Hotărârea nr. 246/2013

HOTARAREnr. 246 din 2013-09-26 PRIVIND ELIMINAREA EXEMPLARELOR DE ARBORI USCATI 100% SI A EXEMPLARELOR IN DECLIN BIOLOGIC DIN SPECIA "POPULUS" DE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului Bucure§^^

HOTĂRÂRE

privind eliminarea exemplarelor de arbori uscați 100% și a exemplarelor în declin biologic din specia Populus de pe domeniul public/privat al Municipiului București.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcția de Mediu;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General' al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 6, art. 70, lit. a) și art. 80 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 7 lit. c) și lit. d) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 6 alin. (1) lit. a) și lit. c) din anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București;

în temeiul prevederilor, art. 36 alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Administratorii legali ai spațiilor verzi au următoarele obligații:

(1)    Inventarierea exemplarelor de arbori uscați 100% și a exemplarelor în declin biologic din specia Populus amplasate pe domeniul public, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2)    Solicitarea avizului de defrișare se transmite la Primăria Municipiului București - Direcția de Mediu, însoțită de graficul lucrărilor de defrișare-și de graficul lucrărilor de plantare compensatorie și trebuie să răspundă condițiilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2r Pentru fiecare- exemplar avizat pentru defrișare se- vor planta compensatoriu două exemplare conform condițiilor din anexă.

Art3 Verificările respectărli<pț^z^îtel.^hiotărâ-ri- se fac de către-Primarul General al Municipiului București șî înaputefRiRlULacestuia, primarii sectoarelor 1
- 6 și împuterniciții acestora, inspectorii Direcției de Mediu din cadrul PrimTăriei Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, administratorii domeniului public de pe raza sectoarelor 1 - 6, Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEJDțNTĂ, Olteanu Cru


Splaiuidndependenței 291-293, sector 6, București, România tel,: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Anexa

la H.C.G.M.B.nr..?S‘7.% privind inventarierea arborilor uscați 100%\A

și a celor în declin biologic avansat din genul Populus    xîîbpfcir

amplasați pe domeniul public /privat al Municipiului București

Art.l(l) Administratorii legali ai domeniului public ,trebuie să inventarieze în perioada de vegetație a arborilor, golurile din plantațiile de aliniament, arborii uscați 100%, cioturile(trunchiuri fără coroană) și arborii din genul Populus aflați în condiții extreme de declin biologic. Inventarierea trebuie să fie însoțită de fotografia exemplarului care corespunde cerințelor din prezenta Anexă.

(2)    Datele care trebuie comunicate privind inventarierea arborilor uscați 100% sunt următoarele:

-Familia, specia, varietatea;

-dimensiunile -diametrul la colet, înălțimea, nr. de tulpini și șarpante;

-amplasamentul -str./bulevard/șosea/cale; nr.poștal, nr.de bloc;

spațiu verde bloc/plantație de aliniament stradal/platbandă stradală/scuar/parc ; alte repere pentru identificarea exemplarului în teritoriu;

-starea fiziologică a arborilor-uscați 100%.

(3)    Parametrii necesari pentru a declara condiții extreme de declin biologic sunt:

-scorburi pe toată lungimea trunchiului;

-scorburi cu fereastră; •

-fisuri profunde în trunchiuri sau/și șarpante;

-atac( peste 50%din suprafața arborilor)cu boli sau/și dăunători;

-răni profunde necicatrizate;

-lipsă cilindrul central.

Art.2(l) Administratorii Domeniului Public din sectoarele 1-6 și PMB ,în baza inventarierii ,vor întocmi planurile de defrișare și scoaterea rădăcinilor, însoțite de Planul de Plantare în compensarea arborilor avizați pentru defrișare.

(2)Pîanurile de Plantare în compensare trebuie să cuprindă următoarele:

-Familia, specia, varietatea arborelui propus pentru plantare în compensare -adaptat și rezistent la condițiile climatice actuale ale zonei, încadrat în peisajul arboricol actual;

-dimensiunile -diametrul la colet, înălțimea;

-amplasamentul de plantare-str./bulevard/șosea/cale; nr.poștal, nr.de bloc ; spațiu verde bloc/plantație de aliniament stradal/platbandă stradală/scuar/parc ;

-termenul calendaristic în care se va executa plantarea în compensare.

Art.3. Executarea lucrărilor de plantare trebuie să respecte tehnologiile de specialitate.

Art.4. Termenul de executare a defrișărilor, scoaterea rădăcinilor , pregătirea terenului pentru plantat , plantarea propriu - zisă a arborilor și a alveolei aferente (acolo hnde este cazul) nu trebuie să depășească 12 luni (un an) de la data inventarierii.