Hotărârea nr. 237/2013

HOTARAREnr. 237 din 2013-09-06 PENTRU MODIFICAREA PCT. 3.11 ALIN. (4) DIN ANEXA 1A LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 3/29.01.2013 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2013 SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 273/2013

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 3.11 alin. (4) din Anexa 1a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 283 alin. (1) și alin. (3) din Legea rir. 571/2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare;

-    pct. 11 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea pct. 3.11 alin. (4) din Anexa 1a la Hotărârea C.G.M.B. nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2013, ce va avea următorul cuprins:

,,(4) Sumele încasate din utilizarea temporară a locurilor publice cu terase de vară în Centrul istoric al Bucureștiului se fac venit la bugetele sectoarelor municipiului București pe raza cărora se află :amplasate terasele de vară și vor fi încasate de acestea prin Direcțiile de Impozite

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2013.SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, TudorToma ,2-

C' -

CU ORRRR<Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General


OPINIE MOTIVATĂEu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municij^^ui Bușești, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2^^privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 237/06.09.2013 pentru modificarea pct. 3.11 alin. (4) din Anexa 1a a Hotărârii C.G.M.B. nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2013, pentru următoarele motive:

Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2013 a fost adoptată în ședința de îndată din data de 6 septembrie 2013, fără a se ține cont de faptul că hotărârea se încadrează în categoria actelor cu caracter normativ care trebuie supuse dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Legiuitorul la art. 3 lit. a) din

Legea nr. 52/2003 a definit actul normativ astfel: „[.....] a) act normativ - actul

emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;”

De asemenea, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează situațiile în care se poate recurge la convocarea consiliului în ședințe de îndată, respectiv la art. 39 alin. (4) se menționează următoarele:

„în caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.”

Din conținutul hotărârii mai sus-menționată se poate observa că nu s-a motivat adoptarea acesteia în ședință de îndată.

în consecință, hotărârea nr. 237/06.09.2013 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București în cadrul ședinței de îndată din data de 06.09.2013, fără respectarea normelor imperative ale actelor mai susmenționate.

5


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:

http://www.pmb.ro