulea Gigei

2215/25.07.2001

LRM-A

28.09.2009

12

5

911/15.11.2010

482

Dragomir Mariana Catana

2337/15.08.2001

LRM-C

02089/24.05.2011

12

5

2760/08.07.2011

483

Dragomir George

2338/15.08.2001

1

LRM-D

00779/18.02.2010

12

5

812/15.03.2011

484

Radulescu Emil Constantin

2361/20.08.2001

LRM-R

00329/17.11.2009

12

5

811/15.03.2011

485

Ivan Daniela Anca

2907/09.11.2001

LRM-I

00304/22.09.2009

12

5

507/28.10.2010

486

Stanciu Florea

2924/13.11.2001

LRM-S

00665/01.10.2009

12

5

1588/29.12.2010

487

Nicolaescu

Verginia

3061/29.11.2001

LRM-N

00427/08.12.2009 .

12

5

883/18.03.2011

488

Lepirda Vasile

3192/12.12.2001

LRM-L

00611/30.03.2010

12

5

551/28.10.2010

489

Veiasiu Manuel Marian

3193/12.12.2001

LRM-V

00742/06.07.2010

12

5

912/15.11.2010

490

Roman Gheorghe

3217/18.12.2001

LRM-R

00332/04.12.2009

12

5

1578/29.12.2010

491

Ivan Petre

3345/15.01.2002

LRM-I

00561/23.04.2010

11'

5

568/28.10.2010

492

Paunescu Nicolae

204/07.02.2002

LRM-P /12.2008

11

5

1596/29.12.2010

493

Popescu Octav

Mario Bogdan

205/07.02.2002

LRM-P

00893/16.11.2009

11

5

1576/29.12.2010

494

Crăciun Marin

254/12.02.2002

LRM-C

00919/28.09.2009

11

5

1617/16.05.2011

495

Alecsa Eugeniu

311/15.02.2002

LRM-A

00201/03.07.2008

11

5

4763/26.10.2011

496

Burcea Niculina

472/28.02.2002

LRM-B

00744/17.09.2009

11

5

451/28.. 10.2010

497

Bucur Gheorghe

577/11.03.2002

LRM-B

01020/04.12.2007

11

5

471/28.10.2010

498

Dinca MihaLache

630/15.03.2002

LRM-D

00052/18.09.2009

1-1

5

3161/29.07.2011

499-

Dinca Mariana

-631/15.03.2002

LRM-D

00653/16.11,2009“

11

5

3162/29.07.2011

500

Matei Ion

LRM-M    ■ /I

009-71/16:11.2009 //

■11

5

815/15.03.2011

I ccNFoni

Comisia constituită în bazaD.P.G. nr. 493/13.05.2013    ORKb".?    |

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului Gendral-al Mun-i&ip-i'tt-lui'-B'Udurești Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București' Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic - P.M.B.

Elena Pârlea—Sef Serviciu LU.C.I — A.F.I.    .--AzWg-X    ..Nr.

Crt.

Numele si prenumele

-Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr. 341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

DSLztîț---'-'^"

501

Postolache Daniel

1014/18.04.2002

LRM-P

00811/21.10.2009

11

5

1125/24.11.2010

502

Cordoneanu Ioan

1088/27.04.2002

LRM-C

21408/23.04.2010

11

5

3164/29.07.2011

503

Vasilescu Ion

2000/23.09.2002'

LRM-V

00532/29.03.2010

11

5

476/28.10.2010

504

Ionita Ion

2835/26.09.2002

LRM-I

00295/15.10.2009

11

5

495/28.10.2010

505

Parvu Ion

2043/26.09.2002

LRM-P

00815/14.12.2010

11

5

809/15.03.2011

506

Dit Nelu

2046/27.09.2002

LRM-D

00359/09.12.2009

11

5

510/28.10.2010

507

Mihai Aristel

2130/08.10.2002

LRM-M

00807/16.09.2009

11

5

2210/10.06.2011

508

Staicu Mihai

2244/17.10.2002

LRM-S

00698/22.10.2009

11

5

509/28.10.2010

509

Boldeanu Titel

2253/17.1,0.2002

LRM-B

00815/16.09.2009

11

5

2211/10.06.2011

510

Roba Jana

2279/18.10.2002

LRM-R

00295/24.09.2009

11

5

4315/07.10.2011

511

Gheorghe Emil

2454/07.11.2002

LRT-G

00078/04.04.2007

11

5

467/28.10.2010

512

Balassan Paul

Iulian

2659/29.11.2002

LRM-B

00937/04.11.2009

11

5

516/28.10.2010

513

Ilie Gheorghe

2723/05.12.2002

LRM-I

00067/08.11.2006

11

5

493/28.10.2010

514

Rizea Mitica

2741/06.12.2002

LRM-R

00551/15.06.2010

11

5

554/28.10.2010

515

Gheorghiu Ionut Marian

2742/06.12.2002

LRM-G

01012/13.12.2010

11

5

816/15.03.2011

516

Dumitrescu Florin

57/10.01.2003

LRM-D

00066/18.01.2007

10

5

819/15.03.2011

517

Gheorghe Vasile

4136/23.01.2003

LRM-G

00836/14.05.2010

10

5

4676/25.10.2011

518

Damian Valerica

210/27.01.2003

LRM-D

00512/04.11.2009

10

5

2956/19.07.2011

519

Rotaru Ovidiu Femando Liviu

262/03.02.2003

LRM-R

00539/18.05.2010

10

5

906/15.11.2010

520

Manolea Ion

363/14.02.2003

LRM-M

00788/16.09.2009

10

5

915/15.11.2010

521

Goghie Carol

366/14.02.2003

LRT-G

00076/13.03.2007

10

5

550/28.10.2010

522

Sandu Nicolae

.368/14.02.2003

LRM-S

01564/07.02.2011

10

5

3163/29.07.2011

523

Crisan Monica • Maria

660/6/25.02.2003

LRM-C

00969/05.11.2009

10

5

905/15.11.2010

524

Scriban Vasile

501/27.02.2003

LRM-S

01597/21.06.2010

10

5

532/28.10.2010

525-

Petre_Nicolae

507/27.02.2003

LRM-P

01163/29.03.2010

10

5

538/28.102010

526

Dobre Tudor

=———4/

LRM-D

00421/16.09.2000 /

ro

5

1570/29.12.2010

...


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 493/13.05.2013

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București .Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București Marian Alexandru - Consilier Juridic - Directiajuridjc - P.M.B.Marieta Bă

u - Expertsuperior - Direcția Spațiu i

vocativ și cu AltărDestinație;    A

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

"Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

527

Constantinescu

Ionel

103/27.06.2003

LRM-C

00936/04.11.2009

10

5

326/28.10.2010

528

Vilmos Marin

422/09.09.2003

LRT-M

00101/24.01.2008

10

5

814/15.03.2011

529

Bianu Mihai

488/24.03.2004

LRM-B

04.12.2009

9

5

481/28.10.2010

530

Purghel Dan

802/12,05.2004

LRM-P

01125/31.03.2010

9

5

469/28.10.2010

531

Ionita Gheorghe

466/02.08.2004

LRM-I

00256/22.09.2009

9

5

452/28.10.2010

532

Bej an Aurel

623/09.02.2005

LRM-B

00037/19.01.2006

8

5

4317/07.10.2011

533

Cazacu Ioan

1015/08.03.2005

LRM-C

01153/23.12.2009

8

5

1127/24.11.2010

534

Dumitru Manole

1439/07.04.2005"

LRM-D

00667/28.12.2010

8

5

412/07.02.2011

535

Tita Marian

1882/10.05.2005

LRM-T

00520/29.09.2009

8

5

549/28.10.2010

536

Neagoe Elena

1943/13.05.2005

UEM-N

00022/04.10.2006

8

5

3160/29.07.2011

537

Losnita Stelian

1989/18.05.2005

LRM-L

00061/08.12.2009

8

5

520/28.10.2010

538

Gușa Nicusor Sile

2650/06.07.2005

LRM-G

00256/03.12.2008

8

5

483/28.10.2010

539

Baldovin Petre

2918/26.07.2005

LRM-B

00964/16.11.2009

8

5

548/28.10.2010

540

Ursica Ion

3385/01.09.2005

LRM-U

00126/25.05.2010

8

5

947/16.11.2010

541

Cristescu Ștefan

4576/24.11.2005

LRM-C

01097/24.12.2009

8

5

1134/08.04.2011

542

Molnar Dan

1988/12.11.2007

LRM-M

00069/09.02.2006

6

5

2953/19.07.2011

543

Gageanu

Dumitrescu Emil

996/28.02.2008

LRM-G

00951/05.10.2010

5

5

526/15.02.2011

544

Andrei Vasile

2134/07.05.2008

LRM-A

00341/17.09.2009

5

5

1659/17.05.2011

545

Craescu Petru

4646/17.11.2009

■ LRM-C

18.09.2009

4

4

458/28.10.2010

546

Paraschiv Gabriel

4653/17.11.2009

LRM-P

00861/04.11.2009

4

4

456/28.10.2010

547

Oancea Mircea

4964/03.12.2009

LRM-0

00183/17.12.2009

4

4

490/28.10.2010

548

Georgescu Ilie

5007/04.12.2009

LRM-G

00437/16.09.2009

4

4

497/28.10.2010

549

Ionita Costache

5033/07.12.2009

LRM-I

00184/20.04.2009

4

4

496/28.10.2010

550

Manea Aurica

5166/14.12.2009

LRM-M

00787/16.09.2009

4

4

487/28.10.2010

-551

Ionita Ioan

5449/29.12.200-9'

LRM-I

00194/20.04.2008

4

4'

482/28,10.2010

552

Mihaila Ecaterina

LRM-M    //

00500/18.09.20Q8/

3

3

491/28.10.2010Comisia constituită în bazaD.P.G. nr. 493/13.05.2013    |C(J OfiSbiLĂ-C "’l

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului GeneraTâl“Miffii'cipiuhxi -București .Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic - P.M.B.

Elena Pârlea — Sef Serviciu I.U.C.I — A.F.I,


'S'

so*

o

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

553

Miu Ion

168/12.01.2010

LRM-M

17.11.2009

3

3

.492/28.10.2010

554

Coman Marius

176/12.01.2010

LRM-C

01012/26.11.2009

3

3

485/28.10.2010

555

Ionita Ovidiu

222/14.01.2010

LRM-I

00357/08.12.2009

3

3

489/28.10.2010

556

Dragan Marian

223/14.01.20-1-0

LRM-D

00712/07.12.2009

3

3

484/28.10.2010

557

Ionita Viorica

224/14.01.2010

LRM-I

00355/08.12.2009

3

3

488/28.10.2010

558

Caramihai Stere

332/20.01.2010

LRM-C

00602/18.09.2009

3

3

486/28.10.2010

559

Lucescu Constantin

492/26.01.2010

LRM-L

00101/01.07.2008

3

3

457/28.10.2010

560

Burca Nicu

637/29.01.2010

LRM-B

00957/16.11.2009

3

3

454/28.10.2010

561

Mihai Aurel

768/02.02,2010

LRM-M

00948/23.10.2009

3

3

505/28.10.2010

562

Panduru Nicu

774/02.02.2010

LRM-P

00876/16.11.2009

3

3

453/28.10.2010

563

Androne Gheorghe

789/03.02.2010

LRM-A

00466/23.12.2009

3

3

455/28.10.2010

564

Postelnicu Ion

791/03.02.2010

LRM-P

00849/27.10.2009

3

3

506/28.10.2010

565

Anghel Florin

983/12.02.2010

LRM-A

00452/23.12.2009

3

3

500/28.10.2010

566

Matei Victor

1084/19.02.2010

LRM-M . 00906/15.10.2009

3 .

3

522/28.10.2010

567

Popescu Alexandru

1095/22.02.2010

LRM-P

00520/17.04.2009

3

3

470/28.10.2010

568

Burlacu Valeriu

1099/22.02.2010

LRM-B

00840/16.09.2009

3

3

498/28.10.2010

569

Paunescu Luiza Carmen

1148/25.02.2010

LRM-I

00317/20.10.2009

3

3

524/28.10.2010

570

Marian Gheorghe

1257/04.03.2010

LRM-M

00617/22.09.2009

3

3

521/28.10.2010

571

Nicolescu Dorina

1391/15.03.2010

LRM-N

00503/23.09.2009

3

3

523/28.10.2010

572

Mustata Oprea

1394/15.03.2010

LRM-M

01030/04.12.2009

3

3

472/28.10.2010

573

Dona Alexandru

1398/15.03.2010    ‘

LRM-D

00782/18.02.2010

3

3

502/28.10.2010

574

Vasiliu Vasile

1419/16.03.2010

LRM-V

00430/23.12.2009

3

3

499/28.10.2010

575

Roșu Ioan

1421/16.03.2010

LRM-R

00419/18.02.2010

3

3

525/28.10.2010

576

Borcanescu

Gheorghe

1480/18.03.2010

LRM-B

00940/04.11.20.09

3

3

501/28.10.2010

577

Neagoe’Constantin

1563/22703.2010

LRM-N-

00440/11.03.2010

3

3

464/28.10.2010

578

Strezea Bogdan

Silviu

^^/2W.®10V'%

LRM-S

78,076609/04.12r2ț/op

3

3

468/28.10.2010SA

UKAS

©

dA

7

6

om


Comisia constituită în baza D.P.G. nr, 493/13,05.2013

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General a^MdmcîpiulurBteurbgJi . Andrei Nicoiae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic - P.M.B.

Elena Pârlea - Sef Serviciu I.U.C.I - A.F.I.- Marieta'Bălu - Expert superior - Direcția Spațiu Locativ și~cu Altă Destinație

5s si

Nr.

Crt.

Numele si-prenumele

Număr si data inregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea-

cererii

Punctaj stabilit de comisie

DSLMKSS^

579

Dragau Iulian

1610/24.03.2010

LKM-D

00776/23.02.2010

3

3

462/28.10^10

580

Teodoreanu Petre

1813/01.04.2010

LRM-T

00748/30.03.2010

3

3

466/28.10.2010

581

Pechianu Elena

1837/06.04.2010

LRM-P

00138/16.10.2006

3

3

546/28.10.2010

582

Zamfirescu Paul

1838/06.04.2010-

LRM-Z

00059/08.12.2008

3

3

561/28.10.2010

583

Paraschiv Mariana

1929/12.04.2010

LRT-P

00108/23.01.2007

3

3

460/28.10.2010

584

Dumitru Ilie

2128/21.04.2010

LRM-D

00669/04.12.2009

3

3

465/28.10.2010

585

Somicescu Paul

2615/14.05.2010

LRT-S

00025/30.09.2009

3

3

547/28.10.2010

586

Dabuleanu Eugen Silviu

1021/09.06.2010

LRE-D

00034/20.04.2010

3

3

555/28.10.2010

587

Cotarta Alexandru

3201/15.06.2010

LRM-C

00797/18.09.2009

3

3

542/28.10.2010

588

Soare Maria

3307/17.06.2010

LRM-S

01052/29.03.2010

3

3

559/28.10.2010

589

Bruma Traian

3420/24.06.2010

LRM-B

00945/25.11.2009

3

3

564/28.10.2010

590

Iordache Dorin

3543/29.06.2010

LRM-I

00296/24.09.2009

3

3

540/28.10.2010

591

Nita Giana

3544/29.06.2010

LRM-N

00365/16.09.2009

3

3

565/28.10.2010

592

Enache Marian

1231/07.07.2010

LRM-E

00019/20.12.2006

3

3

5245/18.11.2011

593

Burcea Vasile

3881/13.07.2010

LRM-B

01536/18.05.2010

3

3

528/28.10.2010

594

Lavrie Sandei

3992/16.07.2010

LRM-L

00238/08.12.2009

3

3

439/28.10.2010

595

Groman Paul

Bogdan

4073/20.07.2010

LRM-G

00121/13.09.2007

3

3

529/28.10.2010

. 596

Bocman Laurentiu

4180/27.07.2010

LRM-B

01330/23.04.2010

3

3

553/28.10.2010

597

Oltenacu Niculae

4202/28.07.2010

LRM-0

00230/29.04.2010

3

3

527/28.10.2010

598

Chirita Ion

4439/06.08.2010

LRM-C

00780/30.03.2010

3

3

544/28.10.2010

599

Dumitru Florinela Cornelia

4650/19.08.2010    '

LRM-D

01235/14.05.2010

3

3

554/28.10.2010

600

Nicoiae Emil

4663/19.08.2010

LRM-N

01001/23.04.2010

3

3

537/28.10.2010

601

Cinca Stelica

1669/20.08.2010

LRM-C

00817/18.09.2009

3

3

558/28.10.2010

602

Matei Ioana

4664/20.08.2010

LRM-M

01392/2903.2010

3

3

536/28.10.2010

603

V'oicu Rodrca

4670/20.0872010

LRM-V

00405/09.12.2009

3-

3

567/28.10.-2010

604

Stefanescu

Petronela    /

LRT-S    /]

00183/26.05.20W

3

3

535/28.10.2010
aiul Independenței nr. 291-283, cod poștBiO^Șggj.s^ctorlS, Bucdlești, Rorngnia Tel: 02-1,302.15.06    \

http://www.pmb.ro    " r>    w//


€1

UKAS

DKAS

Gfd


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 493/13.05.2013


Miliai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al MunicipiuW BWrrești-. Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Munjeipiului Bucure?’

Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic - P .M.B.


Elena Pârlea - Sef Serviciu I.U.C.I - A.F.I./,

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr srdata înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr. 341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

Nr'inrfe^fJ'

DStidfeW

605

Sava Gabriela Luminița

4727/26.08.2010

LRM-S

01146/23.04.2010

3

3

543/28.10.OT0

606

Prunaru Victor

56/10.09.2010

LRM-P

00333/10.04.2008

3

3

10/03.01.2011

607

Jecu Dumitru

5184/21.09.2010

LRM-J

00062/24.09.2009

3

3

556/28.102010

608

Maglasu Mircea

5191/21.09.2010

LRM-M

01518/25.09.2010

3

3

918/15.112010

609

Stan Niculae

5288/24.09.2010

•LRM-S

00196/13.09.2007

3

3

557/28.102010

610

Alexandroiu

Mihaela Irina

5553/05.10.2010

LRM-A

00321/30.092009

3

3

916/15.112010

611

Tudorica Ion

5846/19.10.2010

LRM-T

00803/14.05.2010

3

3

909/15.112010

612

Hau Constantin

5873/20.10.2010

LRM-H

00125/16.09.2009

3

3

817/15.032011

613

Herbay Cristian Emilian

5910/21.1Q.2010

LRM-H

00194/23.04.2010

3

3

917/15.112010

614

Safta Gheorghe

5914/21.10.2010

LRM-S 01295/ " 14.05.2010

3

3

908/15.112010

615

Tache Gheorghe

418/25.10.2010

LRM-T

01073/28.09.2010

3

3

525/15.022011

616

Marinescu

Gheorghe

5961/25.10.2010

LRM-M

01067/23.12.2009

3

3

818/15.03.2011

617

Grigoras Gheorghe

5964/25.10.2010

LRM-G

00267/16.12.2008

3

3

910/15.112010

618

Manea Aurică

5988/26.10.2010

LRM-M • 00965/08.03.2010

3

3

1505/27.122010

619

Lupu Valentina

6009/27.10.2010

LRM-L

00228/16.11.2000

3

3

1502/27.12.2010

620

Harlesteanu Mihail

6028/28.10.2010

LRM-H

00020/22.10.2009

3

3

1597/29.122010

621

Dorobantu

Constantin

6113/03.11.2010

LRM-D

00739/23.12.2009

3

3

1501/27.12.2010

622

Marin Ion

6114/03.11.2010

LRM-M

01112/23.12.2009

3

3

1500/27.12.2010

623

Sterea Nicolae

Viorel

6115/03.11.2010

LRM-S

00865/23.12.2009

3

3

1504/27.12.2010

624

Bunea Ion

6129/04.11.2010

LRM-B

01086/23.12.2009

3

3

1503/27.122010

625

Dona Vasile

6130/04.11.2010

LRM-D

00968/25.05.2010

3

3

1423/21.122010

626

Dinea Daniel

6189/08.11.2010

LRM-D

01303/23.06.2010

3

3

_ 1494/27.122010

627

Sebesanu Virgil '

6203/09.11.2010

LRM-S

00130/24.03 2008

3

3

1497/27.12.2010

628

Dascalescu Chirila

6234/10.11.2010

LRM-D

00838/08.03.2010

3

3

1419/21.1220.10

629

Bălăuță Stan

6262/12.112010

LRM-B

00897/15.102009

3

3

1422/21.122010

x    630

Sandu Gheorghe

LRM-S

00836/23.12.W9

3

3

1498/27.12.2010laiul Independenței nr. 291-29^\g0(fpi : 021.302.15.06 http://www.pmb.roV

UKAS

. UtAVtYV

|

A)

8

.............95^577"


Comisia constituită în bazaD:P.G. nr.493/13.05.2013 Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucur&știLj’'’^ . Andrei Nicolae - Consilier general ui cadrul Consiliului General al Municipiului București"^ Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic,- P.M.B.

Elena Pârlea - Sef Serviciu I.U.C.I - A.F.I.Nr.

Crt.

Numele si prenumele

"Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

—«5=—A» -v

N hîjite&Ai . -t

631

Ghenu Petre

6321/16.11.2010

LRM-G

00447/23.09.2009

3

3

1420/21.l/2010

632

Cirlan Mircea

6323/16.11.2010

LRM-C

01.288/02.03.2010

3

3

1484/23.12.2010

633

Barlan Constantin

6333/16.11.2010

LRM-B

00970/16.11.2009

3

3

1421/21.12.2010

634

Bunescu Constanta

6382/18.11.2010

LRM-B

01018/04.12.2009

3-

3

1593/29.12.2010

635

Dinca Ion

6396/18.11.2010

LRM-D

00806/17.02.2010

3

3

1275/19.04.2011

636

Constantin

Dumitru

6436/22.11.2010

LRM-C

00179/08.11.2006

3

3

1580/29.12.2010

637

Neagu loan

6466/24.11.2010

LRM-N

00622/20.04.2010

3

3

1496/27.12.2010

638

Ianc Cezar

6497/25.11.2010

LRM-I

00475/08.03.2010

3

3

1568/29.12.2010

639

Filon Marius

6517/26.11.2010

LRM-F

00301/21.06.2010

3

3

1594/29.12.2010

640

Sorici Gheorghe

6533/29.11.2010

LRM-S

00755/16.11.2009

3

3

1582/29.12.2010

641

Pojar loan

6534/29.11.2010

LRM-P

01048/18.02.2010

3

3

1572/29.12.2010

642

Constantinescu

Gheorghe

6535/29.11.2010

LRM-C

01438/30.03.2010

3

3

1575/29.12.2010

643

Trancu Paraschiv

6536/29.11.2010

LRM-T

00605/29.03.2010

3

3

1586/29.12.2010

644

Brandusioiu

Nicolae

6537/29.11.2010

LRM-B

01154/30.03.2010

3

3

1589/29.12.2010

645

Vasiliu Gheorghe

6538/29.11.2010

LRM-V

00473/02.03.2010

3

3

1573/29.12.2010

646

Niculae Petre

6539/29.11.2010

LRM-N

00924/05.07.2010

3

3

1595/29.12.2010

647

Andronescu Aurel

6540/29.11.2010

LRM-A

00606/23.04.2010

3

3

1590/29.12.2010

648

Ispas Stelian

6541/29.11.2010

LRM-I

00482.08.03.2010

3

3

1587/29.12.2010

649

Mardale Nastase

6542/29.11.2010

LKM-M

01032/04.12.2009

3

3

157-7/29.12.2010

650

Chiripuci Niculae

6602/02.12.2010

LRM-C

01230/18.02.2010

3

3

1583/29.12.2010

651

Georgescu Ion

6627/03.12.2010    ’

LRM-G

00261/22.10.2010

3

3

08/03.01.2011

652

Milan Ștefan

6667/07.12.2010

LKM-M

01366/21.06.2010

3

3

06/03.01.2011

653

Ferăstrău Ion

6679/07.12.2010

LRM-F

00247/09.03.2010

3

3

1569/29.12.2010

654

Nanau Gelu Marius

6685/07.12.2010

LRM-N

00964/25.0.5.2010

3

3

1585/29.12.2010

\    655

RababomNicolae

6695/08-12.2030

LKM-R

00564/14.05.2010/1

3

3

78/12:01.2011

656

Fulau Niculae

-...

LRM-F    / /

00229/23.12.20(59/

3

3

0703.01.2011

rXO/'


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 493/13.05.2013    '.7' ' 4

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureștr—^6,

.Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Mugfcipiului București ' Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Ejiidic-r P.M.B.

Elena Pârlea — Sef Serviciu I.U.C.I — A.F.I.


E/dio\AW aHoNr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr. 341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

ZfWZcAZ

657

Barbu Laurentiu

6878/15.12.2010

LRM-B

01311/23.04.2010

3

3

74/12.0^2011

658

Preda Gheorghe

6879/15.12.2010

LRM-P

01484/14.05.2010

3

3

77/12.01.2011

659

Alius Mircea

6880/15.12.2010

LRM-A

00608/25.05.2010

3

3

72/12.01.2011

. 660

Briceag Maria

6895/15.12.2010

LRM-B

01382/29.03.2010

3

3

75/12.01.2011

661

Anghel Dan

Valentin

6945/16.12.2010

LRM-A

00595/30.03.2010

3

3

73/12.01.2011

662

Opris Viorel

6984/20.12.2010

LRM-0

00237/29.06.2010

3

3

76/12.01.2011

663

Radu Hristache

6985/20.12.2010

LRM-R

00353/04.12.2009

3

3

79/12.01.2011

664

Lipoviceanu

Iuliana

7175/27.12.2010

LRM-L

00245/29.06.2010

3

3

702/03.03.2011

665

Rusu Nicolae

161/11.01.2011

LRM-R

00397/18.02.2010

2

2

286/26.01.2011

666

Buganu Viorica

196/12.01.2011

LRM-B

00055/12.01.2006

2

2

287/26.01.2011

667

Mircea Gabriel

271/17.01.2011

LRM-M 015101/ 23.04.2010

2

2

413/07.02.2011

668

Varzaru Constantin

323/20.01.2011

LRM-V 00476/ 02.03.2011

2

2

528/15.02.2011

669

Mitroiu Gilbert

330/21.01.2011

LRM-M

00665/23.09.2009

2

2

527/15.02.2011

670

Marinescu Cezar Iulian

336/21.10.2011

LRM-M ■ 01309/31.03.2010

2

2

1387/29.04.2011

671

Tudoran Dumitru

338/21.01.2011

LRM-T

00858/04.10.2010

2

2

414/07.02.2011

672

Leseanu Mariean

268/25.01.2011

LRM-L

00576/23.04.2010

2

2

1009/30.03.2011

673

Petcu Ion

465/31.01.2011

LRM-P

00818/04.11.2009

2

2

645/25.02.2011

674

Nimara Ilarie

488/01.02.2011

LRM-N

00502/18.02.2010

2

2

697/03.03.2011

675

Gărgăriță Marian

489/01.02.2011

LRM-G

00771/14.05.2010

2

2

529/15.02.2011

676

Panait Iordan

Florin

490/01.02.2011

LRM-P

01069/28.09.2010

2

2

646/25.02.2011

677

Lazar Nicolae

497/02.02.2011

LRM-L

00222/16.112009

2

2

532/15.02.2011

678

Chivu Viorel

508/02.02.2011

LRM-C

00175/08.11.2006

2

2

530/15.02.2011

679

Popescu Stelian

509/02.02.2011

LRM-P

01481/14.05.2010

2

2

531/15.02.2011

680

Negreanu Elorea

540/03.02.2011

LRM-N

00509/18.02.2010

2

2

703/03,03.2011

681

Zahiu Iulian

557/04.02.2011

LRM-Z

00212/21.06.201^

2

2

696/03.03.2011

682

Gulea Sandu

LRM-G    / /

00767/25.05.2j91(/

2

2

1274/19.04.2011-< y pra'g-SSîft® / I .'-(Soff-poșlaf .BS,Ș^g2reep'!or 8,


Splaiul Independenței nr. 291-2sb;.&ia'-ppșlațiSs,^|pei:-i6r Bjgufejtf/Românfe


rz

V

UKAS

©i

10


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 493/13.05.2013    Icj} npîp^ s f-1

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al“Mumeipîului--Bucureyt .Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București Marian Alexandru - Consilier Juridic — Direcția Juridic,- P.M.B.

Elena Pârlea - Sef Serviciu I.U.C.I - A.F.I. rNr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data inregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea -cererii

Punctaj ' stabilit de comisie

683

Panait Valeriu

619/08.02.2.011

LRM-P

00698/23.09.2009

2

2

771/l/03.2011

684

Bănică Nicolae

620/08.02.2011

LRM-B

01023/04.12.2009

2

2

773/11.03.2011

685

Protopopescu

Aurelia

449/09:02.2011

LRM-P

01455/25.05.2010

2

2

3826/13.09.201-1

■ 68-6

Spirea Dumitru Cristian

681/10.02.2011

LRM-S

01258/14.12.2010

2

2

774/11.03,2011

687

Bortea Iulian

707/11.02.2011

LRM-B

01745/26.05.2010

2

2

778/11.03.2011

688

Ancuta Alexandru

711/11.02.2011

LRM-A

00362/18.02.2010

2

2

772/11.03.2011

689

Mustatea Florica

754/15.02.2011

LRM-M

01497/23.04.2010

2

2

707/03.03.2011

690

Radu Ana

755/15.02.2011

LRM-R

00386/23.12.2009

2

2

699/03.03.2011

691

Radu Marin

756/15.02.2011

LRM-R

00358/04.12.2009

2

2

704/03.03.2011

692

Decusara Costica

761/15.02.2011

LRM-D

00570/21.10.2009

2

2

695/03.03.2011

693

Olteanu Victor

783/16.02.2011

LRM-0

00207/23.12.2009

2

2

698/03.03.2011

694

Orasanu Niculai

793/16.02.2011

LRM-0

00360/21.06.2010

2

2

700/03.03.2011

695

Stanciu Ion

828/18.02.2011

LRM-S

00749/16.11.2009

2

2

701/03.03.2011

696

Gagiu Paul

829/18.02.2011

LRM-G

00673/02.03.2010

2

2

706/31.03.2011

697

Iscru Gabriel

606/22.02.2011

LRM-I

00758/18.05.2010

2

2

1616/16.05.2011

698

Tariescu Aurel

651/28.02.2011

LRM-T

01024/27.05.2010

2

2

1385/29.04.2011

699

Luchian Mircea — Laurentiu

941/28.02.2011

LRM-L

00017/29.12.2005

2

2

1011/30.03.2011

700

Iepure Dobre

953/01.03.2011

LRM-I

00512/29.03.2010

2

2

884/18.03.2011

701

Vasile Stelica

973/02.03.2011

LRM-V

00361/16.11.2009

2

2

1013/30.03.2011

702

Mihai Constantin

687/03.03.2011

LRM-M

01379/29.03.2010

2

2

1386/29.04.2011

703

Predus Alexandru

689/03.03.2011

LRM-P

00896/16.11.2009

2

2

1273/19.04.2011

704

Iancu Gheorghe

999/03.03.2011

LRM-I

22.09.2009

2

2

1203/14.04.2011

705

Patulea Octavian -

1002/03.03.2011

LRM-P

00025/02.03.-2011

2

2

1204/14.04.2011

706

Stoinescu ‘ Alexandru

1009/03.03.2011

LRM-S

01479/25.03.201-0-

2

2

1010/30.03.2011

707

Vasileseu Valentin:

1063/07.03.2011

LRT-V

--00005/09.03.2006/!

2

2

1384/29.04.2011

708

Teodoreanu

Mar-ioara    —

LRM-T    / /

00242/18.03.2069"

2

2

1012/30.03.2011

Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 493/13.05.2013

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București .Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București ' Marian Alexandru - Consilier Juridic -Direcția

Elena Pârlea - Sef Serviciu I.U-.C.I - A.F.I.


Consiliului General al Murncip ctia Juridip — P .M.B.
Nr.

Crt.

Numele si prenumele

N-amar si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

709

Stoica Comei

1182/14.03.2011

LRM-S

01185/06.07.2010

2

2

1205/<>4.04.2011

710

Zamfir Niculae

801/15.03.2011

LRM-Z

00156/09.03.2010

2

2

1513/09.05.2011

711

Mavlea Iulian

802/15.03.2011

LRM-M

01517/05.08.2010

2

2

1619/16.05.2011

712

Medaru Alina

Ioana

1277/18.03.2011

LRM-M

01552/14.05.2010

2

2

1136/08.04.2011

713

Gaspar Vasile

1295/21.03.2011

LRM-G

00403/21.09.2009

2

2

1137/08.04.2011

714

Tache Gica

1313/22.03.2011

LRM-T

00606/04.12.2009

2

2

1206/14.04.2011

715

Ana Niculae

1338/23.03.2011

LRM-A

00810/29.06.2010

2

2

1135/08.04.2011

716

Carare Petrica

953/24.03.2011

LRM-C 01814/

2

2

1514/09.05.2011

717

Manole Cristian. Marian

1382/28.03.2011

LRM-M

00146/25.01.2011

2

2

1132/08.04.2011

718

Stoica Ion

1385/28.03.2011

LRM-S

00621/25.09.2009

2

2

1133/08.04.2011

719

Temelie Ion

1128/08.04.2011

LRM-T

01044/02.06.2010

2

2

3159/29.07.2011

720

Capra Flori ca

1625/12.04.2011

LRM-C

01269/02.03.2010

2

2

1380/29.04.2011

721

Cirstea Roberto

1681/34.04.2011

LRM-C

01560/29.04.2010

2

2

1603/16.05.2011

722

Gheorghe Danut Florian

1267/19.04.2011

LRM-G

00856/14.05.2010

2

2

2481/24.06.2011

723

Constantinescu

Nicu

1857/02.05.2011

LRM-C

01152/23.12.2009

2

2

2061/02.06.2011

724

Macovei Tudor

1482/06.05.2011

LRM-M

01899/27.10.2010

2

2

5103/15.11.2011

725

Sandu Constantin Cristian

1959/09.05.2011

LRM-S

00942/18.02.2010

2

2

2208/10.06.2011

726

Nica Ion

1533/10.05.2011

LRM-N

00987/29.06.2010

2

2

2955/19.07.2011

727

Iordache Sorin

1536/10.05.2011

LRM-I

00913/01.09.2010

2

2

2762/08.07.2011

728

Iordache Dumitru

1537/10.05.2011

LRM-I

00912/01.09.2010

2

2

2758/08.07.2011

729

Parvu Ion

1638/17.05.2011    •

LRM-P

01245/23.04.2010

2

2

2957/19.07.2011

730

Boicescu Corneliu

1639/17.05.2011

LRM-B

01101/23.12.2009

2

2

2952/19.07.2011

731

Dobre Dumitru ■

1651/17.05.2011

LRM-D

00526/18.09.2009

2

2

3016/21.07.2011

732

Trifan Nicolae

1652/17.05.2011

LRM-T

00587/11.12.2009

_2_

-2.

3010Z21.07.2011

733

Balasu/Marian

1653/1-7.05.2011

LRM-B-

01063/23C2.2009

2

2

-3015/21.07.20JT

734

T--

Balasu Eugen

LRM-B

A 00790/17.09.2^

2

2

21-92/10.06.203 3


Splaiul Independenței nr. 291-293,^od_p6_ștal pe0042Ae(â&r 6/BuÂr Tel: 021.302.15.05 http://www.pmb.ro

As.12


|p f'ț 2    â'-'-c $ $

Comisia constituită în baza-D.P.G. nr. 493/13.05.2013    ÎC® ' ‘ ' «' M?? IșȘ !

Mihai Peptan -Consilier general în cadrul Consiliului General arMTlnîcîpiuhii'București -Andrei Nicolae -“Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București' ' Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic;- P.M.B.

Elena Pârlea - Sef Serviciu I.U.C.I - A.F.I.
Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

735

Stoian Zamfir

2109/17.05.2011

LRM-S

00962/11.03.2010

2

2

2308/16.06.2011

736

Gavrila Matei Dumitru

2110/17.05.2011

LRM-G

00524/08.12.2009

2

2

2212/10.06.2011

737

Ciobanu Victor

2151/19.05.2011

LRM-C

01470/30.03.2010

2

2

2482/24.06.2011

738

Gurau Elisabeta

2155/19.05.2011

LRM-G

.00729/21.06.2010

2

2

2309/16.06.2011

739

Cimpean Popescu Mircea Nicodim

2299/27.05.2011

LRT-C

00273/24.05.2011

2

2

2483/24.06.2011

740

Dragan Petre

2337/31.05.2011

LRM-D

01203/03.11.2010

2

2

2484/24.06.2011

741

Teisan Marin

1959/01.06.2011

LRM-T

00825/29.06.2010

2

2

3276/05.08.2011

742

Niculae Ion

2089/03.06.2011

LRM-N

00941/25.05.2010

2

2

3387/16.08.2011

743

Rosioara Paul

2451/08.06.2011

LRM-R

00440/02.03.2010

2

2

2754/08.07.2011

744

Nitulescu Elena

2237/10.06.2011

LRM-N

00149/10.01.2008

2

2

3384/16.08.2011

745

Ungureanu Niculae

2527/15.06.2011

LRM-U

00111/01.04.2010

2

2

2753/08.07.2011

746

Bruciu Nicolae

Mihai

2560/16.06.2011

LRM-B

00477/06.10.2008

2

2

2751/08.08.2011

747

Sima Ion

2697/17.06.2011

LRM-S

00649/24.09.2009

2

2

2752/08.07.2011

748

GrecuNelu

2632/21.06.2011

LRM-G

00560/23.12.2009

2

2

2755/08.07.2011

749

Mititel Marius

2699/28.06.2011

LRM-M-

01127/23.12.2009

2

2

2954/19.07.2011

750

Preotu Andrei-Costin

2709/28.06.2011

LRM-P

00144/25.10.2006

2

2

3009/21.07.2011

751

Nasarau Gheorghe

2715/28.06.2011

LRM-N

00661/23.12.2010

2

2

3012/21.07.2011

752

Dinica Cornel

3002/07.07.2011

LRM-D

00630/16.11.2005

2

2

3985/21.09.2011

753

Grecu Alexandru

2884/08.07.2011

LRM-G

00501/08.12.2009

2

2

3273/05.08.2011

754

Corduneanu Stoian Romeo

2958/12.07.2011

LRM-C

00356/30.11.2007

2

2

3275/05.08.2011

755

Corduneanu Doina

2959/12.07.2011 •

LRM-C

01720/26.04.2010

2

2

3274/05.08.2011

756

Radu Alexandra

2851/14.07.2011

UEM-R

00033/18.0.5.2006

2

2

4678/25.10.2011

757

Pavel Bogdan

2852/14.07.2011

UEM-P

00032/18.05.2006

2

2

4677/25.10.2011

758

Vaetus Eugen

3142/25.07.2011

LRM-V

00579/14.05.20-10

2

2

3222/05.08.2011-

759

.Marinescu Dan-

Mihnea

3328/10,-08.2011

LRM-M

00866/19.10.2010-

2

2

4482/14710.2011

760

Kropacs Mihai

3440/J^^fiS^

M >

LRM-K

x0Q049/14r05/2pl0

2

2

3825/13.09.20-11

ct? '

Splaiul Independentei nr. 291-293, cm-pdȘtal ()SO042^eetor-i§/Bucur9șffi!: 021.302.15.OS http://www.pmb.roComisia constituită în bazaD.P.G. nr. 493/13.05.2013 Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București '■ Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București' Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic-f .M.B. £>2^    (


Elena Pârlea - Sef Serviciu I.U.C.I — A.F.I.


MarietaBă

,u - Expert superior - Direcția Spațiu

uocativ și cm Altă Destinație

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data inregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr.

341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

N r înreg.

DSLAD

761

Maican Constantin

3615/02.09.2011

LRM-M

01276/30.03.2010

2

2

4150/29.09.2011

762

Dinu Io an

3647/02.09.2011

LRM-D

00604/21.10.2009

2

2

4779/27.10.2011

763

Zevedei Cornelia

3801/21.09.2011

LRM-Z

00078/30.09.2009

2

2

4483/14.10.2011

764

Ciobotaru Toader

3911/03.10.2011

LRM-C

00185/27.11.2006

2

2

5104/15.11.2011

765

Macovei Mariana

4023/11.10.2011

LRM-M

01900/09.11.2010

2

2

4791/27.10.2011

766

Macovei Arcadi

4024/11.10.2011

LRM-M

01901/09.11.2010

2

2

4792/27.10.2011

767

Marin Vasile

4049/12.10.2011

LRM-M

00919/22.10.2009

2

2

4793/27.10.2011

768

Fusea Florica

4344/02.11.2011

LRM-F

00291/30.03.2010

2

2

5326/25.11.2011

Anexa nr.2 la HCGMB nr

Completare listă specială cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2013 a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, pentru atribuirea spațiilor cu altă destinație, cu dosarele depuse până la 30.11.2011,. conform ILC.G.M.Bv nr.242/2005


Comisia constituită în baza D.P.G. nr. 493/13.05.2013

Mihai Peptan - Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București Andrei Nicolae - Consilier general în cadrul Consiliului General al Mygicipiului București Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcția Juridic -^.M.B. &


Elena Pârlea - Sef Serviciu I.U.C.I - A.F.I.

Mar-ieta Bălu - Expert superior - Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație A./ y/

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Număr si data Înregistrata in temeiul Legii nr. 42/1990 si 341/2004

Certificat eliberat in baza Legii nr. 341/2004, seria, nr.si data eliberării

Vechimea

cererii

Punctaj stabilit de comisie

N r înreg.

DSLAD

18

Mandache

Mihai

2045/28.06.2001

LRM-M 010506/22.01.2010

12

5

3017/21.07.2011

19

Buzilă

Antoneta

Felicia

4889/06.09.2010

LRT-B 00067/16.03.2009

3

3

1499/27.12.2010

20

Chiriță Ion

221/13.01.2011

LRT-C 00137/16.01.2007

2

2

1381/29.04.2011