Hotărârea nr. 24/2013

HOTARAREnr. 24 din 2013-01-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ - STR. MIHAI IVANOVICI GLINKA NR. 2A, SECTOR 2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Pian Urbanistic Zonal (PUZ)

PUZ - str. Mihail Ivanovici Glinka nr. 2A , sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-    Primăria Sectorului 2:-certificat de urbanism nr. 943/42,,G”/05.04.2012;

-    Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 14/11.06.2012;

-    Primăria Municipiului București-Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 18/28.08.2012;

în conformitate cu prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    PUG-Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Mihail Ivanovici Glinka nr. 2A, sector 2, în conformitate cu anexele 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism (anexa nr. 1 - avizul^ Arhitectului Șef, anexa nr. 2 -Planul de reglementări urbanistice    onovo nr q _

Regulamentul Local de Urbanism).


Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2013.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTISplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2PRIN1ÂKIÂ MUNICIPIULUI Direcția Generală Dezvoltare l

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism


AVIZ ARHITECT ȘEF nr. /■>../Ă/.(?..-/Ă.2O12 PUZ-STR. MIIIAIL rVANOVICI GLINKA/NR. 2A, SECTOR 2

Prezentul Aviz înlocuiește A PIZULUJ DE URBANISM NR. 51/28.07.2011, urmare a revizuirii procedurii de avizare conform noile r legale impuse de O. U.G. NR 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si u,

r prevederi t banismul


INIȚIATOR: SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A

ELABORATOR: SC ARHIFORUM SRL-URB. RUR OCTAVIAN VASILE BARBA

NR. ÎNREGISTRARE CERERE REGISTRATURA P.M.B.- nr. 1107293/20.09.2012 .

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S=450,00mp din acte si S=447,00 mp (din măsurătorile cadastrale), teren ce a generat PUZ, proprietate persoane fizice.

.AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU : Amplasamentul ce a generat PUZ se află situat în Sectorul 2 al Municipiului Bucurțști, având ca puncte de reper urban Calea Floreasca-str. G. Puccini-str. S.V. Rahmaninov.

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR:

Conform PUG Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. NR. 269/2000 completată cu H.C.G.M.B. nr. 124/2010 și nr. 241/2011, amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism se suprapune Unității Teritoriale de Referință L2a - zjona destinată locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane ulterioare.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%; CUTmax=l,3 mp ADC/mp teren; Rmaxh=P-r2E.

AVIZE ȘI ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

CERTIFICAT DE URBANISM FAVORABIL NR. 943/42G/05.04.2012 eliberat de Primăria Sectorului 2.

AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 14/11.06.2012.

AVIZUL PRELIMINAR nr. 18/28.08.2012.

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR-AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI; DEjCIZIA NR. 15039/77/2011/

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI; AVIZ NR. 100/2011.

COMISIA DE COORDONARE REȚELE EDILITARE-P.M.B.: Aviznr. 1029973/2011.

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE-P.M.B.: Aviz nr. 1023363/9851/2011.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE NR. 290/2012 EMIS DE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITTATE IMjOBILIARĂ BUCUREȘTI

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICAB1LULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNI ; ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU FUNCȚIUNI CONEXE (comerț, servicii).

INDICATORI URBANISTICI : POT=45%; CUT=2,4 mp ADC/mp teren; Rhmax=2S+P+4E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, nu se supune deliberării Consiliului General al municipiului București, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.zona studiata 1,5 ha.

s j

P+4E


P+2E - P+3E


limita teren, PUZ


retragere aliniament


alinierea posterioare


edificabil maxim carosabil propus


edificabil de principiu


spațiu verde


acces auto


8

pietonal


terasa


»    p..


spațiu verde peterask /O


S teren = 450 mp.din acte rc S teren = 447 mp.din măsurători

INDICI URBANISTICI POT = 45% OUT = 2,4 Hmax = P+4E___

FUNCȚIUNE - Locuire, servicii


teren    447

100%

sp. verde    153

34%


construcție    196 43,85%

ț|' ^platforme 98 22% tLOCURI PARCARE =10


<•' Str. Mihail Ivanovici Glinka Nr. 2A, Sector 2, București

Funcțiuni: Ansamblu Rezidențial cu Funcțiuni Conexe (comerț, servicii) beneficiar: S. C. City Insurance S.A.


-JL A £


proiectant: sc Arhiforum srl


0724 351 666 J40/37C0/2006


1/500


’PLANSA


URBANISM

REGLEMENTARI


proiectat


arh. Adriana Rosescu^"    (\

arh. Adriana Rossacu \ K


iaR.osB3.cu \ \<t

4-XAnaDHâ —>


«r+v    in fiL RAPRA


REGULAMENTUL

LOCAL DE URBANISM AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

Str. M. I. GLINKA , nr. 2A , Sector 2 , BucureștiPrezentul regulament se aplică teritoriului delimitat cu linie întrerupta neagra în planșele numerotate cu 1,2,3,4,5,6 în suprafață de 450 mp. acte (447 mp. din măsurătorile cadastrale), situat în București, Str. M. 1. Glinka , nr. 2A, Sector 2, București;    .    '

2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

amsm

HCL

MB nr.


Prezentul regulament a preluat prevederile Regulamentului Local de Urb aferent Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 București aprobat cu Sector 2 nr. 99/2003 si prevederile PUG al Mun. București aprobat cu HCG 269/2000.

3, DIVIZIUNEA TERITORIULUI m Z@^ES SUBZO^E Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Suprafața cuprinsă în prezentul P.U.Z. _se încadrează din punct de vedere funcțional în zona L - zona de locuit , ’subzopia L2a2 - locuințe individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cis P - P + 2

- /Ssu


regulament locĂlde'urbahism

ANEXA LA AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCKIMSASy'

niveluri situate in afara zonei protejate si in afara perimetrului centraSal Mim. București care prevede : POT maxim 45%; CUT maxim = 1,3 pentru inaStf^fi P+2.

4. DEROGARE OE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI!

Prin derogare se înțelege modificarea uneia din condițiile de construire: retragere față de limitele laterale și de spate ale parcelei: POT, CUT, regim de înălțime. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații:


- condiții dificile de fundare;

Modalități de autorizare în cazul derogărilor:

-    modificarea alinierii spre limitele laterale și de spate a proprietății este posibilă în baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD însoțite de ilustrare de arhitectură cu avizul Direcției de Urbanism și a Comisiei de Urbanism a Consiliului Local;

-    modificări pentru una din condițiile stipulate în PUZ privind funcțiunile admise, regimul de înălțime, POT, CUT și depășirea alinierii spre strada a construcțiilor sunt posibile in baza unor Planuri Urbanistice Zonale - PUZ elaborate și aprobate conform legii;

-    modificarea mai multor condiții de construire constituie modificare a Regulamentului și este posibilă numai in baza unor Planuri Urbanistice Zonale -PUZ elaborate si aprobate conform legii.

In toate celelalte cazuri documentațiile de urbanism se vor supune aprobării conform legislației în vigoare.

TÎTLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE

Suprafața cuprinsă în prezentul P.U.Z. se încadrează din punct de vedere funcțional în subzona L2a2 - subzona locuințelor individuale si colective mici cu maxim P + 2 niveluri .


Ăi


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


UKtiAi

Regulament local de Urbanism ANEXA LA AVIZ NR. ./O VIZAT

SPRE NESCH MBARE z

Suprafața cuprinsă în P.U.Z. este teren liber de construcții si este reprezentata prin linie neagra întrerupta in planșele numerotate de Ia 1 Ia 5.

Amplasamentul se afla intr-o zona in care media suprafeței loturilor caselor existente este de 500 mp, existând si loturi mai mari pe care sunt amplasate blocuri de locuințe cu parter si trei nivele.

Zona studiata prezintă ca principale caracteristici bordarea circulațiilor principale ( străzile M. I. Glinka, Calea Floreasca) cu clădiri de locuințe colective cu inaltimea de 18 m. ( D + P +3E) si locuințe colective cu D + P +2E pe străzile adiacente împreuna cu pastrarea fondului construit antebelic ce consta in locuințe unifamiliale cu P + 1-2 etaje construite pe loturi de cca. 500 mp. Construcțiile sunt retrase de la aliniament cu 3-5 m. Zona beneficiază de mult spațiu verde amenajat in parcuri, scuaruri sau grădinile semipublice ale blocurilor de locuințe.

Strada M. I. Glinka are carosabil de 5 metrii pe sens despărțite de un spațiu verde de 5 metrii, trotuare de 1,5 metrii pe ambele parti, retragerea de la aliniament caracteristica străzii este de 3,8 metrii.

Terenul se învecinează in ștanga cu un imobil, cu funcțiunea de grădiniță P+1E, in dreapta cu un imobil do locuințe D+P+3E retras cu cu 3,8 metrii de Ia limita de propietate.

Vis-â-vis de amplasament sunt imobile de locuințe cu D+P+3E .


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA


Art. 1-Utilizări admise


CC'hrSCI?


AC


Sunt admise următoarele utilizări:

-    locuințe individuale si colective;

-    se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250 mp. ADC, care să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare ;

-    se admit funcțiuni de locuire tip “locuințe de servici ” la nivelurile superioare;

-    funcțiunile comerciale se pot amplasa la parterul construcțiilor, asigurandu-se accesul

în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare;

Art. 2-Utilizari interziseANEXA LA AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


-    construcții provizorii

-    depozitare en-gros

-    stații de betoane

-    platforme de precoîectare a deșeurilor urbane

-    spălătorii chimice

-    dispunerea de panouri de afisaj pe plinuriie fațadelor

-    instalarea in curte a panourilor pentru reclame

LOCAL DE URBANISM

SECȚIUNEA ih CONDIȚII DE AMPLASARE,

CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Art. 3-Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Terenul are suprafața de 450 mp. acte (447 mp. din măsurătorile cadastrale) are front Ia strada de 25,1 de metrii, o adâncime de 17,8 de metrii.

Art. 4-Amplasarea clădirilor față de aliniament

-    clădirea se va dispune retras de la aliniamentul actual str. Glimka cu 3,8 metrii si cu 4 metrii de la aliniamentul str, G. Puccini respectând retragerea caracteristica străzii.

-    in fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii nu se permite nici o construcție cu excepția imprejmuirilor , aleilor de acces si a platformelor de max. 0,4 metrii inaltime fata de cota terenului anterioara lucrărilor de terasament.

Art. 5-Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

- clădirea se va retrage cu minim 3 metrii fata de limita posterioara a parcelei si minim 4 metrii fata e limita laterala Est.

Art. 6-AmpBasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Clădirile vor respecta între ele distante egale cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele;

- distanța se poate reduce la jumătate dinînălțime dar nu mai puțin de 6.0 metri numai în cazul în care fațadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

ANEXA LA AVIZ NR.


VIZAT SPRE NESCH


MBARE


îu^ain;


una


încăperi fie de locuit, Se pentru alte activități permanente ce necesită naturală;

- In toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și alte norme tehnice specifice.

Art. 7-Circulații și accese

Accesul auto pe terenul către subsol se va face , direct, din str. G. Puccini;

- este obligatorie asigurarea accesului în spațiile.publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

Art, 8-Staționarea autovehiculelor


admite


Staționarea autovehicolelor necesare funcționarii diferitelor activități se numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-calculul capacității de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare și detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localități urbane” (indicativ P132-93)

-normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existentă. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii funcțiuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existent;

-parcajele amenajate Ia sol vor fi plantate cu minim 1 arbore la 4 mașini.

Art. 9-Inalțimea maximă admisibilă a clădirilor

- Inaltimea maxima a clădirilor va fi: 2S+ P + 4E.

Art. 10-Aspectul exterior al clădirilor

-aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunilor și exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

-aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor “elegantă”;

actuale ale arhitecturii europene de “coerentă” șiArt. 11-Condiții de echipare edilitară


REGULAMENT local de urbanism ANEXA LA AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHlMEjARE

-    Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-ediîitare publice; de energie electrică, gaze naturale și telefonie existente in zona.

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat.

Art. 12-Spații libere si spații plantate

- pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

-terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme si circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

-parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare .

Din suprafața totala a terenului de 447 mp. (conform măsurătorilor cadastrale) un procent de 43,85% este ocupat de clădire. Suprafața totala a teraselor la nivelul parterului este de 127 mp. din care o suprafața de 45 mp. va fi plantata - stratul de pamant va măsură 80 cm. minim.

Spațiul verde va totaliza o suprafața de 153 mp adica 34% din total teren.

Bilanțul teritorial este prezentat in tabelui de mai jos:

BILANȚ TERITORIAL


L'.-L


MP.

PROCENT

TEREN

447

100%

TOTAL SP. VERDE

153

34%

CONSTRUCȚIE

196

43,85%

PLATFORME

98

22%Art. 13-Imprejimuiri -împrejmuirile spre strada vor avea înălțimea de maxim 2,00 metrii din care un soclu opac de 0,60 metri si o parte transparenta dublata cu gard viu.SECȚIUNEA ill: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘB

UTILIZARE A TERENULUI

Art. 14-Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

-    POT maxim 45% ;

Art. 15-Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

-    CUT maxim = 2,4

A

Art. 16-Inălțimea maximă

-    H max = 2S + P + 4E

întocmit,

arh. Octavian V. Barba

7