Hotărârea nr. 247/2013

HOTARAREnr. 247 din 2013-09-26 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 206/2013 PENTRU MODIFICAREA HCLMB 16/1994 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA(TEHNICO-EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

I


Consiliul General al Municipiului București

frigare

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 206/2013 pentru modificarea HCLMB 16/1994 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea,

coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; -Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările

ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, c£ modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘ/P HOTĂRĂȘTE:Art.l Art. 22 din anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. completează și va avea următorul conținut:

„Art.22 (1) Nerespectarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coor^tereșu' și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de^pS teritoriul municipiului București” prevăzute la Art. I constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a)    încălcarea prevederilor art. 10, art. 12 (1), (5), (6), (7) și (9), art. 13, art. 14, art. 15 (1), art. 17, art. 18 (1), art. 19 (1) și art. 20 cu amendă de la 2500 la 5000 lei.

b)    încălcarea prevederilor art. 11 și art. 21 cu amendă de 5000 lei.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresB-priinaria’țo

A.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primarul General și împuterniciții acestuia, precum și de către Primarii sectoarelor 1-6 și împuterniciții acestora".

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 206/2013 rămân neschimbate. Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2013.


București, 26.09.2013 Nr. 247Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

4,


/.

1


^Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 247/26.09.2013 privind completarea Hotărârii CGMB nr. 206/2013 pentru modificarea HCLMB nr. 16/1994 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, pentru următoarele motive:

Prin adresa nr. 5290/C/08.10.2013 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3583/08.10.2013, Direcția Generală de Poliție Locală și Control ne comunică punctul de vedere cu privire la amendamentul formulat în plen asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea HCGMB nr. 206/2013.

Potrivit adresei mai sus-menționată în care se precizează că „având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 lit. c) alin. 3 și anume:

Art. 4

(1) Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:

c) de primarul general al municipiului București, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului București, pentru lucrările care se execută:

1.pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și cele din extravilan;

2.la contracțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);

3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și de distribuție, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum și lucrări și/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului București;”

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:

http://www.pmb.roPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General


Totodată, în adresă se menționează că în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3)

„(3) Contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepția celor de la lit. h)-l), se constată și se sancționează de către compartimentele de specialitate cu atribuții de control ale autorităților administrației publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, pentru faptele săvârșite în unitatea lor administrativ - teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului București, potrivit competențelor de emitere a autorizațiilor de construire/desființare.”

Față de cele prezentate Direcția Generală de Poliție Locală și Control își exprimă' opinia că „autorizațiile de construire respectiv autorizațiile de intervenție în domeniul public pentru lucrările edilitare se emit sub semnătura Primarului General” și consideră că „atribuțiile de constatare și aplicare a sancțiunilor în materia prevăzută de actul normativ în discuție revin în exclusivitate Primarului General și împuterniciților acestuia.”

în consecință, hotărârea nr. 247/26.09.2013 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București în cadrul ședinței ordinare din data de 26.09.2013, fără respectarea actului normativ mai sus-menționat.Splaiul Independenței nr. 291-293. cod poștal 060042. sector 6, București, România Tel:

http://www.pmb.ro!/»*    ,at- ^1.. A