Hotărârea nr. 234/2013

HOTARAREnr. 234 din 2013-08-28 PENTRU ABROGAREA ART. 3 SI MODIFICAREA ART. 4 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 139/2001 PRIVIND TRANSMITEREA PARCULUI "ORASELUL COPIILOR" DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art. I Art.3 din Hotărârșa C.G.M.B. nr. 139/2011 se abrogă.

Art. II Art.4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/2011 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„Art.4 Revocarea dreptului de administrare de către proprietar se face:

a)    dacă administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezenta hotărâre, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată;

b)    dacă se modifică situația juridică a bunului;

c)    în situația în care pentru nevoi de interes public, bunul va fi destinat altor scopuri, cu condiția înștiințării administratorului cu 30 de zile înainte.”

Art.


rămân neschimbat^*’


Celelalț/^pl'evederî'aiX Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/2011,


II l YJ ’X"' ji-î' I jl

Splaiul Independenței 291-293, sictor E    ftornâniamel.: +4021305 55 00;


; wvw.bucuresti-primaria.ro/fyd&hikCc-cîF {faArt. IV Direcțiile din cadrul apara^^d^^pecialitate al Primarului


General al Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și Consilieri Local Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.08.2013.INTĂSECRETAR GENERAL a, —-"—"jLU, bucurești


Tudor Toma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2