Hotărârea nr. 240/2013

HOTARAREnr. 240 din 2013-09-26 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRECEREA IMOBILELOR PATINOAR ARTIFICIAL "MIHAI FLAMAROPOL" SI A TERENULUI AFERENT, SITUATE IN BD. BASARABIEI NR. 35, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI - COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LIA MANOLIU" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București^# ...f

HQTĂRÂRE

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru trecerea imobilelor patinoar artificial „Mihai Flamaropol” și a terenului aferent, situate în Bd. Basarabiei nr. 35, sector 2 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului -Complexul Sportiv Național “Liși Manoliu” în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea imobilelor patinoar artificial „Mihai Flamaropol” și a terenului aferent, situate în Bd. Basarabiei nr. 35, "sector 2, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 (1) Municipiul Bucure^U^^obijgă să mențină destinația actuală a patinoarului artificial „Mib^^lamaw^’ și să asigure gratuitatea

Splaiul Independentei 291-293, sector S, ButtureșM, R fflîîffiîgjîffi+4021 305 55 00; www.bocuresti-orimaria rr.

desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului/pre^un^^î^ unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.

(2)    Municipiul București are obligația de a reface patinoarul âffegl „Mihai Flamaropol” în condițiile impuse" de normativele și standardele internaționale în vigoare, precum și de a realiza spații adiacente necesare practicării activităților sportive.

(3)    Finanțarea investiției se va realiza din bugetul local, precum și din alte surse legal constituite, după caz.

(4)    Ministerul Tineretului și Sportului va verifica și controla periodic prin Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu" modul de folosire al imobilului transmis municipiului București în conformitate cu destinația acestuia.

(5) în situația în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinația, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național “Lia Manoliu”.

(6) După efectuarea recepției obiectivului de investiții patinoar artificial „Mihai Flamaropol”, acesta va fi înscris în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin structura sportivă de specialitate.

Art.3(1) Predarea - preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern privind transmiterea terenului.

(2)    La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotare.

(3)    Preluarea imobilelor se face cu respectarea situației juridice, existentă la data transmiterii.

(4)    Municipiul București se va subroga în toate drepturile și obligațiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilelor solicitate pentru transmitere.

(5) Odată cu predarea imobilelor, se vor preda - prelua activul și pasivul, conform situației contabile și juridice la data predării.

(6)    Odată cu predarea imobilelor, municipiul București va proceda, în condițiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

(7)    în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor, se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului București și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile legii.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Tineretului și Sportului.

Art.5 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea

C.G.M.B. nr. 127/2013 și orice alte hotărâiLcontrare.

zo

Splaiul independentei 291-293, sector 6, Bucureștii, Rornânlăffî|gj^ri21[3O5 35 00; www.bucuresti-primaria.roxWwA.-

■nil/.. /) l .a Uf (fit. Ir. fin n.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General .al Municipiului București, din data de 26.09.2013.București, 26.09.2013 Nr. 240
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel,: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primarla.ro    Pag 3

sy /A,/>„JL r\r t.r\.


Ale imobilelor care se transmit din i National „Lia Manoliu” în domeniulANEXAI

TELE DE IDENTIFICARE    XJ

al Statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Spartului — Complexul SportivffiilâTwlunicipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Nr.

sM-F-

Cod de clasificare

Adresa\

\

-'C ••

Denumirea

imobilului

Persoana juridică de la care se

transmite

Persoana juridică la care se

transmite

Caracteristici tehnice ale

" imobilelor

Valoare

de

inventar

(lei)

34188

8.26.02

Țara: Romania;

■ Județ:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI; SECTOR 2; Bld. Basarabia; Nr.:

35

Patinoar

Artificial

“Mihai

Flamaropol”

domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (CUI 26604620)

Domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

CUI: 4267117

• Cl= suprafață • construită la sol 7727 mp și suprafață desfășurată de 923 8 mp.

CF 216359

12.849.401

34198

8.26.02

Țara: Romania; Județ:

MUNICIPIUL • BUCUREȘTI; SECTOR 2; Bld. Basarabia; Nr.:

35

Uzină pentru frig.și răcitoare de apă

domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (CUI 26604620)

Domeniul public al Municipiului București și în . administrarea Consiliului General al Municipiului ' București

CUI: 4267117

C3= Supr construită la sol și desfășurată 323 mp

C4= Supr construită la sol și desfășurată 107 mp '

CF 216359

0

34199

;ri. \\

8.26.02

Țara: Romania; Județ:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI; SECTOR 2; Bld. Basarabia; Nr.:

35

Casă de bilete

domeniul pubbc al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (CUI 26604620)

Domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

CUI: 4267117

C5= Supr construită la sol și desfășurată 19 mp

C6=Supr , construită la sol și desfășurată 8 mp

CF 216359

23.974
34204

8.26.02

i, |

Țara: Romania; Județ:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI; SECTOR 2; Bld. Basarabia; Nr.:

35

•Vestiare si terenuri de c. tenis

domeniul public al statului și în administrarea Ministerul Tineretului și Sportului

CUI 26604620 Complexul Sportiv Național Lia Manoliu CUI 4203890

Domeniul public al Municipiului București și în administrarea-Consiliului General al Municipiului București

CUI: 4267117.

Terenuri de tenis în suprafață totală de 5760 mp

C2= Supr construită la sol și desfășurată 62 mp C7= Supr construită la sol și desfășurată 283 mp .

CF 216359 L

■1

0

Seva

atribui

.8.26.02U.

’    ' 1 p •

Tara: Romania; Județ:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 2; Bld.

Basarabia;Nr 35

,"iL„

Teren aferent Patinoar ‘Mibai

Flamaropol”

Statul roman, Ministerul Tineretului și Sportului

CUI 26604620 Complexul Sportiv Național Lia Manoliu CUI 4203 890

Domeniul public al Municipiului București și'în administrarea Consiliului General al Municipiului București

CUI: 4267117

Suprafață totală::, 26.319 mp - • ! CF nr. 216359 -Ț

30.784.505


/t-