Hotărârea nr. 25/2013

HOTARAREnr. 25 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SOS. OLTENITEI NR. 388, SECTOR 4

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

Șos. Olteniței nr. 388, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-    Primăria Sectorului 4: certificat de urbanism nr. 1659/35845/23.12.2010;

-    Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 22/12.08.2011;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 14/27.07.2012;

-    Primăria Sectorului 4: adresa nr. P.4.1/2160/31.07.2012;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: adresa nr. 56505/DGDT/08.08.2012;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 20.832/110/17.09.2012;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1099446/24.08.2012;

-    Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 1103787/7934/12.09.2012; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    PUG - Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. Ș2/2W3 ^jvjnd transparența

decizională în administrația    -■ -----


ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șos. Olteniței nr. 388, sector 4, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 22/16.11.2012 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

I

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente aprobate anterior.

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani.

Art.5 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 29.01.2013.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

•••.-''    > i'•


rAirV/iKiA AuHiCATi TÎV BiJAUAS \


Direcția Generală Dezvoltare-Urbană

! CONFORM


Direcția Urbanism


AVIZUL ARHITECTULUI ȘEF nr. 22/ U . 2012

PUZ - STR. OLTENIȚEI NR. 388, SECTOR 4, BUCUREȘTI BENEFICIAR: S.C. ROMPRIM SA

ELABORATOR: S.C. CAPITEL AVANGARDE SRL - arh. urb. Venera Geta Trisnevschi - DE NR. ÎNREGISTRARE CERERE: PMB Nr. 1118431/08.11.2012 și la Direcția Urbanism sub nr. 9902/09.11.2012.a operațiunilor executată de


SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: suprafața studiată circa 19,7031 ha, parcela unică reglementată compusă în uri propuse de alipire și dezmembrare parcele rezultând o suprafață de 18256,OOmp conform Situația cadastrală incintă, sc. 1/5(1 ing. Tănase Marius Samir - persoană fizică autorizată de .ANCPI, este proprietate privată persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU - Zona studiată prin PUZ se află în apropierea intersecției Șos. Olteniței cu Str. Serg sector 4, București.


PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, figurează în subzona “/32a”- unităților predominant industriale.

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI: Conform RLU- PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. i 24/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011 — Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. = 80% ; CUT volumetric max.= 15 mp.ACD /mp. teren, Hmax.=20,0m.

CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 1659/ 35845/23.12.2010 ( valabilitate 24 luni de la data emiterii) emis de Primăria Sectorului 4; AVIZUL DE OPORTUNITATE NR. 22/12.08.2011; AVIZ PRELIMINAR NR. 14/27.07.2012.

ACORDURI, AVIZE CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: adresa nr. 56505/DGDT/08.08.2012; Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: Decizia nr. 20823/110/17.09.2012; Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Avizul nr. 1099446/24.08.2012; Comisia Tehnică de Circulație a PMB: Avizul nr. 7934/12.09.2012 și planșele anexă 1103787/06.09.2012; Adresa nr. P.4.1/2160/31.07.2012 emisă de Arhitect Șef - Primăria Sectorului 4, privind avizul Comisiei socioeconomice conform Ordonanței de Urgență nr. 22 din 6 iunie 2012, Monitorul Oficial nr. 381 diti 7 iunie 2012 ; Situația cadastrală incinta ROMPRIM, sc. 1/500, executată de irigi Tănase Marius Samir - persoană fizică autorizată de ANCPI privind parcela unică reglementată compusă în urma operațiunilor propuse de alipire și dezmembrare parcele; Studiu topografic executat Ie ing. Tănase Marius Samir - persoană fizică autorizată de ANCPI, Aviz tehnic nr. 411538/19.10.2011; Plan cadastral scara 1/500 privinc zona din Șos. Olteniței, sect 4 - nr. înregistrare 1370/23.01.2012, avize conform legislației în vigoare. în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B.: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ: parcela unic ă reglementată compusă în urma operațiunilor propuse de alipire și dezmembrare parcele rezultând o suprafață de 18256,OOmp conform Situația cadastrală incintă, sc. 1/500, executată de ing. Tănase Marius Samir - persoană fizică autorizată de ANCPI, compusă din Nr. cadastral 1250/50 - nr. cerere ANCPI 24116/19.09.2012, Nr. cad. 1250/39 - nr. cerere ANCPI 24109/19.09.2012, Nr. cad. 1250/52/1 - nr. cerere ANCPI 24115/19.09.2012, Nr. cad. 1250/36 - nr. cerere ANCPI 24113/19.09.2012, Nr. cad. 1250/34 - nr. cerere ANCPI 24110/19.09.2012, Nr. cad. 1250/29 - nr. cerere ANCPI 24108/19.09.2012, Nr. cad. 1250/28 - nr. cerere ANCPI 24107/19.09.2012, Nr. cad. 1250/31 - nr. cerere ANCPI 24112/19.09.2012, Nr. cad. 1250/32 - nr. cerere ANCPI 24114/19.09.2012, Nr. cad. 1250/30 - nr. cerere ANCPI 24117/19.09 2012, Nr. cad. 1250/35-nr. cerere ANCPI 24111/19.09.2012 ; Declarație Notarială încheiere de autentificare nr. 4278/26.10.2012 și nr. 4507/. 1.10.2011.


Ormele privind București și a


CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta N asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesele se vor realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL.

CONFIGURAȚIA EDIFICAB1LULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT

FUNCȚIUNE AVIZATĂ ( pentru parcela reglementată prin PUZ ): Hipermagazin

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI (pentru parcela reglementată prin PUZ):

- POTmax.= 40%; CUTmax.-l mp ADC/mp teren; RHmax.= parter ; Hmax.=10,00m ; cu respectarea Codului Civil.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajare! teritoriului și urbanismul, poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism, care modifică și completează prevederile doct mentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările ulterioare: „(2) Constițuie:epntravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoftu.loi’șijițbâițism'care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale”.

/    / ÂhRmTECJ ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

11 ’    ARH: GHEORGHE ȚĂyHIAȘCU


nodificările șiVA


ț,


Referent,

ing. urg Garci^^Camelia


Redactat 4e;:./ 12.11 2012


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel: 021.305.55.00 InL 1701 http://www pmb.ro


Limita edificabi!


Clădiri propuse spre demolare


Suprafața rezervata pentru supralargire conform PUZ Cheile Turzii sector 4 avizat cu nr.63 1 din 24.1 0.2011

O /- •-


Hipermagazin, comerț, servicii


Locuințe individuale '

A'


Servicii specialei

Z Of ,

''X.

Circulații carosabile/^— linie tramvai Industrie, economie


Locuințe colective


Spatii verzi


Circulații pietonale


i    i

i    |

j.

i    IDale ecologice inierbate


Statie tramvai


Zona pentru coșuri de cumpărături


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA URBANISM


VIZAT SPRE NESCHIMBARE


M

—1    v\    -x i-1 -1 —1

SPAȚIU COMERCIAL - HIPERMAGAZIN Șoseaua Olteniței nr.388, sector 4, București

(<ArPiTSR L,

S.R.L.    /

nr.lnreg. Reg. Comerțului 340/20071/19.92

Beneficiar S.C.ROMPRIM S.A.

Director

arh. G. Gabrea

S<

PLAN REGULAMENT

Sef oroiect

arh. V. Trisnevschi

z>7 ,

Proiectat

arh. V. Trisnevschi

întocmit

arh. C. SternaSs

Verificat

arh. G. GabreaREGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLANULUI URBANISTIC ZONAL HIPERMAGAZIN - SOSEAUA OLTENIȚEI NR.388 SECTOR 4, BUCUREȘTI

Prezentul regulament se aplica suprafeței de teren delimitată conform planșei de reglementari -Pl.nr.U06 - la N - de Șoseaua Olteniței

-    la S - de Strada Runcu

-    la V - de Strada Capitan Eremia Popescu

-    la E - de Strada Marin Grigore:

Situația juridica

Terenul care a generat PUZ-ul este intravilan, in suprafața de 18288,00 mp,proprietate particulara apartinand societății S.C. ROMPRIM S.A., fiind o parte din imobilul format din teren intravilan în suprafață totală de 57253,03mp deținută de S.C. Romprim S.A conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.0374.

Din totalul suprafeței de 57253,03mp se vor dezmembra si alipi in vederea realizării unui teren liber de construcții in suprafața de 18288mp.- teren care a generat PUZ-ul.

Suprafețele si numerele cadastrale care formează parcela

in suprafața de 18288,00mp sunt:

-    suprafața S2 de 355mp inclusa in numărul cadastral 1250/50 - teren liber -parcare

-    suprafața S1 de 29mp inclusa in numărul cadastral 1250/29 formata din teren construit cabina poarta - urmeaza a fi demolata

-    suprafața S1 de 9842mp care este inclusa in numărul cadastral 1250/21/1 formata din teren liber si construcții (C1- parțial, C3, C4,C5,C6, C7, C8- care vor fi demolate) fara construcțiile C9 si C2.

-numărul cadastral 1250/36 care este format din teren construit - magazii aprovizionare - care se vor desființa in suprafața de 1302mp

-    suprafața S1 de 1511mp care este inclusa in numărul cadastral 1250/34 formata din teren construit - vestiare supraetajate -se vor desființa

-    numărul cadastral 1250/29 format din teren construit - hala mecanic sef -se va desființa in suprafața de 341 mp

-    numărul cadastral 1250/28 format din teren construit - hala scularie mecanic sef- se va demola in suprafața de 1326mp

-    suprafața S1 de 1935 inclusajrL.numarul cadastral 1250/32 - teren construit-hala scularie mecanic sef-se va demola . /^', : ,

-    suprafața S1 de 1015mp inclusa in numărul cadastral 1250/30 formata din teren construit -hala scularie mecanic sef, anexe birour'h se vor desființa

//.-< •* / x jy/A'


-    numaruhcadastral J250/35 format din teren construit - centrala termica in suprafața de 142mp

-    se va demola

Din proprietatea S.C. ROMPRIM S.A. , cele doua cămine de nefamilisti cu numerele cadastrale 1250/37 cu S=605,74 sil 250/33 cu S=627,64mp au fost dezmembrate si apoi vândute către persoane fizice, ele ne mai facand parte din terenul proprietate ROMPRIM.

Parcela finală care se va constitui și reglementa va fi în suprafața de 18256,00mp - suprafața rezultata in urma aplicării Codului Civil față de cele două cămine de nefamiliști, conform planșei Situație Cadastrala Incinta Romprim sc.1:500 întocmită de Expert Autorizat Tanase Marius Samir-decembrie 2011, reprezentată în planșa de reglementari -PI,nr.U06.


SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCȚIONALA

Articolul 1.UTILIZĂRI ADMiSE

HIPERMAGAZIN

- structură de vânzare cu amănuntul cu suprafață de peste 2500mp

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 2. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcela finală care se va constitui și reglementa are suprafața de 18256,00mp - suprafața rezultată în urma aplicării Codului Civil, conform planșei Situație Cadastrală Incintă Romprim sc.1:500 întocmită de Expert Autorizat Tanase Marius Samir - decembrie 2011, reprezentată în planșa de reglementari - Pl.nr.U06.

Articolul 3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Conform planșei de reglementari - Pl.nr.U06.

Articolul 4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform planșei de reglementari -Pl.nr.U06.-7,00 m fata de limita laterala stânga, 13,50m fata de limita nord-est, 5,00m fata de limita posterioara de la strada Runcu, respectiv 27,00m.

Articolul 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACCEASI PARCELA

Conform planșei de reglementari - PI.nr.U06 - pe parcela studiata și reglementată este propusa o singura construcție - hala principala + spatiile anexe.

Articolul S. CIRCULAȚII SI ACCESE


Articolul 7. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea vehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice, conform HCGMB nr.66/06.04.2006 privin Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație pe teritoriul municipiului București.

Articolul.8. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Se admite clădire cu maxim 10,00m inaltime - parter.


f •    -I

• > v.

Articolul 9. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirii se va integra in particularitățile zonei si se va armoniza cu cel al clădirilor învecinate. Sunt permise concepte volumetrice standard ale diverselor lanțuri de operatori din domeniul comerțului (tip hipermagazin).

Articolul 10. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

xistente


Construcția va avea asigurate condiții de echipare edilitara, fiind racordata la rețelele e> in zona.    .

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV.

Articolul 11. SPATII PLANTATE

Conform planșei de reglementari - Pl.nr.U06 - se va asigura un spațiu plantat compus din spatii verzi - 3956,88mp-21,67%, dale ecologice înierbate - 1047r61mp-5,73% Total - 5004,49mp-27,41%.

Spatiile ramase neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inie plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.


rbate si

Se vor identifica, păstră si proteja in timpul executării construcțiilor vegetația existentă. în cazul defrișării unui arbore/arbust se va solicita Avizul de specialitate emis de Direcția Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București.

Pentru îmbunatatirea. microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații carosabile /pietonale, terase.

Articolul 12. ÎMPREJMUIRI

Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă meta ică; pe limitele laterale gardurile vor fi opac.e,-eu4nălțimi de maxim 2,50 metri.


zuțe cu bariereJn felul acesta se urmărește asigurarea


Ambele accese pentru clienti vor fi pn locurilor de parcare pentru cljenți./

SECȚIUNEA Sil: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Si UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 13.PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI(POT)

Articolul 14. COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

propus UTR1 - POT max = 40%

- CUT max = 1

Hmax. - Parter - 10,00m