Hotărârea nr. 243/2013

HOTARAREnr. 243 din 2013-09-26 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1700 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN BUGETUL PE ANUL 2013 PENTRU CLUBUL SPORTIV AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.700 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția autorităților Municipiului București din bugetul pe anul 2013 pentru Clubul Sportiv al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se suplimentează bugetul pe anul 2013 al Clubului Sportiv al Municipiului București, la secțiunea de funcționare atât la venituri (articolul 43.10.09) cât și la cheltuieli (articolul 20.01.09) cu suma de 1.700 mii lei.

(2)    în bugetul local pe anul 2013 suma se înscrie la subcapitolul 67.02 05.01 - sport, la alineatul 51.01.01 - transferuri către instituții publice.

(3)    Suplimentarea se face cu diminuarea cu aceeași sumă a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale capitolul 54.Q2, subcapitolul 54.02.05 articolul 50.04.

Art.2 Primarul General al Municipiului București și aparatul său de specialitate vor includ^fhpfHfeările din prezenta hotărâre înteK: +4021 305 55 00;. www.bucurestl-primaria.ro

propriu al Municipiului București pe anul 2013 și anexele acestuia și vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEJ^ȚĂ Olteanu CristjafTOh^rP-’''

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, JXictouComâ.


București, 26.09.2013 Nr. 243Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2